Kjøpsloven § 9 med lovkommentar

Kjøpsloven § 9 med lovkommentar

Kjøpsloven § 9 inneholder bestemmelser om leveringstidspunkt, dersom det ikke følger av avtalen mellom partene. 


Kjøpsloven § 9:

§ 9. Leveringstid.

(1) Skal tingen ikke leveres etter påkrav eller uten opphold, og følger tiden for levering heller ikke ellers av avtale, skal den leveres innen rimelig tid etter kjøpet.

(2) Er det avtalt et tidsrom for levering, har selgeren rett til å velge tidspunktet om forholdene ikke viser at valget tilkommer kjøperen.

(3) Har selgeren ved hentekjøp rett til å velge tidspunkt for levering, skal ha i tide gi kjøperen melding om når tinden kan hentes.


Som oftest vil tingen bli levert umiddelbart i forbindelse med kjøpsavtalen – eksempelvis ved dagligdagse kjøp over disk. Tidspunktet for levering er ellers også ofte regulert i avtalen mellom partene. Dersom leveringstidspunktet imidlertid ikke fremgår av avtalen, vil bestemmelsene i § 9 få anvendelse.

Hovedregelen – «innen rimelig tid»

Første ledd gjelder bare når tingen ikke skal leveres etter påkrav eller uten opphold. Dersom leveringstiden ikke følger av avtalen, er hovedregelen at tingen skal leveres «innen rimelig tid etter kjøpet». Hva som må regnes som «rimelig tid», beror på hva slags kjøp det er tale om og forholdene ellers. Det er naturlig at selger får lenger tid på seg til å levere ved tilvirkningskjøp, enn ved kjøp av en lagervare. Kravet kan også variere etter andre forhold, for eksempel hvor tingen må bestilles fra og hvor lang tid dette tar.

Dersom det er avtalt et tidsrom for levering

Første ledd kommer ikke til anvendelse dersom det er avtalt et tidsrom for levering. Spørsmålet blir dermed hvem som har rett til å velge eksakt leveringstid innenfor dette tidsrommet. Hovedregelen etter andre ledd er at selger velger tidspunktet, da tidsrommet for levering som oftest er avtalt med hensyn til selger. Selger kan for eksempel være avhengig av en leveringstid fra sine underleverandører.

Det kan imidlertid være forhold som tilsier at det er kjøper som bør velge leveringstidspunkt. Kjøper skal kanskje selv ordne transportmiddel, eller tingen kan være kjøpt for en bestemt anledning.

Ved vurderingen av hvorvidt valget skal tilkomme kjøper, må det ses hen til den konkrete interesse i kjøpsforholdet.

Selgerens plikt til å gi kjøper melding om leveringstidspunkt ved hentekjøp

Tredje ledd gjelder de tilfeller hvor selger velger tidspunkt for levering, og er begrenset til hentekjøp. Det er særlig ved slike kjøp at kjøper har interesse av å få informasjon om leveringstidspunktet på forhånd. Selger skal da gi kjøper melding om når tingen skal hentes.

Det stilles ingen formkrav til meldingen i bestemmelsen. Den kan dermed gis muntlig eller skriftlig. Det eneste kravet til innholdet i meldingen er at den må inneholde informasjon om når tingen skal hentes. Leveringsstedet fremgår som oftest av avtalen, eventuelt av § 6.

At meldingen skal gis «i tide» innebærer at kjøperen må få en rimelig tid på seg til å foreta de nødvendige disposisjonene for å få hentet tingen.

Risikoen for at meldingen kommer frem ligger i utgangspunktet hos kjøper, jf. § 82. Dersom selger ikke gir melding, eller meldingen kommer for sent, kan ikke forsinkelsen som oppstår som følge av dette sies å bero på kjøperen. Dette får betydning blant annet i forbindelse med risikoens overgang (se § 13 (2)), og for om selger kan gjøre krav gjeldende på grunn av kontraktbrudd (se kapittel VII).

Kjøperens plikt til å gi selger melding hvor kjøper kan velge tidspunkt for levering er ikke regulert i loven. Ofte er det en selvfølge at kjøper må gi slik melding. Dersom han unnlater å gjøre dette, kan han tape retten til å påberope seg den forsinkelsen som oppstår som følge av dette.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.