Hvilke rettigheter gir kjøpsloven ved motorsykkelkjøp?

Hvilke rettigheter gir kjøpsloven ved motorsykkelkjøp?

Har du kjøpt eller vurderer å kjøpe motorsykkel? Da er det lurt å være klar over sine rettigheter. I denne artikkelen vil vi gjennomgå hvilke rettigheter man har etter kjøpsloven ved kjøp av motorsykkel. Kontakt oss gjerne dersom du føler deg usikker eller ønsker er rask avklaring.


Når gjelder kjøpsloven?

Kjøpers rettigheter er noe forskjellige etter kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven. Da er det lurt å være klar over hvilken lov som gjelder.

Utgangspunktet er kjøpsloven

Utgangspunktet er at kjøp omfattes av kjøpsloven. Dette gjelder så langt ikke annet er fastsatt i lov. Ved forbrukerkjøp er det forbrukerkjøpsloven som skal gjelde.

Bilde av boken

Utdrag fra kjøpsloven § 1 (1):

Loven gjelder kjøp for så vidt ikke annet er fastsatt i lov. For forbrukerkjøp gjelder forbrukerkjøpsloven. For kjøp av fast eiendom gjelder avhendingslova.

Forbrukerkjøpsloven vil altså komme til anvendelse for forbrukerkjøp. For å avgjøre om noe er et forbrukerkjøp, må man gå til forbrukerkjøpsloven. Dersom ikke forbrukerkjøpsloven kommer til anvendelse, er det altså kjøpsloven som regulerer kjøpet.

Forbrukerkjøpsloven gjelder for forbrukerkjøp

Utdrag fra forbrukerkjøpsloven § 1:

Loven gjelder forbrukerkjøp, hvis ikke noe annet er fastsatt i lov.

Med forbrukerkjøp menes salg av ting til en forbruker når selgeren eller selgerens representant opptrer i næringsvirksomhet.

Med forbruker menes en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Forbrukerkjøpsloven gjelder altså ved avtale om kjøp av en ting mellom en forbruker og en selger som opptrer i næringsvirksomhet for at loven skal komme til anvendelse.

Som utgangspunkt kommer kjøpsloven til anvendelse dersom du har kjøpt motorsykkelen fra en privatperson, mens forbrukerkjøpsloven kommer til anvendelse dersom du har kjøpt motorsykkelen fra en næringsdrivende. Du kan lese mer om grensen mellom kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven her.

I forkant av kjøpet: Selgers opplysningsplikt

Før et motorsykkelkjøp er det ofte vanlig at man tar en titt på motorsykkelen sammen med selgeren. Kanskje tar man til og med en prøvetur. I forkant av og i forbindelse med inngåelsen av en kjøpekontrakt, er selgeren forpliktet til å gi opplysninger om motorsykkelen som er relevante for kjøperen. Hvis ikke dette er gjort, vil det kunne foreligge opplysningssvikt. Dette vil kunne ha betydning for kontraktens innhold og en eventuell senere mangelsvurdering.

Når innholdet av en kontraktsforpliktelse skal fastlegges, er opplysninger som er gitt om motorsykkelen sentralt.

Et viktig skille går her mellom opplysninger som er gitt, og opplysninger som ikke er gitt, men som er holdt tilbake.

 • Dersom opplysninger som er gitt viser seg å være uriktige, behandles det som et spørsmål om opplysningsrisiko.
 • Dersom opplysninger er holdt tilbake, behandles det som et spørsmål om opplysningsplikt.

Skillet mellom uriktige og tilbakeholdte opplysninger er særlig viktig når reglene om opplysningssvikt anvendes for å fastlegge innholdet av en kontraktsforpliktelse.

 • Dersom en gitt opplysning er uriktig, kan reglene om opplysningsrisiko gjøre at kravene til gjenstanden settes til side som om opplysningen hadde vært riktig.
 • Dersom en opplysning er tilbakeholdt, kan reglene om opplysningsplikt gjøre at gjenstandens kontraktsmessighet bedømmes som om opplysningene faktisk hadde blitt gitt.

Uriktige opplysninger

Situasjonen der selgeren har gitt uriktige opplysninger om motorsykkelen, reguleres i kjøpsloven § 18. Etter denne bestemmelsen vil motorsykkelen måtte svare til opplysninger som selgeren har gitt om den, dersom disse opplysningene kan sies å ha innvirket på kjøpet.

§ 18. Opplysning om egenskaper eller bruk.

(1) Reglene om mangler gjelder også når tingen ikke svarer til opplysninger som selgeren i sin markedsføring eller ellers har gitt om tingen, dens egenskaper eller bruk og som kan antas å ha innvirket på kjøpet.

(2) Reglene i første ledd gjelder tilsvarende når tingen ikke svarer til opplysning som noen annen enn selgeren har gitt på tingens innpakning, i annonse eller annen markedsføring på vegne av selgeren eller tidligere salgsledd. Dette gjelder ikke om selgeren verken visste eller burde ha visst at opplysningen var gitt.

(3) Reglene i første og andre ledd gjelder ikke når opplysningen i tide er rettet på en tydelig måte.

Det er i alminnelighet to hovedvilkår som må være oppfylt for at en opplysning skal påvirke de kravene som stilles til kontraktsmessig ytelse:

 1. Det må være gitt opplysninger som er uriktige eller misvisende. Det må altså være et avvik mellom ytelsen og de opplysninger som er gitt.
 2. Opplysningene må kunne antas å ha innvirket på kjøpet. Opplysningene må altså ha vært motiverende for kjøperen.

Det er ingen tvil om at det vil foreligge en mangel ved kjøpet dersom motorsykkelen ikke svarer til sentrale opplysninger som selgeren har gitt om motorsykkelen, dens egenskaper eller bruk og som kan antas å ha innvirket på kjøpet.

Tilbakeholdte opplysninger

Kjøperens rettigheter etter kjøpsloven innebærer også at selger ikke kan holde tilbake viktige opplysninger.

Det følger av kjøpsloven at det foreligger en mangel om selgeren ved kjøpet har forsømt å gi opplysning om vesentlige forhold ved motorsykkelen eller dens bruk som han måtte kjenne til og som kjøperen hadde grunn til å regne med å få, såfremt unnlatelsen kan antas å ha innvirket på kjøpet.

Opplysningene må altså dreie seg om vesentlige forhold. Dette må vurderes ut fra en konkret helhetsvurdering. Det aktuelle forholdet må ha vært kjent for selgeren, og kjøperen må ha hatt grunn til å regne med å få opplysningen om forholdet. Dette vil typisk være tilfellet ved alvorlige og store feil, som det vanskelig kan sies at selger ikke har hat kjennskap til. I tillegg må opplysningen kunne antas å ha innvirket på kjøpet. Er det snakk om alvorlige feil, vil slike opplysninger som regel innvirke på kjøpet.

Forholdet mellom opplysningsplikt og undersøkelsesplikt

Reglene om opplysningsplikt har også en side til kjøpers undersøkelsesplikt. I mange tilfeller vil det ikke foreligge en mangel dersom det er klart at kjøper har misligholdt sin undersøkelsesplikt. Som den alminnelige hovedregel er det imidlertid antatt at opplysningsplikten går foran undersøkelsesplikten.

Dette innebærer at dersom selgeren har misligholdt sin opplysningsplikt, og kjøperen har misligholdt sin undersøkelsesplikt, vil det i de fleste tilfeller foreligge en mangel ved motorsykkelkjøpet.

Regelen om kjøper undersøkelsesplikt står i kjøpsloven § 20.

§ 20. Kjøperens onde tro, forundersøkelse m m.

(1) Kjøperen kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han kjente eller måtte kjenne til ved kjøpet.

(2) Har kjøperen før kjøpet undersøkt tingen eller uten rimelig grunn unnlatt å etterkomme selgerens oppfordring om å undersøke den, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende noe som han burde ha oppdaget ved undersøkelsen, med mindre selgeren har handlet grovt aktløst eller for øvrig i strid med redelighet og god tro.

(3) Reglene foran gjelder tilsvarende når kjøperen før kjøpet er gitt høve til å undersøke en prøve og mangelen angår en egenskap som skulle framgå av prøven.

Har du oppdaget feil og mangler?

Dersom du i etterkant av kjøpet har oppdaget feil og mangler ved motorsykkelen, kan det være at du for eksempel har krav på at selger retter feilene, krav på prisavslag eller krav på heving av kjøpet.

Før det kan bli aktuelt å gjøre slike kontraktsbruddskrav gjeldende, må det vurderes om feilen utgjør et kontraktsbrudd.

For at det skal foreligger et kontraktsbrudd, må to vilkår være oppfylt:

 1. Det må foreligge en oppfyllelsessvikt. Dette kan være mangler, forsinkelser osv.
 2. Årsaken til oppfyllelsessvikten kan ikke være kjøper eller forhold på kjøpers side.

Dersom begge vilkårene er oppfylt, foreligger det kontraktsbrudd. Du kan lese mer om feil og mangler ved motorsykkelkjøp her.

Hvordan vurdere om det foreligger en mangel?

Konkret mangelsvurdering: Utgangspunktet er avtalen

Det klare utgangspunktet for fastleggelsen av enhver avtaleforpliktelse er avtalen og dens ordlyd. Det skal med andre ord foretas en konkret vurdering.

Hovedregelen er at motorsykkelen skal være i samsvar med det avtalte. Dette innebærer at du må se på kontrakten og eventuelt salgsannonsen, for å se om motorsykkelen samsvarer med dette. Dersom motorsykkelen du har mottatt ikke samsvarer med det som var avtalt, vil det foreligge en mangel ved kjøpet.

Abstrakt mangelsvurdering

Dersom avtalen ikke inneholder konkrete holdepunkter for hvilke krav som skal stilles til motorsykkelen, må forpliktelsens innhold fastlegges etter en abstrakt vurdering. Dette er en mer generell vurdering. Ved en slik generell vurdering tas det ofte utgangspunkt i en standard utenfor og uavhengig av kontrakten. En ofte benyttet standard i norsk kontraktsrett er kravet til en alminnelig god ytelse.

Se kjøpsloven § 17 som regulerer når det foreligger en mangel.

§ 17. Varens egenskaper.

(1) Tingen skal være i samsvar med de krav til art, mengde, kvalitet, andre egenskaper og innpakning som følger av avtalen.

(2) Dersom annet ikke følger av avtalen, skal tingen:
(a) passe for de formål som tilsvarende ting vanligvis brukes til;
(b) passe for et bestemt formål som selgeren var eller måtte være kjent med da kjøpet ble inngått, unntatt når forholdene viser at kjøperen for så vidt ikke bygde på selgerens sakkunnskap og vurdering eller ikke hadde rimelig grunn til å gjøre det;
(c) ha egenskaper som selger har vist til ved å legge fram prøve eller modell;
(d) være pakket på vanlig eller annen forsvarlig måte som trengs for å bevare og beskytte tingen.

(3) Tingen har mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene i paragrafen her.

Hvilke rettigheter har jeg dersom motorsykkelen er mangelfull?

Dersom det foreligger en mangel og denne ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, foreligger det et kontraktsbrudd. Da kan det bli aktuelt å gjøre ulike kontraktsbruddskrav gjeldende.

Ved mangler er de aktuelle krav som følger:

 • Holde kjøpesummen tilbake
 • Retting
 • Omlevering
 • Prisavslag
 • Heving
 • Erstatning

Det følger av kjøpsloven § 30 (1):

Dersom det foreligger mangel og denne ikke skyldes kjøperen eller forhold på hans side, kan han etter §§ 31 til 40 kreve retting, omlevering, prisavslag, heving og erstatning samt holde kjøpesummen tilbake etter § 42. Hans rett til erstatning faller ikke bort ved at han gjør gjeldende andre krav eller ved at disse ikke kan gjøres gjeldende.

Holde kjøpesummen tilbake

Dersom det foreligger en mangel, har kjøperen etter kjøpsloven en tilbakeholdsrett. Med tilbakeholdsrett menes en rett til å holde sin egen ytelse – kjøpesummen – tilbake som sikkerhet for kontraktsmessig motytelse.

Kjøperens rett til å holde kjøpesummen tilbake følger av kjøpsloven § 42.

§ 42. Kjøperens tilbakeholdsrett.

Har kjøperen krav som følger av selgerens kontraktbrudd, kan kjøperen holde tilbake så mye av kjøpesummen som vil sikre at han får kravet dekket.

Tilbakeholdsretten kan benyttes for å sikre seg at selgeren sørger for at du som kjøper får en kontraktsmessig motorsykkel. Det må være et visst samsvar mellom det som holdes tilbake, og det kravet som skal sikres. Man kan altså ikke holde tilbake mer av kjøpesummen, enn det som tilsvarer mangelen ved motorsykkelen.

Dersom det oppdages en feil i form av en ripe i lakken på en motorsykkel til en pris på 100 000 kroner, kan ikke hele kjøpesummen holdes tilbake. Ripen i lakken tilsvarer kun en brøkdel av kjøpesummen, og det er denne brøkdelen du som kjøper har rett til å holde tilbake.

Retting og omlevering

Regelen om retting og omlevering finnes i kjøpsloven § 34.

§ 34. Krav på retting og omlevering (avhjelp).

(1) Kjøperen kan kreve at selgeren for egen rekning retter mangel dersom dette kan skje uten å volde selgeren urimelig kostnad eller ulempe. Selgeren kan isteden foreta omlevering etter § 36.

(2) Kjøperen kan kreve omlevering når mangelen er vesentlig. Dette gjelder ikke dersom det foreligger hindring eller misforhold som nevnt i § 23. Omlevering kan heller ikke kreves når kjøpet gjelder en ting som foreligger ved kjøpet og har slike egenskaper at den ut fra partenes forutsetninger ikke med rimelighet kan erstattes med en annen.

(3) Oppfyller ikke selgeren sin plikt til å rette eller omlevere, kan kjøperen kreve erstatning for sine forsvarlige utgifter ved å få mangelen rettet.

Med retting menes utbedring av en mangel, slik at motorsykkelen blir blir kontraktsmessig. Dersom en mangel lar seg utbedre, vil retting som regel være en hensiktsmessig løsning i begge parters interesse.

Med omlevering menes at selger oppfyller en gang til med en ny ytelse. Selger må altså levere en ny motorsykkel som oppfyller kontraktens krav.

Som en alminnelig regel gjelder at kjøper har krav på retting dersom det foreligger en mangel. Det er ikke noe vilkår om at mangelen skal være vesentlig, eller at selgeren skal kunne bebreides.

Dersom det foreligger en «vesentlig» mangel, kan kjøper kreve omlevering. Det er alminnelig antatt at vesentlighetsterskelen er den samme som når det er spørsmål om heving. Som er hovedregel er det dessuten et vilkår for omlevering at kjøperen «leverer tingen tilbake i vesentlig samme stand og mengde som han mottok den», jf. kjøpsloven § 66 første ledd.

Prisavslag

Det følger av kjøpsloven § 37, at kjøper kan kreve prisavslag dersom retting eller omlevering ikke kan gjennomføres, eller dersom selgeren bruker for lang tid.

§ 37. Prisavslag eller heving etter manglende avhjelp.

(1) Dersom retting eller omlevering ikke kommer på tale eller ikke blir foretatt innen rimelig tid etter at kjøperen har klaget over mangelen, kan kjøperen kreve prisavslag eller heve kjøpet etter §§ 38 eller 39. Dette gjelder ikke dersom kjøperen avslår avhjelp som han plikter å motta.

(2) Kjøperen kan ikke kreve prisavslag ved kjøp av brukte ting på auksjon.

Prisavslagets funksjon er å kompensere for mangelens økonomiske betydning. En mangelfull motorsykkel vil som oftest ha en mindre verdi enn en motorsykkel uten mangler. Har kjøperen betalt full kjøpesum, vil det derfor være en ubalanse mellom den prisen som er betalt, og den motorsykkelen som er levert. Dersom mangelen ikke blir avhjulpet gjennom retting eller omlevering, vil et prisavslag kunne gjenopprette denne balansen.

Det følger av kjøpsloven § 38 at prisavslaget som kan kreves, tilsvarer den matematiske reduksjonen i den avtalte kjøpesummen.

§ 38. Prisavslag.

Har tingen mangel, kan kjøperen kreve prisavslag slik at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktmessig stand på leveringstiden.

Prisavslaget skal fastsettes slik at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris tilsvarer forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand på leveringstiden. Dersom tingen er solgt til markedspris, vil prisavslaget reflektere mangelens økonomiske betydning. Dersom avtalt pris avviker fra markedsprisen, vil det måtte foretas en tilsvarende justering av prisavslaget.

Heving

Heving innebærer at partenes forpliktelser etter kontrakten bortfaller. Ved heving av et kjøp blir selgeren fritatt for leveringsplikt, samtidig som kjøperen fritas fra plikten til å betale kjøpesummen. Dersom kontrakten på hevingstidspunktet er helt eller delvis oppfylt, kan det bli tale om tilbakeføring av ytelsene som allerede er prestert. Kjøperen slipper å betale kjøpesummen, og at motorsykkelen må leveres tilbake.

Fordi heving fører med seg inngripende følger, oppstilles det strengere vilkår for å kreve heving, sammenliknet med for eksempel retting eller prisavslag. Heving er forbeholdt de tilfellene hvor dette etter en samlet vurdering fremstår som en rimelig reaksjon på kontraktsbruddet.

Det fremgår av kjøpsloven § 39 at vilkåret for å heve et motorsykkelkjøp er at mangelen medfører et «vesentlig kontraktsbrudd».

§ 39. Heving.

(1) Kjøperen kan heve kjøpet dersom mangelen medfører vesentlig kontraktbrudd.

(2) Kjøperen kan ikke heve kjøpet med mindre han gir selgeren melding om heving innen rimelig tid etter at han fikk eller burde ha fått kjennskap til mangelen, eller etter utløpet av den frist som kan følge av krav eller melding etter §§ 34 eller 36. Dette gjelder likevel ikke dersom selgeren har opptrådt grovt aktløst eller for øvrig i strid med redelighet og god tro.

Vilkåret om «vesentlig kontraktsbrudd» innebærer at det bare foreligger hevingsrett dersom kontraktsbruddet er av nærmere kvalifisert art. Begrunnelsen for en slik terskel kan forklares med de inngripende virkningene heving har på kontraktsforholdet. Heving kan ramme forholdsvis hardt.

Du kan lese mer om heving av motorsykkelkjøp her.

Erstatning

Dersom det foreligger kontraktsbrudd, vil den selgeren part på visse vilkår kunne bli erstatningsansvarlig for det økonomiske tapet kjøperen lider som følge av kontraktsbruddet. Erstatningen skal sette kjøperen i samme økonomiske stilling som han ville ha vært i dersom kontrakten hadde blitt oppfylt etter sitt innhold.

Regelen om erstatning finnes i kjøpsloven § 40.

§ 40. Erstatning.

(1) Kjøperen kan kreve erstatning for det tap han lider som følge av mangel ved tingen, for så vidt selgeren ikke godtgjør at det forhold at leveringen er mangelfull, skyldes hindring som nevnt i § 27. Reglene ellers i §§ 27 og 28 gjelder tilsvarende.

(2) Reglene i første ledd omfatter ikke slikt indirekte tap som nevnt i § 67 (2).

(3) Kjøperen kan i alle høve kreve erstatning dersom
(a) mangelen eller tapet skyldes feil eller forsømmelse fra selgers side eller
(b) tingen allerede på avtaletiden avvek fra det som er tilsikret av selgeren.

Grunnvilkårene for erstatningsplikt er:

 1. Ansvarsgrunnlag (for eksempel skyld hos selger).
 2. Økonomisk tap.
 3. Adekvat årsakssammenheng mellom ansvarsgrunnlaget og tapet.

Kjøpslovens reklamasjonsregler

De ulike kontraktsbruddskravene er ikke virkninger av kontraktsbrudd som automatisk inntrer.

For at kjøperen skal ha krav på for eksempel prisavslag for en motorsykkel som ikke tilfredsstiller kontraktens krav, må mangelen gjøres gjeldende. Kjøperen må reklamere på mangelen, og reklamasjonen må overholde reklamasjonsfristen.

Reklamasjonsregelen finnes i kjøpsloven § 32.

§ 32. Reklamasjon

(1) Kjøperen taper sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget den, gir selgeren melding som angir hva slags mangel det gjelder.

(2) Reklamerer kjøperen ikke innen to år etter den dag da han overtok tingen, kan han ikke seinere gjøre mangelen gjeldende. Dette gjelder ikke dersom selgeren ved garanti eller annen avtale har påtatt seg ansvar for mangler i lengre tid.

Det finnes både en relativ og en absolutt frist. Den relative fristen innebærer at kjøper må ha reklamert «innen rimelig tid» fra mangelen ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget . Den absolutte fristen er 2 år fra motorsykkelen ble overtatt. Dersom selgeren ved garanti eller annen avtale har påtatt seg ansvar for mangler i lengre tid, er det dette som vil gjelde.

Det gjelder et unntak fra reklamasjonsfristene dersom selgeren har «opptrådt grovt aktløst» eller for øvrig «i strid med redelighet og god tro». Dette følger av kjøpsloven § 33.

Har du spørsmål om dine rettigheter ved motorsykkelkjøp?

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål vedrørende dine rettigheter ved motorsykkelkjøp. Våre advokater har erfaring og kompetanse på området, og første vurdering av saken er gratis og uforpliktende. Send din henvendelse gjennom skjemaet under. Husk også at du kan ha rettshjelpsdekning i forsikringen, slik at mesteparten av advokatutgiftene kan bli dekket. Dette kan vi hjelpe til med å sjekke opp for deg.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.