Hvilke rettigheter gir kjøpsloven ved kjøp av bil?

Hvilke rettigheter gir kjøpsloven ved kjøp av bil?

Våre klienter lurer ofte på hvilke rettigheter de har etter kjøpsloven når de skal heve et bilkjøp. Kjøpsloven kommer til anvendelse ved kjøp av bil mellom private, og som oftest ved bruktbilkjøp. I denne artikkelen vil vi gjøre rede for hvilke rettigheter kjøpsloven gir deg som bilkjøper.

Lurer du på om du kan heve et bilkjøp? Ta kontakt med oss – våre advokater hjelper deg gjerne. Den første henvendelsen er alltid helt gratis, og du får en uforpliktende vurdering av din sak. Dersom det blir aktuelt med advokatbistand, vil bilforsikringen vil som oftest dekke store deler av advokatutgiftene.


Når kommer kjøpsloven til anvendelse?

Et bilkjøp vil reguleres av enten kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven. Dersom du kjøper bilen din av en annen privatperson, vil kjøpet reguleres av kjøpsloven. Dersom selgeren er en bilforhandler eller annen næringsdrivende part, vil forbrukerkjøpsloven komme til anvendelse. Hovedforskjellen mellom lovene er at de er utformet med sikte på ulike styrkeforhold mellom partene i kjøpsavtalen.

Bilde av boken

Kjøpsloven gjelder i tilfeller hvor en privatperson kjøper en bil av en annen privatperson. Partene i avtalen vil som regel være likeverdige, og ha omtrent samme kunnskapsnivå. For eksempel vil kjøp av bruktbil vanligvis være et kjøp mellom to privatpersoner.

Forbrukerkjøpsloven er utformet med sikte på å verne om en forbruker i kjøpsavtaler med en ressurssterk næringsdrivende part. Dette vil typisk være en bilforhandler. Loven inneholder bestemmelser til fordel for forbrukeren, og har blant annet lempeligere regler for heving av bilkjøp.

Du kan lese vår artikkel om forskjellene mellom kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven her. Dersom du har kjøpt en bil av en bilforhandler og lurer på hvilke rettigheter forbrukerkjøpsloven gir deg, kan du lese vår artikkel om forbrukerkjøpsloven og bilkjøp her.

I det følgende vil vi gi deg en oversikt over rettighetene du har etter kjøpsloven ved kjøp av bil av en annen privatperson.

Kan kjøper avbestille kjøpet?

Et spørsmål som vi ofte får fra våre klienter er om de har rett til å avbestille kjøpet. I forbrukerkjøp kan forbrukeren avbestille bilkjøpet før bilen er levert, mot å betale en erstatningssum til bilforhandleren. Noen slik adgang til å avbestille kjøpet finnes ikke innenfor kjøpsloven. Det klare utgangspunktet her er at avtaler skal holdes. Det skal mye til for å fravike dette, og det er ingen særlige sterke hensyn som kan begrunne en avbestillingsadgang innenfor kjøpslovens system. Det er heller ingen lovbestemt angrefrist på bilkjøp innenfor kjøpsloven. Dersom du har signert kjøpekontrakten, er du bundet til å fullbyrde kjøpet.

Avtalt avbestillingsadgang

Noe annet kan imidlertid følge av avtalen. Dersom det er avtalt en avbestillingsadgang i kontrakten med selger, vil denne selvfølgelig gjelde. Kjøpsloven fungerer kun supplerende i tilfeller hvor ikke annet er regulert i avtalen. Avtalen er følgelig det sentrale utgangspunktet for dine rettigheter i forbindelse med bilkjøpet.

Dette er også en sentral forskjell på kjøpsavtaler regulert av henholdsvis kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven. Kjøpsloven er deklaratorisk, det vil si fravikelig. Bestemmelser her kan fravikes ved avtale både til gunst og ugunst for kjøper. Forbrukerkjøpsloven, på den andre siden, er preseptorisk. Dette innebærer at den ikke kan fravikes ved avtale til ugunst for forbrukeren.

Andre muligheter for å annullere kjøpet?

Dersom bilen er levert i henhold til avtalen, er det i utgangspunktet ingenting du kan gjøre for å annullere kjøpet. I noen tilfeller kan det imidlertid tenkes at avtalen som ble inngått er så sterkt urimelig at den bør kjennes ugyldig.

En urimelig avtale kan i særlige tilfeller settes til side som ugyldig i henhold til avtaleloven § 36. Dette kan for eksempel tenkes dersom du blir overtalt til å betale en klart urimelig blodpris for bilen. Det skal imidlertid mye til før det er grunnlag for å sette til side en avtale etter bestemmelsen.

Situasjonen stiller seg annerledes dersom bilen avviker fra det som er avtalt. Dersom det foreligger en feil ved bilen, kan du som kjøper ha grunnlag for å gjøre flere krav gjeldende mot selger. Forutsetningen er at feilen kvalifiserer til å utgjøre en mangel i kjøpslovens forstand. I det følgende vil vi gi en oversikt over hva som inngår i mangelsbegrepet, samt hvilke krav du kan gjøre gjeldende mot selger dersom bilen har en mangel.

Du kan også lese vår generelle artikkel om dine rettigheter ved kjøp av bruktbil her.

 

Foreligger det en mangel ved bilen?

For at du skal ha rett til å gjøre gjeldende krav som retting, prisavslag eller heving overfor selgeren, er det et vilkår at det foreligger en mangel ved bilen.

Hva er en mangel?

En mangel er en feil eller et avvik som innebærer at bilen ikke er i kontraktsmessig stand, det vil si at den avviker fra det som følger av avtalen. Det kan også være en mangel ved bilen dersom den ikke er i samsvar med de forventninger du har til den, ikke har slike egenskaper som selgeren har forsikret om, eller dersom den ikke oppfyller de tekniske krav som skal dokumenteres ved godkjenning etter krav fra Statens vegvesen.

Avtalen som utgangspunkt for vurderingen

I prinsippet vil ethvert avvik fra det avtalte utgjøre en mangel. Dersom du har kjøpt en rød bil, og får levert en grå bil, vil det foreligge en mangel.

Et viktig utgangspunkt for mangelsvurderingen er følgelig avtalen med selgeren. Bilen skal være i slik stand som følger av avtalen.  Det er også lurt å se hva som står i bilannonsen. Måten bilen blir markedsført på kan gi deg et inntrykk av og forventning til bilens tilstand. Dersom opplysninger i annonsen viser seg å være feil, vil det som regel også være en mangel.

Merk at det må stilles andre krav til bruktbiler enn for nye biler. Hva du kan forvente av bilen vil blant annet avhenge av hvor gammel bilen er. Dersom den er relativt ny, vil det være forsvarlig å stille høyere krav til bilens kvalitet. Tilsvarende kan du ikke forvente like mye av en gammel bil, selv om den blir annonsert og markedsført som en fin bil.

Prisen for bilen vil også være et sentralt moment ved vurderingen av om det foreligger en mangel. Dersom du har betalt en høy pris for bilen, vil avvik fra det avtalte lettere anses å utgjøre en mangel.

«som den er»-forbehold

Ved salg av bruktbiler er det vanlig at selger inntar et «som den er» forbehold i kontrakten. Dette beskytter selgeren mot skjulte mangler som skulle vise seg etter at bilen blir solgt. Et slikt forbehold er gunstig for selgeren, men kan være svært ugunstig for deg som bilkjøper, ettersom det innebærer at selgeren i større grad fraskriver seg ansvar for feil.

En bil solgt med et «som den er»-forbehold, kan likevel være mangelfull dersom den ikke svarer til opplysninger gitt av selgeren. Tilsvarende gjelder hvis selgeren forsømmer å si ifra om vesentlige forhold ved bilen som han måtte kjenne til, og som du må regne med å få. For eksempel er selgeren klar over at bilens kilometerstand avviker fra det som er opplyst, eller at bilen tidligere har blitt skadet i en kollisjon. I slike tilfeller plikter selger å opplyse deg om forholdet, selv om bilen selges med et «som den er»-forbehold. Dersom han unnlater å gjøre dette, vil du kunne gjøre mangelskrav gjeldende.

Du vil heller ikke være avskåret fra å gjøre mangelen gjeldende dersom bilen er i vesentlig dårligere stand enn du hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummens størrelse og forholdene ellers.

Du kan lese mer om «som den er»-forbehold her.

Selgerens opplysningsplikt

Mangelsvurderingen har også en side til selgerens opplysningsplikt. Det følger av kjøpsloven at det også vil foreligge en mangel dersom selger har tilbakeholdt opplysninger eller gitt uriktige opplysninger om bilen.

Det er to forutsetninger for at mangelfulle eller uriktige opplysninger skal gi grunnlag for mangel ved bilen. For det første må opplysningen være av en viss betydning. Selgeren plikter ikke å informere om absolutt alle forhold ved bilen. Han må imidlertid informere om forhold som er av vesentlig betydning for deg som kjøper. For eksempel er det trolig irrelevant om bilen tidligere har vært lakkert i en annen farge. Men dersom det har blitt oppdaget rust på bilen tidligere, og den i ettertid har blitt omlakkert uten at rusten har blitt behandlet, kan dette være en opplysning av vesentlig betydning som selger plikter å informere om.

For det andre må opplysningen ha innvirket på kjøpet. Dette innebærer at du ikke hadde kjøpt bilen dersom du var kjent med opplysningen.

Du kan lese mer om mangelsbegrepet i denne artikkelen.

Hvilke rettigheter har du dersom bilen har en mangel?

Dersom bilen som du har kjøpt er mangelfull, kan du gjøre gjeldende ulike krav mot selgeren. Hensynet bak kravene er å gjenopprette balansen i kjøpsforholdet. Du har gjerne betalt en rimelig pris for bilen, og når denne viser seg å være mangelfull, vil prisen stå i et misforhold til bilens tilstand.

I slike tilfeller kan du velge om du ønsker å få feilen rettet, eller om du ønsker et prisavslag slik at bilens tilstand står i rimelig forhold til prisen. Dersom mangelen er vesentlig, kan du heve hele kjøpet. Da vil du få tilbake kjøpesummen mot tilbakelevering av bilen. I enkelte tilfeller kan du også kreve erstatning i tillegg til de forannevnte beføyelsene.

Krav om retting

Først og fremst kan du kreve retting av feilen. Retting innebærer at selgeren reparerer feilen ved bilen. Etter reparasjonen skal bilen være i slik stand som du måtte forvente ut fra kjøpekontrakten.

Retting regnes som den primære og foretrukne misligholdsbeføyelsen dersom det foreligger mangler ved bilen. Årsaken til dette er at de fleste tvister mellom selger og kjøper vil kunne løses ved at selger retter opp i feilen. Selger får gjennomført salget, og du som kjøper får bilen som du har krav på i kontraktsmessig stand. Muligheten for retting er følgelig positivt for både selger, kjøper og omsetningslivet generelt.

Dersom det foreligger en mangel ved bilen, kan du som kjøper som hovedregel kreve retting. Selger kan også tilby å rette feilen selv om du ikke har fremsatt krav om dette. I så fall vil du være avskåret fra å kreve prisavslag eller heving.

Retting må skje for selgerens regning. Han må følgelig dekke reparasjonskostnadene, i tillegg til eventuelle transportkostnader med frakt av bilen. Retting må også skje innen rimelig tid. Dette innebærer at dersom selgeren ønsker å tilby retting, skal han ikke  vente urimelig lenge med å fremsette tilbud om dette.

Merk imidlertid at retting ikke kan kreves dersom det volder urimelig kostnad eller ulempe for selgeren. Ved kjøp av bil fra en bilforhandler vil dette vanligvis ikke by på problemer, og retting vil være aktuelt i de fleste tilfeller. Bilforhandlerne har ofte egne bilmekanikere som kan utføre reparasjoner på bilen, og sparer gjerne penger på dette. Ved kjøp av bil fra en privatperson kan situasjonen stille seg annerledes. Med mindre selgeren er en bilmekaniker eller liknende vil han trolig ikke ha den nødvendige fagkunnskapen som kreves for å utføre rettingen selv. Dersom retting synes urimelig i det konkrete tilfellet, kan det være aktuelt med andre misligholdsbeføyelser i stedet.

Du kan lese mer om retting her.

Krav om prisavslag

Dersom retting ikke lar seg gjennomføre, kan du kreve prisavslag. Prisavslag innebærer at du får kompensert for mangelens økonomiske verdireduksjon på bilens verdi. Prisavslaget skal settes slik at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom bilens verdi i mangelfull og kontraktmessig stand på leveringstiden. Dersom du har betalt full pris for bilen, skal du normalt kunne kreve et prisavslag som tilsvarer mangelens økonomiske omfang.

Krav på prisavslag forutsetter at retting ikke lar seg gjennomføre. Dette kan enten skyldes at selgeren ikke har mulighet til å rette feilen, eller at det vil være urimelig for deg som kjøper å akseptere retting fordi det tar for lang tid, eller grunnet omstendighetene for øvrig. Du kan ikke kreve prisavslag dersom selgeren tilbyr retting i henhold til loven.

Du kan lese mer om prisavslag i denne egne artikkelen om emnet.

Heving av avtalen

Dersom feilen er vesentlig, kan du ha rett til å heve avtalen. Heving av avtalen innebærer at du må levere tilbake bilen, og få pengene tilbake. Formålet med et hevingsoppgjør er at partene skal settes i størst mulig praktisk og økonomisk situasjon som før avtalen ble inngått.

Utgangspunktet i norsk rett er at avtaler skal holdes. Heving er et unntak fra dette utgangspunktet. Det er følgelig en ganske høy terskel for å heve et kjøp, særlig innenfor kjøpsloven. Heving av kjøpet vil kun være aktuelt i de tilfeller hvor det foreligger en vesentlig mangel ved bilen.

Hva innebærer «vesentlig mangel»?

Det avgjørende ved vurderingen av hvorvidt mangelen er vesentlig, er om den gir deg som kjøper en rimelig grunn til å si deg løst fra kontrakten. Her vil det blant annet være viktig å klarlegge om mangelen kan avhjelpes ved prisavslag i stedet for heving. Dersom feilen kan kompenseres ved et forholdsmessig prisavslag, vil du trolig ikke kunne heve kjøpet. På den andre siden vil heving trolig være aktuelt dersom bilen ikke er kjørbar overhodet, og det vil koste store summer å få den reparert. Størrelsen på mangelen vil følgelig også ha stor betydning for adgangen til å heve kjøpet.

Videre vil det tale for heving av avtalen dersom selgeren er å bebreide for mangelen. Hvis han bevisst har gitt uriktige opplysninger om bilen i tilknytning til feilen, er han ikke så beskyttelsesverdig. Forhold på selgerens side kan imidlertid også tale mot et hevingsoppgjør. Dette gjør seg særlig gjeldende ved kjøp fra privatpersoner etter kjøpsloven. Når en privatperson selger bilen sin, kjøper han ofte en ny. Et krav om heving vil følgelig kunne være belastende for selgerens privatøkonomi, ved at han ikke får solgt bilen.

Andre viktige momenter ved vurderingen er mangelens subjektive betydning for deg som kjøper, og om det foreligger flere samtidige feil. Det kan tenkes at det foreligger en rekke småfeil ved bilen som isolert sett ikke utgjør noen vesentlig mangel, men som samlet sett vil kvalifisere til å gi grunnlag for heving.

Merk at du ikke kan kreve heving i tillegg til retting eller prisavslag. Misligholdsbeføyelsene utelukker hverandre. Du må som regel først forsøke å få rettet feilen, før du kan prøve et krav på prisavslag eller heving. Du kan imidlertid alltid kreve erstatning i tillegg til alle de overnevnte beføyelsene.

Du kan lese mer om heving av bilkjøp i denne artikkelen.

Erstatning

Erstatning kan kreves i tillegg til de øvrige misligholdsbeføyelsene, og er dermed en tilleggsbeføyelse. Mens for eksempel prisavslag har som hensikt å kompensere for feilen, og gjenopprette balansen i avtaleforholdet – skal erstatningen dekke øvrig økonomisk tap som du måtte lide som følge av feilen. For eksempel har bilen din havarert på vei til et viktig møte, og du har blitt nødt til å legge ut for en dyr taxiregning som direkte følge av dette. I slike tilfeller vil du sannsynligvis kunne kreve erstattet retningen.

Forutsetningene for erstatning er at det må foreligge et økonomisk tap, et ansvarsgrunnlag, og at det er årsakssammenheng mellom feilen og det økonomiske tapet.

Økonomisk tap

Det er kun økonomisk tap som kan kreves erstattet. Dette er gjerne tap som er synlig, eller som kan dokumenteres. Du kan ikke kreve erstatning for ren misnøye og ubehag som du har opplevd som følge av feilen ved bilen.

Ansvarsgrunnlag

At det må foreligge et ansvarsgrunnlag innebærer at selger må kunne tillegges ansvar for det som har skjedd. Dersom selgeren ikke kan holdes ansvarlig for tapet, kan han heller ikke være erstatningspliktig. Det foreligger imidlertid flere ulike ansvarsgrunnlag, slik at selgeren i noen tilfeller også kan holdes ansvarlig selv om han ikke er direkte skyldig.

Selgeren vil være objektivt ansvarlig dersom bilen avviker fra det som er tilsikret i avtalen. Slik tilsikring kan foreligge i form av en garanti, hvor selgeren tar på seg ansvar for alle feil i en viss tidsperiode. Han vil i så fall være erstatningsansvarlig uansett om han er å bebreide for feilen. Videre kan det også gjelde et objektivt ansvar for tilsiktede egenskaper og spesifikasjoner ved bilen.

Videre vil selgeren være ansvarlig for alle feil som ligger innenfor hans kontroll. Dette betegnes gjerne som kontrollansvar, og er mest aktuelt i forbindelse med forsinkelse ved levering. Selgeren vil kun være fritatt for kontrollansvar dersom det foreligger en hindring utenfor hans kontroll, som han ikke kunne forutse eller overvinne følgene av på avtaletidspunktet.

Til slutt vil selgeren være erstatningsansvarlig dersom han kan bebreides for feilen. Han har for eksempel opptrådt forsettlig, ved at han bevisst har inngått avtale om salg av en mangelfull bil. Han kan også bebreides dersom han har opptrådt uaktsomt, ved at han burde ha forstått at bilen var mangelfull eller at han ikke skulle ha inngått avtalen.

Årsakssammenheng

Det siste vilkåret for erstatning er at det må være en adekvat årsakssammenheng mellom feilen og det økonomiske tapet som har oppstått. Det er kun de påregnelige følgene av kontraktsbruddet som kan kreves erstattet, det vil si tap som skyldes feilen. Du kan for eksempel ikke kreve erstattet utgifter som ikke har noen sammenheng med feilen på bilen.

Du kan lese mer om erstatning ved bilkjøp i denne artikkelen.

kjøpsloven bil

Reklamasjonsfrister innenfor kjøpsloven

Når du oppdager en feil ved bilen, er det veldig viktig at du reklamerer innenfor reklamasjonsfristene i henhold til loven. Dette innebærer at du må gi beskjed til selgeren om at det foreligger en feil ved bilen, og at du ønsker å gjøre misligholdsbeføyelser gjeldende.

Formålet med reklamasjon er å gi selgeren mulighet til å forberede seg på å imøtekomme kravet ditt. Reklamasjonsfristene setter yttergrenser for hvor sent du kan melde fra om feil, slik at selgeren ikke risikerer å bli møtt med krav mange år etter at salget ble gjennomført.

Fristene deles opp i en relativ og en absolutt reklamasjonsfrist. Det er greit å være obs på at fristene i kjøpsloven er kortere enn i forbrukerkjøpsloven.

Relativ reklamasjonsfrist

Den relative reklamasjonsfristen innebærer at du må reklamere innen rimelig tid etter at du oppdaget eller burde oppdaget feilen.

Den relative reklamasjonsfristen har nær sammenheng med den undersøkelsesplikten som påhviler deg som kjøper. Du skal undersøke bilen for mulige feil så snart som mulig etter levering. Fristen begynner å løpe fra det tidspunktet du burde ha oppdaget mangelen, det vil si fra tidspunktet for undersøkelsen.

Hva som ligger i kravet «innen rimelig tid», må avgjøres konkret. Det beror blant annet på mulighetene for å oppdage mangelen og din sakkunnskap. Dersom du ikke kan så mye om bil, kan det hende at du må engasjere en sakkyndig for å klarlegge om det foreligger feil. Det skal være anledning til dette innenfor fristen.

Absolutt reklamasjonsfrist

Den absolutte reklamasjonsfristen setter en absolutt grense for tidsrommet hvor mangler kan gjøres gjeldende. I kjøpsloven er den absolutte reklamasjonsfristen på to år. Fristen løper fra du overtar bilen.

Til sammenlikning er den absolutte reklamasjonsfristen ved forbrukerkjøp på fem år. Reklamasjonsfristene for kjøp etter kjøpsloven er dermed relativt strenge. Særlig den relative reklamasjonsfristen kan være en felle for mange bilkjøpere. Dersom du ikke er kjent med denne, kan du risikere å fremsette kravet for sent, slik at du ikke kan gjøre noen misligholdsbeføyelser gjeldende.

Dersom du ønsker å reklamere på feil ved bilen, anbefaler vi deg å lese vår artikkel om reklamasjonsfristene her.

Selgers rettigheter ved salg av bruktbil

Skal du selge bruktbil, og ønsker å vite mer om dine rettigheter som selger? Les gjerne vår artikkel om selgers rettigheter ved salg av bruktbil her.

Kontakt oss

Biladvokat.no har flere advokater med teknisk og juridisk erfaring på området. Ta kontakt med oss for en gratis og uforpliktende samtale dersom du har noen spørsmål angående ditt bilkjøp. Vi hjelper deg gjerne. Husk at bilforsikringen dekker store deler av advokatutgiftene. Usikker på om din bilforsikring dekker advokatutgifter? Vi hjelper deg gjerne med å finne ut av dette også. Kontakt oss ved å ringe eller sende e-post, eller fyll inn skjemaet nedenfor.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.