Mangler ved bilkjøp

Mangler ved bilkjøp

Mange har hatt dårlige erfaringer med kjøp av biler som ikke oppfyller forventningene de hadde. Men hva skal til for å slå fast at det foreligger en mangel, og hva kan man som kjøper kreve når det foreligger en mangel?

Lovverket oppstiller naturlig nok strengere krav til profesjonelle selgere enn privatpersoner. Både privatpersoner og profesjonelle selgere kan imidlertid innta en bestemmelse i kontrakten om at bilen selges «som den står» eller lignende. I utgangspunktet er det da kjøper som bærer risikoen hvis det viser seg at bilen lider av en skjult feil. Annerledes blir det dersom selger har gitt uriktige opplysninger om bilens egenskaper, eller har tilbakeholdt vesentlige opplysninger som antas å ha virket inn på kjøpet. Kjøper har også mangelskravene i behold dersom bilen er i vesentlig dårligere stand enn han hadde grunn til å regne med. Her spiller spesielt kjøpesummen en sentral rolle. Videre kan selvsagt ikke kjøper gjøre gjeldende som mangel noe han kjente eller måtte kjenne til da han inngikk avtalen om kjøp av bilen. Han kan heller ikke gjøre gjeldende noe han burde ha oppdaget ved en undersøkelse av bilen.
Kjøper plikter også etter levering av bilen å undersøke den.

Hvis man mener det foreligger en mangel ved bilen, må det klages til selger. Dette må gjøres innen såkalt «rimelig tid». Videre kan man ikke kjøper gjøre gjeldende krav dersom han ikke reklamerer senest to år etter at han overtok tingen dersom det dreier seg om kjøp og salg mellom to privatpersoner eller to yrkesselgere. For forbrukerkjøp gjelder det inntil fem års reklamasjonsfrist.
Disse reglene gjelder ikke dersom selger har opptrådt i strid med redelighet og god tro, eller har opptrådt grovt uaktsomt.

Bilde av boken

 

 

Dersom det foreligger en mangel kan kjøper kreve at selger retter mangelen. Er mangelen vesentlig kan kjøper kreve omlevering. I forbrukerkjøp kan kjøper også velge  omlevering selv der mangelen ikke er vesentlig. Dette gjelder imidlertid ikke dersom omlevering er umulig eller vil volde selger urimelige kostnader.
Dersom selger ikke oppfyller sin plikt til å foreta retting eller omlevering kan kjøper kreve erstatning for sine forsvarlige utgifter ved å få mangelen rettet.

Dersom retting eller omlevering ikke er aktuelt eller ikke blir foretatt innen rimelig tid, kan kjøper i utgangspunktet kreve prisavslag eller heve kjøpet (kjøper kan imidlertid ikke kreve prisavslag ved kjøp av bruktbil på auksjon).
Prisavslaget skal settes til en størrelse som medfører at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom bilens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand på leveringstiden.

Dersom mangelen er så alvorlig at det foreligger et vesentlig kontraktsbrudd kan kjøper kreve heving av kjøpet. I forbrukerforhold er terskelen for å kreve heving lavere. Her er det tilstrekkelig at mangelen ikke er uvesentlig.

Både kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven har regler som gir kjøper rett til (på visse vilkår) å kreve erstatning for det tap han lider som følge av mangel ved tingen.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.