Kjøper fikk erstatning etter kjøp av båt med mangel

Kjøper fikk erstatning etter kjøp av båt med mangel

Kjøper reklamerte på mangler ved en båt, herunder defekt ved ekkoloddet. Han klagde til selger, og krevde erstatning for dette. Selger avviste kravet. Saken ble deretter klaget inn til forbrukertvistutvalget. Kjøpet ble inngått mellom private parter, slik at det var kjøpsloven som kom til anvendelse på båtkjøpet. Utvalget fant det ikke nødvendig å vurdere om det forelå en kjøpsrettslig mangel ved båten, idet selger ved avtale hadde forpliktet seg til å betale erstatning. Kjøper fikk dermed medhold i erstatningskravet på avtalerettslig grunnlag. 


I. Sammendrag av faktiske forhold og partenes anførsler

Den 23.8.2015 kjøpte klageren en Nordkapp 17 fot båt av innklagde for kr 22 000,-. Av  salgsannonsen fremgår det at båten selges med utstyr som ekkolodd, radio og CD-spiller.  

Klageren hevder at båten er mangelfull. Han anfører at giveren til ekkoloddet er defekt. Klageren  reklamerte opprinnelig også over at innklagde ikke hadde registrert hengeren. Partene er imidlertid enige om at dette forholdet er utbedret, slik at saken på nåværende tidspunkt kun gjelder klage over feil ved ekkoloddet. Klageren har fremlagt en uttalelse av 4.5.2016 fra Maritim Stavanger. De skriver følgende: «Det bekreftes herved at Hummingbird 250DX, som Freddy Michaelsen har hatt inne til teknisk kontroll, serienr. 6712684 har defekt giver og derfor ikke er brukende. Det vil ikke være økonomisk forsvarlig å reparere dette. 

Klageren har også fremlagt en meldingskorrespondanse mellom partene, der klageren skriver  følgende: «Hei. Da bekrefter jeg at vognkort på båthenger er mottatt, Ber om at du overfører kr.  1000,- som tidligere avtalt på sms. For defekt ekkolodd, før 1 april for å få en slutt på saken.  Kontonr(…). Innklagde svarte da som følger: «Så bra at det endelig gikk i orden. Jeg overfører det resterende til deg. Ha en fin dag.» 

Klageren krever erstatning på kr 1 000,-.  

Innklagde avviser klagerens krav. Han anfører at han aldri har brukt ekkoloddet, men at han  skrudde det på før salget. Ekkoloddet skal da ha lyst, og innklagde trodde derfor at det fungerte. Til dette anfører klageren at det ikke var mulig å kontrollere at ekkoloddet fungerte ved kjøpet, ettersom båten stod på land på dette tidspunktet.

Videre hevder innklagde at han skrev tekstmeldingen om at han skulle erstatte ekkoloddet i en  stresset situasjon, og at han i etterkant fant ut at dette ikke var en rettferdig løsning. Han anfører at ekkoloddet kan ha blitt ødelagt etter kjøpet. Endelig anfører innklagde at et brukt ekkolodd koster rundt kr 300,-.  

Forbrukertvistutvalget går i sakssammendraget ikke nærmere inn på partenes anførsler enn det som  fremgår ovenfor. Utvalget har mottatt samtlige saksdokumenter og har satt seg inn i disse.  

II. Sakens gang. Påstand. 

Saken ble ved klage av 25.2.2016 brakt inn for Forbrukerrådet, som den 7.3.2016 første gang hen vendte seg skriftlig til innklagde. Saken ble henlagt som uforlikt ved Forbrukerrådets brev av  31.5.2016, og klagerens begjæring om innbringelse for Forbrukertvistutvalget er datert 1.6 s.å. og  er rettidig. Oversendelse fra Forbrukerrådet til Forbrukertvistutvalget skjedde ved ekspedisjon av  27.6.2016. 

Klageren har nedlagt påstand om at innklagde skal betale ham erstatning på kr 1 000,-.  Saken ble lagt frem i Forbrukertvistutvalgets møte den: 12.12.2016 

III. Utvalget ser slik på saken:  

Kjøpet ble i den foreliggende sak inngått mellom private parter. Saken vurderes således etter  kjøpsloven av 13. mai 1988 nr. 27 (kjl.), jf. kjøpslovens § 1 første ledd. 

Av fremlagt kontrakt følger det at båten er solgt «som den er». Selv om en båt er solgt «som den  er», kan klageren gjøre gjeldende mangel dersom innklagde har gitt uriktige opplysninger eller har holdt tilbake viktige opplysninger om tingen, eller dersom gjenstanden ved kjøpet var i vesentlig dårligere stand enn klageren hadde grunn til å regne med, jf. kjl. § 19 første ledd

Utvalget finner det ikke nødvendig å vurdere om det foreligger en kjøpsrettslig mangel ved båten.  Etter utvalgets syn har innklagde per tekstmelding forpliktet seg til å betale kr 1 000,- for feil ved  ekkoloddet. Utvalget er da av den oppfatning at partene har inngått en bindende avtale om dette forholdet, og at innklagde dermed ikke senere kan trekke seg fra avtalen. Innklagde plikter da på  avtalerettslig grunnlag å betale klageren kr 1 000,-, som et endelig oppgjør for feil ved ekkoloddet. 

IV. KONKLUSJON 

Forbrukertvistutvalget fatter slikt 

Vedtak

Innklagde plikter å betale kr 1 000,- kroneretttusen 00/100 – til innklager.  Oppfyllelsesfristen er 1 – én – måned fra vedtakets forkynnelse. 

Vedtaket er enstemmig.


Vi har skrevet utfyllende om kjøpslovens enkelte bestemmelser her.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.