Kjøpsloven § 7 med lovkommentar

Kjøpsloven § 7 med lovkommentar

Kjøpsloven § 7 regulerer levering ved plasskjøp og sendekjøp, og virkningen av enkelte leveranseklausuler. Bestemmelsen er et unntak fra § 6, da både første og andre ledd forutsetter at partene har avtalt at tingen skal bringes eller sendes til kjøper. Tredje ledd forutsetter også at de enkelte leveranseklausulene er avtalt. Dersom det ikke foreligger noen avtale, er det § 6 som får anvendelse.


Kjøpsloven § 7:

§ 7. Plasskjøp og sendekjøp

(1) Skal tingen bringes til kjøperen på samme sted eller innenfor det område der selgeren vanligvis sørger for å bringe ut slike ting (plasskjøp), skjer levering når tingen mottas der.

Bilde av boken

(2) Skal tingen ellers sendes til kjøperen (sendekjøp) og annet ikke følger av transportklausul eller annen avtale, skjer levering ved at tingen blir overgitt til den fraktfører som påtar seg transport fra avsendingsstedet. Utfører selgeren transporten selv, skjer levering først når tingen mottas av kjøperen.

(3) Er tingen solgt «fritt», «levert», eller «fritt levert», med angivelse av et bestemt sted, anses den ikke levert før den er kommet fram til dette sted.


Det skilles mellom tre ulike typer kjøp i forbindelse med leveringssted:

  • Kjøp hvor tingen skal hentes hos selger (hentekjøp)
  • Kjøp hvor tingen skal leveres til kjøper på samme sted (plasskjøp)
  • Kjøp hvor tingen skal sendes til et annet sted (sendekjøp)

Bestemmelsen i § 7 får anvendelse dersom det er avtalt at tingen skal bringes eller sendes til kjøperen, eller dersom partene har avtalt bestemte leveranseklausuler etter tredje ledd. Dersom det ikke er avtalt, er hovedregelen hentekjøp etter § 6 (les mer om hentekjøp her).

Plasskjøp

Første ledd bestemmer at levering ved plasskjøp skjer når kjøper mottar tingen. Bestemmelsen gjelder både levering på samme sted og innenfor det området hvor selger vanligvis bringer ut slike ting. Det følger av forarbeidene at det ikke er noe krav om at det må være en sedvane i bransjen for å bringe ut ting i området. Det er tilstrekkelig at den aktuelle selger pleier å gjøre det.

Bestemmelsen gjelder også dersom selger bruker en underordnet eller selvstendig transportør, og gjelder dermed også tilfeller hvor tingen sendes i posten.

Tingen er levert først når kjøper har mottatt den. Det vil si at det er selger som har risikoen for tingen inntil dette tidspunktet, og at han må svare for mangler som kan oppstå under transporten. Selger bærer også kostnadene med transporten etter § 11 (les mer om bestemmelsen her).

Sendekjøp

Andre ledd regulerer sendekjøp, der vil si de tilfellene hvor tingen skal sendes til kjøper fra ett sted til et annet. Første punktum gjelder kun de tilfeller hvor selger benytter en selvstendig fraktfører som verken hører til selgerens eller kjøperens folk. Levering skjer i slike tilfeller når tingen blir mottatt av fraktfører som har påtatt seg transport fra avsendingsstedet, for eksempel på en terminal. Dersom selger står for hele transporten, skjer levering først når kjøperen mottar tingen. Dette følger også av bestemmelsens andre punktum.

Dersom det er kjøper som står for hele transporten, foreligger det et regulert hentekjøp etter § 6. Dersom kjøper kun står for en del av transporten, vil leveringstidspunktet avhenge av hvem som står for den første del av transporten. Dersom dette er selger, er tingen levert ved overtakelsen. Dersom selger har benyttet en selvstendig fraktfører for transport fra avsendingsstedet, er tingen levert når fraktføreren har overtatt tingen.

Lokal transport

Lokal transport innenfor avsendingsstedet betyr ikke at tingen er levert, uansett om det er selger selv som sørger for transporten eller om han benytter en selvstendig fraktfører til dette. Dersom den samme fraktføreren påtar seg transporten både lokalt og videre til mottaksstedet, er tingen imidlertid levert når fraktføreren har overtatt den.

Transportmiddel

Det er ikke av betydning hvilket transportmiddel som er benyttet, heller ikke hvor langt fraktfører har påtatt seg transporten. Tingen er uansett levert når den er overlevert til fraktføreren som skal transportere den fra avsendingsstedet, og som har påtatt seg transporten til mottaksstedet.

Når er tingen «overgitt»?

Det er ikke noe krav om at tingen må ha blitt lastet inn i det transportmiddelet den skal sendes med for å være overgitt. Det er tilstrekkelig at den er mottatt av fraktfører, for eksempel på godsterminalen.

Transportklausuler

Tredje ledd presiserer betydningen av leveringsklausuler. Slike leveringsklausuler må legges til grunn dersom det følger av avtalen mellom partene.

Betydningen av de ulike klausulene kan variere fra land til land. Innføringen av Incoterms har imidlertid gitt et ensartet sett med klausuler som er mye brukt i internasjonal handel.

Bestemmelsen får bare anvendelse hvis klausulene er brukt «med angivelse av et bestemt sted». I disse tilfellene skjer ikke levering før tingen er kommet frem til dette stedet. Hvordan tingen har blitt transportert, er uten betydning.

Når levering skal anses skjedd beror på avtalen mellom partene og forholdene ellers. Dette er ikke uttrykkelig presisert i lovteksten, hvilket er gjort bevisst fra lovgivers side, jf. forarbeidene. Ofte vil det være naturlig å kreve at tingen er tilgjengelig for kjøperen på stedet.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.