Klage på kjøp av ny bil

Klage på kjøp av ny bil

Dersom du oppdager feil og mangler ved en ny bil, så er det langt lettere å reklamere på dette enn ved reklamasjon av bruktbil. En ny bil skal være feilfri, forbrukerkjøpsloven kommer alltid til anvendelse med noe lempeligere regler(ved salg til privatperson), samt at nye biler selges med en rekke varierende garantier.

Det kan stilles langt høyere forventinger til en nybil enn til en bruktbil. Når man kjøper en bruktbil så må man kunne forvente at det etter hvert vil komme reparasjoner. Det vil også lettere bli antatt at en feil har tilkommet etter at man overtok risikoen for bilen, altså etter kjøpet. Som forbruker har du også fått en ekstra stor beskyttelse i forhold til andre kjøpere, da saken reguleres av forbrukerkjøpsloven.

Etter forbrukerkjøpsloven foreligger det en mangel dersom bilen ikke er i samsvar med det som følger av avtalen. Dette innebærer bilen skal være feilfri. Dersom du har kjøpt en ny bil vil enhver feil med bilen som ikke kan knyttes til deg dermed være selger ansvar.

Bilde av boken

Reklamasjonsfrister ved kjøp av ny bil

Når du blir klar over en feil ved bilen er det viktig å være oppmerksom på at du må følge reklamasjonsreglene. Etter forbrukerkjøpsloven foreligger det en relativ og en absolutt reklamasjonsfrist. Dersom disse fristene ikke overholdes mister du kravene dine.

Etter den relative fristen må du klage innen rimelig tid etter at du oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Denne fristen er imidlertid aldri kortere enn to måneder fra du oppdaget mangelen.

Når det gjelder den absolutte fristen følger det av forbrukerkjøpsloven at reklamasjon som hovedregel må skje senest to år etter at du overtok tingen. Dersom tingen ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Dette tilsier at du i de fleste tilfeller vil ha frist på fem år. Dersom selgeren ved garanti har påtatt seg ansvar for mangler i lengre tid, vil det være denne som gjelder. Du har dermed ganske lang tid. Det viktigste vil som oftest dermed være å være obs på å reklamere innen to måneder etter at du oppdaget mangelen. Her kan du lese mer om reklamasjonsfristene ved bilkjøp.

Etter forbrukerkjøpsloven har du en rekke muligheter dersom bilen har en mangel. I hovedsak vil dette variere utfra hvor alvorlige manglene er.

 

Krav på retting eller omlevering

Dersom bilen har en mangel vil ha krav på retting eller omlevering. Som hovedregel kan du velge mellom disse. Du kan altså få en helt ny bil om du ønsker dette. Dersom det er urimelig å kreve omlevering av selgeren vil du imidlertid måtte avfinne deg med å få reparert bilen du har fått. Det stilles strenge krav til selgers reparasjon av bilen.

Krav på prisavslag

Dersom bilen har en mangel regnes prisavslag som en subsidiær beføyelse. Dette innebærer at selger har krav på å få reparert bilen du har eller levere en ny, før du kan kreve prisavslag. Prisavslag skal i korte trekk svare til forskjellen på bilens nåværende verdi og markedsverdien den ville hatt som en feilfri, ny bil.

Krav på å få hevet kjøpet

Hvis det foreligger en mangel kan du også i en del tilfeller kan også heve kjøpet. Dette innebærer at kjøpet annulleres. Selger må returnere pengene til deg, og du må returnere bilen til selger. Dette regnes som en relativt inngripende sanksjon mot selger, derfor følger det av forbrukerkjøpsloven at mangelen ikke må være uvesentlig. Hva som nærmere ligger i dette må avgjøres etter en konkret vurdering. Her kan du kan lese mer utfyllende om heving av bilkjøp

Krav på erstatning

I enkelte tilfeller vil du også kunne kreve erstatning for ytterligere økonomisk tap som følger av mangelen. Ved skade på bil vil dette være forbeholdt de spesielle tilfeller. Det kan for eksempel tenkes at du av tidsårsaker ble nødt til å pådra deg andre reiseutgifter som følge av at bilen ikke fungerte, eller at mangelen på bilen førte til en trafikkulykke.

Bruk advokat ved klage på kjøp av ny bil

Dersom du ønsker å klage på kjøp av ny bil kan du kontakte oss ved å sende en uforpliktende melding. Advokatutgifter ved klage på kjøp av ny bil dekkes i stor grad av bilens forsikring.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.