Kjøpsloven § 8 med lovkommentar

Kjøpsloven § 8 med lovkommentar

Kjøpsloven § 8 handler om selgerens plikter i forbindelse med sending av tingen.


Kjøpsloven § 8:

§ 8. Tilleggsplikter ved sendekjøp.

(1) Skal selgeren sørge for at tingen blir sendt, plikter han å inngå avtaler som trengs for å få den transportert til bestemmelsesstedet på egnet måte og på vanlige vilkår for slik transport.

(2) Skal ikke selgeren tegne transportforsikring for tingen, må han når kjøperen ber om det, gi de opplysninger kjøperen trenger for å kunne tegne forsikring.

(3) Dersom selgeren leverer tingen til en fraktfører uten at det ved merking, i transportdokument eller på annen måte tydelig framgår at den skal til kjøperen, må selgeren gi kjøperen slik melding som gjør det klart hva han skal motta.


Bestemmelsen får anvendelse ved plasskjøp og sendekjøp. Det er forutsatt at det er avtalt at selger skal sørge for å sende tingen. En slik avtale kan følge av en leveringsklausul eller en annen uttrykkelig avtalebestemmelser. Det kan også følge av partenes forutsetninger eller tidligere avtalepraksis mellom partene, se § 3.

Avtale om transport

Første ledd pålegger selger å inngå de avtaler som er nødvendige for å få tingen til bestemmelsesstedet.

Selger plikter å gjøre avtale for alle transportmidlene som tingen skal sendes med. Dersom kjøper står for kostnadene med transporten, kan avtalen inngås for kjøperen. Selgerens plikter etter bestemmelsen faller uansett ikke bort.

Bestemmelsen stiller et vilkår om at det skal avtales transport «på egnet måte og på vanlige vilkår for slik transport». Hva som er «egnet» og «vanlig», beror på hva slags kjøp det er tale om.

Tingens art og formålet med kjøpet kan være av betydning for valg av transportmiddel og transportvilkår. Dersom det for eksempel er tale om salg av ferskvare, må selger sørge for å avtale relativt rask transport.

Når selger ikke tegner transportforsikring

Andre ledd får anvendelse der det ikke følger av avtalen at selger skal tegne transportforsikring. Kjøperen vil i et slikt tilfelle selv ha interesse av å tegne slik forsikring. Han vil da ha behov for opplysninger om tingen og transporten, og det er disse opplysningene selger plikter å gi etter denne bestemmelsen.

Melding til kjøper dersom tingen ikke er merket

Tredje ledd får anvendelse der det dreier seg om for eksempel en masseutsending til flere mottakere. Selgeren plikter å gi melding til kjøperen som gjør det klart for han hva han skal motta.

Bestemmelsen regulerer ikke tidspunktet for når selger skal gi slik melding. Det kan være naturlig å kreve melding innen rimelig tid etter at tingen er levert eller lastet på transportmidlet. Dersom transporten tar kort tid, eller levering skjer når kjøper selv mottar tingen, er det kanskje nødvendig å gi melding tidligere.

Om virkningen av manglende melding for risikoens overgang, se § 14.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.