Hvilke rettigheter gir kjøpsloven ved bilkjøp?

Hvilke rettigheter gir kjøpsloven ved bilkjøp?

Vi opplever ofte at våre klienter har spørsmål om kjøpsloven og bilkjøp. Vi vil her opplyse deg om hvilke rettighetene kjøpsloven gir deg ved bilkjøp. Ta gjerne kontakt  for en gratis og uforpliktende samtale dersom du har spørsmål vedrørende kjøp og salg av bil. Vi hjelper deg gjerne. Blir det aktuelt med advokat vil bilforsikringen vil dekke mye av utgiftene.


Når kommer kjøpsloven til anvendelse?

I avtaler om bilkjøp vil enten kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven komme til anvendelse. Hovedforskjellen er at kjøpsloven er ment å gjelde for like ressurssterke parter, mens forbrukerkjøpsloven gjelder for parter med forskjellig styrkeforhold.

Kjøpsloven gjelder i tilfeller der en privatpart har kjøpt en bil av enn annen privatpart.Loven er da tilrettelagt for at partene har relativt likt styrkeforhold og relativ lik ekspertise. Forbrukerkjøpsloven kommer til anvendelse der kjøper er en privatperson (forbruker) og selger er en næringsdrivende. En næringsdrivende vil typisk være en bilforhandler.

Forbrukerkjøpsloven er særlig gunstig for kjøper, siden denne parten ofte er mindre ressurssterk enn bilforhandleren. Du kan lese en egen artikkel om forskjellene mellom kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven i denne artikkelen. Dersom du har kjøpt en bil av en forhandler og lurer på hvilke rettigheter forbrukerkjøpsloven gir deg kan du lese denne artikkelen om forbrukerkjøpsloven og bilkjøp. Vi vil videre forklare hvilke rettigheter du kan utlede av kjøpsloven bil.

Kan kjøper avbestille kjøpet?

Mange klienter lurer på om de kan avbestille kjøpet. Innenfor forbrukerkjøpsloven har forbrukeren adgang til å avbestille bilkjøpet mot erstatning før bilen er levert. Noen slik mulighet finnes ikke innenfor kjøpsloven. Det klare utgangspunktet er at avtaler skal holdes, slik at kjøper dessverre ikke har noen mulighet til å avbestille bilkjøpet. Dette gjelder selv mot erstatning. Det er heller ingen angrefrist på bilkjøpet. Har du først signert kontrakten er du bundet til å fullbyrde kjøpet.

Husk imidlertid at dersom det foreligger en avbestillingsadgang eller angrefrist i kontrakten vil dette selvfølgelig gjelde. Kjøpsloven er kun ment for å supplere tilfeller der annet ikke er regulert i kontrakten, slik at det er kontrakten som er den sentrale kilden. Man kaller derfor kjøpsloven subsidiær. Her skiller kjøpsloven seg fra forbrukerkjøpsloven. Partene har ikke adgang til å fravike forbrukerkjøpsloven til ugunst for forbrukeren, men kjøpsloven kan altså fravikes både til gunst og ugunst for kjøper.

I enkelte tilfeller kan kjøper påberope seg avtaleloven § 36. Denne gir en kontraktspart adgang til å fravike avtalen dersom den er «urimelig». Det er imidlertid en svært høy terskel for at denne bestemmelsen skal komme til anvendelse.

De fleste kjøpere mener imidlertid at det foreligger en mangel ved kjøpet slik at det er dette som blir det sentrale. Foreligger det en mangel vil kjøper ha en rekke krav mot selger tilgjengelige.

Les denne artikkelen dersom du ønsker å rettigheter ved kjøp av bruktbil generelt.

Foreligger det en mangel?

De fleste spørsmål vi får innen «kjøpsloven bil» er om det foreligger en mangel. Dette betyr om det foreligger en feil med kontrakten i henhold til det som sto i avtalen. Står det for eksempel i kontrakten at bilen skulle leveres nyvasket, og den ikke leveres nyvasket, vil det foreligge en mangel. Det samme gjelder dersom frontlyset ikke virker.

Om det foreligger en mangel vil derfor bero på hva som fulgte av avtalen. En må dermed se hen til kontrakten og bilannonsen. Det sentrale er hvilken berettiget forventning bilkjøperen hadde til bilens stand. Er ikke bilen innenfor denne berettigede forventningen vil det foreligge en mangel. Der en bilkjøper har kjøpt en bil av en annen privatperson vil det ofte dreie seg om kjøp av bruktbiler.

Hvilke krav man kan stille til bruktbiler vil være noe annerledes en kravene en kan stille til nye biler. En må blant annet se hen til hvor gammel bilen er. Er det en relativt ny bil vil du kunne stille høyere krav til bilens kvalitet enn dersom det er en veldig gammel bil. Prisen du betalte for bilen vil også være sentral. Betalte du 150 000 for bilen må du kunne forvente mer enn dersom du betalte 20 000.

Ved kjøp og salg av bruktbiler vil ofte selger innta et «som den er» forbehold i kontrakten. Dette er en metode for å beskytte seg mot skjulte mangler som skulle oppstå senere. Et slikt forbehold vil være gunstig for selger. Innenfor kjøpsloven vil det være en høyere terskel for at det foreligger en mangel. Kravet vil da være at bilen må være i vesentlig dårligere stand enn kjøper kunne forvente. Du kan lese mer om som den er forbehold her.

Mangelsbegrepet har også en side til selgers opplysningsplikt. Det følger av kjøpsloven at det også vil foreligge en mangel dersom selger har tilbakeholdt opplysninger eller gitt uriktige opplysninger. Det er videre et krav om at opplysningen må være av en viss alvorlighetsgrad, og at opplysningen har innvirket på avtalen. Selger vet for eksempel at bilen viser feil kilometerstand, eller at en massemorder tidligere har brukt bilen. Dersom han ikke opplyser om dette vil det foreligge en mangel. Du kan lese mer om mangelsbegrepet i denne artikkelen.

Krav som følge av mangel på bil?

Dersom det foreligger en mangel legger kjøpsloven til rette for at kjøper kan ha en rekke krav mot selger. Det primære utgangspunktet er at balansen i avtaleforholdet skal gjenopprettes.

Retting

Som en følge av dette utgangspunktet er retting den sentrale beføyelsen. Dette innebærer at selger reparerer bilen til den stand bilen skulle være etter kontrakten. Har for eksempel bilen blitt levert med en knust frontlykt må selger reparere dette. Som en følge av at retting er den sentrale beføyelsen har også selger en rett til å rette. Dette vil si at selger har en mulighet til å reparere bilen for å unngå andre krav fra kjøper. Kjøper kan dermed ikke kreve prisavslag eller heving dersom selger reparerer mangelen.

Merk imidlertid at dette ofte vil være mer aktuelt der en kjøper har kjøpt en bil av en bilforhandler. Disse vil ofte ha mange bilmekanikere som kan reparere bilen, slik at bilforhandleren kan spare mye penger på dette. En rettingsrett vil ikke være like gunstig for en privatperson, med mindre han er en bilmekaniker, eller liknende. Du kan lese mer om retting i denne egne artikkelen om temaet.

Prisavslag

Prisavslag er dermed en subsidiær beføyelse innenfor kjøpsloven bil. Prisavslag vil ofte være svært aktuelt i kjøp og salg av bil mellom private parter. Prisavslag innebærer grovt sagt at kjøper får erstattet mangelens verdimessige reduksjon på bilens verdi. Dette vil ofte tilsi mangelens betydning for bilens verdi. Du kan lese mer om prisavslag i denne egne artikkelen om emnet.

Heving

Heving innebærer at kjøper får levere tilbake bilen og få pengene tilbake. Heving er dermed en alvorlig beføyelse for selger, da kjøpet oppheves. Det er dermed en ganske høy terskel for å heve innenfor kjøpsloven bil. Kravet er at mangelen må være vesentlig. Dette er fordi det overordnede utgangspunktet er at avtaler skal holdes. Hva som er vesentlig beror på mange forskjellige momenter, og svaret vil dermed avhenge av en konkret helhetsvurdering. Vurderingstemaet er etter høyesterettspraksis om kjøper har rimelig grunn til å si seg løst fra kontrakten.

Viktige vurderingsmomenter er blant annet mangelens betydning for kjøper. Jo større betydning mangelen er for kjøper, jo høyere sannsynlighet er det for at han kan heve. Er bilen for eksempel ukjørbar, vil det være større sjanse for å heve enn dersom det kun er en feil med vindusviskeren. Et annet viktig moment er om det finnes noen alternative beføyelser.

Siden utgangspunktet er at avtaler skal holdes, vil det få vekt dersom mangelen kan kompenseres ved for eksempel prisavslag. Et annet viktig moment er om selger er å bebreide. Er selger å bebreide, for eksempel dersom han har gitt uriktige opplysninger om bilen, vil han være mindre beskyttelsesverdig. I slike tilfeller vil det være større sjanser for å heve. Innenfor bruktbilkjøp vil også særlig hevingens betydning for selger kunne få vekt.

Det er ofte slik at der en privatpart selger bilen sin, kjøper han en ny. Det vil dermed kunne være belastende for hans privatøkonomi dersom han i tillegg er nødt til å levere tilbake pengene for bilen han solgte.

Det er viktig å presisere at disse beføyelsene utelukker hverandre. En kan ikke både kreve retting, prisavslag eller heving. En må velge en av beføyelsene. Erstatning (se straks under) derimot, kan en kreve i tillegg til de andre beføyelsene. Du kan lese mer om å heve bilkjøp i denne artikkelen, som er utfyllende.

Erstatning

Erstatning er altså en tilleggsbeføyelse. Etter at balansen i kontrakten er gjenopprettet, kan kjøper innenfor kjøpsloven få erstatning for øvrig økonomisk tap som oppsto som en følge av mangelen. Har for eksempel bilen havarert på vei til et viktig møte, og kjøper måtte betale en dyr taxiregning for å rekke dette møtet, vil han sannsynligvis kunne få erstatning for denne regningen.

Vilkårene for erstatning er at det må foreligge et ansvarsgrunnlag, et økonomisk tap, og det må være årsakssammenheng mellom mangelen og det økonomiske tapet. Vi går ikke mer inn på dette her. Du kan lese mer om erstatning i denne artikkelen.

kjøpsloven bil

Reklamasjonsfrister innenfor kjøpsloven

Innenfor kjøpsloven bil er det visse reklamasjonsfrister kjøper må følge for å beholde sitt krav. En har både en relativ reklamasjonsfrist og en absolutt reklamasjonsfrist. Begge fristene er laget av hensyn til selger.

Den relative reklamasjonsfristen innebærer at kjøper må reklamere innen rimelig tid etter han oppdaget mangelen eller burde oppdaget den. Merk at fristen løper fra det tidspunktet kjøper burde oppdaget mangelen, slik at kjøper må reklamere innen dette tidspunktet. Hvor lang fristen er vil variere, men det er antatt at fristen vil være på rundt to uker.

Den absolutte fristen innebærer at kjøper må reklamere innen et visst absolutt tidspunkt etter han fikk bilen overlevert. Dette er av hensyn til at selger før eller siden må kunne si seg ferdig med salget. I kjøpsloven er den absolutte fristen to år fra kjøper overtok bilen.

Reklamasjonsfristene er dermed relativt strenge, særlig den relative reklamasjonsfristen, og har vært en felle for mange kjøpere tidligere. Dersom du har oppdaget en mangel anbefaler vi deg å lese denne nøye utarbeidede guiden for reklamasjonsfristene.

Kontakt oss

Biladvokat.no har flere advokater med teknisk og juridisk erfaring på området. Ta kontakt med oss for en gratis og uforpliktende samtale dersom du har noen spørsmål angående ditt bilkjøp. Vi hjelper deg gjerne. Husk at bilforsikringen dekker store deler av advokatutgiftene. Dersom du ikke er sikker på om bilforsikringen din dekker advokatutgiftene til bilsaken hjelper vi deg gjerne med dette også. Kontakt oss ved å ringe eller sende e-post, eller fyll inn skjemaet til høyre.

Ønsker du å vite mer om selgers rettigheter ved salg av bruktbil kan du lese denne utfyllende artikkelen.

Av advokat Eirik Teigstad

biladvokat

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av syv advokater i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.