Kjøpsloven § 81 med lovkommentar

Kjøpsloven § 81 med lovkommentar

Kjøpsloven § 81 inneholder en spesialbestemmelse om partsfordelingen av renter ved kjøp av rentebærende fordring. Den alminnelige regelen om avkastning finnes i § 79.


Kjøpsloven § 81:

§ 81. Rentebærende fordring.

Kjøp av rentebærende fordring omfatter de renter som er påløpt, men ikke forfalt ved den avtalte leveringstid. Motverdien av slike renter skal betales som tillegg til kjøpesummen når ikke fordringen er solgt som usikker.


Bestemmelsen omfatter alle rentebærende fordringer, uansett om de er eller ikke er knyttet til et verdipapir eller omsetningspapir.

Første punktum fastslår at kjøp av rentebærende fordring skal omfatte påløpte, men ikke forfalte renter ved den avtalte leveringstiden.

Skjæringspunktet er det samme som etter § 79. Renter av slike fordringer forfaller som regel i faste terminer. Det vil da ikke være aktuelt med forbehold for at avkastningen kunne ventes til et annet tidspunkt. Dette er i overensstemmelse med tidligere rett.

Begrunnelse for bestemmelsen

Ved slike fordringer vil man normalt til enhver tid vite hvor stort beløp som er påløpt i renter. I oppgjøret mellom partene vil det tas hensyn til hvor mye som er påløpt i renter ved inngåelsen av kjøpet, eventuelt ved leveringstidspunktet. Kjøperen betaler da dette beløpet i tillegg til selve kjøpesummen. Dette vil være de påløpte, men forfalte rentene. Det forutsetter også at fordringen ikke er solgt som usikker, noe som er uttrykkelig presisert i andre punktum. Til gjengjeld vil kjøperen få retten til rentene for hele terminen når denne forfaller.

Aksjer omsettes som regel før man vet hvor stort utbyttet kommer til å bli for det aktuelle regnskapsåret. Det er årsaken til at man har den ulike fordelingsregelen ved aksjeutbytte etter § 80.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.