Kjøpsloven § 75 med lovkommentar

Kjøpsloven § 75 med lovkommentar

Kjøpsloven § 75 handler om omsorgspartens rett til å få dekket forsvarlige kostnader ved omsorg for tingen, samt hans tilbakeholdsrett frem til kostnadene dekkes eller betryggende sikkerhet stilles.


Kjøpsloven § 75:

§ 75. Erstatning og sikkerhet for kostnader.

Den som drar omsorg for tingen for motpartens rekning, har rett til dekning av forsvarlige kostnader til dette. Han kan holde tingen tilbake inntil kostnadene dekkes eller betryggende sikkerhet stilles.

Bilde av boken

Første punktum

Første punktum gir omsorgsparten rett til å få dekket forsvarlige utlegg og andre kostnader til omsorg av tingen for den andre parts regning. Ansvaret som motparten har for slike kostnader er rent objektivt. Fritaksgrunnene for erstatningsansvar etter §§ 27, 40 og 57 vil derfor ikke få anvendelse.

Motpartens ansvar

Et ansvar etter § 75 gjelder kun kostnader som parten har pådratt seg ved omsorgen for tingen etter §§ 72 eller 73, eventuelt 74. Det kan for eksempel være utgifter til lege av lagerplass, eller transport til en tredjemann som skal forvare tingen.

Dersom det viser seg at kjøperen ikke vil overta tingen etter at selgeren har transportert den til leveringsstedet, kan selgerens kostnader ved transport tilbake regnes som omsorgskostnader. Tilsvarende vil trolig gjelde eventuell ny transport til leveringsstedet dersom levering likevel blir aktuelt i etterkant. Kostnader som beror på kontraktbruddet som har utløst omsorgsplikten, og ikke har noen sammenheng med omsorgen for tingen, vil dekkes av reglene i §§ 27, 40 og 57.

Forsvarlige kostnader

Erstatning etter § 75 vil kun gis i den utstrekning kostnadene er forsvarlige. Denne standarden beror på en konkret vurdering av hva som anses som nødvendig for å oppfylle omsorgsplikten. Ved vurderingen må man særlig ta hensyn til tingens art og plassering, selgerens stilling og muligheter på stedet, samt representasjonsforhold.

Eksempler på utgifter kan være kostnader til lasting og lossing i forbindelse med transport, oppbevaring hos selger eller forvarer (se § 74), stell og vedlikehold, tiltak for å sikre tingen mot skade eller forringelse, forsikring, eller utgifter til salg etter § 76.

Om risikoen for tingen, se kommentarene til §§ 72, 73 og 74.

Andre punktum – tilbakeholdsrett

Andre punktum gir omsorgsparten rett til å holde tingen tilbake til sikkerhet for sitt krav etter bestemmelsen. Den andre parten kan unngå tilbakehold av tingen ved å enten dekke kostnadene, eller stille betryggende sikkerhet for disse.

Sikkerhet

Å stille sikkerhet kan være et alternativ for motparten dersom det oppstår tvist om hvorvidt kostnadene ved omsorgen er forsvarlige. Se kommentarene til § 64 (2) om hva som kan regnes som betryggende sikkerhet.

Det er trolig ikke tilstrekkelig at den ansvarlige part kun stiller sikkerhet. Omsorgsparten plikter imidlertid å begrense tapet etter § 70. Det kan, i tvisttilfeller, være en rimelig begrensningsplikt å tillate utlevering av tingen mot betryggende sikkerhet for alle krav som omsorgsparten har.

Rettsvern

Hvorvidt tilbakeholdsretten har rettsvern overfor tredjemann beror på alminnelige rettsregler om godtroerverv.

Tilbakeholdsretten kan utøves ved at selgeren beholder tingen hos seg selv eller hos sin representant. Han kan også deponere den i forvaring hos tredjemann, jf. § 74. Om salg gjelder § 76.

Tilbakeholdsretten vil gjelde frem til utgiftene er dekket, eller tingen er forsvarlig overgitt til forvaring hos tredjemann etter § 74, eller solgt etter § 76. Dersom tingen er overlatt til en forvarer, vil han ha tilbakeholdsrett for vederlaget sitt, se kommentarene til § 74.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.