Mangler ved båt ga kjøper krav på prisavslag

Mangler ved båt ga kjøper krav på prisavslag

Forbrukertvistutvalget behandlet i 2016 en sak om prisavslagskrav grunnet mangler ved en båt solgt «som den er». Kjøper reklamerte over lekkasje, råte og øvrige skader ved båten. Innklagde avviste kravet. Utvalget kom til at selger hadde gitt manglende opplysninger, slik at det forelå mangel etter forbrukerkjøpsloven § 17 første ledd bokstav b, jf. § 16 første ledd bokstav c. Kjøper hadde derfor krav på prisavslag etter § 31, og fikk medhold i saken.  


I. Sammendrag av faktiske forhold og partenes anførsler

Den 12.4.2015 kjøpte klageren en båt, type Bavaria 32 sport 2013-modell, av innklagde 1. Avtalen kom i stand etter at båten ble annonsert til salgs på finn.no under firmalogoen til innklagde 2. I  annonsen fremgår det at «båten selges for kunde».  

Av kjøpekontrakten mellom klageren og innklagde 1 fremgår at båten ble solgt «som den er» for  kr 1 335 000,-. Det er oppgitt at båten ble besiktiget av kjøper på land forut for kjøpet. I kjøpekontrakten er det videre krysset av for at båten ikke har problemer med lekkasje, råte eller  skader. 

Klageren overtok båten 15.5.2015, og kort tid etter dette oppdaget han en vannlekkasje fra vindu på babord side. Båten ble besiktiget av Tryg Freelance Øst 18.5.2015, og av fremlagt takstrapport fremgår at båten har fått omfattende fuktskader som følge av vannlekkasje via vindskjerm som er montert over dekket. Årsaken til lekkasjen oppgis å være defekt og skadet tetning mellom  vindskjermprofilen og dekket. Det fremgår videre at den elastiske tetningsmassen er tydelig skadet  lengst akter i et område hvor det er utført arbeid for å lage spor slik at kalesjen kan tres inn på  vindskjermens topp-profil, og at i den forbindelse har tetningsmassen blitt skadet. Ifølge Tryg Freelance Øst er det overveiende sannsynlig at lekkasjen skyldes skade påført i forbindelse med arbeid på vindskjermens topp-profil.  

Tryg Freelance Øst vurderte ikke kostnadene ved utbedring, men har uttalt følgende om skadens omfang:

«Interiørplater kar svellet og mistet fasong. Endevedslister har løsnet, og det er lakkskader på lakkerte flater. Vannet har lekket ned langs skutesiden på skrogtrekket og etterlatt seg spor av lekkasje der vannet har rent. Rullgardinen er også tydelig preget av å ha fått vann på seg. Vannet har rent langs en hylle og nedover et skap lengst forut i lugaren. Det er på disse delene det er mest skader. Hengslene på skapet er tydelig preget av rust, så det er åpenbart at det må ha stått slik en god stund. Dørkplaten under skapet ser også ut til å være svellet av fukt» 

I brev datert 21.5.2015 reklamerte klageren til innklagde 1, og fremsatte krav om utbedring av lekkasje og følgeskader. Klageren har også reklamert til innklagde 2, som solgte båten til innklagde 1 i august 2013. 

Etter dette skal de innklagde ha besørget utbedring av vannlekkasjen, og dekket enkelte av klagerens utgifter i den forbindelse. Klageren valgte likevel å klage saken inn til Forbrukerrådet. I den forbindelse anførte innklagde 1 at han ikke var kjent med vannlekkasjen på kjøpstidspunktet, og avviser derfor ytterligere ansvar. Da innklagde 1 kjøpte båten hadde den kun gått syv gangtimer, og han tok det dermed for gitt at båten var tett og uten skader. Videre viste innklagde til at båten ble lite brukt i 2013, og at sommeren 2014 hadde lite nedbør. Ifølge innklagde 1 var skaden påført av innklagde 2 eller Bavaria Norge.  

Innklagde 2 viste på sin side til at Bavaria Norge hadde utbedret feilen, og mente at de kun gjenstod å skifte et deksel og to hengsler. Disse delene ville bli skiftet av Bavaria Norge. Innklagde 2 avviste ytterligere ansvar. De erkjente riktignok at båten hadde hatt en mangel i form av vannlekkasje, men viste til at tidligere eier, innklagde 1, unnlot å reklamere på forholdet slik at det gradvis har oppstått fuktskader. 

Ifølge klageren har selve vannlekkasjen blitt utbedret, men de innklagde har ikke ønsket å gi en kompensasjon for skader på inventar. Klageren opplyser at det er merker/mugg på deler av innredning, rullgardiner og dekksider. Det er også en høydeforskjell på en gulvplate som er levert av Bavaria Norge. Klageren forklarer at han er usikker om denne platen «skal være slik».  

På denne bakgrunn har klageren nedlagt påstand om at de innklagde skal betale et prisavslag på kr 100 000,-. Klageren har ikke, til tross for oppfordring fra Forbrukerrådet, fremlagt dokumentasjon på skadeomfanget på båten per i dag eller kostnadene ved utbedring.  

Forbrukertvistutvalget går i sakssammendraget ikke nærmere inn på partenes anførsler enn det som  fremgår ovenfor. Utvalget har mottatt samtlige saksdokumenter og har satt seg inn i disse.  

II. Sakens gang. Påstand. 

Saken ble ved klage av 9.10.2015 brakt inn for Forbrukerrådet, som 26.10.2015 første gang hen vendte seg skriftlig til innklagde. Saken ble henlagt som uforlikt ved Forbrukerrådets brev av  11.3.2016, og klagerens begjæring om innbringelse for Forbrukertvistutvalget er datert 4.4. s.å. og  er rettidig. Oversendelse fra Forbrukerrådet til Forbrukertvistutvalget skjedde ved ekspedisjon av  8.4.2016. 

Klageren har nedlagt påstand om at de innklagde skal betale et prisavslag på kr 100 000,-. 

Saken ble lagt frem i Forbrukertvistutvalgets møte den: 30.8.2016. 

Les om hva kjøpsloven sier om båtkjøp her

III. Utvalget ser slik på saken: 

Saken gjelder en avtale om kjøp av båt mellom to private parter, der selger var representert av en  profesjonell båtforhandler. Det vises til salgsannonsens opplysning om at båten ble solgt «for kunde» av innklagde 2. Avtaleforholdet reguleres da av forbrukerkjøpsloven av 21. juni 2002 nr.  34 (fkjl.), jf. lovens § 1 annet ledd. Idet innklagde 2 ikke har tatt nødvendig forbehold om at firmaet bare opptrådte som mellommann og ikke er solidarisk ansvarlig med selger, slik fkjl. § 1 fjerde ledd krever, vil de være solidarisk ansvarlige med innklagde 1 for eventuelle mangler ved kjøpet. 

Selv om båten er solgt «som den er» foreligger det likevel en mangel når den ikke svarer til  opplysninger som selgeren i sin markedsføring eller ellers har gitt om tingen eller dens bruk, dersom selgeren ikke viser at opplysningene før kjøpet er rettet på en tydelig måte, eller at de ikke kan ha innvirket på kjøpet, jf. fkjl. § 17 første ledd bokstav b, jf. § 16 første ledd bokstav c.  

Det foreligger også en mangel når tingen er i «dårligere stand enn forbrukeren med rimelighet hadde grunn til å forvente på bakgrunn av forbeholdet, kjøpesummens størrelse og forholdene  ellers», jf. fkjl.§ 17 første ledd bokstav a. Hvorvidt båten er mangelfull skal vurderes ut fra forholdene ved leveringen, jf. fkjl. § 18 første ledd, jf. § 14 og § 7. 

Utvalget finner det bevist at båten på kjøpstidspunktet hadde en lekkasje fra vindu på babord side, og at denne har påført skader på inventar. Det vises til rapporten fra Tryg Freelance Øst som fastslår at lekkasjen har oppstått i forbindelse med arbeid på båten, herunder montering av vindskjerm. Dette er et arbeid partene er enige om ble utført forut for klagerens overtakelse av  båten. 

I kjøpekontrakten er det opplyst at båten ikke har problemer med lekkasje, noe som har vist seg å være feil. Feilopplysningen utgjør en mangel etter fkjl. § 17 første ledd bokstav b, jf. § 16 første ledd bokstav c, idet de ikke er rettet forut for kjøpet og det må anses å ha innvirkning på vilkårene for kjøpsavtalen. Utvalget bemerker at det ikke er et vilkår for mangelsansvar etter nevnte  bestemmelse at selger var klar over de forhold som utgjør mangler. 

Klageren har krevd prisavslag. Etter fkjl. § 31, jf. § 26 skal prisavslaget settes slik at «forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand på leveringstiden». 

Utvalget legger til grunn at selve lekkasjen er reparert, men at ikke alle følgeskadene er utbedret.  Det vises til klagerens ubestridte forklaring om at det er merker/mugg på deler av innredning, rullgardin og dekksider. Klageren har imidlertid ikke, til tross for oppfordring fra Forbrukerrådet,  fremlagt dokumentasjon som avklarer hvilket omfang disse skadene har, og hva det vil koste å utbedre de. I mangel av dokumentasjon må utvalget utmåle et skjønnsmessig prisavslag. Dette fastsettes til kr 20 000,-. 

IV. Konklusjon

Forbrukertvistutvalget fatter slikt 

Vedtak

Innklagde 1 og innklagde 2 (AS) plikter in solidum å betale kr 20 000,- – kronertjuetusen 00/100 – til innklager.  

Oppfyllelsesfristen er 1 – én – måned fra vedtakets forkynnelse. 

Vedtaket er enstemmig.


Vi har skrevet utfyllende om forbrukerkjøpslovens enkelte bestemmelser her.

Les også om fuktskader i bobiler og campingvogner.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.