Reklamasjonsrett på bil

Reklamasjonsrett på bil

I denne artikkelen vil vi skrive om hvilken reklamasjonsrett du har ved kjøp av ny bil og bruktbil. Har du kjøpt en bil med mangel har du en rekke rettigheter som vi skal forklare her. Ta gjerne kontakt med oss dersom du lurer på noe, dette vil være gratis og helt uforpliktende. 


Reklamasjonsrett på bil – kort sammendrag

Vi vil skrive mer i dybden nedenfor, men her er et kort sammendrag for deg som ikke ønsker å lese alt. For at du skal ha en reklamasjonsrett på kjøp av ny bil eller bruktbil må det foreligge en mangel ved bilen. Dette innebærer at bilen ikke er i samsvar med det du kunne forvente ut fra avtalen.

Foreligger det en mangel vil du potensielt ha en rekke alternative beføyelser mot selger. Mulige alternativer er krav om at selger reparerer mangelen, gir deg en ny bil, gir deg et prisavslag, eller lar deg returnere bilen og få pengene tilbake. Det siste kalles å heve bilkjøpet.

Det er også et krav om at du benytter deg av reklamasjonsretten innen rimelig tid etter at du oppdaget mangelen, og det er også en absolutt grense for hvor lenge etter bilkjøpet du kan reklamere. Vi vil skrive om dette nedenfor.

Det må foreligge en mangel

For at du skal kunne ha noen reklamasjonsrett på bilkjøp må det foreligge en mangel. Det er jo ingen grunn til at du skal kunne klage på bilkjøpet hvis den er i samsvar med det du har avtalt. Hva som er en mangel blir en konkret vurdering. Hovedvurderingen er om bilen er i samsvar med det du kunne forvente ut fra avtalesituasjonen i sin helhet. Denne vurderingen kan bli ganske kompleks.

En mangelsvurdering blir ofte vesentlig lettere ved kjøp av ny bil fremfor kjøp av en bruktbil. Ved kjøp av en ny bil er det klart at man skal ha en bil som går knirkefritt, så fremt ikke annet er fremhevet i kontrakten. Er det noe som ikke er i orden blir det da lettere å konstatere at det foreligger en mangel, og at du har en reklamasjonsrett på bilen.

Dersom du har kjøpt en bruktbil kan du ikke ha helt de samme forventningene som ved et nybilkjøp – dette gjelder særlig jo eldre bruktbilen er. Det avgjørende blir uansett hva som står i kontrakten og hvilket inntrykk selger ga deg av bilen før kontrakten ble inngått. Er bilen solgt som den er vil det i noen tilfeller også være vanskeligere å ha noen reklamasjonsrett på bilen.

 

Tidsfrist på reklamasjonsretten

Dersom bilen har en mangel er det også et krav om at du benytter deg av reklamasjonsretten innen visse tidsfrister. Dette kalles innen kjøpsretten for reklamasjonsfrister. Slike frister varierer litt ut fra om du har kjøpt bilen av en privatperson eller om du har kjøpt bilen av en bilforhandler. Dersom du har kjøpt bilen av en privatperson er det kjøpsloven som kommer til anvendelse. Har du kjøpt bilen av en forhandler er det forbrukerkjøpsloven som kommer til anvendelse. Forbrukerkjøpsloven gir deg de sterkeste rettighetene.

Bilen er kjøpt av en privatperson

Kommer kjøpsloven til anvendelse er det et krav om at du benytter deg av reklamasjonsretten innen rimelig tid etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Vurderingstemaet er altså «innen rimelig tid». Hva som er en rimelig tid vil måtte vurderes konkret i hver enkel sak. Som en hovedregel kan du spørre hvor lang tid en normal aktsom person ville brukt på å reklamere. Har du oppdaget en mangel og gått over en måned og vurdert saken kan tiden ha løpt fra deg.

Legg også merke til at fristen løper fra det tidspunktet du «burde» ha oppdaget mangelen. Dersom det var sterke indikasjoner på at bilen hadde en mangel, men at du ut fra ren sløvhet ikke la merke til dette, kan altså tiden ha løpt fra deg. Hva du burde ha oppdaget beror også på en konkret vurdering, men det skal en del til for at reklamasjonsfristen begynner å løpe.

Det er også et krav om at du må klage på bilen i forhold til et absolutt tidspunkt etter bilkjøpet. Dette er flere år etter bilkjøpet og vil sjelden være den mest aktuelle problemstillingen. Grunnen til denne regelen er at selgeren på et eller annet tidspunkt må kunne si seg ferdig med salget.

Det avgjørende blir uansett hva selger kan bevise. Dette betyr at selger faktisk må bevise at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen på et visst tidspunkt og at du reklamerte for sent i forhold til dette. Du burde derfor holde kortene tett til brystet dersom du lurer på om du har brukt reklamasjonsretten på bilen for sent.

Bilen er kjøpt av en bilforhandler

Dersom du har kjøpt bilen av en bilforhandler er det forbrukerkjøpsloven som kommer til anvendelse. I slike tilfeller er det mindre strenge krav til reklamasjonsretten. Det er et krav om at du må reklamere innen rimelig tid etter at du oppdaget mangelen – men her kan regelen aldri være kortere enn to måneder fra du oppdaget mangelen. Du vil derfor ha en vesentlig lenger betenkningstid. Her også er det et krav om at selgeren må bevise forholdet dersom han mener at du har reklamert for sent.

Hva må du sende?

Det er som oftest tilstrekkelig at du sender en melding til selger om at du mener bilen har en mangel og at du vil påberope deg at selger står til ansvar for mangelen. Legg imidlertid merke til at det i noen tilfeller er et krav om en spesiell reklamasjon, for eksempel ved heving. Her er det også krav om at du særskilt informerer om at du ønsker å heve kjøpet. Det kan derfor være lurt å spesifisere hvilken beføyelse du ønsker å gjøre gjeldene når du benytter deg av reklamasjonsretten på bilen.

Reklamasjonsrett

Hvilke krav kan du ha mot selger?

Dersom du har en reklamasjonsrett på bilen vil du kunne fremme en rekke krav mot selger. Dette kan være å kreve at selger reparerer bilen (retting), gir deg en ny bil (omlevering), gir deg penger som kompensasjon (prisavslag) eller gir deg tilbake pengene mot at du leverer tilbake bilen (heving). I noen tilfeller vil du også kunne kreve erstatning, dersom mangelen har medført økonomisk tap.

Noen av disse kravene er subsidiære som betyr at selger kan parrere dette med en annen beføyelse. Krever du for eksempel heving kan selger kreve å få rette mangelen istedenfor. Dersom du krever heving vil det være et viktig argument mot heving at du eventuelt istedenfor kan få prisavslag. Vi vil gå gjennom hver enkelt her.

Retting

Den primære beføyelsen når du benytter deg av reklamasjonsrett på bilkjøp vil være retting. Dette innebærer at selgeren reparerer mangelen tilbake til den standen bilen skulle være ut fra kontrakten. Selger vil alltid ha rett til å reparere mangelen før du kan fremme noen andre krav. Du kan for eksempel ikke reparere bilen på et verksted og så kreve pengene av selger. Selger må få en rimelig mulighet til å selv reparere mangelen. Grunnen til dette er at selger også må hensyntas i denne prosessen.

Vilkåret for å kreve at selger retter bilen er kun at det foreligger en mangel og at du har reklamert innen reklamasjonsfristene. Gjør du dette vil du altså ha en reklamasjonsrett på at selger reparerer bilen.

Omlevering

Omlevering betyr altså at du får en ny bil av selger. Omlevering vil være mest praktisk ved nybilkjøp. Det blir ofte vanskelig å omlevere en bruktbil. Omlevering fordrer som oftest at selger ikke kan reparere bilen. Dersom du har kjøpt bilen av en forhandler er imidlertid hovedregelen at du kan kreve omlevering dersom dette ikke er en vesentlig ulempe for selger.

Prisavslag

Prisavslag fordrer at selger ikke reparerer bilen eller gir deg en ny bil. Selger har altså krav på å få reparert bilen før du kan ha en reklamasjonsrett på at selger gir deg prisavslag på bilen. Prisavslaget skal grovt sagt utgjøre mangelens betydning for bilens pris. Prisavslag er en svært aktuell beføyelse der selger ikke kan eller vil reparere bilen.

Heving

Heving medfører altså at du leverer tilbake bilen og får pengene tilbake. Dette er den mest inngripende beføyelsen for selger siden salget oppheves. Selger kan ha innrettet seg etter salget og det kan være en stor ulempe å måtte betale tilbake kjøpesummen til kjøper – i noen tilfeller vil selger ha brukt opp pengene og må da belåne huset. Derfor er heving en subsidiær beføyelse som kun benyttes i de groveste tilfellene.

For å nå frem med en reklamasjonsrett på bilen hvor du krever heving er det et tilleggsvilkår. Dersom du har kjøpt bilen av en privatperson er det et vilkår om at mangelen er vesentlig. Har du kjøpt bilen av en bruktbilforhandler er det et vilkår om at mangelen ikke er uvesentlig.

Det er en rekke momenter i denne vurderinger. Hovedspørsmålet er om kjøper har rimelig grunn til å si seg løst fra kontrakten. Dette avgjøres ut fra en vurdering av mangelens betydning for kjøper, mangelens størrelse, selgers skyld, om prisavslag kan være en tilstrekkelig reaksjon, hevingens konsekvenser for selger og liknende momenter.

Kontakt oss for spørsmål om reklamasjonsrett på bil

Dersom du har spørsmål om reklamasjonsrett på bil er det bare å kontakte oss. Vi svarer gjerne på alle spørsmål du måtte ha. Første konsultasjon vil alltid være helt gratis og uforpliktende. Dersom det blir aktuelt med videre samarbeid vil bilforsikringen som oftest dekke mesteparten av advokatutgiftene. Dette vil vi naturligvis også kunne undersøke helt gratis før du bestemmer deg.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.