Selgers rettigheter ved salg av bruktbil

Selgers rettigheter ved salg av bruktbil

Vi får ofte spørsmål om selgers rettigheter ved salg av bruktbil. Vi har derfor skrevet denne artikkelen hvor vi vil fortelle deg om rettighetene dine. Ta kontakt med oss for en gratis og uforpliktende samtale dersom du har spørsmål. Bilforsikringen vil ofte dekke eventuelle advokatutgifter i saken. Vi foretar gjerne en gratis undersøkelse av om bilforsikringen din dekker advokatutgiftene.


Ved privatsalg av bil kommer kjøpsloven til anvendelse. Dersom du selger biler som en forhandler vil forbrukerkjøpsloven komme til anvendelse. Vi har en egen artikkel om selgers rettigheter som bruktbilforhandler her.

Del 1 – Foreligger en mangel?

Det aller første som må avklares for å avgjøre selgers rettigheter ved salg av bruktbil er om det foreligger en mangel. Dette vil være avgjørende for den videre prosessen.

Bilde av boken

Dersom det ikke foreligger en mangel ved kjøpet vil kjøper ikke har noe krav mot selger. Dersom det foreligger en mangel vil kjøper kunne ha en rekke krav. Du som selger kan dermed stå med ansvar ved privat salg av bil. Vi kommer tilbake til hvilke krav kjøper kan ha som følge av at det foreligger mangel.

1. Avvik fra det avtalte.

Det overordnede temaet er om bilen er i samsvar med det som er avtalt. Dersom bilen ikke er i samsvar med det som er avtalt vil alle avvikene fra det avtalte anses som mangler. Dersom bilen er i samsvar med det som er avtalt foreligger det ikke noen mangel.

Dersom det ikke foreligger noen mangel vil dermed selgers rettigheter ved salg av bruktbil være store. Om bilen er i samsvar med det som er avtalt må avgjøres etter en konkret vurdering. I mangel på en samstemt forståelse av hva som er avtalt, må avgjørelsen bero på en objektiv fortolkning av kontraktens ordlyd. Også informasjon som sto i bilannonsen kan være avgjørende.

2. «Som den er» forbehold

Dersom du har tatt et «som det er» forbehold står du i en litt bedre stilling. «Som den er» forbehold er tradisjonelt ment å være en ansvarsfraskrivelse for alle skjulte mangler som oppstår etter kjøpet, men lovgiver har likevel innskrenket betydningen av slike forbehold noe.

Kravet i slike tilfeller er at bilen må være i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med etter kjøpesummens størrelse og forholdene ellers. Mens det i den ordinære mangelsvurderingen er krav om avvik fra kjøperens berettigede forventning, er det ved «som den er» forbehold altså et krav om et vesentlig avvik fra kjøperens berettigede forventning. Les mer om virkningen av «som den er» forbehold her.

3. Opplysningssvikt

Uavhengig av om du har tatt et forbehold eller ikke vil det foreligge en mangel dersom det foreligger en opplysningssvikt ved kjøpet. Er det dermed en opplysningssvikt vil dette ha stor betydning for selgers rettigheter ved salg av bruktbil.

For det første kan det foreligge en uriktig opplysning. Dersom bilen ikke svarer til opplysninger som selgeren har gitt om bilen, dens egenskaper eller bruk og som kan antas å ha innvirket på kjøpet, vil det foreligge en mangel. Dette kan være et særlig tilfelle ved salg av bruktbil.

Du har for eksempel opplyst i bilannonsen at bilen «er i god stand». Dersom motoren havarerer mens kjøper er på vei hjem med bilen etter å ha kjøpt den av deg, vil ikke bilen være i god stand. Merk at det vil foreligge en uriktig opplysning uavhengig av om selger er å bebreide eller ikke. Selgers subjektive forhold har intet å si i denne vurderingen. Det sentrale er kun om det foreligger en uriktig opplysning om bilen som har innvirket på kjøpet.

For det andre kan det foreligge tilbakeholdte opplysninger. Det foreligger mangel dersom selgeren ved kjøpet har forsømt å gi opplysning om vesentlige forhold ved bilen som han måtte kjenne til og som kjøperen hadde grunn til å regne med å få, såframt unnlatelsen kan antas å ha innvirket på kjøpet.

Det er en del vilkår, men det sentrale er at selger har tilbakeholdt viktige opplysninger om bilen som hadde betydning for kjøpet, som kjøper burde fått. Vet du for eksempel at bilen lukter ekstremt vondt når det er mye varme, og du selger på vinteren, burde du nok opplyse om dette.

Her kan du lese en egen artikkel om mangelsvurderingen som går litt mer inn i dybden på temaene.

 


Dersom det ikke foreligger en mangel har selger ikke noen krav og du kan fastholde alle dine rettigheter ved kjøpet. Selgers rettigheter ved salg av bruktbil vil altså være som ved inngåelsen av avtalen. Dersom det foreligger en mangel må vi gå videre.

Det er ikke sikkert at selgeren fortsatt har et krav, fordi han må overholde både reklamasjonsfrister og foreldelsesregler. Dersom kjøper ikke gjør dette vil han miste mangelskravet sitt. Slikt sett kan det hende du slipper med skrekken.


selgers rettigheter ved salg av bruktbil

Del 2-1 – Reklamasjon

Det stilles opp flere krav til kjøper vedrørende reklamasjon. Disse reglene er laget med tanke på deg som selger. Du må kunne sikre bevis, innrette deg, etc. En mer utfyllende artikkel om reklamasjon kan leses i denne artikkelen om reklamasjon. Artikkelen er skrevet fra kjøpers side men de samme prinsippene gjør seg gjeldende.

Her vil vi bare gå gjennom de viktigste trekkene. Det er et krav om at kjøperen må reklamere innen den relative fristen og den absolutte fristen. Reklamasjonsreglene vil ha avgjørende betydning for selgers rettigheter ved salg av bruktbil.

1. Den relative fristen

Innenfor den relative fristen må kjøper reklamere innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Det vil være vanskelig å vite når kjøper oppdaget mangelen, slik at vurderingstemaet ofte blir når han burde oppdaget den.

Som selger vil det være lurt å prøve å få kjøper til å si når han oppdaget forholdet via elektronisk kommunikasjon. På den måten kan du sikre bevis som kan være med på å felle kjøperens mangelskrav. Dersom du ikke klarer dette blir vurderingstemaet når kjøperen burde oppdaget mangelen. Dette må bero på en konkret helhetsvurdering, ut fra når en normalt aktsom person ville oppdaget forholdet. Dette er det som kalles nøytral reklamasjon.

For noen spesielle typer mangelskrav er det også et krav om spesifisert reklamasjon, for eksempel heving, omlevering og retting. Dette må gis i tillegg til den nøytrale reklamasjonen. Kjøper må da påberope seg særskilt at han krever for eksempel å heve kjøpet. Dersom han ikke gjør dette vil han miste disse mangelsbeføyelsene.

En nøytral reklamasjon må altså gi beskjed om at det foreligger en mangel, mens en spesifikk reklamasjon må gi beskjed om hvilken mangelsbeføyelsene kjøper ønsker. Disse må også reklameres innen rimelig tid, men det kan antas at en vil ha litt lengre tid på å sende en spesifisert i forhold til en nøytral reklamasjon.

Den absolutte fristen

Den absolutte fristen innebærer at kjøper innen et visst tidsrom etter kjøpet ikke lenger kan reklamere ved mangler ved bilen. Regelen er laget for at selger før eller siden skal kunne si seg ferdig med kjøpet.

Innenfor kjøpsloven er regelen at den absolutte reklamasjonsfristen løper to år fra overtakelsen av bilen. Dette innebærer at du faktisk må ha overtatt bilen før fristen begynner å løpe. Etter disse to årene har gått kan altså ikke kjøper påberope seg noen mangler ved bilen.

Kjøperen må altså holde seg innenfor begge disse fristene. Hvis han ikke gjør det mister han kravet sitt, og selgers rettigheter ved salg av bruktbil vil være som før. Reklamasjonsreglene gjelder kun ved mangelstilfeller. Der selger er forsinket vil han jo vite dette, og vil ikke ha noe behov for reklamasjon fra selger.

Reklamasjonsreglene gjelder ikke i enkelte tilfeller der blant annet selger har opptrådt grovt uaktsomt eller inngått i realitetsdrøftelser om mangelen. Les mer om dette i egen artikkel om reklamasjon.

Del 2-2 – Foreldelse

Foreldelseslovens regler gjelder også løpende ved siden av reklamasjonsreglene i kjøpsloven. Det følger av foreldelsesloven at et krav blir foreldet etter tre år fra dagen misligholdet inntrer. I Høyesterettspraksis har dette blitt tolket som samme tidspunkt som overtakelsen, uavhengig av om mangelen oppsto senere eller ikke.

Det er imidlertid gjort unntak for tilfeller der kjøper ikke visste om kravet, slik tilfellet vil være der det dukker opp en skjult mangel ved bilen. I slike tilfeller vil kjøper ha ett års foreldelsesfrist fra da han fikk eller burde skaffet seg kunnskap om mangelen, og dette kan gi en tilleggsfrist på 10 år i tillegg til de opprinnelige tre som kjøper allerede hadde.

Kjøper kan dermed få opptil 13 års foreldelsesfrist. Av denne grunn vil sjelden foreldelsesreglene ha selvstendig betydning ved bilkjøp etter kjøpsloven.


Dersom kjøper ikke har reklamert innen tidsfristene eller kravet hans er foreldet vil selger være fritatt for ansvar. Selgers rettigheter ved salg av bruktbil vil dermed være som de var ved kontraktens inngåelse.

Dersom selger har reklamert innen reklamasjonsreglene og foreldelsesreglene er vi nødt til å gå videre, for å se hva slags misligholdsbeføyelser han kan gjøre gjeldende. Det er slett ikke alle beføyelser han nødvendigvis kan gjøre gjeldende, hvilket vi skal se.


selgers rettigheter ved salg av bruktbilDel 3 – Beføyelsene

Selgers rettigheter ved salg av bruktbil vil være avhengig av hvilke misligholdsbeføyelser kjøper kan gjøre gjeldende. Disse er ved mangler primært retting, omlevering, prisavslag, heving og erstatning.

1. Retting

Den primære beføyelsen er krav på retting. Dette innebærer at selger må rette bilen tilbake til den stand som skulle følge av kontrakten. I utgangspunktet er det ikke noen flere vilkår for et krav om retting, dersom vilkårene ovenfor er oppfylt.

Det er imidlertid et vilkår at retting kan skje uten å volde selgeren urimelig kostnad eller ulempe. Hva som volder selgeren urimelig kostnad eller ulempe må bero på en konkret vurdering, hvor en må avveie hensynet til kjøper og selgers interesser. Selgeren kan i tilfelle isteden foreta omlevering.

Særlig viktig for selgers del er det at selger har en rett til å rette. Dette innebærer at kjøper har en plikt til å la selger rette. Han kan for eksempel ikke la andre bilverksteder rette feilen, og kreve denne summen av deg. Denne retteretten kan være svært verdifull for selger, fordi det ofte vil være billigere for selger å rette mangelen selv.

Selger har bare rett til å rette dersom det kan skje uten vesentlig ulempe for kjøperen og uten risiko for at kjøperen ikke får dekket sine utlegg av selgeren. Det må også gjøres innen rimelig tid. Du kan lese mer om selgers retteplikt og retterett i denne artikkelen.

2. Omlevering

Omlevering betyr at selger må levere en lik bil av samme art. Det følger av kjøpsloven at kjøperen kan kreve omlevering når mangelen er vesentlig. Dette gjelder ikke så vidt oppfyllelse vil medføre så stor ulempe eller kostnad for selgeren at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller.

Omlevering kan heller ikke kreves når tingen har slike egenskaper at den ut fra partenes forutsetninger ikke med rimelighet kan erstattes med en annen. Ut fra vilkårene må det nok sies å en selger av en bruktbil sjelden er pliktig til å omlevere bilen. Hvordan skulle dette være mulig når man selger en bruktbil? må man i så fall finne en identisk bil som er like mye brukt? Selgers rettigheter ved salg av bruktbil ville nok vært for små om en krevde at selger skal omlevere bilen.

3. Prisavslag

Prisavslag innebærer, naturlig nok, at kjøper får et avslag i prisen. Hensynet bak beføyelsen er å gjenopprette balansen i avtalen. Der selger ikke kan rette forholdet, må kjøper istedenfor kompenseres økonomisk. Det følger av kjøpsloven at dersom retting eller omlevering ikke kommer på tale eller ikke blir foretatt innen rimelig tid etter at kjøperen har klaget over mangelen, kan kjøperen kreve prisavslag.

Det er altså en subsidiær beføyelse. Dette betyr at kjøper ikke kan kreve prisavslag før du har fått muligheten til å rette mangelen. Prisavslaget skal utmåles slik at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktmessig stand på leveringstiden. Du kan lese mer om krav om prisavslag ved bilkjøp i denne artikkelen.

4. Heving

Heving medfører at ytelsene skal tilbakeføres. Selger skal levere tilbake pengene, og kjøper skal levere tilbake bilen. Partene skal stilles slik at avtalen ikke hadde vært inngått. Heving er dermed en alvorlig beføyelse. Her er det også et krav om at retting eller omlevering ikke kommer på tale eller ikke blir foretatt innen rimelig tid. Videre er det et krav om at mangelen må være vesentlig. Kravet er altså det samme som omlevering, men det er grunn til å tro at terskelen her er høyere.

Etter høyesterettspraksis er vurderingstemaet om kjøper har rimelig grunn til å si seg løst fra kontrakten. Vurderingsmomenter er det objektive avviket fra kontraktssummen, mangelens betydning for kjøper, selgerens skyldgrad, etc. Ønsker du å heve bilkjøp kan du lese mer om dette i denne artikkelen. Selgers rettigheter ved salg av bruktbil vil være veldig få om kjøper kan heve bilkjøpet.

5. Erstatning

Erstatning skiller seg fra de andre beføyelsene ved at den kan kreves i tillegg til de andre beføyelsene. Kjøper kan bare kreve en av variantene retting, omlevering, prisavslag eller heving. Hver av disse vil utelukke hverandre. Erstatning står imidlertid på egne ben. Det vil si at erstatning kan kreves i tillegg til de andre misligholdsbeføyelsene.

Grunnen til dette er at de andre misligholdsbeføyelsene skal gjenopprette balansen i avtale mellom de opprinnelige tiltenkte ytelsene, mens erstatning skal kompensere kjøper for hans øvrige økonomiske tap.

Dette kan for eksempel være reisekostnader der bilen havarert mitt i ødemarken, eller erstatning for skade grunnet at bremseklossen var ødelagt og førte til bilkrasj. Vilkårene for erstatning er relativt kompliserte. Det kreves et særskilt ansvarsgrunnlag i tillegg til at det foreligger en mangel. Du kan lese mer om dette i en egen artikkel om erstatning ved bilkjøp i lenken.

Ta kontakt for mer info om selgers rettigheter ved salg av bruktbil

Vi har flere advokater med teknisk og juridisk erfaring på området. Ta kontakt med oss for en gratis og uforpliktende samtale dersom du har spørsmål angående selgers rettigheter ved salg av bruktbil. Det kan ofte lønnes seg å benytte seg av oss dersom du tror du kan stå med ansvar ved privat salg av bil. Husk at bilforsikringen dekker en stor del av advokatutgiftene. Vi hjelper deg gjerne dersom du lurer på om bilforsikringen din dekker advokatutgiftene. Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet, sende e-post eller ved å ringe.

Les også: Klage på bruktbilkjøp

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.