Kjøpsloven § 74 med lovkommentar

Kjøpsloven § 74 med lovkommentar

Kjøpsloven § 74 gjelder forvaring av tingen hos en tredjeperson. 


Kjøpsloven § 74:

§ 74. Forvaring hos tredjemann.

En part som plikter å dra omsorg for tingen, kan la tredjemann forvare den for den annen parts rekning, såframt kostnadene ikke er uforsvarlige. Parten er fri for ansvar når forvareren er forsvarlig valgt og har mottatt tingen.

Bilde av boken

Første punktum

Første punktum gir omsorgsparten etter §§ 72 eller 73 rett til å la en tredjemann forvare tingen for den andre partens regning, for eksempel i et varelager.

En slik løsning kan være praktisk hvis tingen for eksempel befinner seg på et annet sted enn omsorgspartens forretningssted, eller dersom den må lagres på en spesiell måte.

Kostnadene

Det er et vilkår at kostnadene ved forvaring hos tredjemann ikke er uforholdsmessig store. Man skal ikke kunne pådra motparten uforsvarlige kostnader. Omsorgsparten vil ikke bryte sine plikter dersom han selv vil betale de kostnadene som overstiger det som er forsvarlig.

Bestemmelsen vil ha selvstendig betydning i de tilfeller hvor forvareren krever kostnadene dekket direkte av den andre parten, eller holder tingen tilbake grunnet manglende betaling fra omsorgsparten.   Omsorgsparten vil da bli ansvarlig overfor motparten for kostnader som overstiger det som er forsvarlig.

Andre punktum – ansvarsfrihet for omsorgsparten

Andre punktum slår fast at omsorgsparten er fri for ansvar hvis forvareren er forsvarlig valgt og har mottatt tingen.

Ved vurderingen av andre punktum må det tas hensyn til at omsorgsplikten blir utløst av et kontraktbrudd fra den andre parten, og utøves i hans interesse. I mange tilfeller vil det være praktisk nødvendig å forvare tingen hos en tredjemann. Da er det rimelig at parten blir fritatt for ansvar når tingen er overgitt til tredjemann og parten ikke lenger har noen umiddelbar kontroll over den. Dette gjelder uansett om det er selgeren eller kjøperen som har omsorgsplikten.

Valg av forvarer

Bestemmelsen innebærer at parten ikke er erstatningsansvarlig for skade som inntreffer mens tingen er hos forvareren. Slik skade kan for eksempel skyldes uaktsomhet fra forvareren. Omsorgsparten vil likevel bli ansvarlig hvis han ikke har valgt en forvarer på en forsvarlig måte.

Forsvareren kan være en privatperson, så vel som en profesjonell næringsdrivende. Omsorgsparten må vurdere forvarerens kvalifikasjoner, og etter forholdene også hvorvidt lagerstedet er egnet for å oppbevare ting av den art og med tilsvarende egenskaper som salgstingen. Her kan forhold som følsomhet for temperatur, fuktighet, lys etc. spille stor rolle.

Enkelte varer vil ha spesielle krav for lagring, mens andre vil kunne oppbevares i friluft uten å kreve noen særlig behandling eller beskyttelse.

Dersom forvarer ikke blir forsvarlig valgt, vil omsorgsparten ha et erstatningsansvar for de tap som måtte oppstå som følge av uforsvarlig oppbevaring hos den uforsvarlig valgte forvareren.

Forvarerens ansvar og plikter

For forvarerens ansvar og plikter gjelder avtalen, samt alminnelige kontraktsrettslige regler. Disse er stort sett ulovfestede.

Forsvareren kan ikke bruke tingen og har ikke salgsrett. Han har en streng plikt til å passe på tingen, men vil ikke holdes ansvarlig ved brann eller annen ulykke som han ikke kunne ha avverget. Han vil altså ikke uten videre sitte med risikoen for tingen, og ikke ha forsikringsplikt med mindre det følger av forvaringskontrakten.

Hvem av partene i kjøpsforholdet som har risikoen, ansvaret og forsikringsplikten vil bero på kjøpsreglene. Se kommentarene til §§ 72 og 73. Bestemmelsen tar sikte på omsorgspartens erstatningsansvar, og ikke på risikoen. Det vil heller ikke være rimelig at en part skal ha risikoen for hendelig skade dersom han selv tar vare på tingen, men slipper dette ved å overlate tingen til tredjemann.

Forvaring erstatter omsorgsplikt

Omsorgsplikten vil være oppfylt når tingen er forsvarlig overgitt til en forvarer. Den vil følgelig erstattes av forvaringskontrakten.

Tilbakeholdsrett

Forvaringskontrakten kan inngås på regning av den andre parten i kjøpsforholdet. Denne vil da bli direkte ansvarlig for utgiftene, såfremt disse ikke er urimelige. Forvareren vil ha en tilbakeholdsrett i tingen frem til oppbevaringsvederlaget er betalt. Det kan også avtales at forvareren skal holde tingen tilbake også for dekning av omsorgspartens rimelige utgifter med omsorgen for øvrig.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.