Rettigheter ved kjøp av bruktbil

Rettigheter ved kjøp av bruktbil

Bilkjøpere lurer ofte på sine rettigheter ved kjøp av bruktbil. Vi har derfor skrevet en artikkel om dine rettigheter ved kjøp av bruktbil. Ta gjerne kontakt med oss for en gratis og uforpliktende samtale dersom du har spørsmål eller lurer på noe. Blir det aktuelt vil bilforsikring din som oftest dekke store deler av advokatutgiftene.


Kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven?

Det første en må finne ut av er om saksforholdet reguleres av kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven. Kjøpsloven kommer til anvendelse der selgeren er en privatperson. Forbrukerkjøpsloven kommer derimot til anvendelse der selgeren er en næringsdrivende. Dette er typisk en bilforhandler eller et bilverksted.

Forbrukerkjøpsloven er laget for å beskytte en privatpart som ofte er en svakere part i forhold til næringsdrivende. Derfor er kjøpers rettigheter ved kjøp av bruktbil ofte bedre i forbrukerkjøpsloven enn i kjøpsloven. Du kan lese mer om forskjellen mellom kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven i denne artikkelen.

Merk at en ikke har lov til å avtale avtalevilkår som er mindre gunstige for forbrukeren enn det som følger av forbrukerkjøpsloven. Merk at om man har kjøpt en ny bil eller en bruktbil ikke har noen betydning for hvilken lov som kommer til anvendelse. Forbrukerkjøpsloven kommer fortsatt til anvendelse selv om du har kjøpt en bruktbil, såfremt selger er en næringsdrivende.

Har kjøper noen angrerett eller avbestillingsrett?

Mange som lurer på sine rettigheter ved kjøp av bruktbil lurer på om de har noen angrerett eller avbestillingsrett. Svaret på dette er som oftest dessverre nei. Svaret er imidlertid ikke absolutt. Det første en må se på er om det følger noen angrerett eller avbestillingsrett av kontrakten. Kontrakten er den prinsipale kilden slik at det som står i kontrakten som oftest er avgjørende.

Dersom intet følger av kontrakten må en se hen til bakgrunnsretten, hvilket er lovene. I kjøpsloven er det ingen regler for angrerett eller avbestillingsrett. Dette betyr at det ikke foreligger noen slik rett, heller ikke mot erstatning. Kjøpers rettigheter ved kjøp av bruktbil er dermed små med tanke på avbestilling.

I forbrukerkjøpsloven er det imidlertid hjemlet en avbestillingsrett mot erstatning før bilen er levert til kjøperen. Dette innebærer at forbruker kan avbestille så fremt bilen enda ikke er overlevert til han. Er bilen overlevert, er det for sent å avbestille bilen. Merk også at forbruker må betale erstatning. Dette innebærer at forbrukeren må erstatte bilforhandlerens økonomiske tap som følge av avbestillingen.

Hvis bilforhandleren kjøpte inn bilen for 150 000 og solgte den videre til deg for 170 000, vil normalt avbestillingserstatningen medføre 20 000. Disse reglene er ganske komplekse og vi vil ikke gå inn på detaljene her. Merk også at forbrukeren i enkelte tilfeller har en angrefrist etter angrerettloven. Denne kommer til anvendelse typisk ved fjernsalg.

Dersom kjøper ikke har noen angrerett eller avbestillingsrett er kjøpers rettigheter ved kjøp av bruktbil små. Bilen må da være mangelfull for at kjøper skal kunne ha noen sanksjoner mot selger.

Når foreligger det en mangel?

Om kjøper har noen rettigheter ved kjøp av bruktbil beror som oftest på om det foreligger en mangel ved bilkjøpet. Dette innebærer at bilen ikke er i samsvar med det som er avtalt. Om bilen er i samsvar med det som er avtalt eller ikke må bero på hva som følger av avtalen. En må da se hen til kontrakten og for eksempel bilannonsen. Står det i kontrakten at bilen skal kjøre som normalt, og det er noe galt med motoren, vil det som oftest foreligge en mangel.

Mangelsvurderingen blir ofte vanskeligere der det er kjøpt en brukbil enn der det er kjøpt en ny bil. Der det er kjøpt en ny bil vil det være mer åpenbart om det foreligger en mangel eller ikke. Dette er fordi bilen skal samsvare med den forventningen kjøper kunne vente. Hvilken forventning en kjøper kan stille til en bruktbil vil ofte være mindre klar. Dette vil blant annet bero på hvor gammel bilen er og hvor mye kjøper betalte for bilen. Betalte kjøper 10 000 for bilen kan han kanskje ikke forvente så mye. Det samme gjelder om bilen er 25 år gammel.

Mangelsbegrepet har også en side til selgers opplysningsplikt. Innenfor både kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven er det et krav om at selger ikke skal tilbakeholde opplysninger eller tilbakeholde opplysninger. Det er også et krav om et disse opplysningene må være av en viss viktighet, og at opplysningene har påvirket avtalen.

Klassiske eksempler er der selger har fiklet med kilometertelleren slik at den viser feil antall kjørte kilometer, eller at selgeren ved flere ganger har opplevd motorstopp og ikke opplyser om dette. Har selger brutt en slik opplysningsplikt vil kjøpers rettigheter ved kjøp av bruktbil være store.

Mangelsvurderingen kompliseres ytterligere ved at selger ofte inntar et «som det er» forbehold i kontrakten. Dette er et forbehold som sier at bilen selges som den er. Meningen med et slikt forbehold er at selger skal fritas for senere skjulte mangler som oppstår etter at kjøper har overtatt bilen. Et slikt forbehold fritar ikke, som mange tror, selger for alt ansvar.

I forbrukerkjøpsloven har et slikt forbehold relativt liten betydning. Men i kjøpsloven blir det en høyere terskel for å påvise en mangel. Vilkåret er i kjøpsloven at bilen må være i vesentlig dårligere stand enn kjøper kunne forvente. Kjøpers rettigheter ved kjøp av bruktbil blir dermed mindre. Les mer om «som den er» forbehold i denne artikkelen.

I denne artikkelen er det skrevet en mye mer utfyllende artikkel om mangelsvurderingen, som du kan lese dersom du synes det er litt uklart.

Kjøpers rettigheter ved kjøp av bruktbil der det er mangler

Dersom det foreligger en mangel vil kjøper ha flere rettigheter ved kjøp av bruktbil. Kjøper kan da ha en rekke forskjellige beføyelser han kan gjøre gjeldende. Det primære formålet med mangelsbeføyelsene er å gjenopprette balansen i avtalen som følge av mangelen. Det er derfor et mål å stille kjøper som om kontrakten hadde blitt riktig inngått. Det er derfor sjelden kjøper kommer i en bedre stilling enn dersom det ikke var en mangel.

Retting:

Retting er den primære beføyelsen. Retting innebærer at selger må reparere bilen til den stand som fulgte av kontrakten. Det innebærer altså at selger må besørge en reparasjon av bilen. I tillegg til at kjøper kan kreve at selger retter mangelen, har også selger en rett til å rette mangelen. Dette kalles en defensiv beføyelse fra selgers side, fordi dersom selger retter bilen kan ikke kjøper kreve prisavslag eller heving. Selger kan dermed parere et krav om prisavslag eller heving med å rette mangelen. Du kan lese mer om retting i denne artikkelen.

Prisavslag:

Prisavslag er altså en subsidiær beføyelse. Grovt sagt innebærer det at kjøper skal kompenseres for den økonomiske verdien mangelen utgjør. Formålet med prisavslag er å gjenopprette den økonomiske balansen som følge av mangelen. Kjøpers rettigheter ved kjøp av bruktbil tilsier at han skal kompenseres slik at han ikke merker noe til mangelen økonomisk. Det er en del komplekse utmålingsregler, som vi ikke går inn på her. Du kan imidlertid lese om den i denne artikkelen om prisavslag

Heving:

Heving er en alvorlig beføyelse for selger. Dette innebærer at kjøper kan levere tilbake bilen og kreve pengene tilbake. Da utgangspunktet er at avtaler skal holdes er terskelen høy. Innenfor kjøpsloven er kravet at mangelen må være vesentlig. Innenfor kjøpsloven er derimot at mangelen ikke må være uvesentlig. Det er dermed relativt stor forskjell på terskelen i de to lovene. Ut fra høyesterettspraksis er vurderingstemaet om kjøper har rimelig grunn til å si seg løst fra kontrakten.

Om et hevingskrav fører frem må bero på en konkret helhetsvurdering. Det sentrale momentet er mangelens betydning for kjøper. Jo større betydning mangelen har for kjøper, jo større sjanse er det for å få hevet kjøpet. Der mangelen kan kompenseres ved prisavslag, vil dette telle imot heving.

Dette er fordi en helst vil at kontrakten holdes. Har selger utvist skyld, vil også dette få vekt. Selger er da mindre beskyttelsesverdig, hvilket taler for at kjøper burde få heve. Det er en rekke flere viktige momenter men dette er de aller viktigste. Vi har skrevet en utfyllende artikkel om å heve bilkjøp som du kan lese om du ønsker det.

Erstatning:

Erstatning skiller seg fra de andre beføyelsene ved at du kan kreve erstatning i tillegg til en annen beføyelse. Du kan for eksempel ikke både kreve retting og heving, men du kan både kreve heving og erstatning. Formålet med retting, heving og prisavslag er at balansen i kontrakten skal opprettholdes. Formålet med erstatning er at kjøper skal kompenseres for sitt øvrige økonomiske tap.

Et eksempel er der bilen kollapser der kjøper er på vei til et viktig møte, og han må benytte seg av en dyr taxitur for å rekke møtet. Vilkårene for erstatning er at det foreligger et ansvarsgrunnlag, økonomisk tap og et årsakssammenheng mellom mangelen og det økonomiske tapet. Vi går ikke nøyere inn på disse her, men du kan lese mer om vilkårene i denne egne artikkelen om erstatning ved bilkjøp.

Reklamasjonsfristene

Innenfor både kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven oppstilles det flere reklamasjonsfrister. Dette er regler en må følge for å beholde sine mangelskrav. Hvis en ikke følger reklamasjonsfristene kan en faktisk risikere at mangelskravene bortfaller, og at en ikke lenger har noen rettigheter ved kjøp av bruktbil. Disse reglene kan derfor være en felle for mange. Vi deler inn i to forskjellige reklamasjonsfrister; den relative reklamasjonsfristen og den absolutte reklamasjonsfristen.

Den relative reklamasjonsfristen:

Innenfor den relative reklamasjonsfristen er det innenfor kjøpsloven et krav om at kjøper må reklamere innen rimelig tid etter han oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Dette innebærer at fristen løper allerede fra kjøper burde ha oppdaget mangelen. Hva kjøper burde ha oppdaget vil bero på en aktsomhetsvurdering. Ville en normalt aktsomt person ut fra forholdene oppdaget mangelen vil vilkåret som oftest være oppfylt. Dette innebærer da at den relative reklamasjonsfristen kan ha løpt ut før kjøper i det hele tatt har oppdaget mangelen. Det er imidlertid ofte vanskelig for selger å bevise at kjøper burde ha oppdaget mangelen på et visst tidspunkt, slik at dette ofte blir redningen. En regner med at innen rimelig tid som oftest henspeller på en tidsperiode på rundt 2 uker.

Innenfor forbrukerkjøpsloven er reglene mer gunstige for kjøper. Her står det at utgangspunktet er at forbrukeren skal reklamere innen rimelig tid etter han oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Imidlertid står det at reklamasjonsfristen aldri kan være kortere enn to måneder fra forbrukeren oppdaget mangelen. Forbrukeren har dermed mye lengre tid enn en vanlig kjøper. Nok en gang er rettighetene ved kjøp av bruktbil størst i forbrukerkjøpsloven.

Den absolutte reklamasjonsfristen:

Den absolutte reklamasjonsfristen er en regel om at kjøper må reklamere innen et visst tidspunkt etter at han fikk bilen overlevert. Regelen er laget for at selger før eller siden skal kunne si seg ferdig med kjøpet. Innenfor kjøpsloven er den absolutte reklamasjonsfristen på to år. Innenfor forbrukerkjøpsloven er den absolutte reklamasjonsfristen derimot på fem år. Nok en gang ser vi at forbrukeren har mye lengre tid på seg enn en vanlig kjøper. Kjøpers rettigheter ved kjøp av bruktbil er dermed større ved forbrukerkjøp.

Det finnes mange flere detaljer rundt disse reglene, og også en del unntak, men dette er det viktigste. Det finnes også enkelte unntak for eksempel der selger har handlet grovt uaktsomt. Dersom du ønsker å vite mer om reklamasjonsreglene kan du lese mer om dette i denne artikkelen.

Kontakt oss ved spørsmål om rettigheter ved kjøp av bruktbil

Biladvokat.no har flere advokater med teknisk og juridisk erfaring på området. Ta kontakt med oss for en gratis og uforpliktende samtale dersom du har noen spørsmål angående dine rettigheter ved kjøp av brukbil. Vi hjelper deg gjerne. Husk at bilforsikringen dekker store deler av advokatutgiftene. Dersom du ikke er sikker på om bilforsikringen din dekker advokatutgiftene til bilsaken hjelper vi deg gjerne med dette også. Kontakt oss per telefon eller e-post, eller ved å fylle inn skjemaet til høyre.

Lurer du på selgers rettigheter ved salg av bruktbil kan du lese om dette her.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.