Reklamasjon av motorsykkel ved defekt clutch/girkasse/motor

Reklamasjon av motorsykkel ved defekt clutch/girkasse/motor

Forbrukerkjøpsloven § 16, jf. § 15 regulerer når det foreligger mangler ved forbrukerkjøp. Det følger av fkjl. § 15 første ledd at tingen skal være i samsvar med de krav som følger av avtalen, samt samsvare med prinsippet om alminnelig god vare. Etter forbrukerkjøpsloven § 16 foreligger det for det første mangel dersom tingen ikke er i samsvar med ett eller flere av kravene i § 15, herunder avvik fra avtale, jf. første ledd bokstav a). Videre foreligger det mangel dersom selgeren har gitt uriktige eller manglende opplysninger, jf. første ledd bokstav b og c).

Ved ting solgt «som den er», bestemmer forbrukerkjøpsloven § 17 første ledd bokstav a), at tingen har en mangel dersom den er i «dårligere stand» enn forbrukeren med rimelighet hadde grunn til å forvente på bakgrunn av forbeholdet, kjøpesummens størrelse og forholdene ellers. Mangel foreligger også ved forhold som nevnt i § 16 første ledd bokstav b) eller c), jf. § 17 første ledd bokstav b). Ved kjøp mellom to private parter blir det ofte tatt forbehold om at tingen selges «som den er». Da følger tilsvarende regler av kjøpsloven §§ 17, 18 og 19.

Hvorvidt båten er mangelfull skal vurderes ut fra forholdene ved levering, jf. fkjl. § 18, jf. §§ 14 og 7. En forutsetning for at mangel foreligger, er dermed at det sannsynliggjøres at mangelen forelå ved levering. Tilsvarende følger av kjøpsloven. § 21, jf. § 13. 

Bilde av boken

I saker hvor det foreligger mangler ved en motorsykkels vesentlige deler, som clutch, motor eller girkasse, blir det som regel anført at motorsykkelen ikke oppfyller krav til holdbarhet og egenskaper. En analyse av forbrukertvistutvalgets avgjørelser viser at det i vurderingen legges vekt på hva kjøperen med rimelighet hadde grunn til å forvente, basert på partenes avtale, prisen og forholdene ellers.


FTU-2015-1597: Krav om heving grunnet defekt girkasse

En kjøper av en moped solgt “som den er” reklamerte på flere feil, herunder problemer med girkassen. Selgeren avviste reklamasjonen, og henviste til at det gjenstod garanti på mopeden. Saken ble så klaget inn til Forbrukertvistutvalget, med krav om heving og erstatning. Subsidiært krevde kjøperen prisavslag.

Kjøpet ble inngått mellom private, og kjøpsloven kom derfor til anvendelse. Spørsmålet i saken var om problemet med girkassen gjorde at mopeden var i vesentlig dårligere stand enn det kjøperen hadde grunn til å forvente etter kjøpesummens størrelse og forholdene ellers, jf. kjøpsloven § 19 første ledd. Utvalget fant at den defekte girkassen utgjorde en kjøpsrettslig mangel. Utvalget fant imidlertid at feilen ikke var vesentlig, og at kjøperen ikke kunne kreve å heve kjøpet. Prisavslag ble imidlertid tilkjent, og kjøperen fikk delvis medhold i sitt subsidiære krav.

I. Sammendrag av faktiske forhold og partenes anførsler.

Klageren kjøpte 4.2.2015 en 2014-modell moped av merket CPI SM 50 med registreringsnummer DV 3736 av innklagde for kr 12 000,-. Mopeden hadde ved kjøpet gått 4 170 km. I kjøpe- kontrakten er det krysset av for at mopeden hverken har problemer med motor, girkasse/clutch/kraftoverføring eller bremser. Videre fremgår det at mopeden er solgt «som den er», at den er prøvekjørt og besiktiget av kjøperen og at den har nytt batteri og nytt drev/kjede. Klageren er ikke myndig, og Oddgeir Hauge er hans verge.

Klageren forteller at han ikke fikk kjørt mopeden før 18.6.2015, idet han ikke hadde moped- førerbevis før den tid. Etter ca. 13 kjørte mil hadde han merket at mopeden hadde store problemer med å øke og holde farten, og at den av og til slapp giret av seg selv. Høyeste fart på flat strekning var 20-30 km/t, og i motbakke 5-10 km/t. Ifølge klageren var mopeden ikke lenger forsvarlig å kjøre med på veien.

Han satte mopeden inn hos Marcos Motorsenter AS for undersøkelse. Kontantnotakopi datert 26.6.2015 er fremlagt. Følgende fremgår av denne: «Eksos anlegget hadde løsnet fra motoren, den hoppet ut av gir og går i fri. Dette skjer også når han girer, for eksempel til 2 til 3 så går den i fri i stedet. Den går tregt også. Det kan være pga møkk i forgasseren etter eksos lekkasjen. Noen av låmpene i dasjen fungerer ikke. Bla bensinmåleren. Gir kasse defekt (gaffler) mange timers jobb). Må rense gasser. Bytte bremseklosser bak. Vil bli over10000 kr». Klageren betalte kr 550,- for undersøkelsen.

Klageren fremsatte skriftlig reklamasjon overfor innklagde 27.6.2015, og krevde heving av kjøpet. Han anførte at innklagde hadde gitt mangelfull og uriktig informasjon om mopeden i annonsen og kontrakten.Klageren har oppgitt mopedens kilometerstand per 15.9.2015 til 4 314. Bilder av speedometeret er fremlagt.

I tillegg har han fremlagt en skriftlig uttalelse fra Marcos Motorsenter AS datert 29.9.2015, der det fremgår at «….girkasse problemet ikke er et ukjent fenomen på CP, da kvaliteten ikke er særlig bra. Jeg vet ikke om kjøretøyet er prøvekjørt, men disse problemene er slitasje som oftest skjer over tid. Men har også skjedd at dette skjer ganske brått. Som sagt vet jeg ikke om er informert om og hva som er sjekket, men alle disse tingene har selvfølgelig ikke forekommet på 12 mils kjøring.» .

På dette grunnlag krever klageren prinsipalt heving av kjøpet med tilbakebetaling av kr 12 000,- og erstatning med kr 1 500,-. Subsidiært krever han prisavslag med kr 15 000,- og erstatning med
kr 1 500,-. Atter subsidiært krever han omlevering. Det er også krevd renter. Vedrørende prisavslagskravet viser klageren til kontantnotakopi fra Marcos Motorsenter AS datert 26.6.2015. Erstatningskravet refererer seg ifølge klageren til verkstedsbesøket og omregistrering.

Innklagde opplyser at han kjøpte mopeden ny 11.4.2013 av Haf Grenland AS for kr 19 900,-, og anfører at den var i god stand og startet lett ved salget. Kjøpsfaktura er fremlagt. Ifølge innklagde har mopeden aldri blitt utsatt for trim eller annet som kan øke slitasjen på den, og han hadde for det meste brukt den frem og tilbake fra skolen. Han hevder vedkommende som var med klageren ved prøvekjøringen hadde bekreftet at bremser og motorkraft var god. Ifølge innklagde hadde han fortsatt to måneder og en ukes garanti igjen på mopeden ved salget. Dette hadde han angivelig informert klageren om, og hevder klageren således hadde hatt mulighet for å få mopeden reparert uten økonomiske kostnader. Han avviser ansvar i saken, og har henvist klageren til importøren, da han mener mopeden burde tåle å kjøre mer enn 400 mil.

Klageren anfører at det er ingen som kjører moped i januar og februar. I tillegg bestrider han at innklagde hadde informert ham om at mopeden hadde garanti.

Innklagde anfører at han ikke har noen kontroll over hvordan klageren har behandlet mopeden, og krever frifinnelse for klagerens krav.

Forbrukertvistutvalget går i sakssammendraget ikke nærmere inn på partenes anførsler enn det som fremgår ovenfor. Utvalget har mottatt samtlige saksdokumenter og har satt seg inn i disse.

II. Sakens gang. Påstand.

Saken ble ved klage av 7.7.2015 brakt inn for Forbrukerrådet, som den 14.7.2015 første gang hen- vendte seg skriftlig til innklagde. Saken ble henlagt som uforlikt ved Forbrukerrådets brev av 23.9.2015, og klagerens begjæring om innbringelse for Forbrukertvistutvalget er datert 20.10. s.å. og er rettidig. Oversendelse fra Forbrukerrådet til Forbrukertvistutvalget skjedde ved ekspedisjon av 3.11.2015.

Klageren har nedlagt prinsipal påstand om at innklagde skal betale ham hevingsoppgjør med kr 12 000,- og erstatning med kr 1 500,-. Subsidiært krever han prisavslag med kr 15 000,- og erstatning med kr 1 500,-. Atter subsidiært krever han omlevering. Det er også krevd renter.

Innklagde har nedlagt påstand om frifinnelse.

Saken ble lagt frem i Forbrukertvistutvalgets møte den: 11.04.2016

III. Utvalget ser slik på saken

Kjøpet ble i den foreliggende sak inngått mellom private. Saken skal således vurderes etter kjøpsloven av 13. mai 1988 nr. 27 (kjl.), jf. lovens § 1 første ledd.

Selv om tingen er solgt ”som den er” eller med lignende forbehold, foreligger det en mangel etter kjl. § 19 første ledd dersom selgeren har gitt uriktige opplysninger eller har holdt tilbake viktige opplysninger om tingen, eller dersom denne ved kjøpet var i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med etter kjøpesummens størrelse og forholdene ellers. Hvorvidt tingen er mangelfull skal vurderes ut fra forholdene ved leveringen, jf. kjl. § 13 første ledd, jf. §§ 6 eller § 7, samt § 21 første ledd.

For ordens skyld bemerkes at mangelansvaret langt på vei er objektivt, noe som innebærer at en selger kan bli ansvarlig selv om selgeren ikke var klar over de forhold som utgjør mangler.

Det er ikke holdepunkter i saken for at innklagde har holdt tilbake eller gitt feilaktige opplysninger om mopeden. Spørsmålet blir derfor om mopeden er i vesentlig dårligere stand enn klageren hadde grunn til å regne med.

Utvalget legger på bakgrunn av kontantnotakopi fra Marcos Motorsenter AS til grunn som dokumentert at mopedens girkasse er defekt. Da feilen oppstod kort tid etter levering, legger utvalget til grunn at forholdet utgjøre en kjøpsrettslig mangel, jf. jkl. § 19 første ledd bokstav c).

Heving kan kreves dersom mangelen medfører et vesentlig kontraktsbrudd, jf. kjl. § 39 første ledd. Utvalget finner ikke at defekt girkassen er tilstrekkelig for å anse hevingsvilkåret som oppfylt. Utvalget finner imidlertid at det kan tilkjennes et skjønnsmessig prisavslag, jf. kjl. § 38. Prisavslag fastsettes skjønnsmessig til kr 4 000,-.

Klageren har krav på renter av kr 4 000,- fra 3.12.2015 som er 30 dager etter skriftlig påkrav ved Forbrukerrådets oversendelse av klagerens begjæringsskjema den 3.11.2015 jf. forsinkelses- renteloven § 2 første ledd.

Erstatning kan kreves for tap lidt som følge av mangel ved tingen, jf. kjl. § 40 første ledd. Klageren har krevd erstatning for verkstedsbesøk og omregistrering. Klageren har dokumentert utgift til undersøkelse hos Marcos Motorsenter AS med kr 550,-, og tilkjennes erstatning for dette. Utgift til omregistrering tilkjennes ikke.

Klageren har krav på renter av kr 550,- fra 3.12.2015 som er 30 dager etter skriftlig påkrav ved Forbrukerrådets oversendelse av klagerens begjæringsskjema den 3.11.2015 jf. forsinkelsesrente- loven § 2 første ledd.

IV. KONKLUSJON

Forbrukertvistutvalget fatter slikt vedtak:

Innklagde plikter å betale kr 4 550,- – kronerfiretusenfemhundreogfemti 00/100 – til innklager, med tillegg av forsinkelsesrenter etter forsinkelsesrenteloven § 3 første ledd første punktum fra 3.12.2015 frem til betaling skjer.

Oppfyllelsesfristen er 1 – én – med fra vedtakets forkynnelse.

Vedtaket er enstemmig.


FTU-2013-321: Krav om heving grunnet ødelagt clutch

En kjøper av en ATV reklamerte på flere feil, herunder at clutchen var ødelagt ved levering. Selgeren avviste reklamasjonen, og hevdet at clutchen var blitt slitt grunnet bruk. Saken ble så klaget inn til Forbrukertvistutvalget, med krav om heving. Subsidiært krevde kjøperen at kjøpet skulle annulleres etter angrerettloven. Saken gjaldt et kjøp mellom næringsdrivende og forbruker, og forbrukerkjøpsloven kom derfor til anvendelse.

Utvalget tok for seg spørsmålet om ATV-en ikke svarte til det forbrukeren hadde grunn til å vente, jf. forbrukerkjøpsloven § 15 annet ledd bokstav b, jf. § 16 første ledd bokstav a. Utvalget fant at kjøperen ikke hadde sannsynliggjort at feilen forelå på kjøpstidspunktet. Ettersom det var kjøperen som hadde bevisbyrden, fikk ikke kjøperen medhold i sitt krav om. Kjøperen fikk heller ikke medhold i sitt krav om annullering, da angrefristen på 14 dager var utløpt.

I. Sammendrag av faktiske forhold og partenes anførsler.

Klageren bestilte 22.8.2012 en ny Mancini Big Foot 300 cc ATV i henhold til innklagdes tilbud i e-post av 21.6.2012 pålydende kr 42 488,-, inkludert blant annet ferdig montert skjær, og frakt- utgifter. Kjøpesummen er betalt i henhold til fremlagt faktura. E-postutveksling mellom partene i forbindelse med bestilling er også fremlagt. Levering fant sted 13.9.2012.

Klageren forteller at han ved mottak av ATV-en oppdaget at skjæret ikke var montert, selv om han skal ha betalt kr 1 000,- for montering av dette. Innklagde skal ha forklart at det ble dyrere å sende ATV-en med skjæret påmontert. Klageren forteller videre at han etter å ha kjørt 36 km oppdaget at det kom metallspon ut fra det ene dekslet på siden.

Han reklamerte skriftlig overfor innklagde ved e-post av 27.10.2012. Innklagde mente clutchen var slitt i stykker, og opplyste at den ikke dekkes av garantien, samt at ny koster kr 2 650,- inkl. frakt. Klageren ville prøve å ta av clutchhuset, før han evt. bestilte noe.

Klageren opprettholdt reklamasjonen i e-post av 30.10.2012, og opplyste at to mekanikere hadde sett på skaden, og at begge hadde ment at årsaken til at clutchen hadde gått i stykker ikke var feil bruk, men at noe i clutchen hadde løsnet og ødelagt den. Partene ble enige om at klageren skulle sende clutchen til innklagde for undersøkelse.

Innklagde fastholdt at clutchen var utslitt, idet den angivelig var «helt oppspist» og det ikke var mer belegg igjen. Innklagde mente årsaken var at clutchen var kjørt i feil serie.

Klageren hevder clutchen burde holdt lenger enn 36 km, når ATV-en kun har blitt kjørt på gårdsvei og jorde. Kopi av speedometer er fremlagt.

Klageren forteller at innklagde sendte ny variator/clutch til kr 2 550,- i oppkrav, uten at dette var avtalt med ham. Klageren skal selv ha byttet variator/clutchen, men skal deretter ikke ha fått ATV- en i gir, på grunn av at variator/clutch hang med. Han skal ha kontaktet innklagde, som skal ha ment at det muligens var skjedd noe med girkassen. Det er fremlagt bilder av delene.

Klageren har fremlagt e-post fra Frøya Auto AS datert 12.12.2012, der det fremgår at ATV-en ikke kan kjøres på grunn av defekt høygir på girkasse. Lavgir og revers fungerer. Verkstedet hadde justert for høy tomgang, som gjorde at det ikke gikk å få ATV-en i gir. Verkstedet opplyser at dette er deler som generelt skal vare mye lenger enn det som er tilfelle her, og at det ser ut som om girkasse/clutch er av dårlig kvalitet. Videre avvises innklagdes anførsel om at verkstedet hadde uttalt at klageren har gjort en brukerfeil. Ifølge verkstedet hadde de derimot uttalt at en ATV ikke skal kunne gå i stykker etter 36 km kjøring.

Klageren fremholder at dersom ATV-en ikke kan kjøres i høygir på grusvei/jorder, slik denne er kjørt, holder den ikke mål. Han skal ha kjørt flere ATV-er på samme grusvei/jorder, uten at dette har vært noe problem. Videre er han angivelig kjent med at ATV-en skal kjøres i høygir ved høyere fart enn 11 km/t, og i lavgir ved lavere fart.

På dette grunnlag krever klageren prinsipalt heving med tilbakebetaling av kr 45 010,-. Subsidiært kreves tilbakebetaling av kr 45 010,- etter annullering i medhold av angrerettloven.

Innklagde anfører at de etter å ha mottatt bilder av clutchen konstaterte at den var utslitt. ATV-en har angivelig et lav- og høyseriegir, som innebærer at dersom man kjører sakte eller drar tungt med ATV-en, skal den kjøres i lavserie, og motsatt når man kjører fort. Dersom disse prosedyrene ikke følges, vil angivelig clutchen slites relativt fort. Videre fremholdes det at før clutchen blir slik som bildene viser, vil man få enkelte signaler som brent lukt og at ATV-en blir vanskeligere å sette i gir. Innklagde mener at klageren her har kjørt med ATV-en etter at clutchen har vært utslitt, og at dette har gått utover girkassen. Innklagde påpeker at selv etter at de sendte ny clutch til klageren, fikk han fortsatt ikke ATV-en i gir. Innklagde skal raskt ha konstatert en skade på girkassen som følge av at klageren har kjørt med utslitt clutch over tid, og som igjen sannsynligvis har skadet girkassen. Innklagde hever klageren har innrømmet å ha kjørt med feil gir.

Innklagde opplyser at de har alle deler til ATV-en på hovedlageret, og stiller seg derfor undrende til at Frøys Auto AS uttaler at det ikke finnes deler på lager. Ifølge innklagde koster det
kr 4 000,- å bytte deler i girkassen. Innklagde skal ha snakket med Frøya Auto AS, og ifølge innklagde skal verkstedet ha poengtert at det må ha vært en brukerfeil som klageren ikke var klar over. Innklagde anfører at det i brukermanualen står at det skal holdes en bestemt fart i de ulike girseriene, og at clutchen vil bli utslitt dersom dette ikke opprettholdes. Innklagde er enig i at ATV- en skal vare lenger enn 36 km dersom den brukes riktig.

Innklagde opplyser at clutchen er hos dem, og hevder det tydelig kan ses på clutchen hva som har skjedd. Ifølge innklagde har Frøya Auto AS ikke sett clutchen, og hevder verkstedet således ikke kan uttale seg i saken. Innklagde anfører at hele clutchen har brent opp, og at det er tydelige spor etter sterk varme, noe som angivelig betyr at ATV-en har blitt kjørt i feil girserie.

Innklagde har gjort gjeldende sin utbedringsrett, dersom det foreligger mangel. Før en reparasjon vil angivelig innklagde levere ATV-en til Watersupky AS for uavhengig teknisk gjennomgang/vurdering.

Forbrukertvistutvalget går i sakssammendraget ikke nærmere inn på partenes anførsler enn det som fremgår ovenfor. Utvalget har mottatt samtlige saksdokumenter og har satt seg inn i disse.

II. Sakens gang. Påstand.

Saken ble ved klage av 28.11.2012 brakt inn for Forbrukerrådet, som den 6.12.2012 første gang henvendte seg skriftlig til innklagde. Saken ble henlagt som uforlikt ved Forbrukerrådets brev av 6.2.2013, og klagerens begjæring om innbringelse for Forbrukertvistutvalget er datert 5.2. s.å. og er rettidig. Oversendelse fra Forbrukerrådet til Forbrukertvistutvalget skjedde ved ekspedisjon av 6.3.2013.

Klageren har prinsipalt nedlagt påstand om at innklagde skal betale ham kr 45 010,- i hevingsoppgjør. Subsidiært krever han kr 45 010,- etter annullering av kjøpet i medhold av angrerettloven.

Saken ble lagt frem i Forbrukertvistutvalgets møte den: 23.05.2013

III. Utvalget ser slik på saken:

Saken gjelder et kjøp mellom en næringsdrivende og en forbruker, og forholdet reguleres derfor av forbrukerkjøpsloven av 21.06.2002 nr. 34 (fkjl.), jf. lovens § 1.

Både Norsk Engros Service Ltd. og Norsk Engrosservice AS er innklaget i saken. Utvalget finner det sannsynliggjort at kjøpet er gjort mellom klageren og Norsk Engros Service Ltd. Det vises til kopi av faktura nr. 13440 der organisasjonsnummeret til Norsk Engros Service Ltd. er oppført (org.nr. 988 523 429). Riktig innklaget er følgelig Norsk Engros Service Ltd., og Norsk Engrosservice AS frifinnes for ansvar.

Klageren har gjort gjeldende feil ved clutchen, samt at girkassens høygir røyk etter at han skiftet til ny clutch, tilsendt fra innklagde.

Det følger av fkjl. § 15 annet ledd bokstav b), jf. § 16 første ledd bokstav a), at tingen har en mangel dersom den ikke svarer til det som forbrukeren har grunn til å forvente ved kjøp av en slik ting når det gjelder holdbarhet og andre egenskaper.

Partene uttaler seg ulikt om årsaken til at clutchen ble utslitt. Klageren hevder dette skyldes en feil ved selve clutchen, mens innklagde hevder årsaken var feilbruk fra klagerens side. Siden det er klageren som gjør gjeldende feil ved clutchen, påhviler det ham å bevise dette. Utvalget finner ikke at klageren har dokumentert eller på annen måte sannsynliggjort at clutchen ble utslitt som følge av

en iboende feil. Etter utvalgets syn kan ikke den skriftlige uttalelsen fra Frøya Auto AS tillegges vekt ved vurderingen, idet den ikke sier noe om årsaken til at clutchen ble utslitt. Den omtaler kun den nye clutchen, som klageren fikk tilsendt fra innklagde, i tillegg til å bekrefte at girkassens høygir er defekt. Heller ikke for sistnevnte feil er det gitt noen forklaring på hva som er sannsynlig årsak til denne. Etter utvalgets syn er det følgelig ikke sannsynliggjort kjøpsrettslig mangel hverken ved clutchen eller girkassens høygir. Klagerens prinsipale krav har således ikke ført frem.

Klageren har subsidiært krevd annullering av kjøpet etter angrerettloven. Kjøpsavtalen ble inngått ved fjernsalg. Lov av 21. desember 200 nr. 105 om opplysningsplikt og angrerett mv. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven, angrl.) kommer derfor til anvendelse.

Det fremgår ikke av saksdokumentene at klageren har gjort gjeldende angreretten overfor innklagde før ved begjæring om innbringelse av saken for Forbrukertvistutvalget. Etter angrl. § 11 første ledd er angrefristen 14 dager fra varen og opplysninger om angrerett er mottatt. Fristen løper uansett ut senest tre måneder etter at varen er mottatt, eller etter ett år dersom opplysninger om angrerett ikke er gitt. Klageren har ikke gjort gjeldende at opplysninger om angrerett ikke er gitt. Angrefristen er følgelig utløpt, og kravet har ikke ført frem.

IV. KONKLUSJON

Forbrukertvistutvalget fatter slikt vedtak:

1. Innklagde frifinnes.

2. Klagen tas ikke til følge.

Vedtaket er enstemmig.


FTU-2015-1111: Krav om erstatning etter kjøp av motorsykkel, grunnet motorhavari

Kjøper av en motorsykkel kjøpt “som den er” reklamerte på flere feil, blant annet at motoren havarerte, og mente at selger hadde misligholdt sin opplysningsplikt. Selger avviste reklamasjonen, og viste til at sykkelen var i god stand ved overlevering. Saken ble så klaget inn til Forbrukertvistutvalget, med krav om erstatning.

Utvalget fant at kjøpsloven kom til anvendelse, da kjøpet var inngått mellom to privatpersoner. Spørsmålet i saken var om motorsykkelen var i vesentlig dårligere stand enn det kjøperen hadde grunn til å forvente, basert på kjøpesummen og forholdene ellers, jfr. kjøpsloven § 19. Utvalget fant at det ikke var tilstrekkelig dokumentert at motorhavariet kunne spores tilbake til før kjøpstidspunktet. Kjøperen fikk derfor ikke medhold i kravet om erstatning grunnet havari.

I. Sammendrag av faktiske forhold og partenes anførsler.

Klageren kjøpte 21.3.2015 en 2004-modell Yamaha wr 450f med registreringsnummer ZY 5804 fra de innklagde for kr 30 000,-. Kjøpesummen er betalt. Det følger av kjøpekontrakten at motorsykkelen hadde gått 14 000 km. Videre står det at den selges «som den er». Endelig er det krysset av «nei» for om sykkelen har problemer med motor, girkasse, clutch, kraftoverføring eller bremser.

Det følger av fremlagt salgsannonse at «vapor instrument» er montert i 2008 og at sykkelen deretter er kjørt 14 000 km. Videre står det at sykkelen er hel og fin hvor service nylig er utført. Det er opplyst at toppakning, olje, vann og plugg er byttet.

Den 10.4.2015 havarerte sykkelen. Klageren opplyser at han samtidig oppdaget at kjørelengden var oppgitt i miles, ikke i kilometer. Ifølge klageren viser kilometertelleren at sykkelen har kjørt 59 363 km (36 886 miles).

Klageren satte motorsykkelen inn til undersøkelse og reparasjon ved Osebakken Motor-Service. Det følger av verkstedordren, datert 2.7.2015, at reparasjonen av motoren kostet
kr 20 571,-. Klageren har fremlagt en uttalelse fra verkstedet, hvor de skriver følgende:

«Ved reparasjon av motor fant vi følgende:
En skrue med gjenger til lokk på oljefilteret var defekt. Den har vært reparert med gjengeteip eller lim, som har løsnet og tettet en oljekanal til motor. Motoren har derfor fått for lite olje. Motoren og oljefilter var for øvrig full av metallspon.»

Klageren gjør gjeldende at motorsykkelen er mangelfull som følge av havariet. Videre anfører han at innklagde har misligholdt opplysningsplikten ved å oppgi feil kilometerstand. Klageren har på den bakgrunn nedlagt påstand om erstatning på kr 20 571,- og krevd renter.

Innklagde nr. 1 har opplyst at han uttaler seg på vegne av begge de innklagde. De innklagde vil heretter omtales som «innklagde».

Innklagde avviser klagerens krav. De er av den oppfatning at klageren ikke har dokumentert at årsaken til motorhavariet forelå på kjøpstidspunktet. Innklagde hevder sykkelen fungerte greit før salget, og viser til at klageren prøvekjørte sykkelen uten anmerkninger.

Innklagde mener det må vektlegges at verkstedets uttalelse ikke sier noe om når feilen oppsto eller om den forelå før kjøpet.

Videre hevder innklagde at havariet kan ha oppstått som følge av brukerfeil. Innklagde viser til e-post, datert 22.4.2015, fra Jorkjen MC, hvor det står:

«For at en sylinder skal sprekke på det viset der tror jeg den er kjørt ganske hardt. Eventuelt hard kjøring med kald motor. Det er jo en ganske sprek maskin fra yamaha, den skal ha hyppige servicer og vedlikehold. For å kunne sikkert vite hvordan dette har skjedd må maskinen åpnes og grunn til skade kan da sees.»

Hva gjelder feil kilometerstand erkjenner innklagde at denne var feil og er villig til å betale et mindre prisavslag for forholdet.

Klageren avviser at havariet har oppstått som følge av brukerfeil. Klageren hevder sykkelen har blitt brukt varsomt.

Forbrukertvistutvalget går i sakssammendraget ikke nærmere inn på partenes anførsler enn det som fremgår ovenfor. Utvalget har mottatt samtlige saksdokumenter og har satt seg inn i disse.

II. Sakens gang. Påstand.

Saken ble ved klage av 4.5.2015 brakt inn for Forbrukerrådet, som den 5.5.2015 første gang hen- vendte seg skriftlig til innklagde. Saken ble henlagt som uforlikt ved Forbrukerrådets brev av 31.7.2015, og klagerens begjæring om innbringelse for Forbrukertvistutvalget er datert 3.8 s.å. og er rettidig. Oversendelse fra Forbrukerrådet til Forbrukertvistutvalget skjedde ved ekspedisjon av 3.8.2015.

Klageren har nedlagt påstand om at innklagde skal betale ham kr 20 571,- i erstatningsoppgjør og renter.

Saken ble lagt frem i Forbrukertvistutvalgets møte den: 01.03.2016

III. Utvalget ser slik på saken:

Saken gjelder avtale om kjøp av motorsykkel mellom to private parter. Forholdet reguleres således av kjøpsloven av 13. mai 1988 nr. 27 (kjl.), jf. lovens § 1.

Slik utvalget forstår de innklagde har de solgt motorsykkel sammen, og er etter dette å anse som solidarisk ansvarlige for eventuelle mangler på sykkelen.

Motorsykkelen ble solgt «som den er». For at mangel skal foreligge ved en salgsgjenstand som er solgt med et slikt forbehold krever kjl. § 19 enten at selgeren har gitt uriktige eller mangelfulle opplysninger om salgsgjenstanden, eller at tingen er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med etter kjøpesummen og forholdene ellers.

Det er klageren som har bevisbyrden for de faktiske omstendigheter som kravet er grunnet på. Selv om det ikke dreier seg om en streng bevisbyrde, må det foreligge sannsynlighetsovervekt for at skaden har oppstått som følge av en feil eller svakhet som forelå ved overtakelsen, jf. fkjl. § 18 første ledd, jf. § 14 og § 7.

Klageren har fremlagt en uttalelse fra Osebakken Motor-Service hvor det står at motorhavariet skyldes at en skrue ved oljefilterlokket var defekt og løsnet, hvilket førte til tett oljekanel. Innklagde har bestridt uttalelsen, og anfører at det ikke er dokumenterer at feilen forelå på kjøpstidspunktet. Innklagde har videre vist til uttalelse fra Jorkjen MC AS, hvor det står at havariet må ha oppstått som følge av «hard» kjøring.

Utvalget er av den oppfatning at uttalelsen fra Osebakken Motor-Service ikke i tilstrekkelig grad sannsynliggjør at årsaken til motorhavariet kan føres tilbake til kjøpstidspunktet. Det vises til at verkstedet ikke tar stilling når skruen løsnet eller hvor lenge det er sannsynlig at en motor kan fungere med en defekt skrue. I vurderingen legges det videre vekt på at sykkelen har gått betydelige kilometer etter kjøpet, hvilket reduserer sannsynligheten for at feilen forelå på kjøpstidspunktet.

Det er klageren som har bevisbyrden i saken, og etter utvalgets mening må uklarheten som foreligger gå ut over ham. På bakgrunn av dette anses det ikke sannsynliggjort at havariet skyldes en feil som forelå på kjøpstidspunktet.

Klageren har videre gjort gjeldende at motorsykkelen ble solgt med uriktig kilometerstand. De innklagde har erkjent at motorsykkelen ble solgt med uriktig kilometerstand. Avviket er på rundt
8 000 km. Videre har innklagde akseptert å betale et mindre prisavslag. Ved utmålingen av prisavslaget vektlegger utvalget at avviket er av en viss størrelse og at kjøretøys kilometerstand er en sentral opplysning. Det vises til at et avvik ville hatt innvirkning på kjøpesummen og dertil dens markedspris. På bakgrunn av en skjønnsmessig vurdering tilkjenner utvalget klageren erstatning på kr 3 000,-, jf. kjl. § 40 første ledd.

Etter forsinkelsesrenteloven § 2 løper renten fra 30 dager etter at påkrav ble fremsatt. Første gang klageren rettet krav om erstatning var ved klage til Forbrukerrådet datert 4.5.2015. Kopi av begjæringsskjemaet ble oversendt de innklagde i brev av 5.5.2015, og renter regnes følgelig fra 4.6.2015.

IV. KONKLUSJON

Forbrukertvistutvalget fatter slikt vedtak:

Innklagde plikter, én for begge og begge for én, å betale kr 3 000,- – kronertretusen 00/100 – til innklager, med tillegg av forsinkelsesrenter etter forsinkelsesloven § 3 første ledd første punktum fra 4. juni 2015 og til betaling skjer.

Oppfyllelsesfristen er 1 – én – måned fra vedtakets forkynnelse.

Vedtaket er enstemmig.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.