Fikk prisavslag da motoren streiket på vei hjem

Fikk prisavslag da motoren streiket på vei hjem

Dette er en interessant sak. På vei hjem fra bilforhandleren ble bilen ødelagt. Kjøper fikk prisavslag, men fikk ikke heve bilkjøpet

En mann kjøpte en bruktbil for ca. kroner 100 000 av en forhandler. På vei hjem fra forhandleren oppdaget han imidlertid at det var noe galt. Det viste seg at turboen og ekstravarmer var defekt. Han reklamerte , men de kom ikke til enighet. Kjøper klaget inn bilforhandleren til forbrukertvistutvalget, som ga ham medhold i krav om prisavslag med kroner 29 000 for mangelen ved bilen.

Vi har skrevet flere artikler om emnene som regulerer tilfellet. Les blant annet om heving av bilkjøp i forhold til kjøpsloven i denne artikkelen, eller om heving av bruktbilkjøp i denne artikkelen.

Bilde av boken

Les her om hvilke rettigheter du har ved kjøp av bruktbil


Dommen:

I. Sammendrag av faktiske forhold og partenes anførsler.

Klageren kjøpte 08.11.2014 en VW Sharan 2004-modell med registreringsnummer UA 24 289 av innklagde for kr 97.000,-. Ifølge den fremlagte kontrakten skjedde levering samme dag og kilometerstanden var 192 000. Det er opplyst i kontrakten at bilen er prøvekjørt og besiktiget av kjøperen, og at den ikke tidligere er brukt som budbil, drosje, leiebil e.l. Videre heter det:

«Det følger garanti med 50% for motor og girkasse i 3 måneder eller for 192415 km

Garantien gjelder kun for det som står spesifisert i kontrakten. Bilen selges som i den stand forevist»

Fra annonsen hitsettes:

«Bilen er i bra teknisk stand og den er Nylig Eu-Godkjennt hos NAF.»

Klageren forklarer at selgeren hevdet bilen var uten tekniske feil og mangler ved hentingen. Etter å ha kjørt vel 10 mil av hjemturen oppdaget imidlertid klageren at bilen mistet effekt. Han ringte da selgeren, men fikk ikke svar. Klageren kjørte hjem til Trøndelag og kontaktet VW-forhandleren Madsen Bil AS i Verdal, som konstaterte defekt turbo og ekstravarmer. I prisoverslag 15.12.2014 oppgis skifte av turbo til kr 17.926,81 og kostnaden for skifte av ekstravarmer er kr 11.049,-. Partene kom deretter ikke til enighet.

Ifølge klageren gikk Madsen Bil AS inn i bilens historikk i Møller-systemet og fant at bilen nylig var solgt fra Berge &Co til selgeren privat, og at selgeren deretter hadde overført den til firmaet. Klageren opplyser at det samtidig ble oppdaget at det forelå en takst på bilen. Klageren har både skrevet at Berge &Co hadde taksert bilen ved innbytte, og at dette var en takst «som Bærum Auto hadde tatt på bilen før salg». I takstrapporten oppgis Stryn Energi som kundens navn. Klageren forklarer at taksten ble foretatt 12.05.2014 ved en kilometerstand på 186 605. Det fremgår av den oversendte takstrapporten at kilometerstanden var 191 493, og rapporten synes udatert. Det refereres i dokumentet til service med registerreimskifte mv. 12.05.2014 ved 186 605 km. Det uttales i takstrapporten at det er feil på turboen og at den må byttes samt at webasto ikke virker. Videre er det inntatt at bilen tidligere har vært i «annen enn normal privat bruk».

Klageren har også oppgitt at en xenon styreenhet har sluttet å virke, og at prisen for denne vil være kr 5.849,-.

Klageren anfører at bilen er mangelfull og at innklagde ved salget var kjent med manglene. Klageren viser til uttalelsene fra Madsen Bil AS og takstrapporten. Det hevdes av klageren at innklagde på et tidspunkt sa seg villig til å skaffe ny turbo mot at klageren skriftlig bekreftet at han ville frafalle alle eventuelle krav i forbindelse med handelen. Slik klageren ser det er dette ikke en akseptabel måte å behandle en kunde på. Ifølge klageren ville han levere bilen tilbake 10.11.2014 – tre dager før den ble registrert på ham – men innklagde var ikke interessert. Etter klagerens oppfatning var det aldri enighet om at innklagde skulle bestille ny turbo og betale kr 3.000,- for bytte av den, siden bytte av turbo koster kr 8.000,- og innklagde ved salget visste at turboen måtte byttes.

På dette grunnlaget krever klageren prisavslag på kr 28.976,-, som tilsvarer prisoverslaget fra Madsen Bil AS for turbo og ekstravarmer.

Innklagde avviser klagerens krav og gjør i hovedsak gjeldende at klageren fikk tilbud om å levere tilbake bilen før innklagde omregistrerte den og betalte avgiften, men at klageren avslo tilbudet. Innklagde hevder at klageren først gikk med på å levere bilen tilbake etter at omregistreringen var gjennomført. Innklagde skal da ha opplyst klageren om at han måtte dekke omregistreringsavgiften, men ifølge innklagde nektet klageren dette. Fra innklagdes side anføres det også at de ble enige og avtalte med en person fra Madsen Bil AS at de kunne bestille ny turbo og betale kr 3.000,- i tillegg. Innklagde skriver:

«Først var det greit og vi bestilte turbo, men etter hvert fikk vi beskjed om at det måtte også skifte ekstravarmer. Vårt tilbud ble ikke akseptert og vi sendt melding om avbestillingen.»

Ettersom disse tre forslagene ikke ble akseptert, opplyser innklagde at det ble slutt på diskusjonen om å finne en akseptabel løsning.

Forbrukertvistutvalget går i sakssammendraget ikke nærmere inn på partenes anførsler enn det som fremgår ovenfor. Utvalget har mottatt samtlige saksdokumenter og har satt seg inn i disse.

II. Sakens gang. Påstand.

Saken ble ved klage av 15.12.2014 brakt inn for Forbrukerrådet, som den 06.01.2015 første gang henvendte seg skriftlig til innklagde. Saken ble henlagt som uforlikt ved Forbrukerrådets brev av 12.03.2015, og klagerens begjæring om innbringelse for Forbrukertvistutvalget er datert 17.03 s.å. og er rettidig. Oversendelse fra Forbrukerrådet til Forbrukertvistutvalget skjedde ved ekspedisjon 26.03.2015. Begjæringen ble forkynt 06.07.2015.

Klageren har nedlagt påstand om prisavslag på kr 28.976,-.

Saken ble lagt frem i Forbrukertvistutvalgets møte den: 26.10.2015.

III.

Utvalget ser slik på saken:

Saken gjelder et kjøp mellom en forbruker og en næringsdrivende, og reguleres således av forbrukerkjøpsloven 21.06.2002 nr. 34 (fkjl.), jf. lovens § 1.

Bilen er solgt «som i den stand forevist». Selv om en ting er solgt med et slikt alminnelig forbehold, foreligger det en mangel når selgeren ved kjøpet har forsømt å opplyse om forhold ved tingen eller dens bruk som han burde kjenne til, og som forbrukeren hadde grunn til å regne med å få, dersom unnlatelsen kan antas å ha virket inn på kjøpet, se fkjl. § 17 første ledd bokstav b jf. § 16 første ledd bokstav b.

Feilen må ha vært til stede ved leveringen dersom den skal utgjøre en mangel, se fkjl. § 18 første ledd jf. § 14 første ledd jf. § 7. Madsen Bil AS har i prisoverslag 15.12.2014 konstatert defekt turbo og ekstravarmer. Sammenholdt med takstrapporten fra relativt kort tid før salget, der feil ved disse delene omtales, finner utvalget at feilene forelå ved leveringen.

Innklagde har ikke imøtegått innholdet i takstrapporten. Utvalget er av den oppfatning at innklagde burde kjenne til takstrapporten. Ved at klageren ikke ble gjort kjent med rapporten, har innklagde forsømt å opplyse om forhold klageren hadde grunn til å regne med å få opplysning om, og unnlatelsen kan antas å ha virket inn på kjøpet. Det foreligger således en mangel, jf. fkjl. § 17 første ledd bokstav b jf. § 16 første ledd bokstav b.

Klageren har krevd kr 28.976,- i prisavslag for turbo og ekstravarmer. Dersom mangelen ikke rettes eller tingen omleveres, kan forbrukeren i henhold til fkjl. § 31 første ledd kreve et passende prisavslag slik at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand på leveringstiden. Innklagde har ikke rettet manglene eller omlevert, og klageren har således krav på prisavslag. Madsen Bil AS har 15.12.2014 oppgitt skifte av turbo til kr 17.926,81 og kostnaden for skifte av ekstravarmer til kr 11.049,-, totalt kr 28.976,-. Utvalget finner at prisavslaget passende kan settes i samsvar med denne summen.

IV. Konklusjon

Forbrukertvistutvalget fatter slikt

Vedtak:

Bærum Auto AS plikter å betale kr 28.976,- – kronertjueåttetusennihundreogsyttiseks 00/100 – til Pawel Lozinski.

Oppfyllelsesfristen er 1 – én – måned fra vedtakets forkynnelse.

Vedtaket er enstemmig.

Du kan lese mer om selgers rettigheter ved salg av bruktbil her, og i denne artikkelen kan du lese om kjøpers rettigheter ved kjøp av bruktbil.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.