Kjøper fikk prisavslag ved mangel på bil

Kjøper fikk prisavslag ved mangel på bil

Dette er en interessant dom. En forbruker kjøpte en bruktbil fra en forhandler. Forbrukerkjøpsloven kom dermed til anvendelse i bilsaken. Kjøper fikk medhold i at bilen hadde en mangel og fikk prisavslag på 20 000.

En forbruker kjøpte en 2007-modell bruktbil av merket Audi A4 fra en forhandler for kroner 205 500. Etter bilkjøpet reklamerte kjøperen som følge av mangler på bilen, og fikk medhold i krav om prisavslag på kroner 20 000.

Dersom du vil lese mer om å heve bilkjøp kan du gjøre dette i denne artikkelen. heving av bilkjøp i forhold til kjøpsloven kan du lese mer om i denne artikkelen.


Dommen

I. Sammendrag av faktiske forhold og partenes anførsler.

Den 21.1.2015 kjøpte klageren en Audi A4 2,0 TDI Q Avant 2007-modell, med registreringsnummer DL44185, av innklagde. Kjøpesummen var kr 205.500,- og kilometerstanden 147 000. I salgsannonsen var bilen beskrevet som «meget pen og velholdt» og service var nettopp gjennomført. Bilen ble solgt med en 6 måneders garanti på motor og gir med en egenandel på kr 2.500,-, og det ble videre avtalt at klageren skulle få gjennomført en NAF-test innen 3 måneder hvorpå innklagde skulle sørge for utbedring av alle forhold merket «R». I følge klageren ble bilens annonserte pris på kr 219.000,- redusert grunnet skader på felgene.

Den 27.1.2015 utførte NAF en test og anmerket følgende punkter under «Repareres»: feil på innfesting av skilt, skade på skilt. Under «Avvik» var det anmerket: rust på bremseskiver foran og bak, skadet felg, ulyd fra forkant motor (multireim/frihjul på generator), rustangrep i vognbunn (bunnpanne), manglende innerskjerm, mangelfull antirustbehandling, liten oljelekkasje/svetting ved topplokk og dårlig viskergummi.

Klageren reklamerte til innklagde og krevde utbedret både bremser, ulyd fra motor, oljelekkasje og karosseriskader. Innklagde tilbød kun utbedring av skilt og avviste øvrige punkter som normal slitasje. Klageren innhentet et pristilbud fra Møller Bil Molde AS datert 23.3.2015 på skifte av henholdsvis frihjul til dynamo, svinghjul og bremseklosser/bremseskiver foran og bak pålydende kr 35.624,-. Møller Bil Molde AS uttalte at bremsene var på slitasjegrensen, men hadde et normalt slitemønster i forhold til kilometerstanden. Det defekte frihjulet til dynamoen skapte ubalanse og ulyder fra motoren, noe som blant annet forplantet seg til rattet ved svinger. Videre var det unormalt mye risting i motoren på tomgang, og dette mente verkstedet skyldtes feil ved svinghjulet. Når det gjaldt rustskadene, var det noe overflaterust på traverser foran og bak, men dette var ikke alvorlig og medførte ingen svekkelse av komponenter. Overflatebehandling ble imidlertid anbefalt. En liten oljelekkasje ble konstatert i området mellom toppdeksel og gasspjeld, og Møller Bil Molde AS foreslo motorvask for å avdekke lekkasjekilden. Verkstedundersøkelsen kostet klageren kr 2.500,-.

Den 26.5.2015 var bilen igjen inne hos Møller Bil Molde AS, som skiftet reguleringsmotor for defroster til gasspjeld. Det viste seg at årsaken til oljelekkasjen skyldes selve gasspjeldet, som også måtte byttes, og pris for dette ble oppgitt til kr 8.810,-. Samtidig presiserte merkeverkstedet at både dynamo – og svinghjul sto fast og forårsaket ulyder/risting, og de mente reparasjon av dette var viktig for å hindre fremtidig motorhavari. Verkstedoppholdet kostet ved denne anledningen klageren kr 2.427,-.

I juni 2015 skiftet Møller Bil Molde AS svinghjul og frihjul til dynamo for kr 20.173,-. I e-post av 5.6.2015, forut for reparasjonen, vurderte de bilens markedsverdi som redusert med kr 40.000,- som følge av utbedringsbehovet.

Klageren anfører at innklagde burde ha kjent til de påberopte feilene siden de hevder å ha hatt service på bilen rett før salget. Ifølge klageren spiller det liten rolle hvor gammel bilen er, eller hvor langt den har gått, når selger bevisst unnlater å informere om kjente problemer.

Innklagde anfører at forholdene klageren har reklamert på er påregnelig bilens alder og kjørelengde tatt i betraktning. Det er snakk om komponenter som er utsatt for slitasje, og det er ikke sannsynliggjort at feilene skyldes iboende svakheter eller skader. Innklagde påpeker at NAF ikke anmerket noen punkter av slik art, og at klageren ikke kan forvente en feilfri bil selv om salgsannonsen beskrev den som pent behandlet.

Forbrukertvistutvalget går i sakssammendraget ikke nærmere inn på partenes anførsler enn det som fremgår ovenfor. Utvalget har mottatt samtlige saksdokumenter og har satt seg inn i disse.

II. Sakens gang. Påstand.

Saken ble ved klage av 10.2.2015 brakt inn for Forbrukerrådet, som den 16.2.2015 første gang henvendte seg skriftlig til innklagde. Saken ble henlagt som uforlikt ved Forbrukerrådets brev av 29.5.2015, og klagerens begjæring om innbringelse for Forbrukertvistutvalget er datert 8.6. s.å. og er rettidig. Oversendelse fra Forbrukerrådet til Forbrukertvistutvalget skjedde ved ekspedisjon av 24.6.2015.

Klageren har nedlagt påstand om at innklagde skal betale henne erstatning med kr 22.600,- og et prisavslag stort kr 17.400,-. I tillegg krever klageren renter.

Saken ble lagt frem i Forbrukertvistutvalgets møte den 26.10.2015.

III. Utvalget ser slik på saken:

Saken gjelder et kjøp mellom en næringsdrivende og en forbruker, og forholdet reguleres derfor av forbrukerkjøpsloven av 21. juni 2002 nr. 34 (fkjl), jf. lovens § 1.

Det følger av fkjl. § 15 første ledd at tingen skal være i samsvar med de krav til art, mengde, kvalitet, andre egenskaper og innpakning som følger av avtalen. Videre fremgår det av fkjl. § 15 andre ledd, bokstav b) at tingen skal svare til det som forbrukeren har grunn til å forvente ved kjøp av en slik ting når det gjelder holdbarhet og andre egenskaper. Etter fkjl. § 16 første ledd, bokstav b) er det en mangel når selgeren ved kjøpet har forsømt å opplyse om forhold ved tingen eller dens bruk som han eller hun burde kjenne til, og som forbrukeren hadde grunn til å regne med å få, dersom unnlatelsen kan antas å ha virket inn på kjøpet. Hvorvidt tingen er mangelfull skal vurderes ut i fra forholdene ved leveringen, jf. fkjl. § 18 første ledd, jf. § 14 og § 7.

Utvalget bemerker at verken slitasjen på bremsene eller karosseriet kan anses som en mangel. Dette er normal bruksslitasje, som vanskelig kan vurderes upåregnelig selv om bilen ble annonsert som velholdt og servicegjennomgått. Det er ikke holdepunkter for at innklagde bevisst har tilbakeholdt opplysninger av betydning, og forholdene dekkes heller ikke av bruktbilgarantien, siden de ikke angår motor/gir eller var anmerket i NAF-testen med «R» for reparasjon.

Derimot er utvalget av den oppfatning at behovet for skifte av svinghjul og frihjul til dynamo utgjør en mangel etter forbrukerkjøpsloven. Ulydene forårsaket av de defekte komponentene ble avdekket kun én uke etter overtakelsen, og det må således legges til grunn at de var til stede ved risikoens overgang. Behovet for utbedring av så vidt omfattende feil som dette, må anses å ligge utenfor hva klageren hadde grunn til å forvente.

Oljelekkasjen forårsaket av defekt gasspjeld kan ikke karakteriseres som en mangel, selv om det er på det rene at bilen hadde problemer med oljesvetting allerede på kjøpstidspunktet. Like fullt dekkes forholdet av bruktbilgarantien da det relaterer seg til motoren. En bruktbilgaranti må i mangel av klare holdepunkter for noe annet også omfatte slitasjerelaterte forhold, siden den er ment å gi bedre rettigheter enn hva kjøperen har etter loven. Innklagde har heller ikke tilbudt seg utbedring av gasspjeldet.

Klageren kan kreve erstatning for kostnader påført som følge av mangelen, jf. fkjl. § 33. Utskiftningen av sving – og frihjul kostet kr 20.173,-, og tidligere undersøkelser betalte klageren kr 2.500,- for. Pristilbud fra Møller Bil Molde AS på bytte av gasspjeld er pålydende kr 8.810,-, og med fradrag for kr 2.500,- i egenandel kan klageren kreve dekket kr 6.310,- av dette. Utvalget mener videre at det må gjøres et skjønnsmessig fradrag for den standardhevingen klageren oppnår ved reparasjonene.

Total erstatning tilkjennes etter dette med kr 20.000,-.

Etter forsinkelsesrenteloven § 2 løper renten på erstatningsbeløpet fra 30 dager etter at påkrav ble fremsatt. Første gang klager rettet krav om spesifisert erstatning var ved begjæringen av saken til Forbrukertvistutvalget datert 8.6.2015. Kopi av begjæringsskjemaet ble oversendt innklagde i brev av 24.6.2015, og renter regnes følgelig fra 24.7.2015.

IV. Konklusjon

Forbrukertvistutvalget fatter slikt

Vedtak:

Trondheim Bilsenter AS plikter å betale Nalini Yvonne Bakke kr 20.000,-, kronertyvetusen – 00/100, med tillegg av renter etter forsinkelsesrenteloven § 3 første ledd, første punktum fra 24.7.2015 til betaling skjer.

Oppfyllelsesfristen er 1 – én – måned fra vedtakets forkynnelse.

Vedtaket er enstemmig.

 

Dette var altså dommen. Vil du lese mer spesielt om heving av bruktbilkjøp kan du gjøre dette i denne artikkelen.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.