Rekkevidde ved elbil utgjorde ikke en kjøpsrettslig mangel

Rekkevidde ved elbil utgjorde ikke en kjøpsrettslig mangel

FU-sak: 16/738: En kjøper av en elbil reklamerte på at bilen ikke gikk så langt som opplyst før den måtte lades. Kjøperen viste til at selgeren hadde opplyst om at bilen hadde en rekkevidde på 240 kilometer. Selgeren avviste reklamasjonen. Saken ble deretter klaget inn til forbrukertvistutvalget med krav på heving, subsidiært omlevering. Idet bilkjøpet ble inngått mellom en forbruker og en næringsdrivende var det forbrukerkjøpsloven som fikk anvendelse på forholdet. Spørsmålet var om bilen var mangelfull fordi den ikke svarte til selgerens opplysninger, jf. forbrukerkjøpsloven § 16 første ledd bokstav c). Utvalget fant det ikke sannsynliggjort at selgeren hadde opplyst om at bilen hadde en faktisk rekkevidde på 240 kilometer. Det ble også lagt vekt på at den faktiske rekkevidden kjøperen klarte å oppnå, herunder 124 kilometer, lå innenfor de 115-170 kilometer som selgeren oppga som reell rekkevidde for bilen. Det forelå dermed ikke en kjøpsrettslig mangel ved bilen og kjøperen fikk ikke medhold i sitt hevingskrav.


I Sammendrag av faktiske forhold og partenes anførsler. 

Klageren kjøpte 13.05.2015 en ny Renault Zoe Intens EasyCharge av innklagde for kr 205 000,-. Kjøpesummen er betalt. Det er fremlagt kontrakt i saken. Klageren opplyser at hun overtok bilen 21.05.2015. 

Klageren forklarer at hun før kjøpet av bilen var på jakt etter en bil med lengst mulig rekkevidde, men som likevel ikke var for dyr, og at dette ble formidlet til innklagde. Hun fremholder at innklagde opplyste at den omtvistede bilen hadde en rekkevidde på 240 kilometer, og at hun selv understreket at hun trengte så lang rekkevidde grunnet lange daglige kjøreturer. Innklagde opplyste da, ifølge klageren, at det ikke ville være noe problem. 

Bilde av boken

Etter overtakelsen merket klageren at bilen ikke gikk så langt som opplyst før den måtte lades. Hun opplyser at bilen maksimalt gikk 124 kilometer per lading, og reklamerte derfor til innklagde 28.05.2015. Innklagde avviste ansvar. 

Bilen har, ifølge klageren, vært inne for undersøkelse uten at det ble funnet noe feil. Klageren fremholder at mekanikeren imidlertid opplyste at motoren ikke er designet for å kunne gå 240 kilometer. 

På denne bakgrunn anfører klageren at bilen er mangelfull, og krever heving med tilbakebetaling av kjøpesummen på kr 205 000,-. Subsidiært krever hun omlevering av bilen. 

Innklagde avviser kravene under henvisning til at det ikke er noe feil ved bilen. De fremholder at de aldri har sagt at bilen går 240 kilometer, og viser til at dette er såkalt NEDC-målinger. Innklagde forklarer at bilens faktiske rekkevidde vil være lavere og påvirkes av kjørestil, hastighet, veiforhold, temperatur og bruk av varme/air condition. Reell rekkevidde for bilen med full lading er, ifølge innklagde, 115-170 kilometer avhengig av nevnte forhold. 

Innklagde har fremlagt en brosjyre for bilen, som de hevder ble levert ved bilkjøpet. De fremholder at informasjon om rekkevidde og bruk av bilen også ble gitt før bestilling og fremgår av bruksanvisningen for bilen. I brosjyren er NEDC-rekkevidden oppgitt til 210 kilometer, og variablene innklagde har forklart om fremgår. 

Klageren forklarer at hun ikke kan huske å ha sett den aktuelle brosjyren, og avviser at hun fikk den utlevert da hun kjøpte bilen. Hun fremholder at den eneste informasjonen hun hadde om bilen, utenom det hun ble fortalt muntlig, var det hun selv fant på internett, og det matcher ikke den fremlagte brosjyren. 

Forbrukertvistutvalget går i sakssammendraget ikke nærmere inn på partenes anførsler enn det som fremgår ovenfor. Utvalget har mottatt samtlige saksdokumenter og har satt seg inn i disse. 

II Sakens gang. Påstand. 

Saken ble ved klage av 02.01.2016 brakt inn for Forbrukerrådet, som den 11.01.2016 første gang henvendte seg skriftlig til innklagde. Saken ble henlagt som uforlikt ved Forbrukerrådets brev av 06.04.2016, og klagerens begjæring om innbringelse for Forbrukertvistutvalget er datert 12.04 s.å. og er rettidig. Oversendelse fra Forbrukerrådet til Forbrukertvistutvalget skjedde ved ekspedisjon av 25.04.2016. 

Klageren har nedlagt påstand om at innklagde skal betale henne kr 205 000,- i hevingsoppgjør. Subsidiært krever hun omlevering av bilen. 

Saken ble lagt frem i Forbrukertvistutvalgets møte den: 18.08.2016 

III Utvalget ser slik på saken: 

Saken gjelder et kjøp mellom en forbruker og en næringsdrivende, og reguleres således av forbrukerkjøpsloven av 21.06.2002 nr. 34 (fkjl.), jf. lovens § 1. 

Det foreligger mangel ved en gjenstand dersom den ikke svarer til selgerens opplysninger, dersom selgeren ikke viser at opplysningene før kjøpet er rettet på en tydelig måte, eller at de ikke kan ha innvirket på kjøpet, jf. fkjl. § 16 første ledd c). 

Det er klageren som har bevisbyrden for de faktiske omstendighetene hun bygger kravet sitt på. Partene har motstridende forklaringer om hva som ble sagt om bilens rekkevidde ved kjøpet. Det er ikke fremlagt dokumentasjon, utover partenes forklaringer, som viser hvilken informasjon som faktisk ble gitt. Sett hen til klagerens bevisbyrde og slik saken er opplyst, finner utvalget det ikke tilstrekkelig sannsynliggjort at innklagde har opplyst at bilen hadde en faktisk rekkevidde på 240 kilometer. 

I bilens brosjyre, som utvalget legger til grunn at klageren har fått, fremgår det at produsentenes oppgitte rekkevidde på elbiler (NEDC) skiller seg fra den faktiske rekkevidden, da den påvirkes av blant annet kjørestil, hastighet, veiforhold, temperatur og bruk av varme/air condition. Den faktiske rekkevidden klageren opplyser å oppnå, 124 kilometer, ligger innenfor de 115-170 kilometer innklagde oppgir som reell rekkevidde for bilen. 

Utvalget finner det således ikke sannsynliggjort at bilen er mangelfull, og klagen har ikke ført frem. 

IV KONKLUSJON 

Forbrukertvistutvalget fatter slikt Vedtak: Klagen tas ikke til følge. 

Vedtaket er enstemmig.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.