Hevingskrav grunnet lang ladetid ved elbil

Hevingskrav grunnet lang ladetid ved elbil

FU-sak: 17/735: Kjøper av en elbil reklamerte på at bilen ladet for sakte. Kjøperen hevdet at det tok tre timer å lade bilen opp til 80% på en hurtigladestasjon, og at dette var lengre enn det innklagde opplyste ved kjøpet. Selgeren avviste reklamasjonen og bestred å ha gitt opplysning om kortere ladetid. Saken ble deretter klaget inn til forbrukertvistutvalget med krav på heving, subsidiært prisavslag. Bilkjøpet ble inngått mellom en forbruker og en næringsdrivende slik at det var forbrukerkjøpsloven som fikk anvendelse på forholdet. Spørsmålet var om ladetiden utgjorde en kjøpsrettslig mangel på grunnlag av uriktige opplysninger, jf. forbrukerkjøpsloven § 16 første ledd bokstav c). Utvalget fant at det ikke sannsynliggjort at det forelå en kjøpsrettslig mangel ved bilen. Avgjørende var at kjøperens anførsler ikke var dokumentert eller på en annen måte sannsynliggjort. Det ble vist til at det var kjøperen som hadde bevisbyrden for den eller de omstendigheter kravet var grunnet på. Kjøperen fikk dermed ikke medhold i sine krav.


I Sammendrag av faktiske forhold og partenes anførsler. 

Den 15.2.2017 kjøpteklageren en ny Renault ZOE 5 R90 2017-modell, med chassisnummer VF1AGVYF057073679 av innklagde for kr 275 500,-, inkludert tilleggsutstyr. Kjøpesummen er betalt. Kontrakt er fremlagt i saken. Leveringsdato var 17.2.2017. 

Klageren anfører at bilen lader for sakte, og forklarer at det tar tre timer å lade den opp til 80 % på en hurtigladestasjon. Han hevder at innklagde før kjøpet informerte om at ladetiden på en 22kW lader tar 1 time og 30 minutter. Som dokumentasjon har han fremlagt utskrift fra brosjyren til Renault Motor Forum, hvor det står at ladetid på en 22kW lader tar 2 timer og 40 minutter. 

Bilde av boken

Klageren reklamerte overfor innklagde første gang ved brev den 8.3.2017. 

På denne bakgrunn anfører klageren at bilen er mangelfull. Han har nedlagt prinsipal påstand om heving av kjøpet med tilbakebetaling av kr 275000,-. Subsidiært krever han prisavslag stort kr 275 000,-. Det kreves også renter. 

Innklagde bestrider å ha uttalt at ladetiden på bilen er 1 time og 30 minutter på en 22 kWlader. De viser til at brosjyren sier at ladetiden er 2 timer og 40 minutter, og at dette også er i samsvar med fabrikkens spesifikasjoner. Det var angiveligdette klageren ble informert om ved kjøp av bilen. Innklagde avviser kravene under henvisning til at det ikke er noe galt med bilen. 

Forbrukerklageutvalget går i sakssammendraget ikke nærmere inn på partenes anførsler enn det som fremgår ovenfor. Utvalget har mottatt samtlige saksdokumenter og har satt seg inn i disse. 

II Sakens gang. Påstand. 

Saken ble ved klage av 14.3.2017 brakt inn for Forbrukerrådet, som den 3.4.2017 første gang henvendte seg skriftlig til innklagde. Saken ble henlagt som uforlikt ved Forbrukerrådets brev av 10.5.2017, og klagerens begjæring om innbringelse for Forbrukerklageutvalget er datert 19.5.s.å. og er rettidig. Oversendelse fra Forbrukerrådet til Forbrukerklageutvalgetskjedde ved ekspedisjon av 22.5.2017. 

Klageren har nedlagt påstand om at innklagde skal betale ham kr 275 000,- i hevingsoppgjør. Subsidiært krever klageren prisavslag på kr 275 000,-. Det kreves også renter. 

Saken ble lagt frem i Forbrukerklageutvalgets møte den: 30.11.2017. 

III Utvalget ser slik på saken: 

Saken gjelder et kjøp mellom en forbruker og en næringsdrivende, og reguleres således av forbrukerkjøpsloven av 21. juni 2002 nr. 34 (fkjl.), jf. lovens § 1. 

Det følger av fkjl. § 15 første ledd at tingen skal være i samsvar med de krav til art, mengde, kvalitet, andre egenskaper og innpakning som følger av avtalen. Videre fremgår det av fkjl. § 15 andre ledd, bokstav b) at tingen skal svare til det som forbrukeren har grunn til å forvente ved kjøp av en slik ting når det gjelder holdbarhet og andre egenskaper. I motsatt fall foreligger det en mangel, jf. fkjl. § 16 første ledd bokstav a. 

Det er også en mangel ved tingen hvis den ikke svarer til opplysninger som selgeren i sin markedsføring eller ellers har gitt om tingen eller dens bruk, dersom selgeren ikke viser at opplysningene før kjøpet er rettet på en tydelig måte, eller at de ikke kan ha innvirket på kjøpet, jf. fkjl. § 16 første ledd, bokstav c. 

Partene uttaler seg ulikt om hva innklagde opplyste vedrørende bilens ladetid på kjøpstidspunktet. Klageren har gjort gjeldende at det tar tre timer å lade bilen opp til 80 % på en hurtigladestasjon, og at dette er lengre enn det innklagde opplyste om ved kjøpet. Det er klageren som har bevisbyrden for den eller de omstendigheter som kravet er grunnet på. Klagerens anførsler er ikke dokumentert eller på annen måte sannsynliggjort. Klagen har ikke ført frem. 

IV KONKLUSJON

Forbrukerklageutvalget fatter slikt Vedtak: Klagen tas ikke til følge. 

Vedtaket er enstemmig.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.