Klage på bilkjøp

Klage på bilkjøp

Mange av våre klienter ønsker å klage på bilkjøp. Vi vil derfor her skrive om når du kan klage på et bilkjøp. Ta gjerne kontakt med oss for en gratis og uforpliktende samtale dersom du har spørsmål eller lurer på noe. Vi hjelper deg gjerne. Blir det aktuelt, vil bilforsikringen din ofte dekke det meste av advokatutgiftene.


Har du spørsmål om selgers rettigheter ved salg av bruktbil kan du lese mer om dette her.

Forskjellige lover

Merk at saksforholdet kan reguleres av forskjellige lover avhengig av hvem du kjøpte bilen av. Kjøpte du bilen av en privatperson, vil kjøpsloven komme til anvendelse. Kjøpte du derimot bilen av en bilforhandler vil forbrukerkjøpsloven komme til anvendelse. Denne loven kommer til anvendelse i alle forhold hvor en forbruker kjøper en bil av en næringsdrivende. Forbrukerkjøpsloven er mer gunstig for kjøper, siden den er ment å beskytte kjøper mot en sterkere profesjonell part. Du kan trykke på disse lenkene dersom du har flere spørsmål om hvilke rettigheter du generelt kan utlede av kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven.

Har bilen en mangel?

Dette er det første spørsmålet du må finne ut av dersom du ønsker å klage på bilkjøp. Har ikke bilen en mangel vil du ikke ha noen krav mot selger. En mangel innebærer at det leverte ikke er i samsvar med det som er avtalt.

Det avgjørende er hva som står i kontrakten. Er ikke bilen i samsvar med det som følger av kontrakten vil bilen ha en mangel. Er det ikke mulig å utlede noe direkte av kontrakten er det et prinsipp innen kjøpsretten at varen skal samsvare med den alminnelige forventningen til varen. Har du for eksempel kjøpt en ny bil skal den samsvare med kravene til en ny bil.

Det kan også foreligge mangler dersom selger har holdt tilbake viktige opplysninger for bilkjøpet, eller gitt uriktige opplysninger. Bilselgeren har for eksempel opplyst om at bilen er i god stand, mens den egentlig må på verksted før den kan kjøres. Eller bilselgeren vet at motoren til stadighet fusker, men unnlater å opplyse om dette ved salget. Du kan lese mer om mangelsbegrepet i denne utførlige artikkelen.

Hva må du gjøre dersom du oppdager en mangel?

Det første du må gjøre dersom du oppdager en mangel er å si fra til selgeren. I både kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven er det et krav om at kjøper må reklamere på mangler innenfor visse tidsfrister. Her kan du lese om hvilken lov som kommer til anvendelse. Reklamerer du ikke innenfor disse fristene vil du kunne miste kravet ditt. En må reklamere innen både en relativ reklamasjonsfrist og en absolutt reklamasjonsfrist.

Den relative reklamasjonsfristen dreier seg om at kjøper på reklamere innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Hvor lang fristen er må bero på en konkret vurdering, men i forbrukerkjøp kan fristen aldri være kortere enn to måneder fra forbrukeren oppdaget mangelen. Innenfor kjøpsloven vil fristen normalt være rundt et par uker.

Den absolutte fristen dreier seg om at en kjøper ikke kan reklamere på noen mangler etter et visst, absolutt tidspunkt. I kjøpsloven vil det absolutte tidspunktet for kjøp av bil være to år, mens det i forbrukerkjøpsloven vil være fem år.

Disse reklamasjonsreglene har vært en felle for mange kjøpere gjennom tiden. Det kan derfor være nyttig å lese denne mer utdypende artikkelen om reklamasjonsfrister for å få et bedre innblikk i reglene.

Les også: Klage på kjøp av ny bil

 

Klage på bilkjøp – hvilke muligheter har du?

Retting

Foreligger det en mangel vil du ha mange muligheter vedrørende klage på bilkjøp. For det første vil du kunne kreve at selgeren reparerer bilen. Dette vil si at han reparerer bilen til den stand den skulle være etter avtalen. Du kan lese mer om krav om retting i denne artikkelen. Retting er den prinsipale beføyelsen. Dette innebærer at selger har en retterett. Dette betyr at selger har en rett til å reparere bilen før du sender den til noen andre på reparasjon. Dersom selger reparerer bilen vil han parere andre krav fra kjøpers side, for eksempel prisavslag eller heving.

Prisavslag

Ved klage på bilkjøp vil du i en del tilfeller ha et krav om prisavslag. Du kan lese mer om dette hvis du trykker på lenken. Prisavslag går grovt ut på at du får økonomisk kompensasjon tilsvarende hvilken betydning mangelen har for bilens økonomiske verdi. Prisavslag kan da kun kreves hvis selger ikke retter bilen innen tidsfristen.

Heving

Mange klienter som vil klage på bilkjøp ønsker å heve kjøpet. Dette innebærer at du leverer tilbake bilen og får pengene tilbake. Dette er en alvorlig beføyelse for selger hvilket innebærer at det innenfor kjøpsloven er et krav om at mangelen må være vesentlig Innenfor forbrukerkjøpsloven er kravet at mangelen ikke må være uvesentlig. Det er dermed en lavere terskel for å heve dersom du har kjøpt bilen av en bilforhandler. Vi har skrevet en lang artikkel om å heve bilkjøp som vi anbefaler deg å lese.

Om vilkårene over er innfridd vil bero på en konkret helhetsvurdering fra sak til sak. Det er likevel sentrale momenter som går igjen. Det aller viktigste vilkåret er mangelens betydning for kjøper. Jo større betydning mangelen har, jo større sannsynlighet er det for å heve. Er bilen ikke kjørbar, vil kjøper ha større sannsynlighet for å heve. Videre vil det ha betydning om mangelen kan kompenseres med prisavslag. Vil den det vil det være mindre sjanse for å heve, siden det overordnede utgangspunktet er at avtaler skal holdes. Videre vil det ha betydning om selger har handlet uaktsomt. Han er da ikke like beskyttelsesverdig og det er større sjanse for å heve. Har selger for eksempel gitt uriktige opplysninger vil det være stor sjanse for å heve. Det er også flere momenter men disse er ofte de viktigste. Ved klage på bilkjøp er det viktigst å være obs på at heving fordrer en konkret helhetsvurdering.

Merk at disse beføyelsene utelukker hverandre. Ved klage på bilkjøp kan en ikke både heve kjøpet, kreve retting og få prisavslag, du må velge ett av alternativene. Erstatning (se straks under) kan du imidlertid kreve i tillegg til disse andre beføyelsene.klage på bilkjøp

Erstatning

Ved klage på bilkjøp vil du i enkelte tilfeller også ha et krav om erstatning. Les mer om dette ved å trykke på lenken.

Enkelt sagt betyr at du får erstattet det økonomiske tapet som oppsto som en følge av mangelen. Har bilen for eksempel stoppet i ødemarken, kan du ofte få erstattet andre reiseutgifter. Dette kommer da i tillegg til et eventuelt prisavslag, eller i tillegg til et krav om heving.

Vilkårene for erstatning er at kjøper må ha hatt et økonomisk tap. Videre må det økonomiske tapet være som en følge av mangelen, og det må foreligge et ansvarsgrunnlag på selgers side. Dette er normalt at selger har handlet uaktsomt, men innenfor både kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven stilles det opp mindre krav slik at det er stor sannsynlighet for at det vil foreligge et ansvarsgrunnlag. Mer om dette står i artikkelen det er lenket til.

Dette er de mest åpenbare mulighetene du vil ha dersom du ønsker å klage på bilkjøp. Merk at det også kan finnes andre muligheter for å nå frem med en klage på bilkjøp, men vi vil ikke gå inn på dette her.

Ta gjerne kontakt dersom du vil klage på bilkjøp

Biladvokat.no har flere advokater med teknisk og juridisk erfaring på området. Ikke nøl med å ta kontakt for en gratis og uforpliktende samtale dersom du ønsker å klage på bilkjøp. Vi hjelper deg gjerne. Husk at bilforsikringen vil dekke store deler av advokatutgiftene. Vi hjelper deg gjerne med å finne ut om bilforsikringen dekker advokatutgiftene. Kontakt oss ved å ringe eller send e-post, eller ved å fylle in skjemaet til høyre.

Mange av våre kunder har spørsmål om angrerett ved bilkjøp. Du kan lese mer om dette ved å trykke på lenken.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.