Kjøpsloven § 72 med lovkommentar

Kjøpsloven § 72 med lovkommentar

Kjøpsloven § 72 handler om selgerens omsorgsplikt.


Kjøpsloven § 72:

§ 72. Selgerens plikt til omsorg.

Dersom kjøperen ikke henter eller tar imot tingen i rett tid eller forhold ellers på hans side har medført at den ikke er overgitt til ham, skal selgeren for kjøperens rekning dra slik omsorg for tingen som er rimelig etter tilhøva, såframt han har tingen i sin varetekt eller for øvrig kan ta vare på den.


Bestemmelsen vil komme til anvendelse dersom kjøperen ikke henter eller mottar tingen til rett tid, se § 50. Den vil også gjelde der forhold på kjøperens side ellers har medført at tingen ikke er overgitt til ham. Det kan være tilfelle hvor leveringen er avhengig av at kjøpesummen blir betalt, og at dette ikke skjer (se § 48 (1)). I en slik situasjon kan selgeren holde tingen tilbake etter § 10. Da får han også omsorgsplikt etter denne bestemmelsen. Et annet eksempel kan være at leveringen blir forsinket som følge av at kjøperen ikke yter nødvendig medvirkning ved tilvirkningen eller transporten av tingen.

Omsorgsplikten vil gjelde uansett kjøperens subjektive forhold, og uansett om partene gjør gjeldende misligholdskrav.

Kjøperens ikke-oppfyllelse

Vilkåret er at kjøperen ikke oppfyller sin plikt til å overta tingen eller betale i henhold til avtalen. Ytre hindringer vil ikke utelukke dette, se §§ 52 (1) og 57.

Manglende overtakelse

Etter § 50 plikter kjøperen å yte nødvendig medvirkning til kjøpet, samt overta tingen, selv om et erstatningsansvar for manglende overtakelse beror på om selgeren har særlig interesse i å bli kvitt med tingen, se § 57 (2). Hvis kjøperen har betalt, og ellers oppfylt sine øvrige plikter, men ikke henter eller mottar tingen, må selgeren ta vare på den frem til han vet om kjøperen fortsatt er interessert i den.

Kjøperens mislighold forutsetter at hans unnlatelse ikke beror på selgeren, jf. § 51. Det vil si at selgeren må ha oppfylt sine leveringsplikter etter §§ 6 til 10 og 95.

Selgerens mislighold

Hvis kjøperens manglende overtakelse beror fullt på selgerens mislighold, kan kjøperen gjøre gjeldende misligholdskrav etter §§ 22 flg. Selgeren vil fortsatt ha sine leveringsplikter etter §§ 6 flg. § 72 vil da ikke komme til anvendelse, og selgeren kan ikke påberope seg de rettighetene han ellers ville ha etter §§ 74, 75, 76 eller 77.

Dersom en av partene hever kontrakten, vil § 72 heller ikke komme til anvendelse, jf. § 64. Kjøperens interesse i tingen vil ikke lenger være til stede, og selgeren vil ha tingen i sin kontroll.

Tvist

Dersom det oppstår tvist om ansvarsforholdet eller hevingsretten, plikter selgeren å ta forsvarlig vare på tingen. Dette gjelder uansett om pliktgrunnlaget er hans eventuelle leveringsplikter eller den særlige omsorgsplikten etter § 72. Hvilket grunnlag som er avgjørende vil vise seg når tvisten blir løst. Kjøperen kan subsidiært påberope seg § 72 dersom misligholdet beror på ham selv.

Betaling og levering

Dersom betalingen skal skje samtidig med leveringen, vil omsorgsplikten inntre når leveringstiden er inne og selgeren er klar til å levere, men kjøperen ikke betaler, jf. §§ 49 og 50. Dersom kjøperen ikke betaler når leveringstiden er inne kan selgeren heve etter § 54, eller utsette levering eller stanse overlevering etter § 61. Alternativt kan han ta omsorgsskritt etter § 72.

Dersom betalingen skal skje etter leveringen, vil omsorgsplikten ikke bli aktuell, med mindre overleveringen blir stanset etter § 61 (2).

Betaling må gjøres i henhold til reglene i blant annet § 48 (2), § 48 (1) og § 49. Manglende oppfyllelse av ett av disse kravene vil være relevant etter § 72.

Vilkår for omsorgsplikten

Det er to alternative vilkår for omsorgsplikten.

Det første er at selgeren enda har tingen i sin besittelse, det vil si har fysisk rådighet over den. Dette vil vanligvis være tilfelle dersom tingen befinner seg på hans eiendom eller et område som han disponerer. Når selgeren har slik kontroll over tingen vil omsorgsplikten være ubetinget.

Det andre vilkåret er at selgeren har mulighet for å ta vare på tingen. Han kan kontrollere hvordan ingen skal disponeres, for eksempel gjennom fraktbrev eller avtale med tredjemann. Det vil i alle fall være tilfelle når selgeren har en representant som har mulighet til å ta vare på tingen på stedet, eller sende den til varetekt på et annet, passende sted. Det er imidlertid ikke et vilkår for omsorgsplikten at det er noen representant til stede på bestemmelsesstedet.

Forsvarlig oppbevaring

Selgeren plikter å oppbevare tingen på en forsvarlig måte. Dette kan være å sørge for trygg lagring og vedlikehold. Hva som vil være rimelige tiltak vil variere med forholdene. Det kan avhenge av hva slags ting det gjelder, selgerens ressurser eller forbindelser på det aktuelle stedet, og forholdene ellers. Plikten vil ikke omfatte tiltak som medfører kostnader eller ulemper som er urimelige.

Risikoen

Det er uten betydning for omsorgsplikten om risikoen har gått over på kjøperen. Plikten har særlig betydning i nettopp slike tilfeller. Risikoen vil som regel ha gått over etter reglene i §§ 12 til 15. Dette gjelder imidlertid ikke tap eller skade som beror på selgeren, for eksempel forsømmelse av plikten til forsvarlig oppbevaring og omsorg.

§ 13 (2) innebærer at kjøperen som hovedregel vil ha risikoen for tingen i den tiden selgeren har omsorg for den etter § 72. Selv om det er kjøperen som har risikoen for tingen, kan omsorgsplikten likevel innebære en plikt for selgeren til å holde tingen forsikret.

Selgerens omsorg for tingen må skje på kjøperens regning. Se også § 75 om erstatning og sikkerhet for kostnader. Omsorgen for tingen kan likevel utgjøre en midlertidig økonomisk belastning for selgeren frem til kjøperen refunderer utgiftene.

Omsorgsplikten vil ikke være i veien for at selgeren skal kunne gjøre gjeldende sine misligholdskrav, jf. § 51. Han må likevel begrense sitt tap i samsvar med tapsbegrensningsplikten i § 70.

Hvis selgeren ikke oppfyller sin omsorgsplikt vil han bli ansvarlig overfor kjøperen. Kjøperen kan da gjøre gjeldende misligholdskrav etter analogi fra reglene i § 30 så langt de passer.

Tilbakeholdsrett og erstatning

Selgeren har rett til å holde tingen tilbake  frem til kjøperen har dekket hans rimelige utgifter til oppbevaring og omsorg, se § 75. Selgeren får altså rett til både erstatning og tilbakehold.

Varigheten av omsorgen

Det er ikke angitt noen begrensning av varigheten for omsorgen i bestemmelsen. Selgeren kan imidlertid få rett til å heve kjøpet etter §§ 54 og 55. Han kan også bruke sin rett etter §§ 74, 76 eller 77 til å anbringe, selge eller disponere tingen på en annen måte.

Virkningene av manglende omsorg

Bestemmelsen regulerer heller ikke virkningene av at selgeren ikke oppfyller omsorgsplikten. Den praktiske konsekvensen vil som regel være at selgeren kan bli erstatningsansvarlig, jf. § 30 (2).

Det følger av § 21 (2) at selgeren også svarer for mangler som oppstår etter at risikoen har gått over på kjøperen, forutsatt at denne skyldes kontraktbrudd fra selgerens side. Dette omfatter også brudd på omsorgsplikten. Hvis tingen får en mangel som følge av at selgeren ikke oppfyller omsorgsplikten, kan kjøperen gjøre de ordinære mangelbeføyelser gjeldende.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.