Klage på bruktbilkjøp

Klage på bruktbilkjøp

Ved kjøp av bruktbil gjelder i utgangspunktet de vanlige regler for reklamasjonsfrister dersom man ønsker å klage på bil eller forhandler, og for eksempel kreve heving av bilkjøpet. Bruktbiler blir imidlertid ofte solgt «som den er».


Reklamasjonsfristene ved bruktbilkjøp

Reklamasjonsfristene ved bruktbilkjøp er i prinsippet det samme som ved reklamasjon på en ny bil. For det første må man være innenfor den relative reklamasjonsfristen, altså må man klage innen rimelig tid etter man fant eller burde funnet mangelen. Du kan lese mer om reklamasjonsfristen her. Hva som er innenfor rimelig tid må vurderes konkret for det enkelte tilfellet, og det er ikke mulig å fastslå en eksakt tid man må holde seg innenfor. Det generelle rådet er å reklamere til forhandleren så snart man oppdager at noe er galt.

Når det gjelder den absolutte reklamasjonsfristen så avhenger denne av om det er et kjøp mellom to private eller to næringsdrivende, eller om det er en privat som kjøpet av en forhandler. I sistnevnte tilfelle gjelder forbrukerkjøpsloven, og da en den absolutte fristen 5 år. I øvrige tilfelle er fristen 2 år.

Om man oversitter fristene så mister man også mulighetene til å klage på bilkjøp, deriblant muligheten for å få prisavslag, erstatning eller heving.

Klage på bilkjøp når bilen er solgt «som den er»

Til felles for mange bruktbilkjøp, og da særlig mellom private parter, er at bilen blir solgt «som den er», «som den står», «som besiktiget» eller lignende forbehold («as is»-klausul).

Dette betyr imidlertid ikke at det er umulig å klage på bilkjøp ved å reklamere på feil og mangler. Ved forbrukerkjøp følger det av forbrukerkjøpsloven § 17:

Selv om tingen er solgt «som den er» eller med lignende alminnelig forbehold, foreligger det en mangel

a) når tingen er i dårligere stand enn forbrukeren med rimelighet hadde grunn til å forvente på bakgrunn av forbeholdet, kjøpesummens størrelse og forholdene ellers, eller

b) når det foreligger forhold som nevnt i § 16 første ledd bokstav b eller c

I kjøpsloven § 19 fremgår følgende:

(1) Selv om tingen er solgt «som den er» eller med liknende alminnelig forbehold, foreligger mangel når

(a) tingen ikke svarer til opplysninger som selgeren har gitt om tingen, dens egenskaper eller bruk og som kan antas å ha innvirket på kjøpet,

(b) selgeren ved kjøpet har forsømt å gi opplysning om vesentlige forhold ved tingen eller dens bruk som han måtte kjenne til og som kjøperen hadde grunn til å rekne med å få, såframt unnlatelsen kan antas å ha innvirket på kjøpet, eller

(c) tingen er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å rekne med etter kjøpesummens størrelse og forholdene ellers.

(2) Selges brukte ting på auksjon gjelder reglene i første ledd tilsvarende så langt de passer.

Hva sier reglene?

Men hva kan vi utlede av dette?

  • For det første kan man likevel påberope seg mangelen dersom selgeren har holdt tilbake informasjon om bilen, og det antas at dette har innvirket på kjøpet. For eksempel at bilen har vært i en omfattende kollisjon.
  • For det andre kan man likevel reklamere dersom selgeren har gitt feil opplysninger, dersom det antas å ha innvirket på kjøpet.
  • For det tredje kan du likevel klage dersom bilen er i dårlige stand enn du kunne vente utifra pris, alder og kilometerstand og forholdene for øvrig.

Eksempel fra Forbrukertvistutvalget

Eksempel på sistnevnte kan illustreres med en sak fra Forbrukertvistutvalget, hvor kjøpet hadde kjøpt en 8 år gammel bruktbil fra en forhandler. Etter 1,5 måneder og 6000 kjørte kilometer, havarert motoren. Bilen var solgt «som den er»:

Den åtte år gamle bilen hadde på dette tidspunktet gått en og en halv måned og ca. 6 000 km etter leveringen. Det foreligger ingen sakkyndig vurdering av når feilene som ledet til motorhavari, kan ha oppstått. Motorhavariet oppstod imidlertid innenfor seksmånedersfristen i fkjl. § 18 annet ledd, og innklagde har ikke ført bevis for at feilene ikke eksisterte ved leveringen. Den relativt lave kilometerstanden tilsier også at det ikke er påregnelig med så omfattende feil. Under noe tvil er utvalget kommet til at feilen forelå på leveringstidspunktet. Utvalget har videre blant annet sett hen til kjøpesummen, mangelens omfang og utbedringskostnadene, og finner at bilen var i dårligere stand enn klageren med rimelighet hadde grunn til å forvente. Det foreligger således en mangel, jf. fkjl. § 17 første ledd bokstav a. Klageren har krav på erstatning for sitt økonomiske tap som følge av mangelen, jf. fkjl. § 33 første ledd jf. § 52 første ledd.

Kjøper fikk prisavslag med kroner 61 000.

 

Klage på bilforhandler

I noen tilfeller er det ikke bilen det er noe galt med, men forhandlingene som leder frem til bilkjøpet. I andre tilfeller kan det være en kombinasjon av begge – en mangelfull bil og en uredelig forhandler.

Dersom du kjøper bruktbil gjennom en profesjonell bilforhandler, altså ikke av en privatperson, kan du forvente visse krav til tjenesten.

En forhandler som driver med salg av bruktbiler, kan ikke fraskrive seg alt ansvar med den begrunnelse at bilen er brukt, eller at tidligere eier ikke har opplyst om eventuelle feil. Dersom det foreligger feil eller forhold som kjøper burde kunne regne med å få, og som forhandleren er klar over eller burde være klar over, er dette informasjon som skal meddeles kjøper. I motsatt fall vil det kunne foreligge opplysningssvikt.

Forhandleren kan heller ikke gi uriktige opplysninger om bruktbilen. Etter norsk rett kan uriktige opplysninger om ytelsen i seg selv utgjøre et kontraktsbrudd.

Benytt advokat ved klage på bilkjøp

Kontakt oss ved å sende en uforpliktende melding dersom du vurderer å klage på en bruktbil. Advokatutgifter i saker om bilkjøp dekkes i stor grad av bilens forsikring. Vi  kan hjelpe deg med å klage på bilkjøpet, heve kjøpet, kreve prisavslag, få erstatning og liknende

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.