Rust på bil? Sjekk dine rettigheter

Rust på bil? Sjekk dine rettigheter

Rust på bil kan utgjøre en mangel dersom den avviker fra kjøpsavtalen eller øvrige opplysninger gitt av selger. Dersom rusten utgjør en mangel kan kjøper enten holde kjøpesummen tilbake, kreve retting, omlevering, prisavslag eller heving av kjøpet. Reklamasjon må fremsettes innen rimelig tid.  

Forbrukerkjøpsloven eller kjøpsloven?

Dine rettigheter ved funn av rust på bil reguleres av kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven. Dersom du som privatperson kjøper en bil fra en næringsdrivende gjelder forbrukerkjøpsloven. Ved kjøp mellom privatpersoner eller næringsdrivende gjelder derimot kjøpsloven. 

Rust som mangel

En mangel foreligger dersom bilen ikke er i samsvar med de krav til art, mengde, kvalitet og andre egenskaper som følger av avtalen. Manglende eller feilaktige opplysninger fra selger kan også bidra til å konstatere en mangel. Hvis bilen er solgt med et «som den er»-forbehold, foreligger en mangel om bilen er i dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å rekne med ved forbrukerkjøp og i vesentlig dårligere stand ved privatkjøp.

Bilde av boken

Rust på bil kan utgjøre en mangel etter overnevnte grunnlag. Hvis kjøper ved undersøkelse av bilen før kjøp kunne oppdaget rusten anses imidlertid ikke en mangel å foreligge. 

Dine rettigheter ved rust på bil

Hvis bilen lider av rust, og dette er å anse som en mangel, kan kjøper fremme et mangelskrav overfor selger. Kjøperen kan holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, heving og/eller erstatning, jf. forbrukerkjøpsloven § 26 og kjøpsloven § 30.

Retting eller omlevering

Selger har både en plikt og en rett til å reparere mangelen eller omlevere en ny vare, jf. kjøpsloven § 34 og forbrukerkjøpsloven § 29. Unntak følger der dette vil volde selgeren urimelige kostnader. Hvorvidt kostnadene er urimelige beror på en helhetsvurdering, hvor det må ses hen til verdien av en mangelfri ting, mangelens betydning og om andre beføyelser kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for kjøper.

Prisavslag

Hvis avhjelp, i form av enten retting eller omlevering, ikke blir aktuelt, kan kjøper kreve prisavslag, jf. kjøpsloven § 38 og forbrukerkjøpsloven § 31. Prisavslaget skal svare til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand på leveringstiden. Med andre ord skal kjøper bli kompensert med den verdireduksjon rusten har påført bilen.

Heving

Ved heving annuleres kjøpet, slik at ytelsene tilbakeføres. Ettersom hovedregelen er at avtaler skal holdes, stilles særlige krav til heving. For det første er heving betinget av at retting eller omlevering ikke kommer på tale. Videre må mangelen medføre et «vesentlig kontraktbrudd» etter kjøpsloven § 39. Ved forbrukerkjøp kan forbrukeren som utgangspunktet heve, unntatt når mangelen er «uvesentlig». Hvorvidt mangelen medfører et «vesentlig kontraktbrudd» eller om mangelen ikke er «uvesentlig» beror i praksis på om kjøper har rimelig grunn til å løsrive seg fra kontrakten. Terskelen er imidlertid lavere ved forbrukerkjøp enn ved privatkjøp. Momenter av betydning vil være det objektive avvik fra kontrakten, mangelens betydning for kjøperen, om prisavslag kan avbøte mangelen, hevingens betydning for selgeren og skyld hos selger. 

Erstatning

I tillegg til en av de nevnte mangelskravene kan kjøper kreve erstatning for eventuelt øvrig økonomisk tap påført av selger. Erstatning er betinget av at det foreligger et ansvarsgrunnlag, årsakssammenheng mellom den ansvarsbetingende handling eller unnlatelse og tapet, samt et økonomisk tap. Ved rust på bil vil det sjelden oppstå et økonomisk tap utover selve verdireduksjonen av bilen og eventuelle reparasjonskostnader. Kjøper vil dermed normalt få dekket sitt fulle tap gjennom én av de overnevnte mangelsbeføyelsene. 

Reklamasjonsfrist

For å ha sitt mangelskrav i behold må kjøper reklamere innen rimelig tid etter at hun eller han oppdaget eller burde ha oppdaget rusten, jf. kjøpsloven § 32 og forbrukerkjøpsloven § 27. Ved forbrukerkjøp er denne fristen aldri kortere enn to måneder fra forbrukeren oppdaget mangelen. 

Ved heving etter kjøpsloven kreves i tillegg en spesifisert melding om heving innen rimelig tid, jf. § 39. 

Lovene oppstiller videre en absolutt reklamasjonsfrist. Etter kjøpsloven § 32 kan kjøper senest reklamere to år etter den dag da han overtok bilen. Ved forbrukerkjøp er fristen enten to år eller fem år etter overtakelse, avhengig av bilens forventede levetid, jf. forbrukerkjøpsloven § 27.

Advokathjelp ved rust på bil

Ønsker du hjelp med å fremme et mangelskrav mot selger etter å ha funnet rust på din bil? Advokatfirmaet Teigstad har flere advokater med kompetanse på området, og tilbyr deg en gratis forhåndsvurdering av saken din. Videre vil mesteparten av advokatutgiftene dekkes av din bilforsikring. Våre advokater er tilgjengelig per telefon og e-post. Du kan også fylle ut skjemaet på nettsiden, så tar en advokat kontakt med deg i løpet av kort tid. 

Vanlige spørsmål

Kan jeg klage på rust på bil?

Ja, dersom rusten utgjør en kjøpsrettslig mangel har du rett til å holde kjøpesummen tilbake, kreve retting, prisavslag, heving og/eller erstatning.

Hva utgjør en mangel?

En mangel foreligger dersom bilen ikke er i samsvar med de krav til art, mengde, kvalitet og andre egenskaper som følger av avtalen. Manglende eller feilaktige opplysninger fra selger kan også bidra til å konstatere en mangel. 

Hvilken lov gjelder ved rust på bil?

Dine rettigheter ved funn av rust på bil reguleres av kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven. Dersom du som privatperson kjøper en bil fra en næringsdrivende gjelder forbrukerkjøpsloven. Ved kjøp mellom privatpersoner eller næringsdrivende gjelder derimot kjøpsloven. 

Hva er vilkårene for å heve?

Etter kjøpsloven § 39 må mangelen medføre et «vesentlig kontraktbrudd». Ved forbrukerkjøp kan forbrukeren som utgangspunktet heve, unntatt når mangelen er «uvesentlig».

Må jeg betale for advokat?

Din bilforsikring vil dekke mesteparten av advokatutgiftene. Normalt må du betale en liten egenandel, samt 20% av det overskytende, mens forsikringsselskapet dekker rundt 80%.

 

Kilder

Bergem, John Egil, Berte-Elen R. Konow og Stein Rognlien. Kjøpsloven, Oslo, 2008.

Lilleholt, Kåre,. Selvig, Erling. Kjøpsrett til studiebruk. Universitetsforlaget, 5. utgave, 2015.

Masteroppgave: https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/21676/73172.pdf?sequence=3 

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.