Motorhavari etter kjøp

Motorhavari etter kjøp

Motorhavari etter kjøp er sjelden noe særlig morsomt å oppleve. Enten det er snakk om en bil, båt, motorsykkel eller lignende. Mange mener seg snytt, og vil ha prisavslag eller pengene tilbake i sin helhet i bytte mot å levere tilbake bilen.

Om dette lar seg gjøre er vanskelig å si helt generelt. Dette vil komme an på kjøpekontrakten, hvilken type bil det er snakk om, hvor lang tid det har gått fra kjøpet, hvem som er nærmest å bære risikoen for motorhavariet og lignende.

Vi kan ikke si i en artikkel som denne om akkurat du har noen krav mot selger som følge av et motorhavari etter kjøpet. Vi kan imidlertid gi deg noen generelle utgangspunkter, og si hvilke lover og regler som regulerer tilfellet, slik at du lettere kan få oversikt over om du har en sak eller ikke.


Hvor lenge skal en motor leve?

Det er vanskelig å si konkret hvor lenge en motor skal leve. Som et utgangspunkt mener mange i fagmiljøet at levetiden for en motor burde ligge på omtrent minimum 300 000 kjørte km. Et slikt estimat forutsetter imidlertid at motoren har fått riktig og regelmessig service, og blitt tilstrekkelig vedlikeholdt. Av erfaring skyldes mange motorhavarier dårlig vedlikehold, og i slike saker har ofte kjøper en dårlig sak – så fremt det ikke er selger som har vedlikeholdt motoren dårlig og dette manifesterer seg i et havari etter kjøper har kjøpt bilen eller båten.

Det er nyttig å vite omtrent hvor lenge motoren skal leve, men merk at dette i seg selv ikke er avgjørende for om du har noen krav mot selger eller ikke. Det som vil være avgjørende er en konkret vurdering av alle sakens forhold, hvilket vi vil komme tilbake til.

Hvilke lover gjelder ved motorhavari?

Dersom du har opplevd et motorhavari med en bil/båt/campingvogn eller lignende er det enten kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven som vil regulere forholdet. Som oftest skjer tvister om motorhavari etter kjøp og salg av brukte fremkomstmidler, men dette har ingen effekt på hvilken lov som kommer til anvendelse.

Det avgjørende er om du har kjøpt fremkomstmidlet fra en privatperson eller en næringsdrivende. Har du kjøpt fremkomstmidlet fra en privatperson vil kjøpsloven komme til anvendelse. Har du derimot kjøpt fremkomstmidlet vil forbrukerkjøpsloven kommer til anvendelse. Du kan lese mer om forbrukerkjøpsloven i forhold til bilkjøp eller kjøpsloven i forhold til bilkjøp ved å trykke på lenkene.

Poenget er at forbrukerkjøpsloven er noe mer gunstig for kjøper, og er ment å gi deg som privatperson et vern mot en mer erfaren næringsdrivende, som for eksempel en bilforhandler.

Når får jeg et krav etter motorhavari?

For at du skal ha noen krav mot selger etter et motorhavari må det foreligge en mangel ved kjøpet. Det foreligger en mangel dersom bilen/båten/etc. ikke er i samsvar med det som er avtalt. «Hva som er avtalt» vil vurderes etter annonsen på finn.no eller andre utlysningssteder, eventuell salgsbrosjyre, beviselige samtaler mellom kjøper og selger og ikke minst kjøpekontrakten.

Den overordnede vurderingen er om fremkomstmiddelet samsvarer med kjøpers berettigede forventning. Hvilken forventning du hadde grunn til å ha vil nettopp bero på de overnevnte momentene.

Dermed kan altså ikke motorens levetid sees på alene i form av om det foreligger en mangel. Motorhavariet må sees i forhold til den spesifikke avtalen, og hvor lenge det har gått fra du overtok fremkomstmiddelet.

Har du for eksempel fått en bil for en veldig billig penge, og selger har gjort det helt klart at motoren er gammel og når som helst kan havarere, vil det være ditt ansvar dersom du kjøper bilen og motoren havarerer samme dag. Da er dette en risiko du har akseptert.

Har du derimot kjøpt en relativt ny bil som kun har gått 500 km, og selger har opplyst om at bilen er veldig bra vedlikeholdt, vil det sannsynligvis foreligge en mangel dersom motoren havarerer kort tid etter.

Det mest relevante i forhold til et motorhavari og mangelsvurderingen vil sannsynligvis være bilens alder og hvor langt motoren har kjørt, selgers informasjon, hvor lang tid det har gått fra kjøpet til selve havariet, hvordan du eller selger eventuelt har vedlikeholdt, spesifikk informasjon i avtaledokumentet, eventuelle forbehold eller «som den er» klausuler og lignende.

Det blir altså vanskelig å besvare konkret og hver mangelsvurdering vil måtte foretas svært spesifikt i forhold til ett og ett motorhavari.

 

Som den er forbehold

Særlig komplisert blir det ofte av at bilen er solgt med et såkalt «som den er» forbehold. Dette innebærer som et utgangspunkt at kjøper overtar ansvaret for eventuelle skjulte feil og mangler. Dersom det er en skjult feil i motoren og dette fører til at motoren havarerer vil dette som utgangspunkt være kjøpers risiko.

Imidlertid gjelder ikke et «som den er» forbehold absolutt. Innenfor forbrukerkjøpsloven har et slikt forbehold veldig liten effekt på den ordinære mangelsvurderingen. Innenfor kjøpsloven vil imidlertid forbeholdet ha en liten effekt da det da kreves at «tingen er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen kunne forvente». Dette innebærer at det skal mer til for å nå frem med et krav mot selger etter et motorhavari dersom du har kjøpt fremkomstmiddelet fra en annen privatperson – men det er altså ikke umulig.

Hva om havariet er en mangel?

Dersom motorhavariet utgjør en mangel vil du kunne ha en rekke krav mot selger. Både kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven fungerer slik at du kan rette en rekke forskjellige krav mot selger som følge av en mangel.

Dette innebærer imidlertid at du følger reklamasjonsfristene. Reklamasjonsfristene er regler som innebærer at du må si fra til selger innenfor en rimelig tid etter at du oppdaget mangelen. Hvis ikke kan du risikere å miste kravet ditt.

Det er derfor ekstremt viktig at du så fort motorhavariet har skjedd sender en melding til selger og informerer om hva som har skjedd – dersom du mener at dette utgjør en mangel ved kjøpet. Som oftest er det et krav om at du sier fra til selger «innenfor rimelig tid» etter du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Merk at du aldri har dårligere tid enn to måneder ut fra forbrukerkjøpsloven. Er det snakk om kjøpsloven kan fristen imidlertid løpe ut etter et par uker – alt etter hvordan saken foreligger.

For å være på den sikre siden er det uansett best å si fra med en gang du har muligheten.

Prisavslag, retting eller heving

Det er mange beføyelser du kan få ut fra kjøpsloven. De vanligste beføyelsene er prisavslag, omlevering, retting, heving og erstatning. De vanligste i forhold til et motorhavari er som oftest prisavslag, retting eller heving. Vi skal nå kort forklare de enkelte av disse beføyelsene.

Retting er den primære beføyelsen. Dette innebærer at selger reparerer mangelen. Ved et motorhavari vil dette som oftest innebære at selger betaler kostnaden det krever å få tilbake motoren til den standen den skulle være ut fra kontrakten. Det vil da normalt være et bilverksted som tar seg av reparasjonen.

Ved de fleste motorhavarier vil det være slik reparasjon som vil være konsekvensen. Grunnen til dette er at selger også kan parere andre krav ved å kreve å reparere motoren. Du kan for eksempel ikke nå frem med et krav om heving dersom selger ønsker å reparere motoren. Grunnen til dette er at utgangspunktet er at avtalen skal holdes, og dette opprettholdes best ved at mangelen repareres til den standen den skulle være ut fra avtalen. Slik opprettholdes også best balansen i avtalen.

Prisavslag innebærer at selger betaler deg en viss sum ut fra hvilken verdireduksjon havariet har medført for bilen. Vanligvis er prisavslag mye brukt som en beføyelse, men sjeldnere innenfor motorhavarier. Grunnen til dette er at det er ekstremt viktig å reparere mangelen, da motoren naturligvis er essensiell for bilens funksjon.

I andre tilfeller vil det være grunnlag for å heve kjøpet. For at dette skal kunne være mulig må det foreligge en «vesentlig mangel». Hovedvurderingen er om selgeren har rimelig grunn til å kunne si seg løst fra kontrakten.

Det er vanskelig å si akkurat når du vil kunne kreve heving i forhold til retting som følge av et motorhavari. Dette vil som oftest bero på hvor ny bilen er, hvor stor del av motoren som er ødelagt, hvor lang tid reparasjonen vil ta, hvilken effekt motorhavariet har for deg, om selger har opptrådt klanderverdig i forbindelse med salget, og lignende. Konkret vil alle momenter som belyser vurderingen kunne være relevante argumenter.

Les om angrerett ved bilkjøp her

Ta kontakt ved spørsmål om motorhavari

Dersom du har spørsmål eller lurer på noe om motorhavari, eller i forbindelse med andre kjøp eller salg av bil/båt/campingvogn eller lignende, er det bare hyggelig om du tar kontakt med oss. Første konsultasjon er alltid helt gratis og uforpliktende, og dersom du skulle ønske å benytte våre advokattjenester vil som oftest bilforsikringen dekke 80 % av advokatutgiftene – mot at du betaler en liten egenandel. Vi vil alltid være ærlige på om du trenger advokat eller ikke, og vil aldri ta på oss et oppdrag hvor vi mener saken like godt kan forlikes uten advokatbistand.
For å komme i kontakt med en erfaren advokat, klikk her!

Les også: Reklamasjon på bruktbil – kjøpers rettigheter

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.