Reklamasjon på bruktbil – kjøpers rettigheter

Reklamasjon på bruktbil – kjøpers rettigheter

Lurer du på hva reklamasjon er, eller hvordan du kan reklamere ved kjøp av bruktbil? I denne artikkelen gir vi en oversikt over reklamasjonsreglene som gjelder ved kjøp av bruktbil.

Ønsker du å reklamere på et bilkjøp? Ta kontakt med oss – våre advokater hjelper deg gjerne. Den første henvendelsen er alltid helt gratis, og du får en uforpliktende vurdering av din sak. Dersom det blir aktuelt med advokatbistand, vil bilforsikringen vil som oftest dekke store deler av advokatutgiftene.


Hva er reklamasjon?

For å gjøre gjeldende en mangel ved bilen eller et mislighold av kjøpekontrakten, må du reklamere innen reklamasjonsfristene. En reklamasjon er en melding til selger om at det foreligger en mangel ved bilen, og at du ønsker å gjøre gjeldende krav på grunnlag av dette. Enkelt forklart er reklamasjonen en klage på feilen, samt hvilke rettigheter du påberoper deg. Reklamasjonsfristene er følgelig klagefristene, som du må overholde for å gjøre rettighetene gjeldende.

Hensynene bak reklamasjonsfristene

Reklamasjonsfristene er først og fremst begrunnet i hensynet til lojalitet i kontraktsforholdet. Dersom du oppdager feil ved bilen som du nettopp har kjøpt, vil det være lojalt å gi beskjed om dette til selgeren. Han får da muligheten til å gjenopprette balansen i kontraktsforholdet.

Videre er reklamasjonsfristene begrunnet i hensynet til selgeren. Han skal kunne si seg «ferdig» med salget, og de pliktene som hører med. Det ville være urimelig om en kjøper kunne fremsette et hevingskrav tjue år etter at han kjøpte bilen. For det første ville dette by på bevisproblemer, ettersom det hadde gjort det vanskelig å skille mangler fra for eksempel naturlig slitasje. For det andre er det ønskelig at selgeren skal kunne avhjelpe mangelen ved å for eksempel rette feilen. Dette hindrer at feilen utvikler seg og blir mer omfattende, samtidig som det virker prosessavvergende ved at man slipper et mer inngripende oppgjør mellom partene.

Kan jeg reklamere på bilkjøpet mitt?

En forutsetning for å kunne reklamere på alle vanlige kjøp, inkludert bilkjøp, er at det foreligger en mangel ved kjøpsgjenstanden. En mangel er en feil som innebærer at bilen ikke er i samsvar med det som følger av kjøpekontrakten. Dette kan være alt fra feil farge på bilen, til at bilen ikke er kjørbar overhodet.

Dersom det ikke foreligger noen feil ved bilen, har du heller ingen grunn til å reklamere. Det er i utgangspunktet ikke noen angrerett på bruktbilkjøp. Angrerett innebærer at du kan returnere bilen og få tilbake kjøpesummen, og er ofte mulig ved kjøp av bil fra bilforhandler. Dette er imidlertid ikke særlig praktisk ved kjøp av bruktbil fra annen privatperson. Du kan følgelig ikke levere tilbake bilen kun fordi du angrer på kjøpet, eller uten noen videre begrunnelse.

Merk at noe annet selvfølgelig kan følge av avtalen mellom deg og selger. Dersom det for eksempel står i kjøpekontrakten at du har en 14 dagers angrerett, vil dette være gjeldende.

Hvor angrerett ikke er avtalt, må det altså foreligge en feil ved bilen for at du skal kunne reklamere. Dersom bilen er mangelfull, kan du kreve retting, prisavslag, heving og/eller erstatning. Merk også at det kun er heving av kjøpet som gir deg rett til å returnere bilen og kreve kjøpesummen tilbakebetalt. Det er en høy terskel for å heve et bruktbilkjøp. Dersom feilen kan kompenseres ved for eksempel et prisavslag, vil du vanligvis være henvist til å akseptere dette.

 

Det er noe feil ved bilen min, hva gjør jeg videre?

Hvis du mener at det er noe feil ved bilen som du har kjøpt, må du reklamere til selgeren. Dette innebærer at du må gi beskjed til ham om at det er feil ved bilen, og at du ønsker å kreve retting, prisavslag, heving og/eller erstatning. Ved kjøp av bruktbil er det imidlertid ikke enhver feil som vil gi deg rett til å gjøre krav gjeldende.

Det må foreligge en mangel

For at du skal ha reklamasjonsrett, må det foreligge en mangel ved bilen i kjøpsrettslig forstand. Dette innebærer at bilens tilstand må fravike fra det som er avtalt.

Et overordnet vurderingstema er hva du som kjøper hadde grunn til å forvente av bilen, alle omstendigheter tatt i betraktning. Dette beror på en konkret helhetsvurdering i hver enkelt sak. Ved kjøp av en ny bil fra en bilforhandler vil denne vurderingen være betydelig enklere. Når bilen er ny, er det relativt klart hva du kan forvente av den – en ny bil. Ved kjøp av bruktbil følger det implisitt av kjøpets art at du ikke kan forvente en splitter ny bil i utmerket tilstand.

Et sentralt vurderingsmoment ved kjøp av bruktbil vil derfor være hvilke opplysninger du fikk om bilen før og under kontraktsinngåelsen, selve kontrakten og omstendighetene rundt kjøpet for øvrig. Hvis bilen ble solgt «som den er», vil det være enda vanskeligere å vinne frem med reklamasjonen. Dette skyldes at selgeren, ved et «som den er»-forbehold, fraskriver seg ansvaret for skjulte mangler.

Du kan lese mer om hvilke feil som kan utgjøre en mangel i denne artikkelen.

Reklamasjonen må inneholde nødvendig informasjon for selgeren

Dersom det er klart at det foreligger en mangel ved bruktbilen, må du gi beskjed om dette til selgeren. Reklamasjonen må inneholde informasjon om hva slags mangel det er, og eventuelt omfanget av mangelen, dersom dette er kjent. Det stilles ikke for strenge krav til angivelsen av mangelen i reklamasjonen. Det kan tenkes at bilen har klare symptomer på at noe er feil, uten at du har tilstrekkelig kompetanse til å klarlegge akkurat hva som er årsaken. I så fall vil det være tilstrekkelig å angi hvilke feil du har lagt merke til.

Spesiell reklamasjon ved krav om heving

En slik «generell» reklamasjon kalles for nøytral reklamasjon, og er tilstrekkelig dersom du ønsker å kreve prisavslag eller erstatning for feilen. Dersom du vil kreve retting eller heving, kreves det spesiell reklamasjon. Dette innebærer at du, i tillegg til å angi hva slags mangel det gjelder, må gi beskjed om at du ønsker retting eller heving av avtalen. Spesiell reklamasjon er begrunnet i hensynet til selgeren. Han må kunne forutberegne sin stilling, og innrette seg på å måtte reparere feilen eller betale tilbake kjøpesummen.

Andre formkrav til reklamasjonen

Meldingen må ikke inneholde ordet «reklamasjon». Det må imidlertid fremgå klart av meldingen at bilen er mangelfull, og at du ønsker å gjøre gjeldende krav på grunnlag av dette. Rene misnøyeytringer vil ikke være tilstrekkelig for å oppfylle kravene til en reklamasjon. Det holder ikke at du bare er «misfornøyd med bilen».

Av bevismessige årsaker, og i tilfelle det skulle bli noen større sak ut av forholdet, er det lurt å fremsette reklamasjonen skriftlig. Dette er imidlertid ikke et krav – reklamasjon kan også fremsettes muntlig.

Reklamasjonen må være fremsatt innenfor reklamasjonsfristene

Videre må reklamasjonen fremsettes innenfor reklamasjonsfristene. Det gjelder to reklamasjonsfrister ved kjøp – en relativ og en absolutt. Disse gjelder uansett om det dreier seg om kjøp av bruktbil fra privatperson, eller ny bil fra bilforhandler. Reklamasjonsfristen i forbrukerkjøp er imidlertid lengre enn ved kjøp mellom privatpersoner. Denne artikkelen vil ta for seg reklamasjonsfristene ved kjøp mellom privatpersoner.

Relativ reklamasjonsfrist

Du må reklamere innen rimelig tid etter at du oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Dette er den relative reklamasjonsfristen.

Fristen er relativ fordi den vil variere med forholdene i den konkrete sak. Hva som ligger i «innen rimelig tid» vil bero på kjøpekontrakten, forholdet mellom deg og selgeren og hva som er vanlig i bransjen. Det vil videre ha betydning hvilke kunnskaper du som kjøper har om bilen, og dine muligheter for å oppdage mangelen.

Den relative reklamasjonsfristen løper fra det tidspunktet du oppdager mangelen, eller når du normalt burde ha oppdaget den. Sistnevnte tidspunkt er knyttet til undersøkelsesplikten din. Du må undersøke bilen så snart den er levert, og sjekke for eventuelle feil eller avvik. Dersom mangelen kunne ha blitt oppdaget allerede da, men du lot være å undersøke bilen eller ikke foretok en tilstrekkelig undersøkelse, kan du risikere at den relative reklamasjonsfristen er utløpt.

Absolutt reklamasjonsfrist

Den absolutte reklamasjonsfristen ved kjøp mellom privatpersoner er på to år etter overtagelsen av bilen. Dette er den absolutte yttergrensen for hvor sent du kan gjøre gjeldende mangelen ved bilen.

I forbrukerkjøp er den absolutte reklamasjonsfristen utvidet til hele fem år. Du har følgelig lenger tid på deg til å gjøre gjeldende krav som følge av mangler ved bilen dersom du kjøper den fra en næringsdrivende bilforhandler.

Hva skjer dersom reklamasjonen blir fremsatt for sent?

Dersom reklamasjonen blir fremsatt for sent, blir kravet «gammelt» og kan ikke lenger gjøres gjeldende overfor selgeren. Dette er begrunnet i hensynene bak reklamasjonsfristene: Det samsvarer dårlig med den alminnelige lojalitetsplikten i kontraktsforhold å la være å fremsette krav innenfor de gitte fristene. Dersom du oppdager feil ved bilen, men ikke orker å ta standpunkt til dette før lang tid senere, vil du ikke være beskyttelsesverdig. Videre må selgeren kunne si seg ferdig med en handel, og ha en absolutt frist for hvor lenge han kan være ansvarlig for eventuelle feil.

Reklamasjonsfristene løper parallelt, og den relative reklamasjonsfristen løper innenfor den absolutte reklamasjonsfristen. Dette innebærer at du må reklamere innenfor begge fristene for å ha kravet ditt i behold. Dersom det har gått to år siden overtagelsen av bilen, har det ingen betydning at du nettopp har oppdaget mangelen – den absolutte reklamasjonsfristen vil således være oversittet.

Virkningen av for sent fremsatt reklamasjon er at du taper retten til å gjøre gjeldende krav mot selgeren som følge av mangelen. Dette innebærer at du ikke kan kreve retting, prisavslag, heving eller erstatning.

Hva kan jeg kreve dersom bilen er mangelfull?

Retting

Det første kravet du kan gjøre gjeldende dersom bilen du har kjøpt er mangelfull, er at selgeren reparerer feilen ved bilen. Dette innebærer enten at selgeren må rette mangelen selv, eller dekke kostnadene for reparasjonen. Retting er gjerne den foretrukne beføyelsen. Det medfører jo at du får bilen i den tilstanden du har krav på etter kjøpekontrakten, og at selgeren får gjennomført kjøpet.

Retting er også ofte den primære beføyelsen. Dette innebærer at retting i de fleste tilfeller må være forsøkt før du kan gjøre gjeldende krav på prisavslag eller heving. Dersom du reklamerer over en mangel ved bilen, og selgeren ønsker å reparere bilen selv, skal han få anledning til å gjøre dette. I så fall vil du være avskjært fra å kreve prisavslag.

Dersom selgeren ikke ønsker eller har mulighet til å reparere feilen, har han i utgangspunktet også lov til å foreta omlevering. Dette innebærer at han må levere en ny bil tilsvarende den som du skulle ha etter kjøpekontrakten. Dette alternativet er imidlertid ikke like praktisk ved kjøp av bruktbil fra en privatperson. Selgeren vil trolig ikke sitte med flere av den samme bilen som han kan levere i stedet for den mangelfulle.

Du kan lese mer om hva krav om retting innebærer her.

Prisavslag

Hvis selgeren ikke får reparert mangelen, kan du kreve prisavslag. Dette gjelder enten det er helt uaktuelt eller umulig å reparere feilen, eller dersom selgeren ikke får utført reparasjonen innen rimelig tid. Et krav om prisavslag blir dermed den sekundære beføyelsen ved reklamasjon på bruktbilkjøp, etter retting.

Prisavslaget skal beregnes forholdsmessig. Det skal tilsvare forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand på leveringstiden. Det er følgelig mangelens prisreduserende betydning som skal utgjøre summen på prisavslaget. Dersom bilens verdi er redusert med 25 prosent som følge av mangelen, kan du kreve er prisavslag på 25 prosent av kjøpesummen.

Du kan lese mer om hva krav på prisavslag innebærer her.

Heving

I tilfeller hvor feilen ved bilen er såpass alvorlig at den medfører et vesentlig kontraktsbrudd, kan du ha rett til å heve kjøpet. Heving innebærer at du må levere bilen tilbake til selgeren, og få tilbakebetalt kjøpesummen.

Terskelen for å heve kjøpet er relativt høy. Dette er fordi avtaler i utgangspunktet skal holdes. Dersom feilen kan rettes eller kompenseres for ved et forholdsmessig prisavslag, vil det ikke være rimelig å kreve heving av avtalen og tilbakeføring av ytelsene. Derfor er det et vilkår at mangelen må medføre et vesentlig kontraktsbrudd for at du skal kunne heve kjøpet.

At kontraktsbruddet må være vesentlig, innebærer at det ikke er enhver feil ved bilen som kan gi deg hevingsrett. En ripe i lakken eller en rift i trekket på førersetet vil trolig ikke kvalifisere til å utgjøre noen vesentlig mangel. Det vil derimot stille seg annerledes dersom feilen er så alvorlig at den ikke vil kunne repareres, eller dersom bilen ikke er kjørbar overhodet.

Hvorvidt kontraktsbruddet er vesentlig, beror på en konkret helhetsvurdering av flere ulike momenter. Det overordnede vurderingstemaet er om du som kjøper har rimelig grunn til å si deg løst fra kjøpekontrakten. Noen viktige momenter for vurderingen er mangelens betydning for deg som kjøper, det objektive avviket som mangelen utgjør fra det som følger av kjøpekontrakten, og om selgeren er å bebreide. Som nevnt må det også vurderes om retting eller prisavslag vil være mer hensiktsmessig for å rette balansen i kontraktsforholdet. Dersom dette er tilfelle, vil det trolig ikke være aktuelt med et hevingskrav.

Vi har skrevet mange artikler om heving av bilkjøp på våre nettsider. Du kan lese vår artikkel om heving av bilkjøp generelt her, eller vår artikkel om heving av bruktbilkjøp etter kjøpsloven her.

Erstatning

Erstatning kan kreves i tillegg til de overnevnte alternativene. Dersom du lider et økonomisk tap som følge av mangelen ved bilen, skal dette kompenseres for gjennom erstatning. Du kan kreve erstatning i tillegg til å kreve retting, prisavslag eller heving. Det er kun de sistnevnte beføyelsene som ikke kan kreves samtidig.

Du vil for eksempel kunne ha et krav på erstatning dersom en feil ved bremsene på bilen fører til at du kolliderer med en annen bil. Kollisjonen vil da være en direkte følge av mangelen, og du vil kunne kreve kostnadene i forbindelse med ulykken erstattet av selgeren.

Det er flere vilkår som må være oppfylt for at erstatning skal være aktuelt. For det første må det foreligge et ansvarsgrunnlag på selgerens side. Han vil være ansvarlig dersom feilen skyldes forsett eller uaktsomhet fra hans side. Han kan imidlertid også være objektivt ansvarlig, uavhengig av skyld. Videre må det være årsakssammenheng mellom feilen og det taper du blir påført. Til slutt må det være snakk om et økonomisk tap. Ren misnøye over feilen kan ikke kompenseres for gjennom erstatning.

Du kan lese mer om hva krav på erstatning innebærer her.

Kontakt oss for en gratis og uforpliktende samtale

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål i forbindelse med reklamasjon på bruktbilkjøp. Vi hjelper deg gjerne. Første samtale er helt gratis og uforpliktende. Dersom du velger å benytte deg av våre tjenester, vil bilforsikringen ofte dekke store deler av dine advokatutgifter. Vi hjelper deg også med spørsmål vedrørende din bilforsikring, herunder med å finne ut om du kan få dekning. Send inn din henvendelse direkte gjennom skjemaet under.

Les mer om rettigheter ved kjøp av bruktbil her

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.