Reklamasjon av bilkjøp grunnet motortrimming

Reklamasjon av bilkjøp grunnet motortrimming

Forbrukerkjøpsloven § 16, jf. § 15 regulerer når det foreligger mangler ved forbrukerkjøp. Det følger av fkjl. § 15 første ledd at tingen skal være i samsvar med de krav som følger av avtalen, samt samsvare med prinsippet om alminnelig god vare. Fkjl. § 16 regulerer når tingen har en mangel. For det første foreligger mangel dersom tingen ikke er i samsvar med ett eller flere av kravene i § 15, herunder avvik fra avtale, jf. første ledd bokstav a). Videre så foreligger det mangel dersom selgeren har gitt uriktige eller manglende opplysninger, jf. første ledd bokstav b og c). Ved ting solgt «som den er», bestemmer fkjl. § 17 første ledd bokstav a), at tingen har en mangel dersom den er i «dårligere stand» enn forbrukeren med rimelighet hadde grunn til å forvente på bakgrunn av forbeholdet, kjøpesummens størrelse og forholdene ellers. Mangel foreligger også ved forhold som nevnt i § 16 første ledd bokstav b) eller c), jf. § 17 første ledd bokstav b). Tilsvarende følger av kjøpsloven. §§ 17, 18 og 19.

Hvorvidt bilen er mangelfull skal vurderes ut fra forholdene ved levering, jf. fkjl. § 18, jf. §§ 14 og 7. En forutsetning for at mangel foreligger, er dermed at det sannsynliggjøres at mangelen forelå ved levering. Tilsvarende følger av kjøpsloven. § 21 første ledd, jf. § 13.

I saker hvor det anføres mangel på grunnlag av motortrimming, anføres ofte mangel på grunnlag av manglende opplysninger. En gjennomgang av forbrukertvistutvalgets avgjørelser, viser at utvalget legger vekt på hvorvidt motortrimming medfører at bilen er i dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med. Det blir også lagt vekt på hvorvidt motortrimming overhodet er dokumentert. Videre blir det lagt vekt på om bilen svarer til det kjøperen har grunn til å forvente når det gjelder holdbarhet og andre egenskaper.

Bilde av boken

FU-sak: 18/311: Uopplyst og ulovlig motortrimming ga bilkjøper krav på heving.

En kjøper av en bil solgt «som den er» reklamerte på mangler, herunder manglende opplysninger om tidligere motortrimming. Selgeren avviste kjøperens krav. Saken ble deretter klaget inn til forbrukertvistutvalget med krav på heving, prisavslag og utbedring. Bilkjøpet ble inngått mellom en næringsdrivende og en forbruker, slik at det var forbrukerkjøpsloven som kom til anvendelse på forholdet. Utvalget la til grunn at bilen hadde blitt motortrimmet og at trimmingen var ulovlig. Utvalget fant at bilen var i dårligere stand enn det klageren hadde grunn til å forvente, når det etter kjøpet viste seg at bilen hadde vært motortrimmet. Det forelå dermed en kjøpsrettslig mangel etter forbrukerkjøpsloven. § 17 første ledd bokstav a. Kjøperen fikk medhold i sitt hevingskrav, idet mangelen ikke var «uvesentlig», jf. forbrukerkjøpsloven. § 32.

I Sammendrag av faktiske forhold og partenes anførsler.

Den 29.11.2016 kjøpte klagerne en Audi A6 2,0 TDI 2012-modell, med registreringsnummer BS 69809, av innklagde for kr 343 000,-. Bilen ble finansiert ved at innklagde tok klagernes gamle bil, med registreringsnummer DN 20523 i innbytte og innfridde pant på kr 127 357,- i DNB og «rest fra Santander».

Av kjøpekontrakten fremgår det at bilen på kjøpstidspunktet hadde gått 106000 km og at den «selges fri for heftelser som den står prøvd og forevist». Det fremgår også at bilen ble solgt med ett år eller 150000 km bilgaranti fra Norsk bilgaranti. Garantivilkårene er fremlagt. Av salgsannonsen fremgår det at bilen har full servicehistorikk og at service er utført ved 30143 km, 60 974 km og sist ved 97019 km, samt at neste service er ved 130 000 km. Det fremgår også at bilen er «meget fin og velholdt» og at den «bærer preg av å ha vært entusiast-eid».

Klagerne hevder at bilen er mangelfull. De anfører at bilen har problemer med gir og clutch. Klagerne skal ha levert bilen til Møller Bil Ensjø AS for å undersøke hva som var feil. De hevder at de fikk beskjed fra Møller Bil Ensjøom at bilen hadde vært motortrimmet og at dettehadde belastet clutchen og hjullageret inni girkassen. Klagerne hevder at innklagde aldri opplyste dem om at bilen var motortrimmet. De anfører også at innklagde sa at girkasseolje var skiftet, men at dette heller ikke var blitt gjort.

Klagerne forklarer at de har tatt kontakt med garantiutsteder, men at de avviser deres krav ettersom bilen har vært trimmet. De anfører også at det er oljelekkasje i girkassen, at venstre drivaksel må byttes og at bunnplatene under motoren er borte. Klagerne hevder at dersom hele girkassen må byttes så vil det koste omtrent kr 90 000,- og at bytte av drivaksel vil koste kr 12 800,-. Klagerne opplyser at de reklamerte til innklagde den 4.8.2017.

Det er fremlagt faktura av 4.8.2017 fra Møller Bil Ensjø AS på kr 1 500,-. Av fakturaen fremgår det følgende:

«Feilsøk, henger igjen på giret, ujevn giring

Lest ut feillager

Ingen feil lagret

Prøvekjørt bilen. Fører en svak ulelyd fra girkasse.

Trolig defekt lager i girkasse, girkasse må utmonteres og splittes for videre kontroll.

Ikke fått frem noe risting som kunde beskriver.

Det er registrert at bilen er trimmet.

Ut ifra servicehistorikk er ikke ATF olje skiftet på girkasse. dette skal skiftes senest ved hver 60000km.

Clutch er trolig slitt grunnet trimming/momentøkning(…)

Feilsøk, bilen hakker ved gasspådrag/igangkjøring(…)

Feilsøk, kjølevifta kommer står og går, før motoren er varm.

Kontrollert.

Det er normalt at kjølevifter til tiden går en stund etter at motoren er skrudd av. DPF tømmes/brennes

Ref. instruksjonsbok»

Videre har klagerne fremlagt faktura av 21.12.2017 fra Møller Bil Ensjø AS på kr 1 200,-. Av denne fakturaen fremgår det følgende:

«lese ut data fra motor styreenhet kontrollert bilen og lest ut data, Bilen er ikke trimmet per dags dato, bilen har tidligere vært trimmet og det er registrert at bilen var trimmet ved verksted besøk 14.6.2016. Når den ble trimmet er det ikke mulig å lese ut. Den 18.11.2016 ble bilen omprogrammert tilbake til orginal programvare her hos oss i forbindelse med oppgradering EA 189. bilen har hatt orginal programvare fra den datoen. Software på bilen er kun endret 2 ganger. 1 gang før den 14.6.2016 og 1 gang 18.11.2016.»

Det er også fremlagt en e-post av 22.12.2017 fra Møller Bil Ensjø AS ved Espen Pettersen. Han skriver følgende:

«Jeg kan bekrefte at vi må feilsøke mere før vi kan fastsette hva som er årsaken til problemer med girkassen. Første del av feilsøk er gjort neste skritt er å åpne girkassen kostnad ca 20.000 kr.

På denne bakgrunn krever klagerne at innklagde betaler dem kr 343 000,- i hevingsoppgjør. Subsidiært kreves kr 120 000,- i prisavslag. Atter subsidiært kreves utbedring av girkasse og drivaksel.

Innklagde avviser klagernes krav. De anfører at bilen er solgt med bruktbilgaranti fra AS Norsk Bilgaranti og at det er de som eventuelt må reparere bilen. Innklagde hevder at de ikke har trimmet bilen eller gjort forandringer på bilens software.

Forbrukerklageutvalget går i sakssammendraget ikke nærmere inn på partenes anførsler enn det som fremgår ovenfor. Utvalget har mottatt samtlige saksdokumenter og har satt seg inn i disse.

II Sakens gang. Påstand.

Saken ble ved klage av 8.8.2017 brakt inn for Forbrukerrådet, som den 26.9.2017 første gang henvendte seg skriftlig til innklagde. Saken ble henlagt som uforlikt ved Forbrukerrådets brev av 17.1.2018, og klagernes begjæring om innbringelse for Forbrukerklageutvalget er datert 22.2.s.å. og er rettidig. Oversendelse fra Forbrukerrådet til Forbrukerklageutvalgetskjedde ved ekspedisjon av 7.3.2018.

Klagerne har nedlagt påstand om at innklagde skal betale dem kr 343 000,-. Subsidiært krever de kr 120 000,- i prisavslag. Atter subsidiært kreves utbedring av girkasse og drivaksel.

Saken ble lagt frem i Forbrukerklageutvalgets møte den: 13.6.2018

III Utvalget ser slik på saken:

Saken gjelder kjøp av bruktbil mellom en næringsdrivende og en forbruker, og forholdet reguleres derfor av forbrukerkjøpsloven 21. juni 2002 nr. 34 (fkjl.), jf. lovens § 1.

Bilen er i henhold til kontrakten solgt «som den står prøvd og forevist». For at mangel skal foreligge ved en salgsgjenstand som er solgt med et slikt forbehold krever fkjl. § 17, jf. § 16 enten at selgeren har gitt uriktige eller mangelfulle opplysninger om salgsgjenstanden, eller at tingen er i dårligere stand enn forbrukeren med rimelighet hadde grunn til å forvente på bakgrunn av forbeholdet, kjøpesummens størrelse og forholdene ellers. Hvorvidt bilen er mangelfull skal vurderes ut fra forholdene ved leveringen, jf. fkjl. § 18 første ledd, jf. § 14 og § 7.

Utvalget bemerker at mangelsansvaret langt på vei er objektivt, noe som innebærer at en selger kan bli ansvarlig selv om selgeren ikke var klar over de forhold som utgjør mangler.

På bakgrunn av faktura av 21.12.2017 fra Møller Bil Ensjø AS, finner utvalget det sannsynliggjort at det ble registrert at bilen var motortrimmet ved verkstedsbesøk den 14.6.2016 og at den ble tilbakestilt den 18.11.2016. Utvalget legger dermed til grunn at bilen var motortrimmet i en periode før kjøpet. Videre finner utvalget at klagerne ikke var kjent med dette forholdet. Da det ikke er fremlagt dokumentasjon som tilsier at trimmingen var godkjent, legger utvalget til grunn at den var ulovlig.

Etter utvalgets syn er bilen i dårligere stand enn det klagerne hadde grunn til å forvente, når det etter kjøpet viser seg at bilen har vært motortrimmet. Utvalget mener at dette også må gjelde selv om bilen ikke lenger er motortrimmet. I tidligere praksis, bl.a. sakene 2006-760, 2007-11 og 2012-658, har utvalget lagt til grunn at slik «trimming» medfører både redusert levetid for 4 motoren og økt risiko for alvorlige motor – og drivverkskader. Etter utvalgets syn utgjør motortrimmingen dermed en mangel ved bilen, jf. fkjl. § 17 første ledd bokstav a.

Klagerne har krevd heving. Heving av kjøpet forutsetter at mangelen ikke er uvesentlig, jf. fkjl. § 32. Utvalget legger til grunn at trimmingen medfører en usikkerhet knyttet til om motoren vil ha kortere levetid og om andre skader kan oppstå. Etter utvalgets syn vil alene det faktum at det har vært registrert trimming, som må opplyses om ved salg, redusere verdien i annenhåndsmarkedet. Utvalget har derfor kommet til at mangelen ikke er «uvesentlig». Klagerne gis dermed medhold i heving.

Virkningene av heving er at partenes plikt til å oppfylle avtalen faller bort, og at mottatte ytelser skal returneres, jf. fkjl. § 49 første og andre ledd. Ordlyden taler i retning av at kjøper må akseptere en retur av innbyttebilen. I tidligere praksis fra Forbrukerklageutvalget, deriblant FKU 2016-271, FKU-2015-238 og FKU-2012-714, har det imidlertid vært lagt til grunn at kjøpers naturalytelse må anses omdannet til et kontantbeløp ved verdifastsettelsen av innbyttebilen, og at kjøper kan kreve et rent pengeoppgjør.

Utvalgets flertall – Anderssen og Kittelsen – mener at det kan stilles spørsmål ved det rettskildemessige grunnlaget for denne praksisen. Flertallet finner imidlertid ikke grunn til å ta praksisen opp til en mer generell drøftelse i denne saken, både av hensynet til partskontradiksjon, samt at flertallet ikke har kunnskap om hvor innbyttebilen i dag befinner seg – noe som vil kunne ha vesentlig betydning for den konkrete vurderingen. Med disse tilleggsmerknadene legger flertallet etter dette utvalgets tidligere praksis til grunn.

Utvalgets mindretall – Thorne Lothe – anser at Forbrukerklageutvalgets egne langvarig praksis, rettspraksis og ikke minst bilbransjens egne veletablerte rutiner vedrørende hevingsoppgjør som inkluderer innbyttebil innebærer at det normalt er et kontantoppgjør som skal finne sted ved heving.

Innklagde plikter etter dette å tilbakebetale kjøpesummen på kr 343 000,- til klagerne, mot at klagerne stiller Audi A6 2012 modell, med registreringsnummer BS 69809, til disposisjon for innklagde.

Hvordan kjøpsgjenstanden skal tilbakeføres er omtalt i NOU 1993: 27 s. 149, hvor det fremkommer at: «Kjøperen må normalt kunne nøye seg med å stille gjenstanden til selgerens disposisjon på sin egen bopel. Han plikter således ikke å besørge og bekoste den sendt tilbake til selgeren».

Utvalget tar ikke stilling til om øvrige påklagde feil utgjør kjøpsrettslige mangler, all den tid hevingskravet har ført frem.

IV KONKLUSJON

Forbrukerklageutvalget fatter slikt vedtak: Innklagde plikter å betale kr 343 000,- kronertrehundreogførtitretusen – 00/100 – til klager, mot at klager stiller Audi A6 2012-modell, med registreringsnummer BS 69809, til disposisjon for innklager.

Oppfyllelsesfristen er 1 – én – måned fra vedtakets forkynnelse.

Vedtaket er avsagt med slik særmerknad som fremgår ovenfor.


FU-sak: 17/1280: Tidligere motortrimming utgjorde ikke en kjøpsrettslig mangel

En kjøper av en bruktbil reklamerte på en rekke mangler, herunder manglende opplysning om tidligere motortrimming. Selgeren avviste reklamasjonen og hevdet at det var ukjent for dem at bilen var trimmet. Saken ble deretter klaget inn til forbrukertvistutvalget, med krav på heving, prisavslag og erstatning. Det var forbrukerkjøpsloven som fikk anvendelse på forholdet, idet bilkjøpet ble inngått mellom en næringsdrivende og en forbruker. Spørsmålet var om tidligere trimming utgjorde en kjøpsrettslig mangel ved bilen etter forbrukerkjøpsloven. § 15 annet ledd bokstav b, jf. § 16 første ledd bokstav a. Utvalget bemerket at det var klageren som hadde bevisbyrden for de omstendighetene kravet var grunnet på. Utvalget fant at det ikke sannsynliggjort at bilen var beheftet med en kjøpsrettslig mangel. Avgjørende var at klageren, til tross for oppfordring fra Forbrukerrådet, ikke hadde fremlagt dokumentasjon på at bilen var motortrimmet. Klageren fikk dermed ikke medhold i sine krav.

I Sammendrag av faktiske forhold og partenes anførsler.

Den 18.7.2013 kjøpteklageren en Hyundai Santa Fe Offroad 2007-modell, med registreringsnummer YU 38655, av innklagde for kr 335000,-. Kjøpesummen ble finansiert gjennom innbytte av klagerens Hyundai Santa Fe 2, med registreringsnummer DL 41278, og betaling av kr 240 000,-. Av kjøpekontrakten fremgår det at bilens kilometerstand var 86 000 km på kjøpstidspunktet og at bilen ble solgt med «garanti 3-mnd 3000km kr. 1500,- egenandel.»

Klageren hevder at bilen er mangelfull. Hun anfører at bilen har hatt en rekke feil, herunder feil ved støtdempere, lekkasje på eksosmanifold, feil ved hjullager, turbohavari, feil ved dieselpartikkelfilter, samt at girkassen har gått i nødmodus når hun har dratt vogn. Hun anfører at det ikke kan være normal slitasje at en bil som har en kilometerstand på 136 342 km må bytte turbo, dieselpartikkelfilter og eksosmanifoldpakning. Klageren anfører at lekkasjen på eksosmanifolden er reparert av innklagde, men at reparasjonen ikke har avhjulpet problemet. Hun anfører at det fremdeles er lekkasje og at det enten mangler bulter eller at de er knekt.

Klageren hevder at hun den 4.4.2017 oppdaget at bilen tidligere er motortrimmet, uten at dette ble opplyst om ved kjøpet. Klageren forklarer at hun hadde mistanke om dette en stund, men at hun ikke kunne bevise dettefør hun fikk tekstmelding fra tidligere eier av bilen. Hun hevder at hun har en tekstmelding hvor tidligere eier bekrefter at han fikk bilen trimmet. Klageren anfører at hun aldri hadde kjøpt bilen dersom hun hadde visst dette. Klageren hevder at bilen som følge 2 av motortrimmingen har ekstra slitasje og at hun risikerer en kraftig bot/avgift på nærmere kr 100 000,-. Klageren hevder at utbedringene hun har hatt på bilen kan knyttes direkte til trimmingen. Første fremlagte skriftlige reklamasjon til innklagde er datert 23.4.2017.

På denne bakgrunn krever klageren heving av kjøpet med tilbakebetaling av kr 335 000,- og erstatning på kr 35 000,-. Subsidiært krever klageren prisavslag på kr 175 000,- og erstatning på kr 35 000,-. Det kreves også renter.

Innklagde avviser klagerens krav. De anfører at de ikke har fått undersøkt bilen, siden klageren har avvist dette. Innklagde anfører at det er ukjent for dem at bilen skal være trimmet. Innklagde fremholder at det ikke er fremlagt noen sakkyndig vurdering i saken.

Hva gjelder de øvrige feilene anfører innklagde at dette må anses som normal slitasje ut fra bilens alder og kilometerstand. Innklagde anfører også at de ikke er blitt gjort oppmerksomme på disse feilene før i etterkant. De fremholder at klageren ikke har betalt for reparasjon av eksosmanifoldlekkasjen og at hun har en utestående faktura hos dem på mellom kr 10 000,- og kr 11 000,-.

Forbrukerrådet har i brev av 17.8.2017 anbefalt klageren å innhente en sakkyndig uttalelse, men klageren har ikke gjort dette. Forbrukerrådet har også i telefon den 23.8.2017 bedt klageren om å innhente dokumentasjon på kravet.

Forbrukerklageutvalget går i sakssammendraget ikke nærmere inn på partenes anførsler enn det som fremgår ovenfor. Utvalget har mottatt samtlige saksdokumenter og har satt seg inn i disse.

II Sakens gang. Påstand.

Saken ble ved klage av 1.5.2017 brakt inn for Forbrukerrådet, som den 15.6.2017 første gang henvendte seg skriftlig til innklagde. Saken ble henlagt som uforlikt ved Forbrukerrådets brev av 24.8.2017, og klagerens begjæring om innbringelse for Forbrukerklageutvalget er datert 13.9.s.å. og er rettidig. Oversendelse fra Forbrukerrådet til Forbrukerklageutvalgetskjedde ved ekspedisjon av 13.10.2017.

Klageren har nedlagt påstand om at innklagde skal betale henne kr 335 000,- i hevingsoppgjør og erstatning på kr 35 000,-. Subsidiært kreves prisavslag på kr 175 000,- og erstatning på kr 35 000,-. Det kreves også renter.

Saken ble lagt frem i Forbrukerklageutvalgets møte den: 5.1.2018

III Utvalget ser slik på saken:

Saken gjelder et kjøp mellom en forbruker og en næringsdrivende, og reguleres således av forbrukerkjøpsloven 21. juni 2002 nr. 34 (fkjl.), jf. lovens § 1.

Utvalget mener at det fremlagte skriftlige materialet ikke gir holdepunkter for at bilen er solgt «som den er» eller med lignende alminnelige forbehold. Vurdering må derfor foretas etter de alminnelige bestemmelsene om mangler i fkjl. § 15 og § 16.

Av fkjl. § 15 første ledd fremgår det at tingen skal være i samsvar med de krav til art, mengde, kvalitet, andre egenskaper og innpakning som følger av avtalen. Dersom ikke annet følger av avtalen, skal tingen svare til det som forbrukeren har grunn til å forvente ved kjøp av en slik ting når det gjelder holdbarhet og andre egenskaper, jf. fkjl. § 15 annet ledd bokstav b. I motsatt fall foreligger det en mangel etter fkjl. § 16 første ledd bokstav a. Hvorvidt tingen er mangelfull skal vurderes ut fra forholdene ved leveringen, jf. fkjl. § 18 første ledd, jf. § 14 og § 7.

Utvalget bemerker at det er klageren som har bevisbyrden for de omstendighetene som kravet er grunnet på. Dette følger av alminnelige bevisbyrderegler.

Klageren har, utover sin egen forklaring, ikke fremlagt dokumentasjon eller på annen måte sannsynliggjort at bilen er beheftet med de påklagde feil. Klageren har til tross for oppfordring fra Forbrukerrådet heller ikke fremlagt dokumentasjon på at bilen er motortrimmet. Utvalget finner det dermed ikke sannsynliggjort at bilen er beheftet med en kjøpsrettslig mangel. Klageren gis etter dette ikke medhold i sine krav.

IV KONKLUSJON

Forbrukerklageutvalget fatter slikt vedtak: Klagen tas ikke til følge.

Vedtaket er enstemmig.


FU-sak: 16/798: Kjøper fikk heve bilkjøp grunnet manglende opplysning om motortrimming

En bilkjøper reklamerte på manglende opplysninger om at bilen hun hadde kjøpt var trimmet. Selgeren avviste kravet. Saken ble deretter klaget inn til forbrukertvistutvalget, med krav på heving. Ettersom saken omhandlet kjøp mellom næringsdrivende og forbruker, var det forbrukerkjøpsloven som fikk anvendelse. Utvalget fant at bilen var trimmet, og at trimmingen var ulovlig. Utvalget konkluderte med at bilen ikke svarte til det klageren hadde grunn til å forvente. Det forelå dermed en kjøpsrettslig mangel ved bilen, jf. forbrukerkjøpsloven § 15 annet ledd bokstav b) jf. § 16 første ledd bokstav a). Selgeren hadde ikke tilbudt retting i samsvar med loven. Utvalget fant at hevingsvilkåret var oppfylt, idet mangelen ble ansett for ikke å være «uvesentlig», jf. forbrukerkjøpsloven § 32. Kjøperen fikk dermed medhold i sitt hevingskrav.

I Sammendrag av faktiske forhold og partenes anførsler.

Den 24.11.2015 kjøpte klageren en Alfa Romeo 2010-modell, med registreringsnummer VX35674, av innklagde for kr 169 000,-. Kjøpesummen ble finansiert ved at klageren betalte kr 149 000,-, og byttet inn sin Toyota Corolla 1986-modell, med registreringsnummer YA35127. Av kjøpekontrakten fremgår det at bilen på kjøpstidspunktet hadde gått 74 000 km. Ved kjøpet fulgte det også med en tilstandsrapport av 25.11.2015, der det var krysset av nei for om bilen var chiptunet/trimmet.

Klageren hevder at bilen er mangelfull. Hun anfører at hun den 21.12.2015 fikk en telefon fra tidligere eier av bilen som fortalte henne at bilen var trimmet av tuningsenteret. Klageren kontaktet tuningsenteret og skal da ha fått bekreftet at denne opplysningen medførte riktighet. Hun skal også ha fått tilsendt bremsepapirer som bekreftet at bilen var trimmet. Klageren hevder at hun har fått mangelfulle opplysning om bilen, da hun aldri fikk informasjon om trimmingen. Hun reklamerte første gang skriftlig til innklagde den 11.1.2016.

Det er fremlagt en e-post fra tidligere eier av bilen Raymond Fossum, der han skriver at han fikk lagt inn tunings-software, og at innklagde kjente til dette. Salgsannonsen innklagde kjøpte bilen på bakgrunn av er også fremlagt. Av denne fremgår det at «bilen er motoroptimalisert etter turbobytte, og egr er deaktivert i ecu».

Klageren krever heving med tilbakebetaling av kr 169 000,-.

Innklagde avviser klagerens krav. De har imidlertid tilbudt kostnadsfritt å kontrollere programvaren i bilen, og sørge for at den har siste versjon av original programvare.

Forbrukertvistutvalget går i sakssammendraget ikke nærmere inn på partenes anførsler enn det som fremgår ovenfor. Utvalget har mottatt samtlige saksdokumenter og har satt seg inn i disse.

II Sakens gang. Påstand.

Saken ble ved klage av 31.1.2016 brakt inn for Forbrukerrådet, som den 2.2.2016 første gang henvendte seg skriftlig til innklagde. Saken ble henlagt som uforlikt ved Forbrukerrådets brev av 26.2.2016, og klagerens begjæring om innbringelse for Forbrukertvistutvalget er datert 22.3 s.å. og er rettidig. Oversendelse fra Forbrukerrådet til Forbrukertvistutvalget skjedde ved ekspedisjon av 2.5.2016.

Klageren har nedlagt påstand om at innklagde skal betale henne kr 169 000,- i hevingsoppgjør.

Saken ble lagt frem i Forbrukertvistutvalgets møte den: 14.10.2016

III Utvalget ser slik på saken:

Saken gjelder kjøp av en bruktbil mellom en forbruker og en næringsdrivende. Forholdet reguleres følgelig av forbrukerkjøpsloven av 21. juni 2002 nr. 34 (fkjl.), jf. lovens § 1.

Utvalget mener at fremlagt skriftlig materiale ikke gir holdepunkter for at bilen er solgt «som den er» eller med lignende alminnelige forbehold. Vurdering må derfor foretas etter de alminnelige bestemmelsene om mangler i fkjl. § 15 og § 16.

Det følger av fkjl. § 15 første ledd at tingen skal være i samsvar med de krav til art, mengde, kvalitet, andre egenskaper og innpakning som følger av avtalen. Dersom ikke annet følger av avtalen, skal tingen svare til det som forbrukeren har grunn til å forvente ved kjøp av en slik ting når det gjelder holdbarhet og andre egenskaper, jf. fkjl. § 15 annet ledd bokstav b). I motsatt fall foreligger det en mangel etter fkjl. § 16 første ledd bokstav a). Feil som følger av brukerfeil kan ikke gjøres gjeldende som mangel. Det samme gjelder feil som ikke kan føres tilbake til kjøpstidspunktet, jf. fkjl. § 18 første ledd, jf. § 14 og § 7.

Utvalget legger til grunn som uomtvistet at bilen ble solgt med en opplysning om at den ikke var motortrimmet. På bakgrunn av salgsannonsen fra tidligere eier Raymond Fossum legger utvalget til grunn som dokumentert at bilen er motortrimmet. Forholdet anses å ha vært til stede på leveringstidspunktet. Da det ikke er fremlagt dokumentasjon som tilsier at trimmingen var godkjent, legger utvalget til grunn at den var ulovlig.

Etter utvalgets syn svarer ikke bilen til det klageren hadde grunn til å forvente, når det etter kjøpet viser seg at kjøretøyet har vært motortrimmet. I tidligere praksis, bl.a. sakene FTU-2006-760, FTU-2007-11 og FTU-2012-658, har utvalget lagt til grunn at slik «trimming» medfører både redusert levetid for motoren, økt risiko for alvorlige motor – og drivverkskader, samt økte avgiftskrav og forsikringspremier. Etter dette legger utvalget det til grunn at motortrimmingen utgjør en mangel ved bilen, jf. fkjl. § 15 annet ledd bokstav b), jf. fkjl. § 16 første ledd bokstav a).

En selger kan tilby retting dersom dette skjer uten opphold. Dersom selgeren sørger for slik retting i samsvar med loven, kan forbrukeren ikke kreve prisavslag eller heving, jf. fkjl. § 29 tredje ledd. Innklagde har tilbudt å kontrollere programvaren i bilen kostnadsfritt, og sørge for at den har siste 3 versjon av original programvare. Utvalget finner imidlertid ikke at dette vil avhjelpe mangelen, da bilen fortsatt vil ha vært motortrimmet, med de konsekvenser dette medfører. Innklagde har således ikke tilbudt retting i samsvar med loven.

Klageren har krevd heving. Det følger av fkjl. § 32 at klageren kan heve kjøpet, unntatt når mangelen er uvesentlig. Etter utvalgets syn er ikke ulovlig trimming av motoren en uvesentlig mangel, da dette øker risikoen både for unormal slitasje på bilen, tap/innsnevring av garantirettigheter og ileggelse av avgifter. Hevingsvilkåret anses dermed oppfylt, jf. fkjl. § 32.

Virkningen av heving er at det mottatte kan kreves tilbakeført, jf. fkjl. § 49 annet ledd. Hvordan kjøpsgjenstanden tilbakeføres er ikke avklart i lovteksten, men i NOU 1993:27 s. 149 fremkommer det at «Kjøperen må normalt kunne nøye seg med å stille gjenstanden til selgerens disposisjon på sin egen bopel. Han plikter således ikke å besørge og bekoste den sendt tilbake til selgeren».

Utvalget kjenner ikke til om innklagde fortsatt har innbyttebilen i sin besittelse, og heller ikke om den er i tilsvarende stand som på kjøpstidspunktet. Utvalget er derfor forhindret fra å fatte vedtak om at avtalen heves, delvis gjennom at partene bytter tilbake kjøretøyene. I lys av den fremlagte salgsannonsen for den påklagde bilen, legger utvalget da til grunn klagerens prisangivelse, kr 169 000,-, som grunnlag for hevingsoppgjøret. Innklagde plikter da å betale kr 169 000,- mot at den påklagde bilen stilles til disposisjon for dem.

IV KONKLUSJON

Forbrukertvistutvalget fatter slikt vedtak: Innklagde plikter å betale kr 169 000,- – kronerhundreogsekstinitusen 00/100 – til klager, mot at klager stiller den påklagde bilen til disposisjon for innklagde.

Oppfyllelsesfristen er 1 – én – måned fra vedtakets forkynnelse.

Vedtaket er enstemmig.


 

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.