Virkningene av at bilkjøpet heves

Virkningene av at bilkjøpet heves

Mange misfornøyde bilkunder ønsker å heve kjøpet og få pengene sine tilbake. Men hvilke krav oppstiller loven før heving kan bli aktuelt og hva innebærer det egentlig å heve et bilkjøp?

Når kjøpet heves bortfaller partenes forpliktelser til å oppfylle kjøpet bort. Dette er en inngripende mangelsbeføyelse som kan ramme selger hardt. Spesielt der bilen har blitt utsatt for betydelig slitasje. I kjøpsloven (som ikke gjelder kjøp mellom privatpersoner og profesjonelle) oppstilles det derfor et krav om at det må foreligge en vesentlig mangel før heving kan bli aktuelt. I forbrukerforhold holder det at mangelen ikke er uvesentlig.

Er kjøpet helt eller delvis oppfylt fra noen av sidene, kan det mottatte kreves tilbakeført. En part kan likevel holde tilbake det som er mottatt, inntil den andre gir tilbake det han eller hun har fått. Tilsvarende gjelder når parten har krav på erstatning eller rente, og betryggende sikkerhet ikke blir stilt.

Bilde av boken

Både kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven fastslår at dersom kjøpet heves, så skal kjøperen  godskrive selgeren den avkastning som han eller hun har hatt av tingen, og for øvrig gi rimelig vederlag for vesentlig nytte han eller hun ellers har hatt av den.

Selger plikter derimot å svare renter av kjøpesummen der denne skal tilbakebetales.

Både kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven fastslår at det er en forutsetning for å kunne heve at kjøper kan levere kjøpsgjenstanden tilbake i noenlunde samme tilstand som ved kjøpet. Loven oppstiller følgende unntaksbestemmelser for forbrukere:

a) årsaken til at det er umulig å tilbakelevere tingen i vesentlig samme stand og mengde, er tingens egen beskaffenhet eller annet forhold som ikke beror på forbrukeren

b) tingen helt eller delvis er gått til grunne eller forringet som følge av en handling som trengs for å undersøke om tingen har en mangel, eller

c) tingen helt eller delvis er forbrukt eller forandret av forbrukeren under forutsatt bruk før han eller hun oppdaget eller burde ha oppdaget den mangelen som er årsak til avvisningen.

Forbrukeren taper heller ikke retten til å heve kjøpet eller kreve omlevering dersom han eller hun ved tilbakeleveringen erstatter den verdireduksjonen tingen har hatt.

I kjøpsloven er punkt c) i oppstillingen erstattet med følgende bestemmelse:

tingen helt eller delvis er solgt videre i vanlig omsetning eller er forbrukt eller forandret av kjøperen under forutsatt bruk før han oppdaget eller burde ha oppdaget den mangel som er årsak til avvisingen.

 

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.