Bruktbilforhandleres rettigheter?

Bruktbilforhandleres rettigheter?

Hvis kjøper mener det foreligger en mangel ved bilen du har solgt til han kan det bli en kostbar prosess. Denne artikkelen vil ta for seg hvilke rettigheter en forhandler har når han selger bruktbiler, og hvilke konsekvenser det kan få om bilen du selger er mangelfull. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller lurer på noe. Dette vil være helt gratis og uforpliktende. Blir det aktuelt med advokat vil  bilforsikringen din vil dekke store deler av utgiftene til dette.


Artikkelen vil omhandle salg fra næringsdrivende til en privatperson. I slike kjøp vil forbrukerkjøpsloven komme til anvendelse.

Dersom du er en forhandler vil kjøper stå i en sterkere stilling enn dersom du hadde vært en privatperson. Dette er fordi lovgiver ønsker å beskytte forbrukere mot aktører i sterkere posisjoner. En forhandler vil ofte være erfaren og kyndig og det stilles derfor større krav til han.

Du kan lese mer om i hvilke tilfeller kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven kommer til anvendelse i denne artikkelen. Dersom du har solgt en bil som en privatperson vil kjøpsloven komme til anvendelse. Det er en helt egen artikkel om hvilke rettigheter selger av bruktbil har som privatperson.

Første del – Er det en mangel ved bilen?

For bruktbilforhandlere som har fått en klage vil det være avgjørende om det foreligger en mangel eller ikke. En må dermed først finne ut om det foreligger en mangel. Foreligger det en mangel vil kjøper ha en rekke krav. Foreligger det ikke en mangel vil kjøperen ikke ha noen krav. Under følger de vanligste mangeltilfellene.

Bilen må samsvare med det avtalte

Den sentrale vurderingstemaet er at bilen skal samsvare med det avtalte. Samsvarer ikke bilen med det avtalte vil det foreligge en mangel. Dette uansett om selgeren ikke er å bebreide eller om bilens verdi er den samme. Er bilen i samsvar med det avtalte foreligger det ingen mangel.

En må foreta en vurdering ut fra hva som følger av kontrakten og bilannonsen, samt andre opplysninger, og vurdere konkret om bilen er i samsvar med dette. En må da ta utgangspunkt i kontraktens ordlyd.

Hva om det er tatt et forbehold mot senere mangler?

Det er ikke uvanlig at bruktbilforhandlere tar inn et forbehold mot skjulte mangler når han selger bilen. Særlig ved salg av brukte biler kan det være mange forhold ved bilen man ikke kan se, og det er dermed forståelig at selger ønsker å unngå senere ansvar der slike oppstår etter kjøpet.

Innenfor kjøpsloven står selger i en bedre stilling dersom han har tatt et «som den er» forbehold. Bilen må i slike tilfeller være i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med etter kjøpesummen og forholdene ellers før det skal foreligge en mangel.

I forbrukerkjøpsloven er reglene annerledes, og mindre gunstige for selger. Det heter at det foreligger en mangel når tingen er i dårligere stand enn forbrukeren med rimelighet hadde grunn til å forvente på bakgrunn av forbeholdet, kjøpesummens størrelse og forholdene ellers. Det er dermed ikke noe krav om vesentlig avvik.

I realiteten blir dermed mangelsvurderingen relativt lik som en vanlig mangelsvurdering, og et «som den er» forbehold vil egentlig miste mye av sin betydning.

Bilen samsvarer ikke med opplysninger

Det vil uansett foreligge en mangel dersom det foreligger en opplysningssvikt. Man skiller mellom uriktige opplysninger og tilbakeholdte opplysninger.

Det følger av forbrukerkjøpsloven at det vil foreligge en mangel dersom bilen ikke svarer med opplysninger som selgeren har gitt om bilen og som kan antas å ha innvirket på kjøpet. Det hender ikke sjelden at selgeren for eksempel inntar i annonsen at «bilen er i god stand» eller «bruktbil som ny selges». I slike tilfeller vil selger være særlig sårbar dersom bilen viser seg å ikke stemme overens med slike opplysninger.

Det eneste vilkår er at en slik opplysning må antas å ha innvirket på kjøpet. Dette betyr bare at kjøper for eksempel betalte mer som følge av opplysningen, ikke at avtalen ikke ville vært inngått uten opplysningen. Det er viktig å presisere at det er uten betydning om selger er å bebreide eller ikke. Foreligger det en misvisende opplysning som har motivert avtalen, foreligger det en mangel.

Videre foreligger det av forbrukerkjøpsloven at det foreligger en mangel dersom selgeren har forsømt å opplyse om forhold ved bilen som han burde kjenne til, og som forbrukeren hadde grunn til å regne med å få, dersom unnlatelsen kan antas å ha virket inn på kjøpet.

Bestemmelsen rammer tilfeller der selger har tilbakeholdt viktige opplysninger som kjøper burde fått. For eksempel vet selger at bilen flere ganger har hatt motorproblemer, men sier ikke noe om dette til forbrukeren når han selger bilen. I et slikt tilfelle vil det foreligge en mangel.


Foreligger det ikke noen mangel er det ikke noe behov for å gå videre i prosessen. Foreligger det en mangel må en derimot gå videre i prosessen. Kjøper må overholde reklamasjonsreglene for å ikke miste kravet sitt, og vi vil først se på disse reglene før vi ser på hvilke beføyelser kjøper kan ha om han har fulgt reklamasjonsreglene.

 


Andre del – har forbruker reklamert?

Reklamasjonsreglene i forbrukerkjøpsloven er noe mindre strenge mot kjøper enn de er i kjøpsloven. Dette er for å ikke oppstille feller for forbrukere. Det er likevel flere krav til reklamasjon. Det finnes regler om en relativ reklamasjonsfrist og en absolutt reklamasjonsfrist.

De relative frister

Innenfor den relative fristen må kjøper reklamere innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen. I forbrukerkjøpsloven er det imidlertid en særregel som er svært gunstig for kjøper; fristen for å reklamere kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen.

Dette innebærer at selger må bevise at kjøper faktisk oppdaget mangelen to måneder før han reklamerte, hvilket ofte vil være vanskelig. Dette er det som kalles nøytral reklamasjon.

I kjøpsloven er det også ofte krav til spesifisert reklamasjon, for eksempel ved heving, omlevering og retting. En må gi dette i tillegg til den nøytrale reklamasjonen. Kjøper må altså påberope seg særskilt at han ønsker å heve, hvis ikke vil han miste denne beføyelsen. Noen slike regler finnes ikke innenfor forbrukerkjøpsloven. Dette ville vært en felle for forbrukeren som lovgiver ikke har ønsket å oppstille.

De absolutte frister

De absolutte fristene forhindrer kjøper å reklamerer på mangler  ved bilen etter et visst tidspunkt etter at kjøperen overtok bilen. Selger må på et visst tidspunkt innrette seg på at kjøpet er endelig. I kjøpsloven er dette tidspunktet to år fra overtakelsen av bilen. I forbrukerkjøpsloven er regelen annerledes. Her må det gå fem år fra overtakelsen før forbrukerens innsigelser går tapt. Selger er også her altså i en dårligere posisjon der han er forhandler.

Forbrukeren må også være innenfor begge disse fristende hvis han ikke vil miste kravet sitt. Selgers rettigheter ved salg av bruktbil som forhandler vil i så fall være som om det ikke forelå en mangel. Enkelte unntak fra reklamasjonsreglene finnes der selger for eksempel har opptrådt grovt uaktsomt eller drøftet sakens realitet. Dersom du ønsker å lese mer om dette er det skrevet en mer utfyllende artikkel om reklamasjonsfrister her.

Det finnes også enkelte foreldelsesregler, men disse vil ikke ha en særskilt betydning ved siden av reklamasjonsreglene. Det gås derfor ikke nærmere inn på disse her.


Har kjøper reklamert for sent vil han miste kravet sitt. Dette vil dermed være svært gunstig for bruktbilforhandler. Har selger reklamert tidsnok vil han kunne ha en rekke mangelsbeføyelser gjeldende. Vi vil nå se på disse.


Tredje del – Hvilke krav har forbruker

Bruktbilforhandlers rettighterer vil være varierende i forhold hvilke misligholdskrav kjøper kan påberope seg. Disse er hovedsakelig retting, omlevering, prisavslag, heving og erstatning.

Retting og omlevering

Dette er de sentrale beføyelsene. Det følger av forbrukerkjøpsloven at forbrukeren kan velge mellom å kreve at selgeren sørger for retting av mangelen eller leverer tilsvarende ting (omlevering). Dette gjelder ikke hvis gjennomføring av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader.

Ved salg av bruktbiler vil det nok være svært vanskelig å skaffe en ny bil. Dette innebærer at forbrukeren nok sjelden vil ha et krav på omlevering, men kun et krav på retting.

En svært gunstig regel for forhandleren er at han en rett til å reparere bilen. På den måten kan han avskjære andre krav fra kjøper. Det vil ofte være mer gunstig for forhandleren å reparere bilen selv, for eksempel der han har egne bilmekanikere eller liknende.

Forbrukeren kan som hovedregel derfor ikke sette bort rettingsarbeidet til andre. Slik retting fra forhandlerens side skal imidlertid skje uten kostnad og uten vesentlig ulempe for forbrukeren innen rimelig tid og uten risiko for at forbrukeren ikke får dekket sine utlegg av selgeren. Er ikke disse vilkårene oppfylt vil forbrukeren kunne sette bort arbeidene, og kreve at forhandleren betaler for reparasjonen.

Prisavslag

Det følger av forbrukerkjøpsloven at dersom mangelen ikke rettes eller tingen omleveres, kan forbrukeren kreve et passende prisavslag slik at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand på leveringstiden.

Forbruker har derfor krav på prisavslag dersom ikke forhandleren har evne eller vilje til å reparere mangelen. Grovskåret kan man si at prisavslaget skal representere mangelens økonomiske verdi.

Heving

Heving innebærer at ytelsene tilbakeføres og er dermed en alvorlig beføyelse for selger. Han må levere tilbake pengene og får bilen tilbake. Det vanlige vilkåret for heving er at mangelen er vesentlig. I forbrukerkjøpsloven er imidlertid vilkåret at mangelen ikke er uvesentlig.

Terskelen for å heve er dermed mye lavere, hvilket gjør selgers rettigheter ved salg av bruktbil som forhandler mindre. En mer utfyllende artikkel om heving i forbrukerkjøp kan du lese her.

Erstatning

Dersom kjøper har lidd et økonomisk tap som følge av mangelen kan han i visse tilfeller ha krav på erstatning. Dette er for eksempel tilfeller der bilen har rust som har spredd seg til en annen bil i garasjen, eller der kjøper for eksempel har pådratt seg andre reisekostnader som følge av at bilen havarerte på motorveien. Du kan lese mer om erstatning i denne artikkelen.

Har du spørsmål angående bruktbilforhandleres rettigheter?

Biladvokat.no har flere advokater med teknisk og juridisk erfaring på området. Ta kontakt med oss for en gratis og uforpliktende samtale dersom du har spørsmål angående bruktbilforhandleres rettigheter, eller andre spørsmål om salg av bil. Husk at bilforsikringen dekker en stor del av advokatutgiftene. Det vil derfor ofte være gunstig å benytte advokat, særlig siden loven er såpass streng mot de næringsdrivende. Fyll ut skjemaet over for en gratis og uforpliktende henvendelse.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.