Elektrisk feil med elbilens ladeenhet ga kjøper krav på prisavslag

Elektrisk feil med elbilens ladeenhet ga kjøper krav på prisavslag

FTU-sak: 15/1466: Kjøper av en elbil solgt “som den er” klaget på bilens ladefunksjon og fremsatte krav om dekning av kostnaden til ny lader. Selgeren avviste kravet og viste til at bilen var solgt uten garanti. Saken ble klaget inn til forbrukertvistutvalget hvor kjøperen krevde heving, subsidiært prisavslag. Bilkjøpet ble inngått mellom en næringsdrivende og en forbruker slik at det var forbrukerkjøpsloven fikk anvendelse på forholdet. Utvalget fant det sannsynliggjort at det forelå en elektrisk feil med bilens ladeenhet og at feilen kunne føres tilbake til kjøpstidspunktet. Hva gjaldt garantien, fant utvalget at kjøperen bare hadde påtatt seg en risiko for eventuelle vanskeligheter med å skaffe deler til bilen, men ikke en større risiko for skjulte mangler. Spørsmålet var etter dette om feilen medførte at bilen var i dårligere stand enn kjøperen med rimelighet hadde grunn til å forvente, jf. forbrukerkjøpsloven § 17 første ledd bokstav a). Utvalget la vekt på at kjøperen, ved kjøp av en fire år gammel bil med en kilometerstand på 16 500 kilometer til kr 135 000,-, kunne forvente at bilen var i rimelig god stand. På denne bakgrunn fant utvalget at en defekt lader kun to uker etter overtakelse, medførte at bilen var i dårligere stand enn kjøperen kunne forvente. Det forelå dermed en kjøpsrettslig mangel ved bilen. Utvalget fant at hevingsvilkåret ikke var oppfylt. Kjøperen ble imidlertid tilkjent et prisavslag. 


I Sammendrag av faktiske forhold og partenes anførsler.

Den 23.9.2014 kjøpte klageren en 2010-modell Fiat 500 med reg.nr. EL 17921 av innklagde. Bilens kilometerstand var 16 500, og kjøpesummen ble avtalt til kr 135 000,- inkl. omregistreringsavgift. 

I salgsannonsen ble bilen beskrevet som «en meget pen Fiat 500 el bil som bare har kjørt 1600 mil, bilen er meget morsom og kjøre». Av kjøpekontrakten fremgår at 

Bilde av boken

«[b]ilen selges helt uten garanti grunnet fabrikk (Micro Vett) er konkurs (vanskelig med å skaffe deler). Kunde Marte er godt kjent med hva hun kjøper. Selges som reppobjekt» 

Klageren overtok bilen 2.10.2014. 

Ifølge klageren sluttet bilens batteri å lade 19.10.2014 ved en kilometerstand på 17 000. Klageren kontaktet importøren, Go Green Holding AS (Go Green Holding), som skal ha opplyst at laderen var ødelagt og burde byttes. Pris for ny lader ble anslått til kr 16 250,- + frakt. I e-post av 29.10.2014 reklamerte klageren på feilen, og fremsatte krav om dekning av kostnaden til ny lader. Innklagde avviste kravet med henvisning til at bilen ble solgt uten garanti. 

Etter dette valgte klageren å sette bilen inn hos Autoklinikk AS (Autoklinikk). Verkstedet restartet batteriet/laderen, slik at ladefunksjonen igjen startet å fungere. I slutten av november 2014 opplevde klageren at bilen stoppet selv om batterikapasiteten var på 30 %. Bilen ble tauet til Autoklinikk, som konstaterte at batteriet var tomt. Etter dette ble bilen kun brukt på kortere turer,  men klageren opplevde likevel at bilen stoppet grunnet lavt batteri. I april 2015 brakte klageren saken inn for Forbrukerrådet. 

Klageren anfører at det foreligger en feil ved bilens ladefunksjon, og at dette utgjør en kjøpsrettslig mangel. Som dokumentasjon har klageren fremlagt en uttalelse fra Autoklinikk av 24.6.2015. Autoklinikk bekrefter at ladeproblemene skyldes en elektrisk feil i selve ladeenheten, og påpeker samtidig at «når lader gang på gang ikke vil produsere strøm til batteriet, vil nok dette svekke batteriet på sikt, da det går på reserve omtrent hele tiden». Klageren har også fremlagt en e-post fra Go Green Holding, hvor det uttales at det ikke er regningssvarende å bytte batteripakke på bilen. 

På bakgrunn av det ovennevnte har klageren nedlagt påstand om at kjøpet skal heves og at innklagde skal tilbakebetale kr 135 000,-. Subsidiært kreves et prisavslag oppad begrenset til kr 135 000,-. 

Innklagde avviser at bilen er beheftet med en mangel. Bilen ble kjøpt for videresalg, og i deres korte eiertid har det ikke vært indikasjoner på feil med lading, batteripakke eller andre funksjoner ved bilen. Innklagde presiserer imidlertid at de ikke har spesiell erfaring med elbiler, og følgelig ikke kompetanse til å vurdere tilstanden på spesifikke elementer knyttet til bilens elektriske drift. Dette ble klart kommunisert til klageren. 

Videre anfører innklagde at klageren aksepterte en større risiko for feil og mangler ved bilen. Innklagde viser særlig til kontraktens punkt om at bilen ble solgt som reparasjonsobjekt, uten garanti, og at «Marte er godt kjent med hva hun kjøper». Ifølge innklagde fremgår det også av etterfølgende korrespondanse at klageren selv måtte håndtere eventuelle feil ved bilens elektriske anlegg, og viser til klagerens e-post av 29.10.2014: 

«Når eg spurte deg om kva reparasjonsobjekt betydde, sa du at om noko med EL-delen rauk, så måtte eg sjølv finne ein verkstad som kunna vera kreative for å fikse det då det ikkje gjekk an å få fat i delar grunna konkurs fabrikk». 

Subsidiært anfører innklagd at mangelsansvaret må begrenses til selve laderen, idet eventuelle følgeskader på batteripakken er klagerens eget ansvar. Dersom dette blir Forbrukertvistuvalgets konklusjon, aksepterer innklagde å betale et prisavslag på kr 17 000,-. 

Bilens kilometerstand er i begjæringsskjemaet til Forbrukertvistutvalget oppgitt til 19 200. 

Forbrukertvistutvalget går i sakssammendraget ikke nærmere inn på partenes anførsler enn det som fremgår ovenfor. Utvalget har mottatt samtlige saksdokumenter og har satt seg inn i disse.

II Sakens gang. Påstand.

Saken ble ved klage av 13.4.2015 brakt inn for Forbrukerrådet, som 21.4.2015 første gang henvendte seg skriftlig til innklagde. Saken ble henlagt som uforlikt ved Forbrukerrådets brev av 29.9.2015, og klagerens begjæring om innbringelse for Forbrukertvistutvalget er datert 8.10. s.å. og er rettidig. Oversendelse fra Forbrukerrådet til Forbrukertvistutvalget skjedde ved ekspedisjon av 14.10.2015. 

Klageren har nedlagt påstand om at kjøpet skal heves og at innklagde skal tilbakebetale kr 135 000,-. Subsidiært kreves et prisavslag oppad begrenset til kr 135 000,-. 

Saken ble lagt frem i Forbrukertvistutvalgets møte den: 01.03.2016 

III. Utvalget ser slik på saken:

Saken gjelder avtale om kjøp av brukt bil inngått mellom en næringsdrivende og en forbruker. Det er således forbrukerkjøpsloven av 21. juni 2002 nr. 34 som regulerer forholdet, jf. fkjl. § 1. 

Selv om tingen er solgt «som den er» eller med lignende forbehold, foreligger det en mangel etter fkjl. § 17 første ledd dersom selgeren har gitt uriktige eller mangelfulle opplysninger om salgsgjenstanden, eller at tingen er i «dårligere stand enn forbrukeren med rimelighet hadde grunn til å forvente på bakgrunn av forbeholdet, kjøpesummens størrelse og forholdene ellers». 

Hvorvidt tingen er mangelfull skal vurderes ut fra forholdene ved leveringen, jf. fkjl. § 14 første ledd, jf. § 7 og § 18. 

På bakgrunn av uttalelsen fra Autoklinikk, anser utvalget det som sannsynlig at det foreligger en elektrisk feil med bilens ladeenhet. Sett hen til at feilen materialiserte seg i underkant av tre uker etter overtakelsen, og etter bilen kun hadde kjørt 500 km, anser utvalget det som mest sannsynlig at feilen kan føres tilbake til kjøpstidspunktet. 

Utvalget har ikke holdepunkter for at innklagde har brutt sin opplysningsplikt etter fkjl. § 16 første ledd bokstav b, jf. § 17 første ledd bokstav b. I vurderingen har utvalget sett hen til klagerens egen forklaring om at feilen ikke hadde materialisert seg på overtakelsestidspunktet. Det vises også til innklagdes forklaring om at bilen ble kjøpt for videresalg, og at de ikke hadde særlig kompetanse på elbiler. 

Spørsmålet er etter dette om feilen med ladeenheten medfører at bilen er i dårligere stand enn klageren med rimelighet hadde grunn til å vente, jf. fkjl. § 17 første ledd bokstav c. 

Utvalget bemerker at kontraktens punkt om at bilen ble solgt «som reppobjekt», ikke kan tas helt på ordet idet det er tale om en fire år gammel bil som kun hadde kjørt 16 500 km. Forbeholdet samsvarer også dårlig med salgsannonsens opplysninger om en «meget pen … el bil som bare har kjørt 1600 mil». Etter utvalgets mening må forbeholdet ses i lys av kontraktens opplysning om at «bilen selges helt uten garanti grunnet fabrikk … er konkurs (vanskelig med å skaffe deler)». Slik utvalget ser det har klageren bare påtatt seg en risiko for eventuelle vanskeligheter med å skaffe deler til bilen, men ikke en større risiko for skjulte mangler ved bilen. Det er også slik klagerens e-post av 29.10.2015 må forstås. 

Ved kjøp av en fire år gammel bil med en kilometerstand på 16 500, til kr 135 000,-, mener utvalget at klageren kunne forvente at bilen var i rimelig god stand. På denne bakgrunn finner utvalget at en defekt lader kun to uker etter overtakelse, medfører at bilen er i dårligere stand enn klageren kunne forvente, slik at det foreligger en mangel etter fkj. § 17 første ledd bokstav a. 

Klageren har nedlagt påstand om heving av kjøpet. Etter utvalgets mening er ikke mangelen ved ladeenheten av en slik karakter at vilkåret for heving etter fkjl. § 32 er innfridd. Utvalget bemerker at det ikke er fremlagt dokumentasjon i saken som sannsynliggjør at bilens batteripakke er skadet som følge av forhold innklagde må svare for. Mangelen kan dermed avhjelpes ved anskaffelse av 4 en ny lader, og etter utvalgets mening vil den relevante mangelsbeføyelse i et slikt tilfelle ikke være heving men prisavslag, jf. fkjl. § 31.

Etter dette har klageren krav på et prisavslag tilsvarende utgiftene til ny lader. Anskaffelsesverdien er oppgitt til kr 16 250,- + frakt, men er ikke dokumentert. Innklagde har imidlertid akseptert å yte et prisavslag på kr 17 000,- dersom utvalget kom frem til at bilen var mangelfull. På denne bakgrunn tilkjennes klageren kr 17 000,- i prisavslag. 

IV KONKLUSJON

Forbrukertvistutvalget fatter slikt Vedtak: Innklagde plikter å betale kr 17 000,- – kronersyttentusen 00/100 – til klager. 

Oppfyllelsesfristen er 1 – én – måned fra vedtakets forkynnelse. 

Vedtaket er enstemmig.

Les mer om klage på bruktbilkjøp her

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.