Feil og mangler ved kjøp av motorsykkel

Feil og mangler ved kjøp av motorsykkel

Har du oppdaget at noe er feil med motorsykkelen du har kjøpt? I denne artikkelen vil vi gjennomgå hva som regnes som mangel etter loven, og hvilke handlingsalternativer man i så fall står overfor. Dersom du ønsker å gjøre et krav gjeldene, er det viktig å reklamere i tide.


Hvilken lov gjelder?

De aktuelle lovene ved kjøp av motorsykkel er kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven.

Utgangspunktet er kjøpsloven

Utgangspunktet er at kjøp omfattes av kjøpsloven. Dette gjelder så langt ikke annet er fastsatt i lov. Ved forbrukerkjøp er det forbrukerkjøpsloven som skal gjelde.

Utdrag fra kjøpsloven § 1 (1):

Loven gjelder kjøp for så vidt ikke annet er fastsatt i lov. For forbrukerkjøp gjelder forbrukerkjøpsloven. For kjøp av fast eiendom gjelder avhendingslova.

Forbrukerkjøpsloven vil altså komme til anvendelse for forbrukerkjøp. For å avgjøre om noe er et forbrukerkjøp, må man gå til forbrukerkjøpsloven. Dersom ikke forbrukerkjøpsloven kommer til anvendelse, er det altså kjøpsloven som regulerer kjøpet.

Forbrukerkjøpsloven gjelder for forbrukerkjøp

Utdrag fra forbrukerkjøpsloven § 1:

Loven gjelder forbrukerkjøp, hvis ikke noe annet er fastsatt i lov.

Med forbrukerkjøp menes salg av ting til en forbruker når selgeren eller selgerens representant opptrer i næringsvirksomhet.

Med forbruker menes en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

For det første gjelder forbrukerkjøpsloven for avtaler om kjøp. Betegnelsen «salg» i annet ledd er med påpeke dette ytterligere.

For det annet stilles det krav til hva som er gjenstand for kjøpet.

For det tredje gjelder loven bare for kjøp mellom parter med en bestemt status. Kjøperen må være en «forbruker», jf. § 1 annet og tredje ledd. Selgeren, eller selgerens representant, må opptre i «næringsvirksomhet», jf. § 1 annet ledd.

For å oppsummere må det være tale om en avtale om kjøp av en ting mellom en forbruker og en selger som opptrer i næringsvirksomhet for at loven skal komme til anvendelse.

Dersom en selger som opptrer i næringsvirksomhet selger en motorsykkel til en privatperson, vil dette være et forbrukerkjøp som reguleres av forbrukerkjøpsloven.

Du kan lese mer om skillet mellom kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven her.

Kontraktsbrudd

Det er et grunnprinsipp at avtaler skal holdes. Dersom det foreligger et kontraktsbrudd kan det bli aktuelt å gjøre gjeldene kontraktsbruddskrav.

For at det skal foreligger et kontraktsbrudd, må to vilkår være oppfylt:

 1. Det må foreligge en oppfyllelsessvikt.
 2. Årsaken til oppfyllelsessvikten kan ikke være kjøper eller forhold på kjøpers side.

Dersom begge vilkårene er oppfylt, foreligger det kontraktsbrudd.

Oppfyllelsessvikt

Med oppfyllelsessvikt menes at en avtaleforpliktelse ikke er oppfylt i samsvar med sitt innhold. Dette kan for eksempel skyldes forsinkelse eller mangel ved salgsgjenstanden.

Ved avgjørelsen av om det foreligger en oppfyllelsessvikt må avtalen sammenholdes med prestasjonen. Dersom det er et avvik, vil ikke avtalen være oppfylt i samsvar med sitt innhold.

Oppfyllelsessvikten må ikke være kjøpers risiko

For å konstatere at det foreligger et kontraktsbrudd som kan gi grunnlag for å gjøre kontraktsbruddskrav gjeldede, er det ikke tilstrekkelig å bare påvise et avvik.

Årsaken til avviket kan ikke være kjøperen eller forhold som kan tilbakeføres til kjøperen eller forhold på kjøperens side. Med «forhold på kjøperens side» menes forhold som det er naturlig at kjøperen bærer risikoen for.

Dersom en mangel ved en motorsykkel for eksempel skyldes at kjøperen krasjet etter at motorsykkelen var overtatt, vil ikke dette utgjøre et kontraktsbrudd. Motorsykkelen vil kanskje ikke være i kontraktsmessig stand etter et krasj, men dersom kjøperen selv har krasjet, vil dette være et forhold som kjøperen selv må bære risikoen for.

Når foreligger det en mangel?

Konkret mangelsvurdering: Utgangspunktet er avtalen

Det klare utgangspunktet for fastleggelsen av enhver avtaleforpliktelse er avtalen og dens ordlyd. Det skal med andre ord foretas en konkret vurdering.

Hovedregelen er at motorsykkelen skal være i samsvar med det avtalte. Dette innebærer at du må se på kontrakten og eventuelt salgsannonsen, for å se om motorsykkelen samsvarer med dette. Dersom motorsykkelen du har mottatt ikke samsvarer med det som var avtalt, vil det foreligge en mangel ved kjøpet.

Abstrakt mangelsvurdering

Dersom avtalen ikke inneholder konkrete holdepunkter for hvilke krav som skal stilles til motorsykkelen, må forpliktelsens innhold fastlegges etter en abstrakt vurdering. Dette er en mer generell vurdering. Ved en slik generell vurdering tas det ofte utgangspunkt i en standard utenfor og uavhengig av kontrakten. En ofte benyttet standard i norsk kontraktsrett er kravet til en alminnelig god ytelse.

Både kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven inneholder bestemmelser som sier noe om når det foreligger en mangel.

Se for eksempel kjøpsloven § 17:

(1) Tingen skal være i samsvar med de krav til art, mengde, kvalitet, andre egenskaper og innpakning som følger av avtalen.

(2) Dersom annet ikke følger av avtalen, skal tingen:
(a) passe for de formål som tilsvarende ting vanligvis brukes til;
(b) passe for et bestemt formål som selgeren var eller måtte være kjent med da kjøpet ble inngått, unntatt når forholdene viser at kjøperen for så vidt ikke bygde på selgerens sakkunnskap og vurdering eller ikke hadde rimelig grunn til å gjøre det;
(c) ha egenskaper som selger har vist til ved å legge fram prøve eller modell;
(d) være pakket på vanlig eller annen forsvarlig måte som trengs for å bevare og beskytte tingen.

(3) Tingen har mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene i paragrafen her.

Motorsykkel kjøpt «som den er»

I mange tilfeller selges motorsykkelen «som den er». Dette innebærer i utgangspunktet at selgeren fraskriver seg ansvar for skjulte mangler som ikke viser seg ved avtaleinngåelsen. Det trenger ikke stå eksplisitt at motorsykkelen «selges som den er». Det er nok at det kommer fram av kontrakten at selger fraskriver seg ansvar for skjulte mangler. Selv om dette skulle følge av kontrakten vil det likevel kunne foreligge mangel når du kjøper motorsykkelen, terskelen er bare høyere.

Reglene er noe forskjellige etter kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven. Som utgangspunkt kommer kjøpsloven til anvendelse dersom du har kjøpt motorsykkelen fra en privatperson, mens forbrukerkjøpsloven kommer til anvendelse dersom du har kjøpt motorsykkelen fra en næringsdrivende.

Kjøpsloven

Selv om motorsykkelen er solgt «som den er», vil det foreligge en mangel ved kjøpet hvis motorsykkelen er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med etter kjøpesummens størrelse og forholdene ellers. Det følger altså av loven at motorsykkelen må avvike vesentlig fra kjøpers berettigede forventning før det foreligger en mangel ved kjøpet.

Terskelen er altså ganske høy, men det er grunn til å tro at den er lavere enn for eksempel vesentlighetskravet for å heve. Hvis ikke ville ikke dette vilkåret hatt selvstendig betydning i hevingstilfellene.

Kjøpesummen er altså sentral. Har du kjøpt en brukt motorsykkel til samme pris som markedsprisen for feilfrie motorsykler av samme modell, vil motorsykkelen fort være i vesentlig dårligere stand enn du kunne forvente dersom det foreligger feil ved motorsykkelen av en viss art.

På lik linje vil det være sentralt om selgeren i annonsen eller på annen måte har gitt uttrykk for at motorsykkelen selges «feilfri». Men også i et slikt tilfelle må det altså være feil av en viss størrelse før det foreligger en mangel.

Forbrukerkjøpsloven

I forbrukerkjøpsloven er vilkårene for at det foreligger en mangel ved et «som den er»-kjøp lavere. Dersom det er tatt et slikt forbehold utgjør det en mangel ved kjøpet når den er i dårligere stand enn forbrukeren med rimelighet hadde grunn til å forvente på bakgrunn av forbeholdet, kjøpesummens størrelse og forholdene ellers.

Vi ser altså at vurderingen er lik den ovenfor, men at forskjellen er at det ikke foreligger noe krav om vesentlighet. Det avgjørende er om motorsykkelen er i dårligere stand enn du hadde rimelig grunn til å forvente ut fra forholdene ved kjøpssituasjonen.

Kontraktslovene inneholder en rekke regler om tilfeller der det foreligger en opplysningssvikt hos selgeren. I slike tilfeller vil det ofte foreligge en mangel ved motorsykkelkjøpet. Slike regler vil gjelde uavhengig av om selger har tatt et «som den er»-forbehold eller ikke – selger skal naturligvis ikke kunne gjemme seg bak et slikt forbehold der han for eksempel er taus om mangler ved motorsykkelen som han er klar over.

Opplysningssvikt

Når innholdet av en kontraktsforpliktelse skal fastlegges, er opplysninger som er gitt om salgsgjenstanden sentralt.

Et viktig skille går her mellom opplysninger som er gitt, og opplysninger som ikke er gitt, men som er holdt tilbake.

 • Dersom opplysninger som er gitt viser seg å være uriktige, behandles det som et spørsmål om opplysningsrisiko.
 • Dersom opplysninger er holdt tilbake, behandles det som et spørsmål om opplysningsplikt.

Skillet mellom uriktige og tilbakeholdte opplysninger er særlig viktig når reglene om opplysningssvikt anvendes for å fastlegge innholdet av en kontraktsforpliktelse.

 • Dersom en gitt opplysning er uriktig, kan reglene om opplysningsrisiko gjøre at kravene til gjenstanden settes til side som om opplysningen hadde vært riktig.
 • Dersom en opplysning er tilbakeholdt, kan reglene om opplysningsplikt gjøre at gjenstandens kontraktsmessighet bedømmes som om opplysningene faktisk hadde blitt gitt.

Uriktige opplysninger

Et særlig regulert forhold i samtlige av kontraktslovene er der selger har gitt uriktige opplysninger om ytelsen. Etter norsk rett kan uriktige opplysninger om ytelsen i seg selv utgjøre et kontraktsbrudd.

Det er ingen tvil om at det vil foreligge en mangel ved kjøpet dersom motorsykkelen ikke svarer til opplysninger som selgeren har gitt om motorsykkelen, dens egenskaper eller bruk og som kan antas å ha innvirket på kjøpet.

Det er i alminnelighet to hovedvilkår som må være oppfylt for at en opplysning skal påvirke de kravene som stilles til kontraktsmessig ytelse:

 1. Det må være gitt opplysninger som er uriktige eller misvisende. Det må altså være et avvik mellom ytelsen og de opplysninger som er gitt.
 2. Opplysningene må kunne antas å ha innvirket på kjøpet. Opplysningene må altså ha vært motiverende for kjøperen.

Tilbakeholdte opplysninger

Kontraktslovene slår også hardt ned på tilfeller der selger tilbakeholder opplysninger.

Det følger av kjøpsloven at det foreligger en mangel om selgeren ved kjøpet har forsømt å gi opplysning om vesentlige forhold ved bilen eller dens bruk som han måtte kjenne til og som kjøperen hadde grunn til å regne med å få, såfremt unnlatelsen kan antas å ha innvirket på kjøpet.

Det følger av forbrukerkjøpsloven at det foreligger en mangel om selgeren ved kjøpet har forsømt å opplyse om forhold ved tingen eller dens bruk som han eller hun burde kjenne til, og som forbrukeren hadde grunn til å regne med å få, dersom unnlatelsen kan antas å ha virket inn på kjøpet.

Vilkårene er altså noe mildere i forbrukerkjøpsloven da det ikke er et vilkår om at opplysningen må dreie seg om vesentlige forhold, samt at vilkåret er at selger burde kjenne til  mangelen i forhold til måtte kjenne til den.

Forholdet mellom opplysningsplikt og undersøkelsesplikt

Reglene om opplysningsplikt har også en side til kjøpers undersøkelsesplikt. I mange tilfeller vil det ikke foreligge en mangel dersom det er klart at kjøper har misligholdt sin undersøkelsesplikt. Som den alminnelige hovedregel er det imidlertid antatt at opplysningsplikten går foran undersøkelsesplikten.

Dette innebærer at dersom selgeren har misligholdt sin opplysningsplikt, og kjøperen har misligholdt sin undersøkelsesplikt, vil det i de fleste tilfeller foreligge en mangel ved motorsykkelkjøpet.

Kontraktsbruddskrav: Hvilke krav kan gjøres gjeldende?

Dersom det foreligger en mangel og denne ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, foreligger det et kontraktsbrudd. Da kan det bli aktuelt å gjøre ulike kontraktsbruddskrav gjeldende.

Ved mangler er de aktuelle krav som følger:

 • Holde kjøpesummen tilbake
 • Retting
 • Omlevering
 • Prisavslag
 • Heving
 • Erstatning

Det følger av kjøpsloven § 30 (1):

Dersom det foreligger mangel og denne ikke skyldes kjøperen eller forhold på hans side, kan han etter §§ 31 til 40 kreve retting, omlevering, prisavslag, heving og erstatning samt holde kjøpesummen tilbake etter § 42. Hans rett til erstatning faller ikke bort ved at han gjør gjeldende andre krav eller ved at disse ikke kan gjøres gjeldende.

Det følger av forbrukerkjøpsloven § 26 (1):

Dersom det foreligger en mangel og dette ikke skyldes forbrukeren eller forhold på forbrukerens side, kan forbrukeren
a) holde kjøpesummen tilbake etter § 28
b) velge mellom retting og omlevering i samsvar med §§ 29 og 30
c) kreve prisavslag etter § 31
d) kreve heving etter § 32
e) kreve erstatning etter § 33.

Husk å reklamere!

De ulike kontraktsbruddskravene er ikke virkninger av kontraktsbrudd som automatisk inntrer.

For at kjøperen skal ha krav på for eksempel prisavslag for en motorsykkel som ikke tilfredsstiller kontraktens krav, må mangelen gjøres gjeldende. Kjøperen må reklamere på mangelen, og reklamasjonen må overholde reklamasjonsfristen. De aktuelle reklamasjonsbestemmelsene er kjøpsloven § 32 og forbrukerkjøpsloven § 27.

Det finnes både en relativ og en absolutt frist. Den relative fristen innebærer at kjøper må ha reklamert «innen rimelig tid» fra mangelen ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget . Den absolutte fristen er 2 år fra gjenstanden ble overtatt. I forbrukerkjøp er den absolutte fristen 5 år dersom tingen ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre enn 2 år.

Dersom selgeren ved garanti eller annen avtale har påtatt seg ansvar for mangler i lengre tid, er det dette som vil gjelde.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.