Prisavslag ved bilkjøp

Prisavslag ved bilkjøp

Hvis du har kjøpt en bil som er mangelfull, vil du ha en rekke krav mot selger. Vi skriver her om krav om prisavslag. Ta gjerne kontakt om du har spørsmål vedrørende kjøp og salg av bil. Dette vil være helt uforpliktende og kostnadsfritt. Blir det aktuelt å benytte seg av advokat vil bilforsikringen din ofte dekke mye av kostnadene.


Hvilken lov?

Dersom du har kjøpt en bil av en selger vil enten kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven komme til anvendelse. Det kommer an på om selgeren handler i næringsvirksomhet eller ikke. Dersom selger handler i næringsvirksomhet kommer forbrukerkjøpsloven til anvendelse, og dersom han ikke gjør det kommer kjøpsloven til anvendelse. Du kan lese mer i denne artikkelen som tar opp når forbukerkjøpsloven eller kjøpsloven kommer til anvendelse. I denne artikkelen vil vi gå gjennom de forskjellige reglene i begge lovene, slik at den vil være relevant uansett hvem du har kjøpt bilen fra. Først vil vi gå gjennom vilkårene for prisavslag ved bilkjøp.

Prisavslagets formål og funksjon

Prisavslagets funksjon er å kompensere for den økonomiske betydningen av en mangel. Hensynet bak prisavslaget er å rette opp den skjevhet som har blitt til som følge av et kontraktsbrudd.

Bilde av boken

Når det foreligger et kontraktsbrudd i form av en mangelfull ytelse av en bil, medfører dette som oftest at mangelen har en verdireduserende effekt på bilen. Mangelen forskyver da balansen mellom ytelsen og vederlaget som er betalt, slik at kjøper sitter igjen med en ytelse av mindre verdi enn det som fulgte av kontrakten. Dersom mangelen ikke blir avhjulpet, vil et prisavslag kunne rette opp i dette.

 

 Vilkår for prisavslag ved bilkjøp

1. Kontraktsbrudd

Det første vilkåret for prisavslag ved bilkjøp er at det foreligger et kontraktsbrudd. Det er et grunnleggende prinsipp at avtaler skal holdes. Dersom en kontraktsforpliktelse ikke blir oppfylt i samsvar med sitt innhold, vil det kunne foreligge et kontraktsbrudd.

For å kunne konstatere at noe er et kontraktsbrudd, må videre to vilkår være oppfylt: Det må foreligge en oppfyllelsessvikt (mangel), og årsaken til denne må ikke skyldes kjøper eller forhold som kjøper har risikoen for.

Med oppfyllelsessvikt menes at kontraktsforpliktelsen ikke er oppfylt i samsvar med sitt innhold. Det betyr at bilen ikke er i samsvar med det som er avtalt, slik at det foreligger en mangel. For eksempel avtalte du å kjøpe en ny bil av selger, og du mistenker at bilen har blitt brukt før. Eller så er det noe feil ved motoren, og dette var ikke en del av avtalen. En lengre artikkel om hva som skal til for at det foreligger en mangel ved bilkjøpet kan du lese ved å trykke på lenken.

Vilkåret om at årsaken til mangelen ikke må skyldes kjøper eller forhold som kjøper har risikoen for, innebærer at det ikke vil bli aktuelt med prisavslag eller andre mangelsbeføyelser dersom mangelen skyldes forhold på kjøpers side. Med forhold på kjøpers side menes forhold som det er naturlig at kjøper bærer risikoen for. Det kan for eksempel være dersom kjøper selv har bulket bilen på en parkeringsplass like etter overlevering, eller dersom noen andre krasjer inn i bilen. Dette er forhold som selger ikke har risikoen for.

2. Selger må ikke kunne rette eller omlevere

Retting og omlevering (avhjelp) er de primære beføyelsene i kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven. Dette er fordi det ofte vil være billigere for selger å reparere en bil, eller levere inn ny. Dette vil særlig gjelde dersom selger er i næringsvirksomhet. Da vil han ofte ha reparatører og materialer som gir han muligheten til å rette en feil ved bilen billig.

Prisavslag er en subsidiær beføyelse, noe som betyr at det bare kan kreves dersom de primære beføyelsene ikke er aktuelle eller tilstrekkelige.

På grunn av dette er det et vilkår for prisavslag ved bilkjøp både i kjøpsloven og i forbrukerkjøpsloven at det ikke må komme på tale at selgeren retter eller omleverer eller at dette ikke blir foretatt innen rimelig tid. Kun i disse tilfellene kan kjøper kreve prisavslag ved bilkjøp. Kjøperen kan heller ikke avslå avhjelp som han plikter å motta.

Det sies derfor at selgeren har en rett til å rette. Avhjelp blir ofte kalt en defensiv beføyelse da det vil avskjære andre misligholdskrav fra kjøper, utenom eventuelle erstatningskrav. Erstatning for økonomisk tap som følge av en mangel er et krav som i utgangspunktet kan kombineres med andre beføyelser.

3. Kjøper må ha reklamert innenfor tidsfristene

I både kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven er det et krav om at kjøper må reklamere på mangler innenfor visse tidsfrister. I begge lovene oppstilles det en relativ og en absolutt reklamasjonsfrist.

Den relative reklamasjonsfristen dreier seg om at kjøper på reklamere innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdage mangelen. Hvor lang fristen er må bero på en konkret vurdering, men i forbrukerkjøp kan fristen aldri være kortere enn to måneder fra forbrukeren oppdaget mangelen.

Den absolutte fristen dreier seg om at en kjøper ikke kan reklamere på noen mangler etter et visst, absolutt tidspunkt. I kjøpsloven vil det absolutte tidspunktet for kjøp av bil være to år, mens det i forbrukerkjøpsloven vil være fem år.

Reglene kan være en felle for mange. Det kan derfor være nyttig å lese denne mer utdypende artikkelen om reklamasjonsfrister for å få bedre innblikk i reglene.

Utmålingen av prisavslag

Hvis bilen har en mangel kan du kreve prisavslag ved bilkjøp slik at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktmessig stand på leveringstiden. Dette kalles innenfor kjøpsretten for et forholdsmessig prisavslag. Kravet om at prisavslaget skal være forholdsmessig innebærer at dersom mangelen reduserer markedsverdien av tingen med for eksempel 10 %, har kjøperen rett til 10 % avslag i prisen han betalte, dersom han betalte markedspris.

I forbrukerkjøp er det oppstilt en særregel om at dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslag ved bilkjøp i stedet settes lik mangelens betydning for forbrukeren. Dette kan være i tilfeller der en mangel ved kjøpet ikke førte til noen reell prisendring. For eksempel hadde forbrukeren bestilt en bil med rosa seter på grunn av spesielle behov, men får en bil med sorte seter. Reelt vil ikke dette endre prisen, men kan likevel ha en betydning for han.

Skillet mellom prisavslag og erstatning

Det er viktig å huske på at prisavslag ved bilkjøp ikke er det samme som erstatning. Det betyr at du kan kreve erstatning i tillegg til prisavslag. Dersom du for eksempel har måttet leie en bil som følge av at den opprinnelige bilen ikke fungerte, kan du i mange tilfeller få erstattet ekstrautgiftene i tillegg til mangelens forholdsmessige verdi for bilens opprinnelige verdi.

Det er altså ikke sånn at prisavslag utelukker et eventuelt erstatningskrav. I rettspraksis er det åpnet for en kombinasjon av beføyelsene, men med et forbehold om at det må tas høyde for prisavslaget ved erstatningsutmålingen. Du kan lese mer om dette i denne artikkelen om erstatning ved bilkjøp.

Advokater med erfaring på området

Biladvokat.no har flere advokater med teknisk og juridisk erfaring på området. Ta kontakt med oss for en gratis og uforpliktende samtale dersom du har spørsmål angående prisavslag ved bilkjøp, eller andre spørsmål rundt bilkjøpet. Husk at bilforsikringen dekker en stor del av advokatutgiftene.

Kontakt advokatene våre her.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.