Rettigheter ved funn av feil på ny bil

Rettigheter ved funn av feil på ny bil

Dersom du har funnet feil på ny bil kan du klage etter reglene i forbrukerkjøpsloven. Både ved forsinkelse og ved mangel kan kjøper ha rett til å holde kjøpesummen tilbake, kreve retting eller omlevering, prisavslag, heving og/eller erstatning. 

Rettigheter ved feil på ny bil

Ved funn av feil på ny bil kan du som kjøper klage på mangelen overfor selger etter forbrukerkjøpsloven. Loven kommer til anvendelse ved kjøp av bil fra en næringsdrivende. Til sammenlikning gjelder kjøpsloven ved kjøp mellom to privatpersoner og mellom to næringsdrivende. 

Hvilke mangelskrav som er aktuelle avhenger av størrelsen på avviket fra kontrakten. I det følgende vil det redegjøres for når en mangel anses å foreligge, samt hvilke mangelskrav kjøper har rett til å gjøre gjeldende. 

Bilde av boken

Mangel

Forbrukerkjøpsloven § 15 stiller krav om at bilen skal være «i samsvar med de krav til art, mengde, kvalitet, andre egenskaper og innpakning som følger av avtalen». Dersom det ikke er tilfellet lider bilen av en mangel, jf. § 16 første ledd bokstav a).

Bilen anses også å ha en mangel dersom selger ved kjøpet har forsømt å opplyse om forhold ved bilen eller dens bruk som vedkommende burde kjenne til, og som forbrukeren hadde grunn til å rekne med å få, dersom unnlatelsen kan antas å ha innvirket på kjøpet, jf. bokstav b). Det samme gjelder dersom bilen ikke svarer til de opplysninger selger i sin markedsføring eller ellers har gitt om bilen eller dens bruk, med mindre selger kan vise at opplysningene er rettet på en tydelig måte før kjøpet, eller ikke kan i virket inn på kjøpet, jf. bokstav c).

Samlet anses altså en mangel å foreligge dersom bilen avviker fra det som følger av avtalen eller opplysninger gitt av selger. 

Ved vurderingen av om en mangel foreligger, er tidspunktet risikoen går over på forbrukeren avgjørende, selv om mangelen først skulle vise seg senere. Dette vil normalt være ved overlevering.

Mangelskrav

Ved funn av feil på ny bil som ikke skyldes forbrukeren eller forhold på forbrukerens side, kan forbrukeren holde kjøpesummen tilbake etter § 28, velge mellom retting og omlevering etter §§ 29 og 30, kreve prisavslag etter § 31, heving etter § 32 og erstatning etter § 33. 

Retting eller omlevering er de primære mangelsbeføyelsene. Kjøper har en rett til å kreve enten retting eller omlevering, jf. § 29. Unntak følger dersom gjennomføring av kravet er umulig eller volder selger urimelige kostnader. Hvorvidt kostnadene er urimelige beror på verdien av en mangelfri bil, mangelens betydning og om andre beføyelser kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for forbruker. Dersom forbruker ikke krever retting eller omlevering, har selger likevel rett til å tilby enten retting eller omlevering dersom det skjer uten opphold.

Hvis selger ikke sørger for retting eller omlevering etter loven, kan forbrukeren kreve prisavslag eller heving. Prisavslaget skal fastsettes slik at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris samsvarer med forholdet til bilens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand på leveringstiden, jf. § 31. 

Etter § 32 kan forbrukeren velge å heve avtalen i stedet for prisavslag, unntatt når mangelen er «uvesentlig». Hvorvidt mangelen ikke er «uvesentlig» beror på en helhetsvurdering. Vurderingstemaet vil være om forbrukeren har rimelig grunn til å løsrive seg fra kontrakten. Relevante momenter vil være den objektive størrelsen på kontraktbruddet, mangelens betydning for forbruker, om ande mangelsbeføyelser kan avhjelpe mangelen, hevingens konsekvenser for selger og eventuell skyld hos selger. 

I tillegg til en av de overnevnte mangelsbeføyelsene kan forbrukeren kreve erstatning for eventuelt tap hun eller han har lidt som følge av at bilen har en mangel. Det vil typisk kunne dreie seg om kostnader til alternativ transport mens bilen er på verksted. 

Reklamasjon

For å ha sitt mangelskrav i behold må forbrukeren «innen rimelig tid» etter at han eller hun oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen, gi selger melding om at hun eller han vil påberope seg den, jf. § 27. Denne fristen er aldri kortere enn to måneder fra forbrukeren oppdaget mangelen. 

Videre angir § 27 andre ledd den absolutte reklamasjonsfristen. Ved kjøp av en ny bil må reklamasjon skje senest fem år etter at forbrukeren overtok bilen. Denne fristen er til sammenlikning tre år lengre enn etter kjøpsloven, hvor den absolutte fristen er to år.

Advokathjelp

Har du oppdaget feil ved din nye bil? Advokatfirmaet Teigstad tilbyr deg en gratis og uforpliktende forhåndsvurdering av din sak. Våre advokater er tilgjengelig per telefon og e-post. Du kan også fylle ut skjemaet på nettsiden vår, så tar en av våre biladvokater kontakt med deg innen kort tid. Husk også at din bilforsikring dekker store deler av eventuelle advokatutgifter ved en eventuell tvist med bilselger.

Vanlige spørsmål

Hvilken lov gjelder ved kjøp av ny bil?

Forbrukerkjøpsloven kommer til anvendelse ved kjøp av bil fra en næringsdrivende. Ved funn av feil på ny bil kan du altså klage på mangelen overfor selger etter forbrukerkjøpsloven. 

Hva er en mangel?

Forbrukerkjøpsloven § 15 stiller krav om at bilen skal være «i samsvar med de krav til art, mengde, kvalitet, andre egenskaper og innpakning som følger av avtalen». Dersom det ikke er tilfellet lider bilen av en mangel.

Hva er fristen for å reklamere på ny bil?

For å ha sitt mangelskrav i behold må forbrukeren «innen rimelig tid» etter at han eller hun oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen, gi selger melding om at hun eller han vil påberope seg den, jf. § 27. Denne fristen er aldri kortere enn to måneder fra forbrukeren oppdaget mangelen. I tillegg må den absolutte reklamasjonsfristen på fem år fra overtakelse overholdes. 

Hva kan jeg kreve ved feil på ny bil?

Ved funn av feil på ny bil som ikke skyldes forbrukeren eller forhold på forbrukerens side, kan forbrukeren holde kjøpesummen tilbake etter § 28, velge mellom retting og omlevering etter §§ 29 og 30, kreve prisavslag etter § 31, heving etter § 32 og erstatning etter § 33. 

Må jeg betale for advokat?

Din bilforsikring vil dekke store deler av advokatutgiftene ved en tvist med selger. Normalt må du betale rundt 2000 og 5000 kroner i egenandel, samt 20% av det overskytende. Forsikringsselskapet vil på sin side dekke 80%. 

 

Kilder

Hagstrøm, Viggo. Obligasjonsrett. Universitetsforlaget, 2. utgave, 2021.

Tverberg, Arnulf. Forbrukerkjøpsloven med kommentarer, Oslo, 2008.

Masteroppgave: https://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/8471/thesis.pdf?sequence=2

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.