Mangel ved bilkjøp – krav om retting

Mangel ved bilkjøp – krav om retting

Hvis du har kjøpt en bil som er mangelfull, vil du ha en rekke krav mot selger. Mange kjøpere ønsker at selger reparerer manglene ved bilen. Det vil ofte være store økonomiske summer involvert, og har du bilforsikringen vil denne dekke utgifter til advokat inntil kr. 100 000. Du må som oftest betale en egenandel på rundt 4000 kr. Av det resterende betaler forsikringsselskapet 80 % av advokatutgiftene. Det vil derfor være gunstig å bruke en advokat dersom du ønsker å få selger til å reparere bilen. Denne artikkelen skal forklare hva retting er samt vilkårene og virkningene av retting.


Har du spørsmål om selgers rettigheter ved salg av bruktbil eller generelle spørsmål om rettigheter ved kjøp av bruktbil kan du lese om dette ved å trykke på lenken.

Hva er retting?

Retting innebærer at selgeren reparerer manglene ved bilen. For eksempel kan du ha kjøpt en ny bil av en bilforhandler og oppdager at det er noe galt med setet. Selgeren må da reparere setet. På samme måte kan det være at motoren ikke fungerer. Selgeren må da reparere motoren. Verre er det egentlig ikke. Det er imidlertid viktig å presisere at forholdene må utgjøre en mangel ved kjøpet.

Retting er et av mange krav kjøperen vil ha mot selger dersom det foreligger en mangel ved bilen. Mulige krav er retting, omlevering, prisavslag, heving og erstatning. Dersom selgeren retter bilen vil kjøper ikke ha krav på omlevering, prisavslag eller heving, men kan ha krav på erstatning. Vi kommer nærmere tilbake til dette senere.

Vi opplever ofte at kjøpere ønsker å heve bilkjøpet i sin helhet. Lurer du på noe angående heving kan du lese denne utfyllende artikkelen om å heve bilkjøp.

 

Vilkårene for å kreve retting

1. Mangel

Det første vilkåret for alle mangelsbeføyelsene er at det foreligger en mangel. Dette betyr at bilen ikke må være i samsvar med det som er avtalt. Har du bestilt en ny bil, har du krav på å få en bil som tilsvarer en alminnelig forventningen av hvordan en ny bil skal være. I denne artikkelen kan du lese mer om hva som skal til for at det foreligger en mangel.

2. Reklamasjon

Videre må du følge reklamasjonsfristene. Reklamasjon innebærer at du må si fra om mangelen innen et visst tidspunkt til selgeren. For det første må du si fra innen den relative fristen. Dette innebærer at du må gi beskjed til selger innen rimelig tid etter at du oppdaget eller burde oppdage mangelen.

Hvor lang denne fristen er må bero på en konkret vurdering. I forbrukerkjøp kan fristen aldri være kortere enn to måneder fra forbrukeren oppdaget mangelen. Dette kalles en nøytral reklamasjon. For retting er det viktig å være klar over at det også er at krav om spesifisert reklamasjon. Dette innebærer at du i tillegg til å reklamere over mangelen, også sammen med denne eller i en egen reklamasjon, må reklamere til selger om at du krever at han retter mangelen.

I tillegg er det et krav om å reklamere innenfor absolutte frister. Dette betyr at en ikke kan påberope seg mangler etter et visst tidspunkt etter overtakelsen. I kjøpsloven er regelen to år, mens i forbrukerkjøpsloven er regelen fem år. Du kan lese mer om dette i denne utfyllende artikkelen om reklamasjonsfristene.

3. Enkelte begrensninger

Innenfor kjøpsloven er det et vilkår at rettingen ikke vil volde selgeren urimelig kostnad eller ulempe. Dette innebærer at dersom rettingen volder selgeren urimelig kostnad eller ulempe vil ikke kjøper kunne kreve at selger retter mangelen. Hva som utgjør en urimelig kostnad eller ulempe må avgjøres etter en konkret vurdering, hvor hensynet til kjøper må avveies opp mot hensynet til selger.

Virkningene av retting

Virkningene av retting innebærer som sagt at selger må reparere bilen. Det er viktig å påpeke at han bare må reparere bilen til den stand den skulle være etter kontrakten. Dette innebærer at hvis det allerede fulgte av kontrakten at bilen hadde en del feil, men du fant noen tilleggsfeil den ikke skulle ha, kan du ikke kreve at selgeren retter de feilene som fulgte av kontrakten.

Virkningene av retting er at bilen settes i den stand den skulle være etter avtalen. Dette innebærer som nevnt over at øvrige misligholdsbeføyelser som prisavslag, omlevering og erstatning ikke kan gjøres gjeldende lenger. Du kan imidlertid fortsatt gjøre gjeldende krav om erstatning, da dette utgjør en selvstendig beføyelse ved siden av de andre.

Mens formålet med retting er å gjenopprette den opprinnelige balansen som skulle være mellom kjøper og selger ytelse etter kontrakten, er formålet med erstatning å kompensere for kjøpers øvrige økonomiske tap som følge av mangelen. I denne utfyllende artikkelen kan du lese mer om erstatning ved kjøp av bil.

Selgers rett til å rette

Et nesten like viktig moment som selger rett til å kreve retting, er selgers rett til å kunne rette. Dette betyr at selgeren i de fleste tilfeller har et krav om å rette mangelen. Dette er fordi selger ved å rette opp i forholdet som sagt avskjærer andre beføyelser som prisavslag, omlevering og heving. Det er klart at du ikke kan kreve avslag i prisen eller en ny bil når selger allerede har rettet opp i forholdet, slik at bilen nå er i den stand som fulgte av kontrakten. Grunnen bak regelen er at selger ofte vil spare mye penger på å rette forholdet selv. Særlig hvis det dreier seg om en bilforhandler vil han ofte ha reparatører og utstyr, og det vil bli langt billigere å rette bilen «hjemme» enn der en annet bilverksted må gjøre det.

Av både kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven følger det at selgeren for egen kostnad kan rette mangel når dette kan skje uten vesentlig ulempe for kjøperen og uten risiko for at kjøperen ikke får dekket sine utlegg av selgeren. Det foreligger altså noen begrensninger. For det første må retting kunne skje uten vesentlig ulempe for kjøperen.

Tilfeller der rettingen vil kunne føre til vesentlig ulempe er der for eksempel en person har brukt en veteranbil som er nødt til å stå på utstilling ett år i strekk. Retting vil da innebære at han må fjerne bilen fra utstillingen. Kanskje er det da mer rimelig at han får prisavslag. For det andre er det også et krav om at det ikke foreligger risiko for at kjøperen ikke får dekket sine utlegg av selgeren. Det kan hende kjøper må bruke mye penger på å frakte bilen til verkstedet som ligger langt unna, og det er kjent av verkstedet har dårlig likviditet.

Videre er det et krav om at selger må foreta rettingen innen rimelig tid. Hva dette innebærer må avgjøres etter en konkret vurdering. Det må sees hen til hvor lang tid andre bilverksteder ville brukt til å rette forholdet. Ligger tidsbruken til selger langt over dette, vil det være et moment i retning av at fristen er forbi.

I forbrukerkjøpsloven står det at selgeren ikke har rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere retting er rimelig. Liknende regulering finnes ikke i kjøpsloven, men det må også her være grenser for hvor mange rettingsforsøk selger har.

Vi opplever ofte at kjøpere lurer på om de har noen angrerett ved bilkjøp. Du kan lese mer om dette ved å trykke på lenken.

Lurer du generelt på hvilke rettigheter du kan utlede ved bilkjøp innenfor kjøpsloven eller bilkjøp som reguleres av forbrukerkjøpsloven kan du lese mer om dette ved å trykke på artiklene.

Benytt advokat ved klage på bruktbil

Kontakt oss ved å sende en uforpliktende melding dersom du vurderer å klage på en bruktbil.  Husk at utgifter til advokat ofte dekkes av bilforsikringen. Vi hjelper deg gjerne med å finne ut av dette gratis. Ta kontakt via telefon eller via e-post, eller ved å fylle ut skjemaet til høyre.

Les mer om klage på bruktbilkjøp her

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.