Mye mer rust enn ventet – kjøper fikk levere tilbake bil samt erstatning

Mye mer rust enn ventet – kjøper fikk levere tilbake bil samt erstatning

Dette er en avgjørelse fra forbrukertvistutvalget. Saken gjaldt mangler ved bilkjøpet fordi bilen hadde mye mer rust enn forventet. Kjøper fikk heve bilkjøpet fordi mangelen var vesentlig. Kjøperen fikk også erstatning på 16 000 kroner for sitt økonomiske tap. Hevningskravet ble i dette tilfellet regulert av kjøpsloven.


Dom i Forbrukertvistutvalget:

Klager hadde kjøpt en 15  år gammel Suzuki Grand Vitara fra en forhandler. Bilen hadde gått 240 000 km, og prisen var kroner 34 500. Bruktbilen ble solgt som den er. Noen uker etter salget oppdaget kjøper at bilen var gjennomrustet flere steder. Kjøper reklamerte på kjøpet med krav om heving, og selger motsatte seg å rette manglene. Selger hadde etter reklamasjonen fjernet ordene «ingen rust» fra annonsen. Forbrukertvistutvalget kom til at selger hadde gitt uriktige opplysninger om bilens stand, og at mangelen var vesentlig, og avsa dom på at kjøpet heves samt erstatning med kroner 16 000 for kjøperens økonomiske tap.

I. Sammendrag av faktiske forhold og partenes anførsler.

Den 3.1.2015 kjøpte klageren en Suzuki Grand Vitara 2,0 2000-modell, med registreringsnummer KF95644, av innklagde. Kjøpesummen var kr 34.500,-, inkludert omregistreringsavgift, og kilometerstanden var ca. 243 000. Bilen ble solgt «som forevist», men med en 3 måneders/3 000 kilometers bruktbilgaranti på motor og girkasse. I salgsannonsen var den beskrevet som «i topp stand» og «Ingen rust», og den var EU-godkjent fram til juni 2016. En representant for klageren besiktiget og prøvekjørte bilen, og den ble fraktet til Bodø av Auto Trans for kr 7.000,-.

Noen uker etter overtakelsen leverte klageren bilen inn hos Caravan & Bilpleie AS for tektylbehandling. De igangsatte vasking og sandblåsing av understellet, men konstaterte da at det var gravrust/gjennomrusting flere steder. Arbeidene ble avsluttet, og klageren reklamerte til innklagde den 3.2.2015 med krav om heving av kjøpet. Dagen etter svarte innklagde per e-post at det ikke kunne være snakk om farlig rust, men derimot kun overflaterust. Hevingskravet ble avvist, og innklagde tilbød heller ikke utbedring. Framlagt versjon av salgsannonsen fra 4.2.2015 viser at innklagde også fjernet ordene «Ingen rust» fra annonseteksten.

Den 25.2.2015, ved en kjørelengde på 243 212 kilometer, ble rustskadene undersøkt av NAF. De konstaterte rusthull i kanal venstre foran ved hjulhus samt rustskade ved karosseri feste høyre foran ved hjulhus. NAF konkluderte med at nevnte rustskader ved bærende konstruksjon og karosseri ville medføre manglende EU-godkjenning av bilen. NAF-rapporten med omfattende bildemateriale ble deretter oversendt Stormyra Karosseri AS for beregning av prisoverslag på utbedring, men grunnet skadeomfanget anså ikke sistnevnte verksted det regningssvarende med noen reparasjon.

Klageren anfører at innklagde har gitt positivt feilaktige opplysninger om bilen i salgsannonsen med stor betydning for kjøpet. I tillegg til heving krever han erstatning for henholdsvis fraktkostnadene (kr 7.000,-), verkstedoppholdet hos Caravan & Bilpleie AS (kr 3.000,-), NAF-testen (kr 1.250,-), årsavgift for 2015 (kr 3.060,-) samt forsikringspremie fram til hevingsoppgjøret finner sted (kr 264,- per måned). Klageren forklarer at han kun har kjørt bilen ca. 230 kilometer siden overtakelsen.

Les også: Reklamasjon på bruktbil – kjøpers rettigheter

Innklagde anfører at bilen ble undersøkt av klagerens representant før kjøpet og funnet i orden. Det ble heller ikke avdekket noen rustskader på EU-kontrollen fem måneder tidligere, og klageren kunne dessuten bestilt en NAF-test av bilen i Drammen forut for avtaleinngåelsen. Videre må det vektlegges at bilen var 15 år gammel med en betydelig kjørelengde og ble solgt til redusert pris. Innklagde har i korrespondanse med Forbrukerrådet tilbudt klageren heving og refusjon av kjøpesummen, men de motsetter seg å erstatte øvrige kostnader. De viser til at det var klagerens eget valg å kjøpe bilen fra en helt annen kant av landet, og hevder at han har pådratt seg unødvendige utgifter i etterkant av at hevingstilbudet ble framsatt.

Forbrukertvistutvalget går i sakssammendraget ikke nærmere inn på partenes anførsler enn det som fremgår ovenfor. Utvalget har mottatt samtlige saksdokumenter og har satt seg inn i disse.

II. Sakens gang. Påstand.

Saken ble ved klage av 10.3.2015 brakt inn for Forbrukerrådet, som den 12.3.2015 første gang henvendte seg skriftlig til innklagde. Saken ble henlagt som uforlikt ved Forbrukerrådets brev av 17.4.2015, og klagerens begjæring om innbringelse for Forbrukertvistutvalget er datert 20.4. s.å. og er rettidig. Oversendelse fra Forbrukerrådet til Forbrukertvistutvalget skjedde ved ekspedisjon av 22.4.2015.

Klageren har nedlagt påstand om at innklagde skal betale han kr 34.535,- i hevingsoppgjør og erstatning fastsatt etter utvalgets skjønn. I tillegg krever klageren renter.

Saken ble lagt frem i Forbrukertvistutvalgets møte den: 22.09.2015.

III. Utvalget ser slik på saken:

Saken gjelder et kjøp mellom en næringsdrivende og en forbruker, og forholdet reguleres derfor av forbrukerkjøpsloven av 21. juni 2002 nr. 34 (fkjl), jf. lovens § 1. Selv om tingen er solgt «som den er» eller med lignende forbehold, foreligger det en mangel etter fkjl. § 17 dersom selgeren har gitt uriktige opplysninger om tingen, eller unnlatt å opplyse om forhold ved tingen eller dens bruk som selger burde kjenne til, og som forbrukeren hadde grunn til å regne med å få, dersom unnlatelsen kan antas å ha virket inn på kjøpet. Det vil også være en mangel der tingen er i dårligere stand enn kjøperen hadde rimelig grunn til å forvente på bakgrunn av forbeholdet, kjøpesummens størrelse og forholdene ellers. Hvorvidt tingen er mangelfull skal vurderes ut i fra forholdene ved leveringen, jf. fkjl. § 18 første ledd, jf. § 14 og § 7.

Utvalget finner det godtgjort at rustskadene var til stede på bilen ved levering til klageren. Det har formodningen mot seg at rust av denne art og omfang skulle oppstå i løpet av kun noen uker, og selv om bilen ble undersøkt av klagerens representant, er det ikke holdepunkter for at vedkommende oppdaget eller måtte ha oppdaget rustskadene på understellet, jf. fkjl. § 16 tredje ledd. Uavhengig av om innklagde var kjent med bilens tilstand, ga de i salgsannonsen uriktige opplysninger med avgjørende betydning for kjøpet, og det foreligger således en mangel både etter fkjl. § 17 første ledd bokstav a) og bokstav b), jf. fkjl. § 16 første ledd bokstav c).

Det følger av fkjl. § 29 tredje ledd at selv om forbrukeren verken krever retting eller omlevering etter loven, kan selgeren tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom selgeren sørger for slik retting eller omlevering i samsvar med loven, kan forbrukeren ikke kreve prisavslag eller heving. Ved klagerens opprinnelige reklamasjon den 3.2.2015, ble denne avvist av innklagde dagen etter uten at verken heving eller avhjelp ble tilbudt. Klagerens hevingskrav er således i behold.

Heving av kjøpet krever at mangelen ikke er uvesentlig, jf. fkjl. § 32. Utbedring av rustskadene er ikke regningssvarende, og bilen vil med stor sannsynlighet ikke kunne EU-godkjennes slik den framstår per i dag. Hevingsvilkåret anses derfor oppfylt, og virkningene av heving er at partenes plikt til å oppfylle avtalen faller bort og at mottatte ytelser skal returneres, jf. fkjl. § 49 første og andre ledd. Utvalget bemerker at siden kjøpesummen inkluderte omregistreringsavgiften skal hele beløpet på kr 34.535,- refunderes klageren. Hvordan kjøpsgjenstanden skal tilbakeføres er omtalt i NOU 1993:27 s. 149, hvor det fremkommer at: «Kjøperen må normalt kunne nøye seg med å stille gjenstanden til selgerens disposisjon på sin egen bopel. Han plikter således ikke å besørge og bekoste den sendt tilbake til selgeren».

Renter på kjøpesummen, i henhold til forsinkelsesrenteloven § 3 første ledd, første punktum, løper ifølge fkjl. § 50 andre ledd fra den dagen forbrukeren reklamerte første gang og fram til betaling skjer. Klageren reklamerte første gang den 3.2.2015, og renter regnes følgelig fra denne datoen.

Klager kan kreve erstatning for kostnader påført som følge av mangelen, jf. fkjl. § 33. Utgiften tilknyttet innhenting av NAF-testen er del av den positive kontraktsinteressen og utvilsomt erstatningsberettiget. I norsk og nordisk juridisk teori forutsettes det imidlertid at det også kan gis erstatning for kostnader som får karakter av å være bortkastede eller unødvendige, som følge av selgers mislighold, jf. bl.a. Tverberg, Forbrukerkjøpsloven (2008) s. 734 og Herre, Konsumentköplagen (2004) s. 340. Tidligere praksis viser at tilsvarende prinsipper er lagt til grunn hos Forbrukertvistutvalget. Utvalget finner at klageren ikke har kunnet nyttiggjøre seg verken den igangsatte tektylbehandlingen hos Caravan & Bilpleie AS, fraktkostnadene ved å få bilen levert til Bodø, årsavgiften for 2015 eller påløpt bilforsikringspremie. Innklagdes anførsler om at klageren ikke kan kreve erstatning for tap som relaterer seg til lang geografisk avstand mellom partene kan ikke føre fram. Innklagde annonserer bilene sine over hele landet gjennom finn.no, og det tas ikke noe forbehold eller knyttes restriksjoner til salg overfor personer boende andre steder enn på Østlandet. Utvalget påpeker også det åpenbare i at bilkjøpere når som helst kan flytte til andre landsdeler og at bilforhandlere generelt må anses å være tjent med en så stor potensiell kundemasse som mulig.

Klageren har dokumentert et totalt økonomisk tap på kr 16.686,-, hvorav kr 2.376,- utgjør påløpt forsikringspremie til og med september 2015, og hele beløpet tilkjennes i erstatning.

Etter forsinkelsesrenteloven § 2 løper renten på erstatningsbeløpet fra 30 dager etter at påkrav ble fremsatt. Første gang klager rettet spesifisert krav om erstatning var ved begjæringen av saken til Forbrukertvistutvalget datert 20.4.2015. Kopi av begjæringsskjemaet ble oversendt innklagde i brev av 22.4.2015, og renter regnes følgelig fra 22.5.2015.

IV. Konklusjon

Forbrukertvistutvalget fatter slikt

Vedtak:

1.

Drammen Auto 7 AS plikter å betale Tor Skille kr 34.535,-, kronertrettifiretusenfemhundreogtrettifem – 00/100, med tillegg av renter etter forsinkelsesrenteloven § 3 første ledd, første punktum fra 3.2.2015 til betaling skjer, mot at den påklagde bilen stilles til selskapets disposisjon.

2.

Drammen Auto 7 AS plikter å betale Tor Skille kr 16.686,-, kronersekstentusensekshundreogåttiseks – 00/100, med tillegg av renter etter forsinkelsesrenteloven § 3 første ledd, første punktum fra 22.5.2015 til betaling skjer.

Oppfyllelsesfristen er 1 – en – måned fra vedtakets forkynnelse.

Vedtaket er enstemmig.

I denne artikkelen kan du lese mer om heving av bruktbilkjøp.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.