Kjøpsloven § 71 med lovkommentar

Kjøpsloven § 71 med lovkommentar

Kjøpsloven § 71 handler om renter.


Kjøpsloven § 71:

§ 71.

Betales ikke kjøpesummen eller annet utestående beløp i tide, skal skyldneren svare rente etter lov 17 desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m m.

Bilde av boken

Bestemmelsen gjelder både ved betaling av kjøpesummen, samt annet utestående beløp som ikke blir betalt i tide. Det omfatter alle pengekrav i kjøpsforholdet, for eksempel tilbakebetaling av kjøpesum, erstatning og refusjonskrav.

Rentens størrelse, utgangspunktet for renten og utregningen ellers skal gjøres i henhold til forsinkelsesrenteloven, derav henvisningen.

Lovvalgsregler

Det er en forutsetning at loven skal legges til grunn når det følger av interlegale lovvalgsregler, og ikke annet følger av gyldig partsavtale. Det kan tenkes at forsinkelsesrenteloven ikke får anvendelse i internasjonale forhold, selv om det er den norske kjøpsloven som må legges til grunn etter interlegale lovvalgsregler.

Dette har sammenheng med at det normalt vil være naturlig å legge til grunn rentens størrelse ved kreditors forretningssted i internasjonale forhold, ettersom det er snakk om kompensasjon for hans kredittkostnader eller tap av kapitalavkastning.

Kreditor vil imidlertid uansett kunne kreve supplerende erstatning for sitt konkrete tap etter § 67.

Forsinkelsesrenteloven § 3

Departementet fastsetter størrelsen av forsinkelsesrenten til en fast prosent årlig rente hvert halvår. Dette følger av forsinkelsesrenteloven § 3. Denne satsen skal svare til styringsrenten fastsatt av Norges Bank, tillagt 7 prosentpoeng. Dersom fordringshaveren kan kreve høyere rente på et annet grunnlag, for eksempel avtale, vil han fortsatt ha krav på det. Erstatning for tap som ikke dekkes av forsinkelsesrenten, for eksempel rentetap, vil fastsettes med hensyn til partenes forhold og forholdene ellers.

Forsinkelsesrenteloven § 2

Dersom forsinkelsen er fremkalt ved forhold på fordringhaverens side, skal det ikke svares forsinkelsesrente. Dette gjelder for eksempel der oppfyllelsen hindres av den andre parten. I slike tilfeller kan debitor benytte seg av sin tilbakeholdsrett uten å risikere renteplikt.

Det følger av forsinkelsesrenteloven § 2 at renten løper fra forfallsdagen, dersom denne er fastsatt på forhånd. Det vil være tilfelle hvis fristen for betaling av kjøpesummen er fastsatt i avtalen. Hvis kjøperen ikke betaler innen fristen, og dette er et kontraktbrudd fra hans side, vil selgeren kunne regne forsinkelsesrente fra dette tidspunkt.

Dersom fristen for levering og betaling ikke er fastsatt på forhånd, kan selgeren kreve betaling når tingen blir overlevert til kjøperen eller stilt til hans rådighet i henhold til avtalen og loven, jf. § 49 (1). Dersom det er avtalt et tidsrom for levering, skal selgeren ha valgrett med hensyn til leveringstidspunktet, jf. § 9 (2).

Hvis kjøperen ikke betaler ved overleveringen, kan ikke selgeren kreve forsinkelsesrente allerede fra det tidspunktet. Her er ikke forfallsdagen fastsatt på forhånd. Forsinkelsesrente kan da først kreves fra 30 dager etter at selgeren har sendt et skriftlig påkrav til kjøperen med en oppfordring om å betale. Kjøperen vil få en rentefri periode på minst en måned.

Selgeren vil uansett kunne gjøre gjeldende vanlige misligholdsbeføyelser som krav på oppfyllelse, heving og erstatning i den perioden retten ikke løper.

Hvis det er selgeren som ikke oppfyller i henhold til avtalen, kan det oppstå et pengekrav fra kjøperens side. Dette kan være i form av krav på erstatning, prisavslag og/eller tilbakebetaling av kjøpesummen. Krav på rente av dette vil også være regulert av forsinkelsesrenteloven.

Hvis leveringstiden er avtalt på forhånd og selgeren misligholder, vil et eventuelt krav på erstatning m.m. fra kjøperen være forfalt. Forfallsdagen for misligholdskravet kan imidlertid ikke anses fastsatt på forhånd i slike tilfeller etter forsinkelsesrenteloven § 2. Kjøperen vil, ved mislighold fra selgerens side, kun ha mulighet til å kreve rente fra 30 dager etter at han har sendt selgeren et skriftlig påkrav med oppfordring om å betale. Dette gjelder uansett om leveringstiden er avtalt på forhånd eller ikke.

Forsinkelsesrenteloven § 4 og forbrukerforhold

Det er gitt særlige regler om forbrukerforhold i forsinkelsesrenteloven § 4. Reglene kommer i tillegg til bestemmelsen i § 3.

Reglene gjelder kun for debitor som er skyldner i egenskap av forbruker. De kan ikke fravikes til skade for forbrukeren. Begrepet «forbruker» er ikke likt i renteloven og kjøpsloven. Derfor vil særreglene trolig få anvendelse til fordel for både kjøper og selger. De vil også kunne gjelde for forbrukere som selger til yrkesselgere, for eksempel hvis en privatperson selger en bruktbil til en bruktbilforhandler.

Skyldig pengekrav

§ 71 i kjøpsloven gjelder alle skyldige pengekrav i et kjøpsforhold, uansett om dette er fastsatt på forhånd. Bestemmelsen gjelder betaling og eventuell tilbakebetaling av kjøpesummen, dekning og erstatning for utgifter og for tap. Forsinkelsesrenten løper som nevnt først fra forfall eller fra 30 dager etter påkrav, hvilket forutsetter at kravet da er formulert i en bestemt sum.

Utestående sum

Bestemmelsen nevner «utestående beløp», det vil si at det gjelder en sum som kan kreves. Det betyr imidlertid ikke at manglende betaling automatisk innebærer et kontraktbrudd. Renter vil påløpe selv om skyldig betaling er utsatt midlertidig etter § 61, eller under en hindring etter § 52 (1), jf. § 57 (1).

Renteplikten gjelder uansett om kreditor har lidt noe konkret tap.

Automatisk renteplikt – uberørt erstatning

Et mulig krav på erstatning for et konkret tap etter §§ 67 til 70 vil ikke være berørt av rentekravet. Erstatning etter disse bestemmelsene vil ikke uten videre omfatte renter, men vil heller ikke utelukke det. Kreditor vil kunne kreve erstatning for konkrete kredittkostnader eller tapt investeringsutbytte som overstiger rentene.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.