Reklamasjoner av bilkjøp på grunnlag av pant/heftelser

Reklamasjoner av bilkjøp på grunnlag av pant/heftelser

Forbrukerkjøpsloven § 16, jf. § 15 regulerer når det foreligger mangler ved forbrukerkjøp. Det følger av fkjl. § 15 første ledd at tingen skal være i samsvar med de krav som følger av avtalen, samt samsvare med prinsippet om alminnelig god vare. Fkjl. § 16 regulerer når tingen har en mangel. For det første foreligger mangel dersom tingen ikke er i samsvar med ett eller flere av kravene i § 15, herunder avvik fra avtale, jf. første ledd bokstav a). Videre så foreligger det mangel dersom selgeren har gitt uriktige eller manglende opplysninger, jf. første ledd bokstav b og c). Ved ting solgt «som den er», bestemmer fkjl. § 17 første ledd bokstav a), at tingen har en mangel dersom den er i «dårligere stand» enn forbrukeren med rimelighet hadde grunn til å forvente på bakgrunn av forbeholdet, kjøpesummens størrelse og forholdene ellers. Mangel foreligger også ved forhold som nevnt i § 16 første ledd bokstav b) eller c), jf. § 17 første ledd bokstav b). Tilsvarende følger av kjøpsloven. §§ 17, 18 og 19.

Hvorvidt bilen er mangelfull skal vurderes ut fra forholdene ved levering, jf. fkjl. § 18, jf. §§ 14 og 7. En forutsetning for at mangel foreligger, er dermed at det sannsynliggjøres at mangelen forelå ved levering. Tilsvarende følger av kjøpsloven. § 21 første ledd, jf. § 13.

I saker hvor det anføres mangel på grunnlag av at bilen er beheftet med pant eller andre heftelser, anføres ofte at bilen er solgt med heftelser som kjøper ikke fikk opplysninger om i forbindelse med kjøpet. Situasjonen er ofte slik at selgeren ikke sørger for å rette opp i forholdet. En gjennomgang av forbrukertvistutvalgets avgjørelser, viser at utvalget som regel konstaterer mangel dersom bilen er beheftet med pant eller andre heftelser. At bilen er solgt med pant eller heftelser, er i de fleste tilfeller klart i strid med kjøpsavtalen.

Bilde av boken

FU-sak: 16/1680: Bilkjøper fikk heve bilkjøp på grunnlag av salgspant

En bilkjøper reklamerte på at bilen var beheftet med en salgspant. Til tross for selgerens lovnad og en rekke purringer fra kjøperens side, ble forholdet ikke ordnet opp i. Saken ble deretter klaget inn til forbrukertvistutvalget med krav om heving. Bilkjøpet ble inngått mellom en næringsdrivende og en forbruker slik at det var forbrukerkjøpsloven som kom til anvendelse på forholdet. Spørsmålet var om salgspanten utgjorde en kjøpsrettslig mangel ved bilen etter forbrukerkjøpsloven § 15 andre ledd bokstav b, jf. § 16 første ledd bokstav a. Utvalget fant det dokumentert at bilen var beheftet med økonomiske heftelser på kjøpstidspunktet og at salgspanten utgjorde en kjøpsrettslig mangel. Utvalget fant at mangelen ga grunnlag for heving av kjøper, jf. forbrukerkjøpsloven § 32. Det ble lagt vekt på at heftelsen beløpsmessig var betydelig, samt at selgeren ikke hadde vist evne til å avhjelpe forholdet. Klageren fikk dermed medhold i sitt hevingskrav.

I Sammendrag av faktiske forhold og partenes anførsler.

Den 17.12.2015 kjøpte klageren en 2011-modell Toyota Priusmed reg.nr. KH74052 av innklagde. Bilens kjørelengde var 70 000 km, og kjøpesummen ble avt alt t il kr 159 900,-. Kjøpet ble delvis finansiert ved innbyttebil.

I januar 2016 mottok klageren et brev fra Lindorff med underretning om at det var salgspant pålydende kr 180 000,-i bilen, og varsel om tilbakelevering. Klageren kontaktet innklagde, og de skal ha lovet å ordne opp i saken. Til tross for innklagdes lovnad, og en rekke purringer fra klagerens side, er bilen fremdeles beheftet med heftelser. Per 30.8.2016 var salgspantet på kr 75 881,35.

Klageren anfører at salgspantet utgjør en mangel ved bilen, og krever heving av kjøpet med tilbakebetaling av kr 159 900,-.

Innklagde har overfor Forbrukerrådet bedt om fristutsettelse, og varslet om at de ville fremsette forslag til løsning. Dette er ikke fulgt opp av innklagde.

Forbrukerklageut valget går i sakssammendraget ikke nærmere inn på part enes anførsler enn det som fremgår ovenfor. Utvalget har mottatt samtlige saksdokumenter og har satt seg inn i disse.

II Sakens gang. Påstand.

Saken ble ved klage av 8.6.2016 brakt inn for Forbrukerrådet, som 14.6.2016 første gang hen- vendte seg skriftlig til innklagde. Saken ble henlagt som uforlikt ved Forbrukerrådets brev av 15.8.2016, og klagerens begjæring om innbringelse for Forbrukerklageutvalget er datert 23.8. s.å. og er rettidig. Oversendelse fra Forbrukerrådet til Forbrukerklageutvalget skjedde ved ekspedi- sjon av 9.9.2016.

Klageren har nedlagt påstand om at kjøpet skal heves og at innklagde skal tilbakebetale kr 159 900,-.

Saken ble lagt frem i Forbrukerklageutvalgets møte den: 14.3.2017.

III Utvalget ser slik på saken:

Saken gjelder avtale om kjøp av bruktbil inngått mellom en næringsdrivende og en forbruker. Det er således forbrukerkjøpsloven av 21. juni 2002 nr. 34 som regulerer forholdet, jf. fkjl. § 1.

Hvis ikke noe annet følger av avtalen, skal tingen være fri tredjepersons rett i den, for eksempel panterett, jf. fkjl. § 15 første ledd bokstav g. I motsatt fall foreligger det en mangel, jf. fkjl. § 16 første ledd bokstav a.

Klageren har dokumentert at bilen var beheftet med økonomiske heftelser på kjøpstidspunktet. Dette utgjør en mangel, som etter utvalgets mening gir grunnlag for heving av kjøpet, jf. fkjl. § 32. Det vises til at heftelsen beløpsmessig er betydelig, samt at innklagde ikke har vist evne til å avhjelpe forholdet. Klageren gis således medhold i sitt krav om heving.

Ved heving skal det mottatte tilbakeføres, jf. fkjl. § 49 annet ledd. Hvordan kjøpsgjenstanden tilbakeføres er ikke avklart i lovteksten, men i NOU 1993: 27 s. 149 fremkommer det at

«Kjøperen må normalt kunne nøye seg med å stille gjenstanden til selgerens disposisjon på sin egen bopel. Han plikter således ikke å besørge og bekoste den sendt tilbake til selgeren».

Innklagde plikter etter dette å betale kr 159 900,- til klageren, mot at klageren stiller den påklagde bilen til disposisjon for innklagde.

Forbrukerklageutvalget fatter slikt

IV KONKLUSJON

Vedtak:

Innklagde plikter å betale kr 159 900,- -kronerhundreogfemtinitusennihundre 00/100 – til klager mot at den omtvistede bilen stilles til disposisjon for innklagde.

Oppfyllelsesfristen er 1 – én – måned fra vedtakets forkynnelse.

Vedtaket er enstemmig.


FTU: 16/190: Kjøper fikk heve bilkjøp på grunnlag av heftelser

En kjøper av en bil med heftelser reklamerte på kjøpet. Selger hadde lovet at heftelsene skulle slettes innen tre uker etter kjøpet av bilen, men dette ble ikke gjort. Saken ble klaget inn til forbrukertvistutvalget med krav om heving. Kjøpet ble inngått mellom en næringsdrivende og en forbruker, og forbrukerkjøpsloven kom derfor til anvendelse på saken. Spørsmålet var om heftelsen på bilen utgjorde en kjøpsrettslig mangel etter forbrukerkjøpsloven § 15 første ledd, jf. § 16 første ledd bokstav a). Utvalget fant det dokumentert at det fortsatt forelå heftelser ved bilen, og at dette i seg selv utgjorde en kjøpsrettslig mangel, da det var i strid med avtalen. Kjøperen fikk derfor medhold i sitt hevingskrav

I Sammendrag av faktiske forhold og partenes anførsler.

Klageren kjøpte 18.9.2015 en 2015-modell Mercedes A-klasse med registreringsnummer BT 16092 fra innklagde for kr 340 000,-. Klageren opplyser at kjøpesummen er betalt.

Klageren opplyser at bilen ble solgt med heftelser på kr 370 000,-, men at innklagde skulle fjerne disse etter ca. tre uker. Klagen opplyser at innklagde enda ikke har innfridd heftelsene.

Klageren har på den bakgrunn krever å heve kjøpet med tilbakebetaling av kjøpesummen på kr 340 00,- og renter. Subsidiært krever klageren at innklagde innfrir heftelsene på bilen.

Innklagde avviser klagerens krav. De erkjenner at bilen ble solgt med en heftelse, men anfører at de har betalt dette til Santander Consumer Bank AS. Innklagde hevder imidlertid at banken ikke er villig til å slette heftelsen da de har registrert innbetalingen på andre fordringer. Videre vil de ikke tilbakebetale beløpet slik at innklagde kan innfri fordringen på bilen. Innklagde mener de har betalt det de skal og at heftelsene er gjort opp.

Santander Consumer Bank AS har per e-post, datert 20.1.2016, uttalt at innklagde har solgt flere biler med heftelser videre til forbrukere, herunder den påklagde bilen. De følger av e-posten at det gjenstår kr 364 038,- å betale. Videre opplyser de at beløpet innklagde har betalt ikke har gått til nedbetaling av heftelsene på bilen, men andre spesifikke gjeldsforpliktelser innklagde er ansvarlig for.

Forbrukertvistutvalget går i sakssammendraget ikke nærmere inn på partenes anførsler enn det som fremgår ovenfor. Utvalget har mottatt samtlige saksdokumenter og har satt seg inn i disse.

II Sakens gang. Påstand.

Saken ble ved klage av 21.12.2016 brakt inn for Forbrukerrådet, som den 6.1.2016 første gang henvendte seg skriftlig til innklagde. Saken ble henlagt som uforlikt ved Forbrukerrådets brev av 20.1.2016, og klagerens begjæring om innbringelse for Forbrukertvistutvalget er datert 20.1 s.å. og er rettidig. Oversendelse fra Forbrukerrådet til Forbrukertvistutvalget skjedde ved ekspedisjon av 26.1.2016.

Klageren har nedlagt prinsipal påstand om at innklagde skal betale ham kr 340 000,- i hevingsoppgjør og renter. Subsidiært har klageren nedlagt påstand om at innklagde skal innfri heftelser.

Saken ble lagt frem i Forbrukertvistutvalgets møte den: 18.8.2016

III Utvalget ser slik på saken:

Saken gjelder et kjøp mellom en næringsdrivende og en forbruker, og forholdet reguleres derfor av forbrukerkjøpsloven av 21. juni 2002 nr. 34 (fkjl), jf lovens § 1.

Det følger av fkjl. § 15 første ledd at tingen skal være i samsvar med de krav til art, mengde, kvalitet, andre egenskaper og innpakning som følger av avtalen.

Klageren har forklart at innklagde skulle slette heftelsene på bilen tre uker etter overtakelsen. Innklagde har ikke bestridt klagerens forklaring. Utvalget legger således til grunn at partene hadde en avtale om at heftelsene på bilen skulle slettes kort tid etter kjøpet. Det fremgår videre av saksdokumentene at heftelsen ikke har blitt slettet. Da heftelsene ikke er fjernet slik avtalt foreligger det en mangel, jf. fkjl. § 15 første ledd.

Innklagde har anført at de har innfridd heftelsen overfor Santander Consumer Bank AS, og at de ikke kan holdes ansvarlig for at banken ikke har slettet heftelsen på bilen. Utvalget bemerker at all den tid heftelsen på den påklagde bilen ikke er slettet, er det et forhold innklagde er ansvarlig for.

Heving av kjøpet krever at mangelen ikke er uvesentlig, jf. fkjl. § 32. Tilstedeværelsen av heftelsen på bilen er i seg selv grunnlag for heving. Virkningen av heving er at partenes plikt til å oppfylle avtalen faller bort og at mottatte ytelser skal returneres, jf. fkjl. § 49 første og andre ledd. Hvordan kjøpsgjenstanden skal tilbakeføres er omtalt i NOU 1993:27 s. 149, hvor det fremkommer at: «Kjøperen må normalt kunne nøye seg med å stille gjenstanden til selgerens disposisjon på sin egen bopel. Han plikter således ikke å besørge og bekoste den sendt tilbake til selgeren».

Renter på kjøpesummen, i henhold til forsinkelsesrenteloven § 3 første ledd, første punktum, løper ifølge fkjl. § 50 andre ledd fra den dagen forbrukeren reklamerte første gang og fram til betaling skjer. Det fremgår av sakens dokumenter at klageren reklamerte første gang skriftlige 7.12.2015, og renter regnes følgelig fra denne datoen.

Forbrukertvistutvalget fatter slikt

IV KONKLUSJON

Forbrukertvistutvalget fatter slikt vedtak:

Innklagde plikter å betale kr 340 000,-, kronertrehundreogførtitusen 00/100 – til klager, med tillegg av renter etter forsinkelsesrenteloven § 3 første ledd, første punktum fra 7. desember 2015 til betaling skjer, mot at den påklagde bilen stilles til selskapets disposisjon.

Oppfyllelsesfristen er 1 – én – måned fra vedtakets forkynnelse.

Vedtaket er enstemmig.


FTU: 16/1971: Bilkjøper fikk medhold i hevingskrav på grunnlag av at bilen var beheftet med heftelser

En bilkjøper reklamerte på kjøpet, da bilen var solgt med heftelser som var lovt slettet av selger, uten at dette var blitt gjort. Reklamasjonen ble rettet mot både innklagde 1 og innklagde 2, henholdsvis mellommann og selger. Innklagde 1 avviste skyld, mens innklagde 2 forgjeves ble forsøkt kontaktet . Saken ble deretter klaget inn til forbrukerutvalget med krav om heving. Bilen ble solgt til forbruker via profesjonell medhjelper, og forbrukerkjøpsloven kom derfor til anvendelse. Angående partsspørsmålet fant utvalget at innklagde 1 og innklagde 2 var solidarisk ansvarlige overfor kjøperen, da innklagde 2 ikke uttrykkelig hadde forbeholdt seg dette overfor forbrukeren. Spørsmålet i saken var om heftelsen på bilen utgjorde en kjøpsrettslig mangel etter forbrukerkjøpsloven § 15 første ledd, jf. § 16 første ledd bokstav a). Utvalget fant det dokumentert at det forelå heftelser ved bilen, og at dette i seg selv utgjorde en kjøpsrettslig mangel, da det var i strid med avtalen. Kjøperen fikk medhold i sitt krav om heving av kjøpet.

I Sammendrag av faktiske forhold og partenesanførsler.

Den 14.7.2016 kjøpte klageren en 2012-modell Nissan Leaf med reg.nr. EL69453 for kr 119 588,-. Bilen ble solgt av innklagde nr. 1, som er innehaver av enkeltpersonforetaket «Poseidon Invest Christian Alexander», på vegne av eier, innklagde nr. 2. På avtaletidspunktet hadde bilen heftelser på kr 158 673,-. Ifølge kjøpekontrakten avtalte partene at «[h]eftelser blir slettet ved salg».

Klageren forklarer at innklagde nr. 2 ikke har slettet heftelsen på bilen slik det ble avtalt. Det vises til fremlagt utskrift fra Brønnøysundregistrene som viser at bilen fremdeles har en heftelse på
kr 158 673,-. Både klageren og innklagde nr. 1 har forsøkt å få innklagde nr. 2 til å slette heftelsen, uten at dette har ført frem. Det er fremlagt sms-korrespondanse mellom partene.

Klageren anfører at de innklagde ikke har oppfylt sine forpliktelser etter avtalen, og har på denne bakgrunn nedlagt påst and om at kjøpt skal heves og at de innklagde skal tilbakebetale kr 119 588,-, samt renter.

Innklagde nr. 1 avviser ansvar i saken, og viser til at de kun opptrådte som mellommann i forbindelse med salget. Det vises blant annet til at det av salgsannonsen fremgikk at bilen ble solgt på vegne av kunde.

Innklagde nr.2 har ikke besvart Forbrukerrådets henvendelse, og har heller ikke reagert på Forbrukertvistutvalgets oppfordring om tilsvar, lovlig forkynt for innklagde7.11.2016.

Forbrukerklageutvalget går i sakssammendraget ikke nærmere inn på partenes anførsler enn det som fremgår ovenfor. Utvalget har mottatt samtlige saksdokumenter og har satt seg inn i disse.

II Sakens gang. Påstand.

Saken ble ved klage av 28.8.2016 brakt inn for Forbrukerrådet, som 29.8.2016 første gang hen- vendte seg skriftlig til innklagde. Saken ble henlagt som uforlikt ved Forbrukerrådets brev av 12.10.2016, og klagerens begjæring om innbringelse for Forbrukerklageutvalget er datert 13.10. s.å. og er rettidig. Oversendelse fra Forbrukerrådet til Forbrukerklageutvalget skjedde ved eks- pedisjon av 18.10.2016.

Klageren har nedlagt påstand om at kjøpt skal heves og at de innklagde skal tilbakebetale kr 119 588,-, samt renter.

Saken ble lagt frem i Forbrukerklageutvalgets møte den: 18.5.2017.

III Utvalget ser slik på saken:

Saken gjelder salg til forbruker gjennomført via profesjonell medhjelper, og forholdet reguleres derfor av forbrukerkjøpsloven 21. juni 2002 nr. 34 (fkjl.), jf. lovens § 1 annet ledd. Representant som opptrer i næringsvirksomhet er solidarisk ansvarlig med selgeren for dennes forpliktelser dersom ikke forbrukeren blir gjort uttrykkelig oppmerksom på at representanten bare opptrer som mellommann og ikke er solidarisk ansvarlig med selgeren, jf. fkjl. § 1 fjerde ledd.

Innklagde nr. 1 har i salgsannonsen oppgitt at bilen ble solgt på vegne av kunde, men dette er ikke alene tilstrekkelig for å unngå solidaransvar med innklagde nr. 2. Idet innklagde nr. 1 ikke har tatt nødvendig forbehold om at firmaet ikke er solidarisk ansvarlig med selger, vil de være solidarisk ansvarlige med ham for eventuelle mangler ved kjøpet, jf. fkjl. § 1 fjerde ledd. Klageren kan således rette sitt mangelskravet både mot innklagde nr. 1 og innklagde nr. 2.

Det fremgår av kjøpekontrakten at partene avtalte at heftelser på bilen skulle slettes ved salg. På bakgrunn av klagerens forklaring, samt fremlagt korrespondanse med de innklagde, legger utvalget til grunn at heftelsene på bilen ikke er slettet. De innklagde har således ikke oppfylt i henhold til partenes avtale, og dette utgjør da en mangel etter fkjl. § 15 første ledd.

Heving av kjøpet krever at mangelen ikke er uvesentlig, jf. fkjl. § 32. Tilstedeværelsen av en så stor heftelse som i denne saken er i seg selv grunnlag for heving. Virkningen av heving er at partenes plikt til å oppfylle avtalen faller bort og at mottatte ytelser skal returneres, jf. fkjl. § 49 første og andre ledd. Hvordan kjøpsgjenstanden skal tilbakeføres er omtalt i NOU 1993:27 s. 149, hvor det fremkommer at:

«Kjøperen må normalt kunne nøye seg med å stille gjenstanden til selgerens disposisjon på sin egen bopel. Han plikter således ikke å besørge og bekoste den sendt tilbake til selgeren».

De innklagde plikter således å betale klageren kr 119 588,-, mot at klageren stiller den omtvistede bilen til disposisjon for de innklagde.

Renter på kjøpesummen, i henhold til forsinkelsesrenteloven § 3 første ledd, første punktum, løper ifølge fkjl. § 50 andre ledd fra den dagen forbrukeren reklamerte første gang og fram til betaling skjer. Klageren oppgir at han reklamerte til de innklagde alt 21.7.2016, og utvalget legger dette til grunn for beregningen. Renter regnes følgelig fra denne datoen.

IV KONKLUSJON

Forbrukerklageutvalget fatter slikt vedtak:

Innklagde nr. 1 og 2 plikter in solidum å betale kr 119 588,- kroneretthundreognittentusenfemhundreogåttiåtte 00/100 – til klager, med tillegg av forsinkelsesrenter etter forsinkelsesrenteloven § 3 første ledd første punktum fra 21.7.2016 frem til betaling skjer, mot at klager stiller Nissan Leaf med reg.nr. EL 69453 til disposisjon for innklagde.

Oppfyllelsesfristen er 1 – én – måned fra vedtakets forkynnelse.

Vedtaket er enstemmig.


 

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.