Reklamasjon ved bilkjøp – du kan ha mistet kravet ditt

Reklamasjon ved bilkjøp – du kan ha mistet kravet ditt

Vi mottar mange henvendelser fra mennesker som ønsker å reklamere på bilkjøp. Vi skriver derfor her om alle reklamasjonsreglene vedrørende et bilkjøp. Ta gjerne kontakt med oss for en gratis og uforpliktende samtale dersom du har spørsmål eller lurer på noe. Blir det aktuelt med advokat vil  bilforsikringen din vil dekke store deler av utgiftene til dette.


Har du kjøpt en bil og oppdager mangler ved bilen må du handle raskt. Det nytter ikke å vente med å si fra til selger til mye senere. Har du ventet lenge med å si fra kan det hende du har mistet kravet ditt. Er dette tilfelle er det viktig at du følger rådene under.

Ved alle kjøp er det et krav om at du reklamerer på mangelen innen visse frister. Hvis ikke kan selger påberope seg at du har reklamert for sent, og følgen vil da være at du har mistet kravet du eventuelt ville hatt. Reglene er derfor ekstremt viktige, og har vært en fallgruve for mange uheldige kjøpere opp gjennom årene.

Bilde av boken

Mange av våre lesere lurer også på om de kan heve bilkjøp, så vi har også laget en egen artikkel om dette om du ønsker å lese den.

Hvorfor har vi reklamasjonsregler?

Reglene for reklamasjon ved bilkjøp er laget av hensyn til selger, og bygger på kravet om lojalitet i kontraktsforhold. Dersom det har oppstått en feil ved bilen må selger få vite dette raskt. For det første vil han da få mulighet til å raskt forhindre at mangelen utvikler seg til å bli mye mer kostbar. For det andre må selger ha mulighet for å sikre bevis, og dette må naturligvis gjøres kort etter at mangelen oppsto. Han må også få beskjed raskt slik at han kan innrette seg på eventuelle følger av mangelen.
 
En kan tenke seg at du oppdager at motoren ved bilen du kjøpte er ødelagt. Du har mye å gjøre og sier ikke fra om dette til selger før to måneder etterpå. I mellomtiden kan bilselger ha kjøpt seg en ny bil, og tatt opp et boliglån. Han har altså ingen penger. og vil derfor få store problemer om han for eksempel må tilbakeføre pengene for bilen. Hadde han fått beskjed med en gang ville ikke problemet ha oppstått. Et annet eksempel er der du oppdager at bilen har mye mer rust enn det selger opplyste om. Dersom du venter altfor sent med å si fra, kan rusten spre seg til flere steder på bilen, og det vil bli dyrere for selger å reparere bilen. Hadde du sagt fra med en gang ville det kanskje vært mye enklere for selger.

En ser altså at det er flere gode grunner for å oppstille regler om reklamasjon ved bilkjøp, selv om det i noen tilfeller kan føre til urimelige resultater.

 

Forskjellige frister for reklamasjon ved bilkjøp

Har du kjøpt en bil av en selger er det enten kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven som kommer til anvendelse. Begge lovene inneholder en relativ reklamasjonsfrist og en absolutt reklamasjonsfrist. Du kan lese en utfyllende artikkel her som tar for seg i hvilke tilfeller kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven kommer til anvendelse.

I begge lovene er det en relativ og en absolutt reklamasjonsfrist. Den relative fristen dreier seg om at du må reklamere innen visse frister etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Den absolutte fristen dreier seg om at du må reklamere innen et absolutt tidspunkt etter at du kjøpte bilen. Den absolutte reklamasjonsfristen er laget for at selger før eller siden kan si seg ferdig med salget. Reklamasjon ved bilkjøp må altså være innenfor begge disse fristene.

Den relative reklamasjonsfristen

I kjøpsloven § 32(1) står det følgende:

«Kjøperen taper sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget den, gir selger melding som angir hva slags mangel det gjelder.

I forbrukerkjøpsloven § 27(1) heter det:

Dersom det foreligger en mangel ved tingen, må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget eller burde ha oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Denne fristen for å reklamere kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen.

Ut fra lovtekstene er det tre spørsmål som er sentrale. Når fristen begynner å løpe, når fristen avbrytes og hvor lang fristen er.

1. Når begynner den relative reklamasjonsfristen å løpe?

Den relative reklamasjonsfristen begynner å løpe når du oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Det er vanskelig for selger å vite når du oppdaget mangelen slik at dette sjelden blir det sentrale temaet. Dersom han kan bevise at du oppdaget mangelen på et visst tidspunkt så er dette selvfølgelig det avgjørende. Dette leder oss til noe utrolig viktig. Dersom du reklamerer til selger og er i tvil om du reklamerer til selger innen rimelig tid etter at du oppdaget mangelen, er det viktig at du ikke sier fra om dette til selger. Du må for all del ikke gi selger mulighet til å bevise at du oppdaget en mangel lenge før du reklamerte. Derfor er det best å ikke si noe om det i det hele tatt.

Derfor blir ofte det sentrale temaet angående reklamasjon ved bilkjøp når du burde ha oppdaget mangelen. Vurderingstemaet er når en normalt aktsomt person ville oppdaget mangelen. Dette må bero på en konkret vurdering. Oppstår det for eksempel noe feil på motoren, og den hoster og harker mens du kjører, burde du sannsynligvis ha oppdaget mangelen. Dersom det er noe galt med bagasjerommet, kan saken være en annen. Det sentrale er at reklamasjonsfristen begynner å løpe fra det tidspunktet du burde ha oppdaget mangelen.

2. Når har du avbrutt reklamasjonsfristen?

Dette er et krav om at det må være et visst innhold i meldingen du sender. Hvis meldingen du sender ikke er i samsvar med kravene til en reklamasjon vil du ikke ha avbrutt fristen og du har ikke reklamert. Det står i kjøpsloven at du må gi selger melding som angir hva slags mangel det gjelder. Loven er relativt uklar. Det er imidlertid alminnelig antatt at selgeren utfra meldingen må kunne forstå at du reklamerer på en mangel, og få en viss spesifikasjon om hva mangelen gjelder.

Generell misnøye er ikke nok. Har du for eksempel sendt melding til selgeren og sagt «jeg synes bilen går sakte», vil dette sannsynligvis ikke være tilstrekkelig for å anses som en reklamasjon i lovens forstand. Har du derimot skrevet «jeg oppdaget en feil ved bremsepedalene. Jeg ønsker å reklamere på mangelen.» vil dette være tilstrekkelig. Det sentrale er at selgeren har fått rimelig grunn til å tro at du reklamerte på en mangel, og fikk et visst inntrykk av hva denne gjaldt.

3. Hvor lang er reklamasjonsfristen?

Dette er ofte det mest sentrale temaet. Du må reklamere innen rimelig tid etter at reklamasjonsfristen begynte å løpe. Hva som ligger i dette er ikke helt klart. Det må bero på en konkret vurdering i ethvert saksforhold hvor lang denne fristen vil være. Du skal ikke måtte løpe til selger for å si fra om mangelen. På den annen side kan du heller ikke reise på en lang ferie før du sier fra. Det er flere faktorer som kan komme inn i bildet. For det første kan det være relevant hvor alvorlig mangelen er. Er det for eksempel oppdaget råte i bilen som kan spre seg raskt, er det et behov for rask avklaring, og du vil ha mindre tid på å informere. Er det derimot oppdaget en flerre i skinnet på baksetet, er det ikke et like prekært behov for raskt varsel. Dersom du visste at selgeren var på vei til å kjøpe en ny bil, vil du kanskje ha en kortere reklamasjonsfrist. Han har kanskje lite penger og må innrette seg på at han muligens må tilbakeføre pengene til deg for bilsalget, og beholde sin egen bil. Din egen livssituasjon vil også spille inn. Oppdager du mangelen rett før du skal ut på en to ukers fjelltur uten mobildekning vil dette muligens være en unnskyldningsgrunn.

I det store og det hele må vurderingen bero på en avveining mellom kjøper og selgers interesser. Har kjøper grunn til å handle raskt? Har selger grunn til å forvente rask handling?

I forbrukerkjøpsloven er det inntatt en særregel for å beskytte forbrukere. Fristen reklamasjon ved bilkjøp er aldri kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Det betyr at selger må bevise når du oppdaget mangelen for å i det hele tatt ha en sak. Slik sett står du veldig sterkt dersom du er forbruker. Som sagt kan du kan lese en utfyllende artikkel her som tar for seg i hvilke tilfeller kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven kommer til anvendelse.

Den absolutte reklamasjonsfristen

Det følger av kjøpsloven § 32(2):

Reklamerer kjøperen ikke innen to år etter den dag da han overtok tingen, kan han ikke seinere gjøre mangelen gjeldende. Dette gjelder ikke dersom selgeren ved garanti eller annen avtale har påtatt seg ansvar for mangler i lengre tid.

I forbrukerkjøpsloven § 27(2) heter det:

Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok tingen. Dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Dette gjelder ikke så langt selgeren ved garanti eller annen avtale har påtatt seg ansvar for mangler i lengre tid.

En ser dermed at den absolutte reklamasjonsfristen for bilkjøp innenfor kjøpsloven er to år. I forbrukerkjøp vil den være fem år. Dette er fordi en bil er ment å var vesentlig lengre enn to år. Det hender ofte at selgeren har garantert for at bilen vil vare lengre enn to år. Da følger det av lovene at den absolutte fristen gjelder innenfor den tiden selgeren har garantert for at han vil påta seg mangelsansvar.

Husk at den absolutte reklamasjonsfristen gjelder fra tidspunktet da du overtok tingen. Dersom du som forbruker inngikk kjøpekontrakten for fem år og to måneder siden, men ikke overtok bilen før tre måneder etterpå, vil du altså ha kravet ditt i behold. Begrunnelsen bak dette er at det er urimelig dersom reklamasjonsfristen skal begynne å løpe før du i det hele tatt har fått bilen.

Reklamasjon ved bilkjøp må derfor både være innen den relative og den absolutte reklamasjonsfristen.

Unntak fra reklamasjonsreglene

Unntak ved grov uaktsomhet

Det følger av både kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven at reglene om reklamasjon  ved bilkjøp ikke gjelder dersom selgeren har opptrådt grovt uaktsomt eller for øvrig i strid med redelighet og god tro. Grunnen til dette er at reklamasjonsreglene er laget for å hensynta selger. Dersom selger har handlet grovt uaktsomt, vil han ikke være like beskyttelsesverdig. Med grov uaktsomhet menes det at selger må ha handlet markant avvikende fra forsvarlig atferd.

Det er her grunn til å tro at vurderingen vil være noe forskjellig utfra om vi er innenfor kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven. Dersom vi er innenfor kjøpsloven vil selgeren være en næringsdrivende, mens selger ikke vil være dette i kjøpsloven. Kravet til næringsdrivende er strengt i norsk rett. Høyesterett har flere ganger uttalt at det er en streng profesjonsnorm. Dette betyr at det skal mindre til før en næringsdrivende har handlet grovt uaktsomt, enn dersom det er en privatperson som har solgt bilen.

Typiske eksempler vil uansett være der det åpenbart forelå en potensiell sikkerhetsrisiko ved bilen som selger burde ha visst forelå, men unnlot å opplyse om til kjøper. For eksempel der selger tidligere har opplevd at bremsepedalen ikke fungerer, men regner med at det går bra og selger bilen videre til kjøper uten å si fra om forholdet.

Unntak ved realitetsdrøftelser

Det er en lang tradisjon i norsk rett at dersom kjøper reklamerer etter fristen, men selger går inn i en diskusjon om kravets realitet, vil ofte ikke selger kunne påberope seg at reklamasjon ved bilkjøp har kommet for sent. Det er et krav om at selger ved disse realitetsdrøftelsene har gitt kjøper en rimelig grunn til å tro at han ikke ville påberope seg reklamasjonsreglene. Regelen gjelder kun for den relative reklamasjonsfristen, og ikke for den absolutte reklamasjonsfristen. Selger kan altså påberope seg at kjøper har oversittet den absolutte reklamasjonsfristen selv om selger har inngått realitetsdrøftelser.

Vi får også ofte spørsmål om det er noen angrerett ved bilkjøp. Du kan lese mer om dette i denne artikkelen.

Benytt advokat ved klage på bruktbil

Kontakt oss ved å sende en uforpliktende melding dersom du vurderer å klage på en bruktbil, eller har spørsmål angående reklamasjon ved bilkjøp. Husk at din bilforsikring som oftest vil dekke store deler av advokatutgiftene. Vi hjelper deg gjerne finne ut dette gratis. Kontakt oss så raskt som mulig via telefon eller e-post, eller via skjemaet til høyre. Husk at reklamasjonsfristene løper, slik at du kan miste kravet ditt om du ikke handler raskt.

Har du spørsmål om selgers rettigheter ved salg av bruktbil oppfordrer vi deg til å lese denne artikkelen.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.