Reklamasjon av bruktbil – Kjøper og selgers rettigheter

Reklamasjon av bruktbil – Kjøper og selgers rettigheter

Har du spørsmål om reklamasjon av bruktbil? Denne artikkelen har vi laget for deg som lurer på spørsmål om reklamasjon vedrørende bruktbil. Her skal vi fortelle hvilke rettigheter både kjøper og selger har i forbindelse med feil og mangler på en bruktbil. Ta gjerne kontakt med oss for en gratis og uforpliktende samtale dersom du lurer på noe. Benytter du deg av oss videre vil advokatut

Reklamasjon av bruktbil – kort oppsummering

Det klare utgangspunktet er at avtaler skal holdes. Dette innebærer at du ikke har noen angrerett på bilkjøp. Du kan altså ikke bare levere tilbake bilen som følge av at du er misfornøyd eller andrer deg. Du må ha noen konkrete holdepunkter for at det er noe galt med bilen.

Dersom du skal ha noen krav mot selger må det foreligge en mangel ved bilkjøpet. Dette innebærer at bilen ikke er i samsvar med det som er avtalt. Dersom det foreligger en mangel vil du kunne ha en rekke beføyelser mot selger. Du vil kunne kreve retting, og undertiden prisavslag, heving og/eller erstatning. Du må i den forbindelse reklamerer til selger innen rimelig tid, det vil si si i fra til selger at det foreligger en mangel og hvilken beføyelse du ønsker å gjøre gjeldende.

Utgangspunktet – du kan ikke levere tilbake bilen

Utgangspunktet er altså at avtalen er bindende. Dette innebærer at du ikke kan fremme noen reklamasjon av bruktbil uten at det foreligger noen spesielle grunn for dette. Det vil si, du kan reklamere, men du vil ikke vinne saken. Grunnen til dette utgangspunktet er at det skal foreligger forutberegneligget for kjøper og selger. Selger skal kunne innrette seg på at han er ferdig med kjøpet. Merk imidlertid at det er enkelte spesielle regler dersom du har kjøpt bilen av en profesjonell bruktbilforhandler, men heller ikke disse gir noen særlig angrerett etter levering av bilen.

Det må foreligge en mangel

Dersom du skal vinne frem med en reklamasjon på bruktbil må det foreligge en mangel. Dette innebærer at bilen ikke må samsvare med det som er avtalt. Dersom det foreligger en mangel med bruktbilen vil du kunne ha en rekke alternativer, for eksempel krav om retting, prisavslag, omlevering eller heving.

En mangel vil si at bilen ikke er i samsvar med det som er avtalt. Et overordnet vurderingstema er hva kjøper hadde grunn til å forvente alle omstendigheter tatt i betraktning. Dette vil bero på en konkret helhetsvurdering i hver enkelt sak. Denne vurderingen vil være en del vanskeligere når det er snakk om en bruktbil og ikke en ny bil. Dersom du kjøper en ny bil vil det være klarere hva man kan forvente – en bil som tilsvarer hva man kan forvente av en ny bil.

Dersom du har kjøpt en bruktbil har man imidlertid ofte ikke de samme forventningene. Kjøper du for eksempel en bil som har blitt kjørt i 10 år er det klart at du ikke kan forvente den samme stand som da bilen var ny. Det sentrale blir ofte hva som ble opplyst under kontraktsinngåelse, selve kontrakten og øvrige omstendigheter. Har bilen blitt solgt «som den er» vil det også være vanskeligere å vinne frem med en reklamasjon av bruktbil. Dette er fordi selger da i realiteten har fraskrevet seg ansvaret for skjulte mangler. Det er likevel ikke umulig. Dersom du har en avansert teknisk sak er det bare å ta kontakt med oss, så kan vi hjelpe deg.

Dersom det foreligger en mangel vil du kunne fremme en reklamasjon av bruktbilen. Du vil da ha en rekke mulige mangelsbeføyelser. De primære vil være retting eller prisavslag, men du vil også undertiden kreve omlevering eller heving.

Du kan kreve at selger reparerer mangelen

Kort sagt er det primære du kan kreve i din reklamasjon av bruktbil at selger reparerer mangelen. Dette vil si at selger enten reparerer mangelen selv, eller at han betaler kostnadene det koster å reparere mangelen. Dette er dem primære beføyelsen. Dersom du fremmer en reklamasjon om en mangel på bruktbil og selgeren ønsker å rette bruktbilen må han få anledning til det. Du kan for eksempel ikke kreve prisavslag eller omlevering dersom selgeren retter mangelen.

Dersom selger ikke ønsker å rette bilen har han også mulighet til å foreta omlevering. Dette vil si at du får en bil i tilsvarende stand som den du skulle få. Dette er imidlertid relativt like praktisk ved reklamasjon på bruktbilkjøp, da selger neppe vil ha noen annen bil i tilsvarende stand å gi deg.

Krav om prisavslag

Dersom selger ikke reparerer bilen kan du kreve et prisavslag. Dette vil regnes ut forholdsmessig i forhold til kort sagt mangelens prisreduserende betydning. Er bilens verdi 25 prosent mindre med mangelen, kan du kreve et prisavslag på 25 prosent av kjøpesummen. Prisavslag vil være den sekundære beføyelsen på en reklamasjon av bruktbil i forhold til retting.

Krav om heving

Du vil også kunne kreve heving. Dette innebærer at du kan kreve å få levert tilbake bilen og få pengene tilbake. Terskelen for heving er imidlertid relativt høy. Dette er fordi utgangspunktet er at avtaler skal holdes. For å nå frem med et krav om heving fra en privatperson er det et vilkår om at mangelen er vesentlig. Dette innebærer at det må dreie seg om en betydningsfull mangel før du får medhold i en reklamasjon om heving.

Det er flere momenter i en slik vurdering. Det overordnede momentet er om kjøper har grunn til å si seg løst fra kontrakten. Om kjøper har grunn til å si seg løst fra kontrakten må vurderes i lys av mange momenter. Viktige momenter vil være mangelens betydning for kjøper, det objektive avviket fra kontrakten, muligheten for å heller gi prisavslag, selger skyld og andre liknende momenter. Avgjørelsen må bero på en konkret helhetsvurdering.

Vi har skrevet mange artikler om heving. Du kan lese om heving av bilkjøp i denne artikkelen om heving generelt, eller denne om heving i forhold til kjøpsloven.

Krav om erstatning

Du kan i noen tilfeller også kreve erstatning. Dette er en tilleggsbeføyelse i tillegg til de andre alternativene over. Erstatningen skal kompensere ditt økonomiske tap som følge av mangelen. Mens du ikke kan kreve for eksempel heving eller prisavslag samtidig, kan du for eksempel kreve heving og erstatning sammen. Et tilfelle kan for eksempel være hvis det har vært noe galt med bremsene som har ført til at du har kollidert med en annen bil. Da vil kollisjonen være en følge av mangelen, og du vil i noen tilfeller kunne kreve kostnadene forbundet med dette erstattet av selger.

Når og hvordan skal du fremme reklamasjon av bruktbil?

Dersom du mener du har et krav mot selger så må du altså fremme en reklamasjon på bruktbilen. Det du da må gjøre er å reklamere til selger, hvor du forteller om at bilen har en mangel. Dette kan du enten gjøre via e-post, melding, telefon, og liknende. Det stilles ikke noen formkrav til reklamasjonen – den kan fremmes enten muntlig eller skriftlig. Det anbefales imidlertid å fremme reklamasjonen over bruktbilen skriftlig. På denne måten har du bevis på at du har reklamert over bruktbilen innen rimelig tid – det er nemlig et vilkår over dette, som vi straks kommer tilbake til.

Vi anbefaler å reklamere over e-post eller sms. Det holder å si at bilen har en mangel og at du ønsker å påberope deg at selgeren ordner opp i dette. I noen tilfeller vil det også være et krav om at du opplyser om hvilken sanksjon du vil påberope deg, se straks under.

Absolutt og relativ reklamasjonsfrist

Det er også et vilkår om at du må reklamere på bruktbilen innen visse tidsfrister. Her er det viktig å være klar over at dersom du ikke reklamerer innen disse fristene vil du miste kravet ditt. Dette betyr at dersom du fremmer reklamasjonen for sent vil du ikke få medhold i kravet ditt – med unntak av noen tilfeller der selger har opptrådt klanderverdig.

For det første er det et krav om at reklamasjonen må være innen en absolutt frist. Dette vil enten være 2 eller 5 år. De fleste problemer med en bruktbil vil imidlertid oppstå før dette, slik at den absolutte reklamasjonsfristen ofte ikke blir aktuell.

Mer aktuell blir imidlertid den relative reklamasjonsfristen. Den relative reklamasjonsfristen er et krav om at kjøper må reklamere innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Dersom du kjøper bilen av en privatperson må du passe på å reklamere raskt etter du oppdager en mangel, i motsatt fall kan du risikere å miste kravet ditt. Hva som er rimelig tid vil måtte bero på en konkret vurdering av alle sakens forhold. Som hovedregel kan man imidlertid si at vurderingstemaet er hva en normalt aktsomt person ville foretatt seg.

Dersom du har kjøpt en bil av en profesjonell bilselger er det forbrukerkjøpsloven som kommer til anvendelse. I slike tilfeller har kjøper lengre tid på å reklamere – kravet er her at kjøper må reklamere innen to måneder etter at han oppdaget mangelen.

Særskilt krav for heving

Dersom du vil kreve heving er det også et krav om at du leverer en spesiell reklamasjon i tillegg til den nøytrale reklamasjonen (hvor du opplyser om at bilen har en mangel). Her må du si fra særskilt til selger om at du ønsker å heve bilkjøpet. Du kan naturligvis skrive dette i den samme reklamasjonen som den nøytrale reklamasjonen over bruktbilkjøpet. Fristen for å fremme en spesiell reklamasjon er noe lenger enn fristen for å fremme en nøytral reklamasjon, men du burde si fra så fort som mulig for å være på den sikre siden.

Kontakt oss for en gratis og uforpliktende samtale.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller lurer på noe. Vi hjelper deg gjerne. Første samtale vil naturligvis være helt gratis og uforpliktende. Velger du å benytte deg av våre tjenester vil store deler av advokatutgiftene som oftest bli dekket av din bilforsikring. Dersom du har spørsmål vedrørende forsikringen din hjelper vi deg også gjerne med å finne ut om du kan få dekning.

Av advokat Eirik Teigstad

biladvokat

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av syv advokater i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.