Kjøper fikk heve bilkjøp grunnet ladeproblemer

Kjøper fikk heve bilkjøp grunnet ladeproblemer

FTU-sak: 16/884: En kjøper av en elbil reklamerte på at bilen ikke tok til seg lading når det var kaldt. Selgeren avviste reklamasjonen. Saken ble deretter klaget inn til forbrukertvistutvalget med krav på heving, subsidiært omlevering. I begge tilfeller ble det krevd erstatning. Det var forbrukerkjøpsloven som fikk anvendelse på forholdet idet bilkjøpet ble inngått mellom en forbruker og en næringsdrivende. Utvalget la til grunn at bilen hadde ladeproblemer og dermed ikke svarte til det kjøperen hadde grunn til å forvente når det gjaldt holdbarhet og andre egenskaper, jf. forbrukerkjøpsloven § 16 første ledd bokstav a) jf. § 15 annet ledd bokstav b). Det forelå dermed en kjøpsrettslig mangel ved bilen. Utvalget fant at selgeren ikke hadde utbedringsretten i behold, idet de ikke hadde sørget for utbedring innen rimelig tid. Mangelen var ikke “uvesentlig”, slik at hevingsvilkåret var oppfylt, jf. forbrukerkjøpsloven § 32. Avgjørende var at ladeproblemene medførte at bilen i praksis ikke var brukbar 3-4 måneder av året og at selgeren, tross lang tid, ikke hadde klart å utbedre feilen. Kjøperen fikk dermed medhold i sitt hevingskrav.


I Sammendrag av faktiske forhold og partenes anførsler. 

Klageren kjøpte 18.08.2014 en ny Renault Zoe med registreringsnummer EL 46596 av innklagde for kr 227 000,-. Kjøpesummen er betalt. Det er fremlagt kontrakt i saken. 

Klageren opplyser at det har vært diverse feil ved bilen fra den var ny, og at den har vært på verksted en rekke ganger. Siste feil var, ifølge klageren, at bilen ikke tar lading når det er kaldt. Han har fremlagt utskrift av batteriladinger i januar og februar 2016, hvor det fremgår flere tilfeller av «sakte» og «ugyldig» lading. 

Bilde av boken

På denne bakgrunn anfører klageren at bilen er mangelfull. Han mener det må kunne forventes at bilen skal kunne brukes hele året, og at dette ikke er tilfelle per i dag. Klageren har nedlagt prinsipal påstand om heving med tilbakebetaling av kjøpesummen på kr 227 000,- og renter. Subsidiært krever han omlevering med ny bil. I begge tilfeller kreves i tillegg erstatning stor kr 26 944,- for lånekostnader samt renter. 

Innklagde forklarer at de jobber med en programvareoppdatering som skal bidra til å bedre bilens lading ved lave temperaturer. I en e-post til klageren av 02.06.2016 opplyser de at dersom ikke programvareoppdateringen avhjelper ladeproblemene, kan de «diskutere et teknisk bytte av bil». 

Klageren mener innklagde bare drar ut tiden, uten at han får noen garanti for at feilen vil bli løst. 

Forbrukertvistutvalget går i sakssammendraget ikke nærmere inn på partenes anførsler enn det som fremgår ovenfor. Utvalget har mottatt samtlige saksdokumenter og har satt seg inn i disse.  

II Sakens gang. Påstand. 

Saken ble ved klage av 04.02.2016 brakt inn for Forbrukerrådet, som den 11.02.2016 første gang henvendte seg skriftlig til innklagde. Saken ble henlagt som uforlikt ved Forbrukerrådets brev av 11.04.2016, og klagerens begjæring om innbringelse for Forbrukertvistutvalget er datert 03.05 s.å. og er rettidig. Oversendelse fra Forbrukerrådet til Forbrukertvistutvalget skjedde ved ekspedisjon av 18.05.2016. 

Klageren har nedlagt prinsipal påstand om at innklagde skal betale ham kr 227 000,- i hevingsoppgjør. Subsidiært krever han omlevering med ny bil. I begge tilfeller kreves i tillegg erstatning stor kr 26 944,-. Det kreves renter. 

Saken ble lagt frem i Forbrukertvistutvalgets møte den: 30.08.2016 

III Utvalget ser slik på saken: 

Saken gjelder et kjøp mellom en forbruker og en næringsdrivende, og reguleres således av forkjøpsloven av 21.06.2002 nr. 34 (fkjl.), jf. lovens § 1. 

Det foreligger mangel ved en gjenstand dersom den ikke svarer til det som forbrukeren har grunn til å forvente når det gjelder holdbarhet og andre egenskaper, jf. fkjl. § 16 første ledd a) jf. § 15 annet ledd b). 

Innklagde har verken bestridt klagerens forklaring om ladeproblemene eller at bilen er mangelfull. Tvert imot opplyser de at de jobber med saken. Utvalget legger således til grunn at bilen har ladeproblemer som beskrevet av klageren, og at dette utgjør en kjøpsrettslig mangel ved bilen, jf. ovenfor nevnte bestemmelser. 

Selv om forbrukeren ikke krever retting, kan selgeren tilby dette dersom det skjer uten opphold. Dersom selgeren sørger for slik retting i samsvar med loven, kan forbrukeren ikke kreve prisavslag eller heving, jf. fkjl. § 29 tredje ledd. 

Avhjelp skal skje uten kostnad og uten vesentlig ulempe for forbrukeren innen rimelig tid og uten risiko for at forbrukeren ikke får dekket sine utlegg av selgeren, jf. fkjl. § 30 første ledd. 

Innklagde opplyser at de jobber med en programvareoppdatering, som skal avhjelpe ladeproblemene. Ut fra de fremlagte dokumentene fremgår det at klageren reklamerte over ladeproblemene senest 25.01.2016, jf. fremlagt e-post av samme dato. Det har således gått over sju måneder fra reklamasjonen uten at utbedring har funnet sted. Utvalget er av den oppfatning at innklagde ikke har sørget for utbedring innen rimelig tid. Klageren kan da gjøre øvrige mangelsbeføyelser gjeldende. 

Klageren krever prinsipalt heving. For å kunne heve kjøpet må mangelen være ikke uvesentlig, jf. fkjl. § 32. Sett hen til at ladeproblemene medfører at bilen i praksis ikke er brukbar 3-4 måneder av året, mener utvalget at mangelen er ikke uvesentlig. Til dette kommer at innklagde, tross lang tid, ikke har klart å utbedre feilen. Vilkåret for å heve kjøpet er således oppfylt. 

Ved heving skal det mottatte tilbakeføres, jf. fkjl. § 49 annet ledd. Innklagde tilpliktes således å tilbakebetale kjøpesummen på kr 227 000,-, mot at den omtvistede bilen stilles til deres disposisjon. Renter løper fra den dag klageren reklamerte på mangelen, jf. fkjl. § 50 annet ledd. I mangel av andre holdepunkter legger utvalget til grunn at det skjedde 25.01.2016, jf. fremlagt e-post av samme dato. Renter tilkjennes således fra denne dato. 

Klagerens krav om erstatning for lånekostnader er ikke dokumentert, og tilkjennes derfor ikke. 

IV KONKLUSJON 

Forbrukertvistutvalget fatter slikt Vedtak: Innklagde plikter å betale kr 227 000,- – kronertohundreogtjuesjutusen 00/100 – til klager, med tillegg av forsinkelsesrenter etter forsinkelsesrenteloven § 3 første ledd første punktum fra 25. januar 2016 og til betaling skjer, mot at den omtvistede Renault Zoe med registreringsnummer EL 46596 stilles til disposisjon for innklagde. 

Oppfyllelsesfristen er 1 – én – måned fra vedtakets forkynnelse. 

Vedtaket er enstemmig.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.