Kjøpsloven § 83 med lovkommentar

Kjøpsloven § 83 med lovkommentar

Kjøpsloven § 83 regulerer tilfeller hvor en part har mer enn ett forretningssted, eller ikke har noe relevant forretningssted. Bestemmelsen regulerer ikke hva som menes med forretningssted.


Kjøpsloven § 83:

§ 83. Forretningssted.

(1) Når en parts forretningssted har bbetydning og han har mer enn ett forretningssted, legges det forretningssted til grunn som har den nærmeste tilknytning til kjøpet, hensett til slike forhold som partene forutsatte på den tid da kjøpet ble inngått.

(2) Dersom en part ikke har forretningssted med tilknytning til kjøpet, legges isteden hans bosted til grunn.


(1) – flere forretningssteder

Første ledd regulerer tilfeller hvor en parts forretningssted er av betydning og vedkommende har mer enn ett forretningssted. Man skal da legge til grunn det forretningsstedet som har den nærmeste tilknytning til kjøpet. Uttrykket må tolkes som en rettslig standard. Det må foretas en helhetsvurdering, hvor både forhold som angår inngåelsen og oppfyllelsen av kjøpet er relevante.

Det er uttrykkelig nedfelt i bestemmelsen at vurderingen skal skje ut fra slike forhold som partene forutsatte på den tid da kjøpet ble inngått. Det innebærer at det er uten betydning om forholdene senere endrer seg, med mindre partene forutsatte disse endringene allerede på avtaletiden.

Det skal altså ikke tas hensyn til forhold ved tingen som ikke begge parter kjente til eller forutsatte, for eksempel dens tidligere herkomst eller transport, dens endelige bestemmelse etter levering, eller senere endring av oppfyllelsessted. Dette gjelder særlig i relasjon til § 87.

Hva er et forretningssted?

Hva som menes med uttrykket «forretningssted» beror på alminnelige rettsregler.

I utgangspunktet må det være et krav om et fast organisert og stabilt forretningskontor, med normal myndighet til å slutte kjøpekontrakter. Et hvilket som helst sted hvor en kontrakt er forhandlet eller inngått vil ikke automatisk være et forretningssted. På en annen tide vil det ikke bare være en parts hovedkontor som vil regnes som et forretningssted, det kan også være hans filial, agentur eller liknende etablert forretningskontor.

(2) – bosted

Andre ledd fastslår at partens bosted skal legges til grunn dersom han ikke har et forretningssted med tilknytning til kjøpet. Dette omfatter både tilfeller hvor parten ikke er næringsdrivende, samt de tilfellene hvor en næringsdrivende foretar kjøp/salg uten noen tilknytning til virksomheten. Bostedet skal da legges til grunn, selv om dette heller ikke har noen tilknytning.

Uttrykket «bosted» er heller ikke definert. Det må antas å innebære en faktisk situasjon – et fast og stabilt tilholdssted, ikke bare et midlertidig oppholdssted. Partens hensikt med oppholdet, samt oppholdets varighet vil kunne tillegges vekt. Hvorvidt det er gitt melding til folkeregisteret er ikke avgjørende.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.