Klage på rekkevidde på elbil

Klage på rekkevidde på elbil

Du kan klage på rekkevidde på elbil dersom antall kilometer avviker fra det som følger av avtalen og opplysninger gitt av selger. Ved en slik mangel kan du kreve retting, omlevering, prisavslag, heving og/eller erstatning. 

Når utgjør dårlig rekkevidde en mangel?

Dårlig rekkevidde vil i hovedsak utgjøre en mangel dersom rekkevidden avviker fra avtalen eller opplysninger gitt av selger, jf. forbrukerkjøpsloven § 16, jf. § 15 og kjøpsloven § 17. Hvis selger for eksempel har opplyst at bilen har en rekkevidde på 300 km og rekkevidden i realiteten kun er 180 km foreligger en mangel. Det innebærer at du har rett til å klage på elbilens rekkevidde. 

Krav som kan gjøres gjeldende

Dersom bilen lider av en mangel i form av dårlig rekkevidde har selger først og fremst rett og plikt til å forsøke å reparere bilen eller omlevere en ny bil. Dersom dette ikke lar seg gjøre innen rimelig tid kan kjøper kreve prisavslag eller heving. Et prisavslag skal utgjøre differansen mellom bilens verdi i kontraktsmessig stand og verdien med mangelen.

Bilde av boken

Ved mer alvorlige avvik fra kontrakten kan kjøperen heve, altså annulere avtalen. En forbruker kan heve avtalen med selger, med mindre mangelen er «uvesentlig». Ved privatkjøp er terskelen for å heve høyere, hvor det kreves et «vesentlig kontraktbrudd». Se neste underoverskrift for eksempler på avgjørelser fra Forbrukertvistutvalget. 

I tillegg til en av de overnevnte misligholdsbeføyelsene kan kjøper kreve erstatning for eventuelt øvrig økonomisk tap. Det kan for eksempel dreie seg om merutgifter til alternativ transport som følge av at bilen plutselig og uventet har gått tom for strøm. 

Eksempel hevingsavgjørelser

I saken 16/738 for Forbrukertvistutvalget hadde en kjøper reklamert på en elbils rekkevidde. Avgjørende var om det forelå en mangel som følge av at bilen ikke svarte til selgers opplysninger etter forbrukerkjøpsloven § 16 første ledd bokstav c. Forbrukertvistutvalget fant det ikke bevist at selger hadde gitt opplysning om at bilen hadde en rekkevidde på 240 km. Ettersom rekkevidden på 124 km, lå innenfor en rekkevidde på 115-170 km som selger hadde oppgitt som den reelle rekkevidde, forelå ingen mangel. Derfor fikk ikke kjøper adgang til å heve kjøpet. Husk derfor å få all informasjon av relevans skriftlig. 

Til sammenlikning fikk kjøper medhold i FU-saken 16/1206. I saken kom utvalget til at bilen hadde en produksjonsfeil som førte til ladeproblemer og kortere rekkevidde. Dette utgjorde en mangel. Videre var ikke mangelen «uvesentlig», hvilket medførte at kjøper fikk heve.

Advokathjelp med å klage på elbilens rekkevidde

Dersom din elbil har dårligere rekkevidde enn du ble forespeilet av selger, kan det være god grunn til å klage. Biladvokatene i Advoktfirmaet Teigstad har god kompetanse innen slike saker og bistår deg gjerne. Vi tilbyr deg en gratis forhåndsvurdering av din sak. Videre advokatutgifter vil ved tvist i stor grad dekkes av din bilforsikring. Ta kontakt med vårt advokatkontor per telefon, e-post eller ved å fylle ut skjemaet under.

Vanlige spørsmål

Kan jeg klage på rekkevidde på elbil?

Ja, en elbil som har en kortere rekkevidde enn det som fremgår av avtalen med selger lider av en mangel. I slike tilfeller kan kjøper ha rett til ulike mangelsbeføyelser. 

Hva kan jeg kreve ved dårlig rekkevidde?

Dersom rekkevidden utgjør en mangel ved bilen kan du holde kjøpesummen tilbake og kreve retting eller omlevering. Dersom selger ikke reparerer bilen eller leverer en ny kan du kreve prisavslag eller heving. I tillegg kan du kreve erstatning for eventuelt øvrig økonomisk tap som følge av mangelen.

Når kan jeg heve kjøpet grunnet dårlig rekkevidde?

Ved forbrukerkjøp kan du heve kjøpet så lenge det foreligger en mangel og denne ikke er «uvesentlig». Dersom du har kjøpt bilen av en annen privatperson kan du bare heve dersom det foreligger et «vesentlig kontraktbrudd». 

Hva er fristen for å reklamere?

Du må reklamere «innen rimelig tid» etter at du oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Ved forbrukerkjøp er denne fristen aldri kortere enn to måneder fra kjøper oppdaget mangelen. Videre gjelder en absolutt frist på to år fra overtakelse ved privatkjøp og fem år ved forbrukerkjøp.

Må jeg betale for advokat ved klage på elbil?

Din bilforsikring vil dekke store deler av advokatutgiftene. Normalt må du betale en egenandel mellom 2000 og 5000 kroner, samt 20% av det overskytende. Forsikringsselskapet dekker altså rundt 80% av advokatutgiftene ved en tvist. 

 

Kilder

Engstrøm, Bjørn, Ole Andresen og Terje Bryn. Bilansvaret, 2. utgave, Oslo, 2005.

Tverberg, Arnulf. Forbrukerkjøpsloven med kommentarer, Oslo, 2008.

Masteroppgave: https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/21676/73172.pdf?sequence=3 

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.