Reklamasjon av båtkjøp når selger har opplyst om feil årstall

Reklamasjon av båtkjøp når selger har opplyst om feil årstall

Forbrukerkjøpsloven § 16, jf. § 15 regulerer når det foreligger mangler ved forbrukerkjøp. Det følger av fkjl. § 15 første ledd at tingen skal være i samsvar med de krav som følger av avtalen, samt samsvare med prinsippet om alminnelig god vare. Etter forbrukerkjøpsloven § 16 foreligger det for det første mangel dersom tingen ikke er i samsvar med ett eller flere av kravene i § 15, herunder avvik fra avtale, jf. første ledd bokstav a). Videre foreligger det mangel dersom selgeren har gitt uriktige eller manglende opplysninger, jf. første ledd bokstav b og c).

Ved ting solgt «som den er», bestemmer forbrukerkjøpsloven § 17 første ledd bokstav a), at tingen har en mangel dersom den er i «dårligere stand» enn forbrukeren med rimelighet hadde grunn til å forvente på bakgrunn av forbeholdet, kjøpesummens størrelse og forholdene ellers. Mangel foreligger også ved forhold som nevnt i § 16 første ledd bokstav b) eller c), jf. § 17 første ledd bokstav b). Ved kjøp mellom to private parter blir det ofte tatt forbehold om at tingen selges «som den er». Da følger tilsvarende regler av kjøpsloven §§ 17, 18 og 19.

Hvorvidt båten er mangelfull skal vurderes ut fra forholdene ved levering, jf. fkjl. § 18, jf. §§ 14 og 7. En forutsetning for at mangel foreligger, er dermed at det sannsynliggjøres at mangelen forelå ved levering. Tilsvarende følger av kjøpsloven. § 21, jf. § 13. 

Bilde av boken

Om båten viser seg å være av en annen årsmodell enn det kjøper har opplyst om, anføres det ofte at det foreligger mangler ved båtens egenskaper. En analyse av Forbrukertvistutvalgets avgjørelser viser at det i vurderingen legges vekt på hva kjøper hadde grunn til å forvente. I sakene om feil oppgitt årstall, er antall års avvikt ofte gitt stor vekt. Det blir som regel ikke gitt medhold i heving, da utvalgets praksis viser at et avvik i årstallet på båten ikke anses som en vesentlig mangel.


FTU-2011-219: Krav om heving og prisavslag etter båtkjøp grunnet feil opplysninger om årsmodell

FTU-2011-219: Kjøper av en båt reklamerte på at verken båt eller motor var fra 1983, slik selgeren hadde opplyst. Kjøper klaget også på at motoren ikke hadde en toppfart på mer enn 12 knop. Selgeren avviste reklamasjonen. Saken ble deretter klaget inn til forbrukertvistutvalget med krav på heving, subsidiært prisavslag. Båtkjøpet ble inngått mellom to private parter slik at det var kjøpsloven som fikk anvendelse på forholdet. Hva gjaldt det forhold at båten ikke oppnådde høyere toppfart enn 12 knop, la utvalget til grunn at dette ikke utgjorde en kjøpsrettslig mangel idet dette var kjent for kjøperen gjennom annonsen før kjøpet, jf. kjøpsloven § 20 første ledd. Spørsmålet var etter dette om feil årsmodell for henholdsvis båten og motoren utgjorde kjøpsrettslige mangler idet det ikke var i samsvar med avtalen, jf. kjøpsloven § 17 første ledd, jf. tredje ledd. Hva gjaldt båten, fant utvalget det sannsynliggjort at båten var selvbygd og ferdigstilt i 1983. Dette utgjorde en kjøpsrettslig mangel da det i kontrakten var opplyst at båten ikke var selvbygd.  Hva gjaldt årsmodell for motoren, fant utvalget det sannsynliggjort at denne var fra 1980. Feilopplysningen om årsmodellen i kontrakten utgjorde dermed en mangel. Utvalget konkluderte med at hevingsvilkåret ikke var oppfylt, da manglene ikke utgjorde et vesentlig kontraktsbrudd, jf. kjøpsloven § 39 første ledd. Avgjørende var at feil opplysning om selvbygget båt og motorens alder kun vil ha mindre betydning for en så gammel båt som det var snakk om. Kjøperen ble imidlertid tilkjent et prisavslag.


I Sammendrag av faktiske forhold og partenes anførsler.

Klageren kjøpte 14.07.2010 en Alicraft 27 Norsun CC med Mercruiser145 hk turbodiesel motor av innklagde for kr 115 000,-. Kjøpesummen er betalt. Det er fremlagt salgsannonse og kontrakt i saken. I annonsen er båtens toppfart opplyst til 12 knop. I kontrakten er både båtens byggeår og motorens årsmodell oppgitt til 1983. Det er videre krysset av for at båten ikke er helt eller delvis selvbygd. Videre fremgår det «Båten selges i teknisk stand som forevist på overtakelsesdag. Motor ryker v/oppstart.».

Klageren forklarer at motoren ryker og spytter olje ved oppstart når den er kald. Han opplyser at fagfolk har sett over motoren og at den må overhales som følge av blant annet slitte stempelringer. Ifølge klageren er det imidlertid ikke mulig å skaffe deler til motoren. Dette er bekreftet av flere verksted.

Videre forklarer klageren at båten samler mye vann når det regner.

Klageren fremholder også at verken båt eller motor er fra 1983, slik innklagde har opplyst. Han opplyser at motoren er fra 1980, mens båten er fra 1976 eller 1977. Ifølge klageren ble siste båt av denne type produsert i 1977, så dersom den er fra 1983 må den være selvbygd. Klageren har fremlagt utskrift fra Alicrafts nettsider hvor det fremgår at modellen Norsun 27 ble produsert tidlig på 70-tallet i få eksemplarer. Klageren hevder å ha fått opplyst fra tidligere eier at innklagde var gjort oppmerksom på at båten var halvfabrikat. Vedrørende motoren har klageren fremlagt produksjonsoversikt over båtmotorer fra fabrikken, som viser at den type motor klageren har kjøpt kun ble produsert i 1980.

Klageren mener også det er rart at en båt med 145 hk motor ikke skal ha en toppfart på mer enn 12 knop. Han hevder at tidligere eier av båten skal ha opplyst båtens toppfart til 27 knop. Klageren mener dette indikerer at innklagde må ha visst at noe var galt med motoren.

På denne bakgrunn anfører klageren at båten er mangelfull og krever prinsipalt heving med tilbakebetaling av kjøpesummen på kr 115 000,-. Subsidiært krever han prisavslag stort kr 30 000,-.

Innklagde avviser kravene.

Når det gjelder opplysning om årsmodell for båt og motor viser innklagde til at han kun har videreformidlet det han fikk oppgitt av tidligere eier. Han har i den anledning fremlagt merkebrev for båten datert 15.07.1991, hvor byggeår er opplyst til 1983.

Videre fremholder innklagde at han ikke kan huske om det ble opplyst at båten ikke var fabrikkbygget da han kjøpte båten i 1998.

Vedrørende motoren viser innklagde til kontraktens opplysning om at den ryker ved oppstart. Han viser videre til at toppfarten fremgår av annonsen, og forklarer at båten aldri har gått raskere i hans eiertid.

Forbrukertvistutvalget går i sakssammendraget ikke nærmere inn på partenes anførsler enn det som fremgår ovenfor. Utvalget har mottatt samtlige saksdokumenter og har satt seg inn i disse.

II Sakens gang. Påstand.

Saken ble ved klage av 09.09.2010 brakt inn for Forbrukerrådets kontor i Kristiansand, som den 14.09.2010 første gang henvendte seg skriftlig til innklagde. Saken ble henlagt som uforlikt ved kontorets brev av 26.01.2011, og klagerens begjæring om innbringelse for Forbrukertvistutvalget er datert 31.01 s.å. og er rettidig. Oversendelse fra Forbrukerrådet til Forbrukertvistutvalget skjedde ved ekspedisjon av 10.02.2011.

Klageren har nedlagt prinsipal påstand om at innklagde skal betale ham kr 115 000,- i hevingsoppgjør. Subsidiært krever han prisavslag stort kr 30 000,-.

Saken ble lagt frem i Forbrukertvistutvalgets møte den: 31.03.2011.

III. Utvalget ser slik på saken:

Saken gjelder et kjøp mellom to private parter og reguleres således av kjøpsloven av 13. mai 1988 nr. 27 (kjl.), jf. lovens § 1.

Klageren gjør gjeldende en rekke forhold.

Når det gjelder klagerens anførsel om at båten samler vann ved nedbør kan utvalget ikke se at dette er tilstrekkelig dokumentert. Forholdet kan således ikke legges til grunn som noen mangel.

Klageren kan heller ikke høres med at det foreligger mangel som følge av at båten ikke oppnår høyere toppfart enn 12 knop. Det vises her til at dette var kjent for klageren gjennom annonsen før kjøpet, jf. kjl. § 20 første ledd.

Når det kommer til klagerens anførsel om feil årsmodell må vurderingen bli noe forskjellig hva angår henholdsvis båt og motor.

For selve båten finner utvalget å måtte legge til grunn at denne er fra 1983, slik det fremgår av merkebrevet. Utvalget legger samtidig til grunn klagerens fremskaffede opplysninger om at produksjonen av denne båttypen ble avsluttet i løpet av 1970-årene. Slik utvalget ser det må det derfor legges til grunn som sannsynliggjort at klagerens båt er selvbygd og ble ferdigstilt i 1983. Da det i kontrakten er opplyst at båten ikke er selvbygd utgjør dette en kjøpsrettslig mangel, jf. kjl. § 17 første ledd jf. tredje ledd.

Hva angår årsmodell for motoren finner utvalget det sannsynliggjort at denne er fra 1980, slik at feilopplysning om dette i kontrakten er å anse som en mangel, jf. kjl. § 17 første ledd jf. tredje ledd.

Når det gjelder motorens tilstand for øvrig kan utvalget ikke se at det kan gjøres gjeldende mangelskrav. Selv om det er fremlagt uttalelser om motorens tilstand fra diverse tredjeparter kan ikke utvalget se at omfanget av feil og eventuell utbedring er tilstrekkelig dokumentert. Det vises her til at det er uvisst hvilken eventuell sakkunnskap disse tredjepartene har og at i alle fall en av uttalelsene er foranlediget av mulig kjøp. Videre er utvalget av den oppfatning at kontraktens opplysning om at «motor ryker v/oppstart» gav klageren en viss oppfordring om å undersøke motoren nøyere. Dette sammenholdt med at det dreier seg om en flere og tjue år gammel motor, tilsier at klageren måtte regne med utgifter til vedlikehold og reparasjoner.

Utvalget er etter dette kommet til at det kun er feil opplysning om selvbygget båt og motorens alder som utgjør mangler. Klageren har prinsipalt krevd heving. For å kunne heve kjøpet må det foreligge vesentlig kontraktsbrudd, jf. kjl. § 39 første ledd. Utvalget kan ikke se at dette vilkår er oppfylt her. Det vises i den anledning til at feil opplysning om selvbygget båt og motorens alder kun vil ha mindre betydning for en så gammel båt som det her er snakk om.

Klageren tilkjennes i stedet et prisavslag, jf. kjl. § 38, slik han subsidiært har krevd. Etter en skjønnsmessig helhetsvurdering settes avslaget til kr 15 000,-.

IV KONKLUSJON

Forbrukertvistutvalget fatter slikt vedtak:

Innklagde plikter å betale kr 15 000,- – kronerfemtentusen 00/100 – klager.

Oppfyllelsesfristen er 4 – fire – uker fra vedtakets forkynnelse.

Vedtaket er enstemmig


FTU-2016-914: Båtkjøpere fikk ikke medhold i hevingskrav grunnet for sen reklamasjon

Båtkjøpere reklamerte på en en rekke mangler, herunder uriktig oppgitt årsmodell. Kjøperen krevde å få heve båtkjøpet. Selgeren avviste reklamasjonen og viste til at det var reklamert for sent. Saken ble deretter klaget inn til forbrukertvistutvalget. Det var kjøpsloven som fikk anvendelse på forholdet, idet båtkjøpet ble inngått mellom private parter. Utvalget tok stilling til om kjøperne hadde tapt sin rett til å gjøre mangel gjeldende grunnet for sen reklamasjon, jf. kjøpsloven § 32 første ledd. Kjøperne hadde tatt opp båtens årsmodell med selgerens sommeren 2014, men reklamerte først i mai/juni 2014. På denne bakgrunn fant utvalget at kjøperne ikke hadde reklamert “innen rimelig tid”. Det var heller ikke tale om å gjøre unntak fra reklamasjonsfristen, idet det ikke var holdepunkter for å legge til grunn at selgeren hadde opptrådt i strid med redelighet og god tro, jf. kjøpsloven § 33. Kjøperen kunne dermed ikke gjøre gjeldende eventuelle mangler ved båtens årsmodell. Kjøperne fikk etter dette ikke medhold i sine krav.


I Sammendrag av faktiske forhold og partenes anførsler.

Klageren kjøpte den 18.7.2014 en Flipper 850 cabincruiser med Volvo Penta 200 hk motor av innklagde for kr 215.000,-. I kontrakten og annonsen var det opplyst at båten var en 1986-modell. Båten ble i henhold til kontrakten solgt «som den står, forevist og prøvekjørt».

I annonsen var båten blant annet beskrevet som «velholdt og pen», med «gode sjøegenskaper». Det gikk frem at det var «[m]ye nytt de siste år», herunder «[n]ytt 12V opplegg. Ledningsnett og div LED lys. (2009–2013)». Om motoren var det opplyst at denne og drev var fra ca. 1992, og hadde hatt årlig service. Båten hadde i henhold til annonsen hatt hjemmehavn i ferskvann, slik at den hadde blitt gjennomkjørt i ferskvann for hver tur.

Partene forklarer at de sammen kjørte båten på en lengre tur over fjorden ved overtakelse, hvor innklagde blant annet viste klageren hvordan en rekke ting fungerte.

Dagen etter kjøpet tok klageren kontakt med innklagde per sms da han hadde funnet et papir i en mappe som fulgte med båten, hvor det fremgikk at den i 1993 ble registrert som en 1984-modell på en person ved navn Sverre Johansen. Innklagde svarte i sms samme dag at han også hadde sett dette papiret, og at det enten var en feil, eller at han selv var blitt lurt. Han skrev videre: «Hadde det vært 84mod skulle den hatt grønt og burgunder interiør. Denne har original putene, og skrogtrekket var også brunt. Har sett feil i registeret før. ( .. ) Er et frivillig register, så det er ikke så god kontroll på det.» Klageren svarte da blant annet følgende: «Grei forklaring Tor … jeg er svært fornøyd uansett.»

Klageren forklarer at han senere på sommeren 2014 valgte å skifte ut puter, madrasser og gardiner, da mye av det var råttent og fullt av mugg. Han informerte også innklagde om dette per sms. I samme sms skrev også klageren at han blant annet hadde tenkt til å legge nytt el-anlegg i hele båten, inkludert et par ekstra batterier.

Klageren har lagt ved en forklaring i brev fra sin prosessfullmektig av 11.8.2016. Her opplyser han at båten etterhvert fikk motorproblemer til sjøs, og at han fraktet den til Industriservice AS «tidlig høst 2014», hvor det elektriske anlegget ble sett over. Industriservice AS skal da ha funnet at det var kaos i ledningene, og at det var amatørmessig gjort, at batterier ikke var festet, og at ledningsnettet var en fare for sikkerheten til sjøs. Han forklarer videre i samme brev at båten ble tatt opp av sjøen i september 2014, og han skriver: «Båten ble spylt og Industriservice A/S gikk over båten (motor/elektriske), tok a drev – og det var da de virkelige problemene ble oppdaget – drev, aksling, lager osv … (dette før vinteropplag).»

Klageren har lagt frem en uttalelse fra Industriservice AS ved Vidar Ørseng, datert 17.11.2015, hvor det blant annet fremgikk at lager og primæraksel i akterspeil var defekt på grunn av vann i belg fra tidligere, at avgassrør fra turbo til bakplate samt oljekjøleren var svært korrodert og måtte byttes, samt at det var oljelekkasje ned i motorrom. De mente årsaken til slike feil var manglende tilsyn, service og vedlikehold av motor, og at feilen hadde oppstått før kjøpstidspunktet. De antok at utbedringskostnadene ville komme på omkring kr 40.000,-. Om det elektriske anlegget, mente de at kabler ikke var strukket og beskyttet, og at det ikke var mulig å se hvor ledningsnettet gikk, da det var et stort virvar. De antok at det ville koste omkring kr 22.500,- å utbedre dette. Om verdiforskjellen på en 1984- og en 1986-modell, antok de at denne lå på ca. kr 30.000,- ved videresalg.

Klageren reklamerte første gang den 29.5.2015, ved et brev som ble sendt rekommandert. Her ble det klaget over oljekjøler med korrosjon og lekkasje, utbedringsbehov på motor og drev, at det elektriske anlegget ikke var funksjonelt, at gummi og trekk til seter og rygg, samt gardiner måtte skiftes grunnet mugg/råte, og at det var vannlekkasje i akterkabinen og fra ventil i tak. Brevet ble ikke hentet av innklagde, og derfor returnert til klageren. Ny reklamasjon ble sendt av klagerens prosessfullmektig per brev datert 17.6.2015. Det ble klaget over de samme forhold, samt uriktig oppgitt årsmodell, og fremsatt krav om heving. Dette ble avvist av innklagde i brev av 24.6.2015, som blant annet gjorde gjeldende at det var reklamert for sent.

Klageren anfører på bakgrunn av ovenstående at båten er mangelfull. Han hevder at han har reklamert rettidig, all den tid han først på våren 2015 ble klar over feilene. Det var kun mugg/råte som ble avdekket tidligere. Årsaken til lekkasjen er manglende service og tilsyn, og båten samsvarer derfor ikke med de opplysninger som fremgår av annonsen. Klageren bestrider at innklagde sa til ham ved kjøpet at motoren var gammel, og at man måtte regne med at ting kunne skje. Klageren mener at innklagde må ha kjent til manglene, og unnlatt å opplyse om dem. Han ville ikke ha kjøpt båten dersom han kjente til manglene. Alle manglene sett samlet, medfører uansett at båten er i vesentlig dårligere stand enn han hadde grunn til å regne med. Klageren krever på denne bakgrunn prinsipalt heving av kjøpet, subsidiært et prisavslag stort kr 92.500,-.

Innklagde bestrider klagerens anførsler og krav. Han mener det er reklamert for sent. Han viser også til at det ikke er fremsatt spesifisert reklamasjon om heving innen rimelig tid, jf. kjl. § 39 annet ledd. Hva gjelder det elektriske anlegget, samt madrasser, puter og gardiner, ble det opplyst til innklagde i sms allerede 20.8.2015, at dette skulle bli/hadde blitt skiftet ut. Båtens årsmodell ble tatt opp av klageren allerede dagen etter kjøpet, og innklagde hevder at forklaringen han ga ble godtatt av klageren. Det er derfor for sent å ta dette opp igjen nå. Det var ikke oljelekkasje eller vannlekkasje på den tiden innklagde eide båten, og feilen forelå ikke på kjøpstidspunktet. Dette er noe som kan oppstå ved eldre båter. Hva gjelder det elektriske anlegget, påpeker innklagde at Industriservice AS ikke har undersøkt dette godt nok. Ved en båt av eldre årgang, sier det seg selv at det ikke er helt tilrettelagt for det elektriske anlegget som er i båten i dag. Innklagde påpeker at han er elektriker av yrke, at det er han som har lagt opp anlegget, og at alle ledninger er merket, hvilket fremgår av en oversikt i sikringsskapet. Innklagde hevder også at båten er godt vedlikeholdt, og viser i den sammenheng til en uttalelse fra Glenn Roppestad av 22.8.2016, hvor det bekreftes at innklagde har utført service på båten ved opplag høsten 2012 og 2013. Innklagde krever på denne bakgrunn frifinnelse for betalingsplikt.

Forbrukertvistutvalget går i sakssammendraget ikke nærmere inn på partenes anførsler enn det som fremgår ovenfor. Utvalget har mottatt samtlige saksdokumenter og har satt seg inn i disse.

II Sakens gang. Påstand.

Saken ble ved klage av 20.1.2016 brakt inn for Forbrukerrådet, som den 8.2.2016 første gang henvendte seg skriftlig til innklagde. Saken ble henlagt som uforlikt ved Forbrukerrådets brev av 21.4.2016, og klagerens begjæring om innbringelse for Forbrukertvistutvalget er datert 1.5. s.å. og er rettidig. Oversendelse fra Forbrukerrådet til Forbrukertvistutvalget skjedde ved ekspedisjon av 20.5.2016.

Klageren har nedlagt prinsipal påstand om heving. Subsidiært har han lagt ned påstand om at innklagde skal betale ham et prisavslag stort kr 92.500,-.

Innklagde har lagt ned påstand om frifinnelse for betalingsplikt.

Saken ble lagt frem i Forbrukertvistutvalgets møte den: 4.11.2016.

III. Utvalget ser slik på saken:

Saken gjelder kjøp mellom private, og vurderes derfor etter kjøpsloven av 13. mai 1988 nr. 27 (kjl), jf. lovens § 1.

Selv om tingen er solgt «som den er» eller med liknende forbehold, kan innklagde likevel ha et mangelansvar etter kjøpsloven § 19. Etter bestemmelsen foreligger det en mangel dersom selgeren har gitt uriktige eller mangelfulle opplysninger om salgsgjenstanden som har hatt innvirkning på kjøpet, eller hvis tingen er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med etter kjøpesummen og forholdene ellers.

Hvorvidt tingen er mangelfull skal vurderes ut i fra forholdene ved leveringen, jf. kjl. § 21 første ledd, jf. § 13 første ledd, jf. § 6 og § 7.

For ordens skyld bemerkes at det er klageren som har bevisbyrden i saken.

Det følger av kjl. § 32 første ledd at kjøperen taper sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom det ikke reklameres innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget den. Etter levering skal kjøperen så snart han etter forholdene har rimelig høve til det, undersøke tingen slik god skikk tilsier, jf. kjl. § 31. Uansett § 31 og § 32 kan kjøperen gjøre mangelen gjeldende dersom selgeren har opptrådt grovt aktløst eller for øvrig i strid med redelighet og god tro, jf. kjl. § 33.

Hva gjelder motorproblemer, feil ved det elektriske anlegget, mugg i seter, madrasser og gardiner, samt feil årsmodell, finner utvalget at klageren, grunnet for sen reklamasjon, har tapt sin rett til å gjøre disse forholdende gjeldende som mangler. Det vises til klagerens egne utsagn om at Industriservice AS allerede høsten 2014 avdekket rot og feil i det elektriske anlegget, samt problemer med motor, drev, aksling og lager. Hva gjelder mugg i puter og lignende, samt båtens årsmodell, ble dette tatt opp med innklagde i sms på sommeren 2014. Forholdende ble først reklamert over i mai/juni 2015, hvilket etter utvalgets syn ikke kan anses «innen rimelig tid». Utvalget finner heller ikke holdepunkter for å legge til grunn at innklagde har opptrådt i strid med redelighet og god tro.

I mangel av andre holdepunkter, legger utvalget til grunn at oljelekkasje og vannlekkasje først ble avdekket våren 2015, og klageren må således anses å ha reklamert rettidig over disse forholdene. Tatt i betraktning båtens alder, og at undersøkelsene ble foretatt nærmere et år etter risikoens overgang, finner imidlertid ikke utvalget det sannsynliggjort at feilene forelå ved levering. Dette synet endres ikke ved at Industriservice AS i sin uttalelse av 17.11.2015 skrev at feilene hadde oppstått før kjøpstidspunktet. Konklusjonen til Industriservice AS er ikke nærmere begrunnet, og kan ikke tillegges særlig vekt.

Klagen har etter dette ikke ført frem.

IV Konklusjon

Forbrukertvistutvalget fatter slikt vedtak: Innklagde frifinnes.

Vedtaket er enstemmig


FTU-2011-317: Feil opplysning om motorens årsmodell ga båtkjøper krav på prisavslag

Kjøperne av en båt solgt “som den er” reklamerte på motorproblemer og feil årsmodell. Kjøperne hevdet til at motoren var produsert i 2004, men var solgt som en 2006-modell. Selgeren avviste reklamasjonen. Saken ble deretter klaget inn til forbrukertvistutvalget med krav på heving og erstatning. Båtkjøpet ble inngått mellom to private parter slik at det var kjøpsloven som kom til anvendelse på forholdet. Utvalget fant at det ikke forelå kjøpsrettslig mangel ved motoren i form av funksjonsproblemer. Spørsmålet var dermed om båten var mangelfull på grunnlag av uriktige opplysninger om motorens årsmodell, jf. kjøpsloven § 19 første ledd bokstav a). Utvalget la til grunn at motoren var å anse som en 2004-modell. Utvalget konkluderte med at dette avviket utgjorde en kjøpsrettslig mangel. Hva gjaldt kjøpernes hevingskrav, fant utvalget at to års avvik i årsmodell for motoren ikke kvalifiserte til heving, jf. kjøpsloven § 39. Kjøperne ble imidlertid tilkjent et prisavslag, jf. kjøpsloven § 38.


I Sammendrag av faktiske forhold og partenes anførsler.

Klagerne kjøpte 26.07.2010 en 2003-modell Gemini 505 WaveRider RIB båt med en 2006-modell Evinrude e-tec 90 hk motor samt båthenger av innklagde for kr 90 000,-. Kjøpesummen er betalt. Det er fremlagt kontrakt i saken. Av denne fremgår det blant annet at «Motor har delvis vært under vann, men er overhalt.». Videre er det opplyst at båten er besiktiget på land og at den «selges i den stand den står».

Klagerne forklarer at motorens tilstand var tema for flere samtaler i forkant av kjøpet. De fremholder at innklagde da opplyste at det ikke var problemer med motoren.

Klagerne forteller at det allerede på vei hjem fra innklagde oppsto problemer med motoren. De forklarer at den begynte å fuske etter ca. 20 minutters kjøring, før den deretter stoppet. Klagerne opplyser at de umiddelbart kontaktet innklagde, som foreslo å levere båten til Bakken Motor som hadde overhalt motoren forutgående vinter. Dette ble gjort 27.07.2010. Ifølge klagerne feilsøkte verkstedet i lang tid og utbedret blant annet starteren og lenseslange. De fremholder imidlertid at verkstedet fortsatt ikke har klart å finne feilen som er årsak til motorproblemene.

Klagerne fremholder videre at motoren er produsert i 2004, mens den er solgt som en 2006-modell.

Det er fremlagt e-post av 29.03.2011 fra Bakken Motor AS, hvor følgende fremgår:

»Problemet med denne motoren er at den har vært litt under vann, dette har vært en forsikringssak. Saken ligger hos forsikringssaken som ser att det meste som er feil her ligger igjen etter følge sak ang salt vann. Det er en ting som ikke forsikringsselskapet er starteren, denne har brent opp. Men det som er gjort i den siste tiden er at vi har funnet saltvann i injektoren som vi prøve å rense først, men ikke fungerte. Så da fikk jeg beskjed om å bytte disse 3 injektorene. Men problemet er at vi ikke får testet dette på vannet enda. Så håper dette er fikset opp med å bytte disse. Ang kostnadene på dette er forsikringsselskapet som dekker, det er bare 1 starter som green eller ny eier må betale for.

Ang årsmodell står det 05/2004 på motor, dette kan være en overligger når green kjøpte denne men da, må dette dokumenteres. Får jeg går utfra det som står på motoren,da er det 2004 mod.»

I e-post av 15.04.2011 uttaler deres reparatør at kostnadene snart er på kr 40 000,-. Han mener det har vært masse vann i tanken og har mistanke om at servicer heller ikke er overholdt.

På denne bakgrunn anfører klagerne at båten er mangelfull og krever heving av kjøpet med tilbakebetaling av kjøpesummen på kr 90 000,-. De krever også erstatning stor kr 8 000,- for utlegg til båtplass. Utgiften er dokumentert ved e-post av 31.10.2010 fra Eva Flenning-Garner som uttaler at leie for 2010 var kr 4 000,-, mens den for 2011 vil være kr 8 000,-.

Innklagde avviser kravene. Han viser for det første til at båten ble solgt «i den stand den står» og at klageren testet motoren før kontrakten ble inngått. Videre fremholder han at det ikke var problemer med motoren da han selv brukte den sommeren 2010 og at båten således ble solgt «i god tro». Han viser også til at klageren var gjort kjent med at motoren hadde vært utbedret i forbindelse med forsikringssak sensommeren 2009. Innklagde opplyser at han har kontaktet sitt forsikringsselskap og verkstedet for å hjelpe klagerne, og at disse blant annet har påtatt seg å betale for starteren. Innklagde mener det heller ikke er dokumentert hva som er feil ved motoren, og fremholder at den nå, etter opplysninger fra verkstedet, trolig er fullt oppgradert.

Forbrukertvistutvalget går i sakssammendraget ikke nærmere inn på partenes anførsler enn det som fremgår ovenfor. Utvalget har mottatt samtlige saksdokumenter og har satt seg inn i disse.

II Sakens gang. Påstand.

Saken ble ved klage av 04.11.2010 brakt inn for Forbrukerrådets kontor i Skien, som den 11.11.2010 første gang henvendte seg skriftlig til innklagde. Saken ble henlagt som uforlikt ved kontorets brev av 07.02.2011, og klagernes begjæring om innbringelse for Forbrukertvistutvalget er datert 23.02 s.å. og er rettidig. Oversendelse fra Forbrukerrådet til Forbrukertvistutvalget skjedde ved ekspedisjon av 21.03.2011.

Klagerne har nedlagt påstand om at innklagde skal betale dem kr 90 000,- i hevingsoppgjør samt erstatning stor kr 8 000,-.

Saken ble lagt frem i Forbrukertvistutvalgets møte den: 04.05.2011.

III. Utvalget ser slik på saken:

Saken gjelder et kjøp mellom private og reguleres således av kjøpsloven av 13. mai 1988 nr. 27 (kjl.), jf. lovens § 1.

Selv om en gjenstand selges «som den er» eller med lignende alminnelig forbehold foreligger det mangel dersom selgeren har gitt manglende eller uriktige opplysninger eller dersom gjenstanden er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med, jf. kjl. § 19 første ledd.

Det er klagerne som må sannsynliggjøre at det foreligger en kjøpsrettslig mangel ved båten. Det synes å være på det rene at det oppsto problemer med motoren kort tid etter kjøpet. Hvorvidt motoren er utbedret er uklart. Verkstedet opplyser å ha skiftet deler som antas å forårsake problemene, men at dette ikke er testet på vannet. Dersom motoren nå er utbedret og uten feil vil klagerne ikke ha noe krav mot innklagde, forutsatt at utbedringene ikke er belastet klagerne. Både innklagde og verkstedet opplyser at innklagdes forsikringsselskap har påtatt seg ansvar i saken. Sett hen til denne uklarheten kan utvalget vanskelig konkludere med at det per i dag foreligger kjøpsrettslig mangel ved motoren i form av funksjonsproblemer. Klagerne kan således ikke gis medhold i denne delen av klagen.

Klagerne har imidlertid også gjort gjeldende at motoren er en 2004-modell, ikke 2006-modell slik innklagde har opplyst. Verkstedet bekrefter at den er å anse som en 2004-modell. Dette legges således til grunn, slik at avviket utgjør en kjøpsrettslig mangel, jf. kjl. § 19 første ledd a).

Klagerne har krevd heving. For å kunne heve kjøpet må det foreligge vesentlig kontraktsbrudd, jf. kjl. § 39 første ledd. Utvalget er av den oppfatning at to års avvik i årsmodell for motoren ikke kvalifiserer til heving. Klagerne tilkjennes i stedet et prisavslag, jf. kjl. § 38. Det foreligger få opplysninger som kan bidra til fastsetting av prisavslaget. Etter en skjønnsmessig helhetsvurdering settes avslaget til kr 5 000,-.

Klagerne har også krevd erstatning for utlegg til båtplass. Dette er ikke en utgift pådratt som følge av mangelen og kan således ikke erstattes, jf. kjl. § 40 første ledd.

IV KONKLUSJON

Forbrukertvistutvalget fatter slikt Vedtak:

Innklagde plikter å betale kr 5 000,- – kronerfemtusen 00/100 – til klagerne i fellesskap.

Oppfyllelsesfristen er 4 – fire – uker fra vedtakets forkynnelse.

Vedtaket er enstemmig

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.