Reklamasjon på båtkjøp

Reklamasjon på båtkjøp

Har du nylig kjøpt en båt? Da kan det være greit å ha en oversikt over reklamasjonsreglene. Hvis du skulle oppdage feil ved båten, må du fremsette reklamasjon overfor selgeren. I denne artikkelen vil vi gi deg en kort oversikt over hva en reklamasjon innebærer, samt hvilke reklamasjonsfrister som gjelder. Har du spørsmål vedrørende reklamasjon? Ta gjerne kontakt med oss gjennom skjemaet under artikkelen.


Hva er en reklamasjon?

En reklamasjon er en melding til selger om at det foreligger en mangel ved båten. Enkelt forklart er reklamasjonen en klage på det forholdet som gjør båten mangelfull. Reklamasjonen tjener også som en advarsel til selgeren om at du som kjøper vil gjøre gjeldende krav som følge av mangelen.

Når må jeg reklamere?

I utgangspunktet må du reklamere over alle feil og forsinkelser som måtte oppstå i forbindelse med båtkjøpet. Reklamasjon er en forutsetning for å kunne gjøre gjeldende krav som følge av mangler ved båten. Dette innebærer at du må reklamere før du eventuelt kan kreve reparasjon, omlevering, prisavslag, heving eller erstatning.

Bilde av boken

Det er lurt å reklamere så fort som mulig etter at du oppdager feil ved båten. Dersom du venter unødig lenge med å fremsette reklamasjonen, kan du risikere å oversitte reklamasjonsfristene. Du kan lese mer om reklamasjonsfristene nedenfor.

Du bør også reklamere selv om du ikke kan klarlegge eksakt hva mangelen består i, eller mangelens omfang. Det stilles ikke strenge krav til angivelsen av feilen i en reklamasjon. I de fleste tilfeller vil det være tilstrekkelig å gi en generell beskrivelse av mangelen, eller dens symptomer. Selgeren kan selv foreta de nødvendige undersøkelsene for å finne ut hva slags mangel det dreier seg om.

Formkrav til reklamasjonen

Det er i utgangspunktet ingen strenge formkrav til en reklamasjon. Meldingen må for eksempel ikke inneholde ordet «reklamasjon», og den må ikke fremsettes skriftlig.

I vanlige kjøp mellom privatpersoner skal reklamasjonen opplyse selgeren om hva slags mangel det gjelder. Det er ikke noe strengt krav til spesifikasjon av mangelen, slik at det vil være tilstrekkelig å angi hvordan mangelen viser seg. Det viktigste er at det fremkommer klart av reklamasjonen at båten avviker fra det som er avtalt, og at du kan komme til å gjøre gjeldende krav på grunnlag av dette.

Hvis du ønsker å kreve retting, omlevering eller heving må du spesifisere dette. Dette kalles gjerne for spesiell reklamasjon. Begrunnelsen for dette er at selgeren skal kunne innrette seg og sin virksomhet slik at han er forberedt på å reparere båten, levere en ny båt eller tilbakebetale kjøpesummen ved heving.

I forbrukerkjøp gjelder det ikke noe krav om spesiell reklamasjon. Det vil være tilstrekkelig å opplyse om at det foreligger en mangel, og hva mangelen går ut på.

Reklamasjonen kan i utgangspunktet fremsettes muntlig. Du kan altså komme innom selgerens båtverksted og informere om feilen, og dermed reklamere. Det er imidlertid anbefalt å fremsette reklamasjon skriftlig. Dette er av bevishensyn, i tilfelle det skulle oppstå uenighet om dine rettigheter i ettertid. Ved en skriftlig fremsatt reklamasjon vil det ikke være tvil om at en feil faktisk har blitt oppdaget, og når reklamasjonsfristene begynte å løpe.

Reklamasjonsfristene

Hvorfor gjelder det reklamasjonsfrister?

Det er hovedsakelig to bærende begrunnelser for reklamasjonsfristene. For det første skal selgeren kunne «gjøre seg ferdig» med salget. Av hensyn til forutsigbarhet for hans virksomhet, bør han ha en konkret ramme for hvor lenge han kan bære risikoen for potensielle feil.

For det andre er fristene et utslag av lojalitetsplikten i kontraktsforhold. Hvis du oppdager en feil ved båten, er det lojalt å gi beskjed om dette til selgeren. Dersom du bevisst forholder seg passiv over lenger tid, vil kravet ditt ikke være beskyttelsesverdig.

Til slutt er det et viktig poeng at det er enklere å innhente informasjon og sikre bevis mens forholdet er ferskt. Reklamasjonsfristene gir insentiv til å ordne opp i kontraktsbruddet så fort som mulig.

Absolutt reklamasjonsfrist

Den absolutte reklamasjonsfristen er den maksimale rammen for hvor sent du kan fremsette en reklamasjon. Etter denne fristens utløp kan du ikke lenger reklamere, uansett om feilen nettopp har blitt oppdaget. Du kan følgelig heller ikke gjøre gjeldende noen krav mot selgeren som følge av mangelen.

Den absolutte reklamasjonsfristen i vanlige kjøp

I vanlige kjøp mellom privatpersoner gjelder en absolutt reklamasjonsfrist på to år.

Den absolutte reklamasjonsfristen i forbrukerkjøp

I forbrukerkjøp, det vil si kjøp fra næringsdrivende selger eller båtmegler, er det to ulike frister. Utgangspunktet er også her en absolutt reklamasjonsfrist på to år. Fristen vil imidlertid være fem år dersom tingen er ment å vare vesentlig lengre enn to år.

Fristen på to år vil normalt gjelde for all småinventar og annet forbruksutstyr til båten. For selve båten, samt de store komponentene som motoren, navigasjonsutstyr og liknende, vil det være fristen på fem år som gjelder. Disse er klart ment å vare vesentlig lengre enn i to år.

Relativ reklamasjonsfrist

Den relative reklamasjonsfristen er «innen rimelig tid» etter at du oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Denne fristen er lik for både vanlige kjøp og forbrukerkjøp. Det ligger i formuleringen at lengden på denne fristen må fastsettes skjønnsmessig, ut fra en helhetsvurdering av forholdene i den konkrete sak.

Den relative reklamasjonsfristen i vanlige kjøp

I vanlige kjøp mellom privatpersoner har den relative reklamasjonsfristen nær sammenheng med kjøperens undersøkelsesplikt. Som båtkjøper plikter du å undersøke båten etter levering, «slik god skikk tilsier». Slik undersøkelse har som hensikt å avdekke eventuelle feil så snart som mulig etter overtakelse. Det er derfor lurt å ikke vente altfor lenge med å gå gjennom båten etter at du har fått den levert.

Vurderingen av lengden på den relative reklamasjonsfristen i vanlige kjøp vil ellers bero på din kompetanse og fagkunnskap, samt muligheten for å oppdage mangelen. Dersom du har særlig kunnskap om båt, vil det stilles strengere krav til hva du burde ha oppdaget ved en undersøkelse. Dersom du har lite kunnskap om båt, eller mangelen er meget vanskelig å avdekke, vil du trolig kunne innrømmes en lengre reklamasjonsfrist.

Du kan lese mer om reklamasjon etter kjøpsloven her.

Den relative reklamasjonsfristen i forbrukerkjøp

Det gjelder en spesialregel i forbrukerkjøp, slik at den relative reklamasjonsfristen aldri kan være kortere enn to måneder. Denne løper fra du faktisk oppdager mangelen. Dette innebærer at dersom det har gått to måneder fra du overtok båten før du oppdager feilen, har du fremdeles minst to måneder på deg på å reklamere. Merk imidlertid at regelen ikke nødvendigvis innebærer at fristen kan strekkes lenger enn to måneder.

Det er ikke noe strengt krav til å undersøke båten etter kjøpet når du opptrer som forbruker, sammenliknet med kravet til undersøkelsesplikt i vanlige kjøp mellom privatpersoner. Du har ingen undersøkelsesplikt i forbrukerkjøp, sammenliknet med kjøp som reguleres av kjøpsloven.

I tillegg vil individuelle forhold lettere kunne tillegges betydning ved fastleggingen av den relative reklamasjonsfristen i et forbrukerkjøp, enn i vanlige kjøp. Eksempler på forhold som kan forsvare en lengre reklamasjonsfrist er sykdom eller bortreise.

Du kan lese mer om reklamasjon etter forbrukerkjøpsloven her.

Hva skjer hvis reklamasjonsfristene blir oversittet?

Dersom du ikke reklamerer innenfor reklamasjonsfristene, vil du miste retten til å gjøre gjeldende krav på grunnlag av feilen. Du vil følgelig ikke lenger kunne kreve reparasjon, prisavslag, heving eller erstatning. Konsekvensene av å ikke overholde reklamasjonsfristene kan synes strenge, men dette understreker viktigheten av å reklamere så snart som mulig.

Reklamasjonsfristene løper parallelt, og den relative reklamasjonsfristen løper innenfor den absolutte reklamasjonsfristen. Dette innebærer at du må reklamere innenfor begge fristene for å ha kravet ditt i behold. Dersom du venter urimelig lenge med å reklamere, kan du risikere at den relative reklamasjonsfristen er oversittet selv om den absolutte reklamasjonsfristen ikke har utløpt enda. Det vil heller ikke ha noen betydning at du nettopp har oppdaget feilen dersom den absolutte reklamasjonsfristen på to eller fem år er utløpt.

Det er også greit å merke seg at selgeren kan gi deg langtidsgaranti. Dette vil innebære at han tar på seg ansvar for feil i lenger tid enn to eller fem år. Det er ingenting i veien for å avtale en slik løsning, og denne avtalen vil da gjelde foran lovens reklamasjonsfrister.

Garanti

En garanti innebærer en utvidelse av selgerens ansvar i forbindelse med kjøpet. Selgeren kan påta seg ansvar for mangler i større utstrekning enn etter det som følger av forbrukerkjøpslovens regler. Dette vil i praksis skje gjennom garantidekning ut over forbrukerkjøpslovens reklamasjonsfrister. Selgeren kan for eksempel gi deg en 10 års garanti på båtmotoren. Da tar han på seg ansvaret for alle feil ved motoren som måtte dukke opp innen denne tidsperioden.

Garantien gir deg som båtkjøper et utvidet vern utover kjøpslovens og forbrukerkjøpslovens bestemmelser. Den gjelder foran reklamasjonsfristene. Hvis selgeren har gitt deg en garanti på 10 år, vil det ikke spille noen rolle at den absolutte reklamasjonsfristen i utgangspunktet er oversittet når du reklamerer på en feil etter 7 år, så lenge reklamasjonen blir fremsatt innenfor garantitiden.

Foreldelse

Foreldelseslovens regler gjelder parallelt med kjøpslovens og forbrukerkjøpslovens reklamasjonsfrister. Dette innebærer at kravet ditt kan bli foreldet selv om den absolutte reklamasjonsfristen i utgangspunktet ikke er oversittet enda. Den alminnelige foreldelsesfristen er på 3 år. Fristen begynner å løpe ved levering.

Har du spørsmål vedrørende reklamasjon på båtkjøp?

Vi hører gjerne fra deg! Våre advokater har erfaring og kompetanse på området, og første vurdering av saken er gratis og uforpliktende. Send din henvendelse gjennom skjemaet under. Husk også at du har rettshjelpsdekning med båtforsikringen, som dekker mesteparten av advokatutgiftene.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.