Solgt bil, men kjøper klager?

Solgt bil, men kjøper klager?

Du har endelig solgt bilen etter mye styr med annonse på finn, visninger, utarbeidelse av kjøpekontrakt og lignende. Så kommer det værste marerittet til en bilselger; kjøper sender sms eller mail med en klage på bilen. Enten kan dette lede til en lengre prosess eller så kan det bare bare noe småtteri som ikke krever så mye oppmerksomhet.

Uansett hva klagen måtte innebære er det greit å vite hvilke regler du må forholde deg til, og hvordan du burde gå frem. Derfor har vi laget denne artikkelen som skal fortelle deg som selger hvilke regler som gjelder når kjøper klager på bilen.

Prøv å løs situasjonen i minnelighet

Uansett hva som er tilfellet opplever vi at de som ofte kommer best ut av det er de som gjør et aktivt forsøk på å løse situasjonen i minnelighet. Dette vil for det første spare deg for tid og brydderi. Ingen ønsker egentlig å krangle eller bruke tid på rettslige møter og lignende.

Bilde av boken

For det andre vil dette ofte spare både kjøper og selger. Benytter begge parter seg for eksempel av advokat og benytter seg av andre rettslige prosesser, kan dette også koste penger som eventuelt spiser opp det du kan tjene. Legg imidlertid merke til at bilforsikringen din som oftest dekker store deler av kostnadene.

Dette rådet gjelder særlig der saken gjelder en tvist om summer mindre enn kr 30 000. Er det tvist om summer over dette, kan det imidlertid lønne seg å benytte seg av advokat.

Vi skal nå gå over til de mer materielle reglene og forklare hvilke lover som regulerer tilfellet.

 

Kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven gjelder

Uansett hva saken gjelder er det enten kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven som regulerer forholdet. Er du en privatperson som har solgt bilen er det kjøpsloven som gjelder. Er du en bilforhandler er det forbrukerkjøpsloven som regulerer tilfellet. I sistnevnte tilfelle er reglene noe mer gunstig i favør av kjøper da loven er ment å beskytte den antatt svakere forbruker.

Begge lovene inneholder så og si det samme regelsettet. Skal kjøper ha noe krav må det foreligge en mangel og han må reklamere innenfor visse frister. Er dette tilfelle kan kjøper ha krav på prisavslag, retting, erstatning, omlevering, heving og lignende. Vi vil gå gjennom de ulike reglene her. Først vil vi si noe om reklamasjonsreglene.

Kjøper må reklamere innen riktige frister

Reklamasjonsreglene er viktige for deg som selger å være klar over, da de kan føre til at kjøper mister kravene han har mot deg. Det er både en relativ reklamasjonsfrist og en absolutt reklamasjonsfrist.

Den relative reklamasjonsfristen går ut på at kjøper må si fra til selger innen en viss tid etter at han oppdaget mangelen. Grunnen til disse reglene er at du som selger raskest mulig kan sikre motbevis og forhindre ytterligere skade dersom det foreligger en mangel du er ansvarlig for.

Innenfor kjøpsloven er regelen at kjøper må gi deg beskjed innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Reklamasjonsfristen kan altså begynne å løpe før kjøper oppdaget mangelen, såfremt han på et annet tidspunkt burde oppdaget den.

Hva som ligger i rimelig tid kan variere, men ofte anslås det å være rundt et par uker.

Innenfor forbrukerkjøpsloven er regelen at kjøper må si fra til selger senest to måneder etter at han oppdaget mangelen. Slikt sett er reglene mindre gunstige for deg som selger dersom du er en bilforhandler.

Konsekvensen av at kjøper ikke overholder disse reglene er at han eller hun mister kravene sine. Problemet for deg som selger er at det er vanskelig å bevise når kjøperen oppdaget eller burde oppdaget mangelen, med mindre du har noen slags dokumentasjon på det.

Det er også en absolutt frist, som innebærer at kjøper mister alle eventuelle krav en viss tid etter salget. Dette er enten 2 eller 5 år. Grunnen til denne fristen er at du som selger en gang skal kunne si deg ferdig med salget.

Bilen må ha en mangel

Dersom det ikke er noe feil med bilen har naturligvis ikke kjøper noen krav mot deg som selger. Men en feil er ikke nok alene, det må foreligge det som kalles en mangel.

Bilen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med det som er avtalt. En annen måte å formulere mangelsansvaret på er at det foreligger en mangel dersom bilen ikke samsvarer med din berettigede forventning.

Hva som utgjør en mangel kan være en svært kompleks vurdering. Hva kjøper kan forvente av bilen vil blant annet variere ut fra bilens stand og alder. Har du solgt en gammel bil må kjøper forvente dårligere kvalitet enn dersom du solgte han eller hun en nærmest ny bil.

I tillegg vil mangelsvurderingen avhenge av om du har solgt bilen som den er eller ikke. Er bilen solgt som en er innebærer dette at en større del av risikoen for skjulte feil og mangler ble overtatt av kjøper gjennom forbeholdet, men ikke fullt ut. Er bilen på grunn av manglene i vesentlig dårligere stand enn forventer vil det også foreligge en mangel i disse tilfellene.

Den avgjørende vurderingen blir i de aller fleste bilsakene om det foreligger en mangel eller ikke, og dette er ofte ikke en enkel sak å vurdere.

Mulige beføyelser

Dersom det ikke foreligger en mangel er det ikke så mye mer å vurdere. I så fall vil ikke kjøper ha noen krav mot deg som selger. Du kan selvfølgelig være behjelpelig mot kjøper og eventuelt hjelpe han med visse reparasjoner eller lignende, men du har ingen rettslig plikt til å gjøre det.

Foreligger det en mangel vil derimot kjøper kunne ha en rekke krav mot deg som selger. Du er imidlertid ikke her helt utelukket fra prosessen. Kjøper plikter å gjøre prosessen så billig for deg som mulig, og du har rett til å blant annet reparere bilen for å avskjære andre eventuelle krav fra kjøper.

Kravene kjøper kan gjøre gjeldende dersom det foreligger en mangel, men ikke nødvendigvis få medhold i, er retting, prisavslag, omlevering, heving og erstatning.

Reparering av bilen

Retting er den primære beføyelsen. Foreligger det en mangel har selger krav på at du retter mangelen, og du har også rett til å rette mangelen for å avskjære andre krav fra selger. Dersom du selv nekter å rette mangelen kan også kjøper få mangelen rettet av en annen og sende regningen til deg, men merk at kjøper alltid vil ha en tapsbegrensningsplikt.

Ved retting er målet at mangelen skal repareres. Kjøper har dermed krav på at bilen blir i den stand han eller hun hadde krav på etter kontrakten, men ikke noe mer.

Omlevering er også en aktuell beføyelse, men denne er sjelden særlig relevant i forhold til bilkjøp, da tvistene som oftest oppstår i forbindelse med bruktbiler.

Avslag i prisen

Den sekundære beføyelsen etter retting er prisavslag. Foreligger det en mangel har kjøper ubetinget krav på prisavslag dersom du ikke velger å reparere mangelen. Prisavslaget skal avspeile mangelens verdi i forhold til den totale kjøpesummen, og således gjenopprette den økonomiske balansen i avtalen.

Annullere salget

De fleste vi snakker med ønsker å heve bilkjøpet, altså annullere salget totalt. Dette medfører at kjøper må levere tilbake bilen mot at selger betaler tilbake kjøpesummen.

Heving av bilkjøpet er som oftest det verste for deg som selger. I mange tilfeller har du innrettet deg på salget, og ofte brukt opp mange av pengene. Da kan det være påkjennende å måtte betale tilbake pengene, og få tilbake en bil du ofte ikke lenger trenger.

På grunn av dette er det også en relativt streng terskel for at kjøper kan heve kjøpet. Som oftest er kravet at mangelen er vesentlig, mens ved forbrukerkjøp fra forhandler er kravet at mangelen ikke er uvesentlig.

Hva som ligger i vesentlighetskravet vil variere ut fra forskjellige forhold. Samlet sett blir det avgjørende spørsmålet etter rettspraksis om kjøper har rimelig grunn til å kunne si seg løst fra kontrakten.

Viktige momenter er mangelens betydning for kjøper, mangelens objektive størrelse, andre alternative beføyelser, selgers skyldgrad, tidsmomentet og lignende.

Les om å heve kjøp av ny bil her

Erstatning

I enkelte tilfeller har kjøper også krav på erstatning, men dette er nokså sjelden ved bilkjøp. Merk at man kan få erstatning i tillegg til de andre vilkårene. Du kan altså for eksempel både få prisavslag og erstatning.

Erstatning er aktuelt der mangelen ved bilen har ført til en annen skade, for eksempel har en mangel ved bilen ført til en motorstopp som tvang deg til å ta drosje eller taue bilen til nærmeste verksted.

Hva bør du gjøre når du får en klage fra kjøper?

Når du som bilselger får en klage fra kjøper burde du ikke prøve å gjemme hodet i sanden. Du burde aktivt svare kjøper for å finne ut hva som er feil, og prøve å samle bevis som taler til din fordel så raskt du kan. Dersom du er overbevist om at dette er en mangel kan det også være lurt å ta handling og reparere bilen så fort som mulig, før mangelen forverrer seg.

Dersom du har flere spørsmål om dine rettigheter er det bare å kontakte oss for en gratis og uforpliktende samtale. Vi synes det bare er hyggelig å bli kontaktet. Skulle det bli aktuelt og bli bistått av advokat vil også bilforsikringen som oftest dekke store deler av advokatutgiftene. Er tvistesummen under 30 000 kr vil det imidlertid som oftest ikke lønne seg å benytte seg av advokat økonomisk sett.

Les også: Rettigheter ved kjøp av bruktbil

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.