Kjøpsloven med lovkommentar

Kjøpsloven med lovkommentar

Kapittel I. Virkeområde.

Kapittel I angir kjøpslovens virkeområde.

Kapittel II. Leveringen.

Bestemmelsene i kapittel II regulerer pliktene til selger i forbindelse med levering av tingen. Levering er av betydning for risikoovergangen fra selger til kjøper (se kapittel III), for kostnadsfordelingen mellom partene (se § 11), og ved vurderingen av hvorvidt det foreligger forsinkelse eller mangel (se §§ 21 og 22).

Kapittel III. Risikoen for tingen.

Bestemmelsene i kapittel III handler blant annet om hva det innebærer å ha risiko for tingen (se § 12), samt når den går over fra selger til kjøper (se § 13). 

Kapittel IV. Varens egenskaper; mangler m.m.

Bestemmelsene i kapittel IV regulerer de krav som stilles til varens egenskaper, samt hva som utgjør en mangel i kjøpslovens forstand. Her finnes også regler om selgerens opplysningsplikt i § 18, og virkningene av undersøkelse eller mangel på undersøkelse av kjøper i § 20. Tidspunktet for mangel reguleres av § 21.

Kapittel V. Kjøperens krav ved kontraktbrudd fra selgerens side.

Kapittel V inneholder bestemmelser som regulerer hvilke krav kjøperen kan gjøre gjeldende ved kontraktbrudd fra selgeren sin side. §§ 22-29 gjelder krav som kan fremmes dersom det oppstår forsinkelse, mens §§ 30-40 gjør seg gjeldende dersom det foreligger en mangel. § 41 regulerer rettsmangler. §§ 42-44 inneholder øvrige bestemmelser, herunder om kjøperens tilbakeholdsrett, reglene for kontraktbrudd ved kun en del av salgstingen, samt om levering etter hvert.

Forsinkelse:

Mangler:

Rettsmangler m.m.:

Øvrige bestemmelser:

Kapittel VI. Kjøperens plikter.

Kapittel VI inneholder bestemmelser om kjøperens plikter i kjøpsforholdet. §§ 45-47 regulerer kjøpesummens størrelse. §§ 48-49 sier noe om hvor og hvordan kjøpesummen skal betales. § 50 pålegger kjøperen en medvirkningsplikt.

Kjøpesummens størrelse:

Kjøpesummens betaling:

Kjøperens medvirkning ved oppfyllelse av kjøpet

Kapittel VII. Selgerens krav ved kontraktbrudd fra kjøperens side.

Kapittel VII inneholder bestemmelser som regulerer hvilke krav selgeren kan gjøre gjeldende ved kontraktbrudd fra kjøperens side.

Kapittel VIII. Fellesregler om forventet kontraktbrudd, insolvens m.m.

Kapittel VIII inneholder fellesregler om forventet kontraktbrudd, heving ved forventet kontraktbrudd, samt insolvensbehandling.

Kapittel IX. Fellesregler om heving eller omlevering.

Kapittel IX inneholder fellesregler om heving eller omlevering – herunder virkninger av heving i § 64, avkastning og rente ved tilbakeføring av kjøpesummen i § 65 og tap av krav på heving/omlevering i § 66.

Kapittel X. Erstatningens omfang. Rente.

Kapittel X inneholder bestemmelser om erstatningens omfang og rente. 

Omfanget av erstatning:

Rente:

Kapittel XI. Omsorg for tingen.

Kapittel XI inneholder bestemmelser om omsorg for tingen. § 72 regulerer selgerens omsorgsplikt, § 73 regulerer kjøperens omsorgsplikt. § 74 kommer til anvendelse der tingen er på forvaring hos en tredjemann. § 75 sier noe om hvem som har ansvar for å dekke kostnader til forvaring av tingen. §§ 76-77 regulerer salg av tingen og andre disposisjoner i spesielle tilfeller. § 78 handler om regnskap og godskriving av utbytte.

Kapittel XII. Utbytte og annen avkasting.

Kapittel XII inneholder bestemmelser om avkastning av tingen, aksjer og rentebærende fordring.

Kapittel XIII. Visse alminnelige bestemmelser.

Kapittel XIII inneholder en bestemmelse om hvem som har risikoen for sending av meldinger i § 82, og en bestemmelse om partens forretningssted i § 83.

Kapittel XIV. Krav mot tidligere salgsledd.

Kapittel XV. Internasjonalt kjøp.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.