Kjøpsloven § 68 med lovkommentar

Kjøpsloven § 68 med lovkommentar

Kjøpsloven § 68 handler om prisforskjell som en tapspost når en part foretar en konkret dekningstransaksjon etter heving.


Kjøpsloven § 68:

§ 68. Prisforskjell ved dekningstransaksjon.

Dersom kjøpet heves og kjøperen foretar dekningskjøp eller selgeren dekningssalg på forsvarlig måte og innen rimelig tid etter hevingen, legges kjøpesummen og prisen etter dekningstransaksjonen til grunn når prisforskjell skal regnes ut.

Bilde av boken

Konkret transaksjon

Bestemmelsen regulerer hvordan erstatning for prisforskjell skal beregnes i tilfeller hvor den skadelidte parten hever og faktisk foretar dekningstransaksjon. Hvilke andre tapsposter som kan dekkes reguleres av § 67. Skadelidte har i utgangspunktet mulighet til å velge hvorvidt han ønsker å gjøre gjeldende reglene om prisforskjell. Når faktisk tap beregnes ut fra § 67, vil imidlertid en eventuell prisforskjell måtte tas i betraktning. Skadelidte kan også velge om han ønsker å bruke §§ 68 eller 69. Men dersom den andre parten kan påvise at det faktisk er foretatt dekningstransaksjon som gir mindre prisforskjell enn § 69, må denne prisforskjellen legges til grunn.

Bestemmelsen gir ikke partene noe direkte pålegg om å foreta en dekningstransaksjon. En slik plikt kan imidlertid følge av bindende handelsbruk, se § 3, eller av tapsbegrensningsplikten i § 70.

Dersom en part har foretatt dekningstransaksjon på forsvarlig måte, og innen rimelig tid etter hevingen, kan han kreve dekket differansen mellom kontraktprisen og prisen i dekningstransaksjonen. Det er en forutsetning at prisforskjellen utgjør et tap. Den må ikke være til direkte gunst for den hevende parten, fordi den opprinnelige kontraktprisen var ugunstig for ham.

Prisforskjell etter §§ 68 og 69 regnes som direkte tap.

Ved å foreta dekningstransaksjon vil den parten som hever begrense det tap som motpartens kontraktbrudd medfører. Et dekningskjøp fra kjøperens side kan for eksempel hindre at en avtale om videresalg heves, hvilket motvirker tap av fortjeneste. Et mulig indirekte tap kan altså bli unngått, selv om resultatet blir et direkte tap ved prisforskjellen.

Parten får kompensasjon for prisendringer i markedet i etterkant av kjøpet gjennom erstatning for prisforskjell.

Reell dekningstransaksjon

Erstatningen for prisforskjell skal regnes ut på grunnlag av kjøpesummen og prisen etter dekningstransaksjonen. Det er en forutsetning at det foreligger et dekningskjøp eller et dekningssalg. Det er imidlertid ingen begrensninger i forbindelse med arten av kjøp. Både handelskjøp og forbrukerkjøp, sivile og internasjonale kjøp omfattes.

Hovedvilkåret for at bestemmelsen skal komme til anvendelse er at parten som hever faktisk foretar en reell dekningstransaksjon. Det vil si en transaksjon som har saklig og tidsmessig sammenheng med det opprinnelige kjøpet, og som har til formål å dekke samme behov.

Tingens art og egenskaper i dekningskjøpet må være likeverdig med gjenstanden i det opprinnelige kjøpet.

Dersom det opprinnelige kjøpet gjaldt en spesifikk ting som ikke kan byttes ut, vil dekningskjøp være utelukket. Dette kan være tilfelle ved for eksempel salg av brukte ting, spesielle modeller, visningseksemplarer og ellers særskilte tilbudsvarer. Dekning etter bestemmelsen utelukkes imidlertid ikke ved generelle rabatter, for eksempel reklamerabatt. Det vil derfor i prinsippet være mulig å anvende bestemmelsen på kjøp av utsalgsvarer, dersom det i samsvar med forutsetningene før kjøpet er forsvarlig å foreta slik dekning. Se også § 70 om tapsbegrensningsplikten.

 

Vilkår

En dekningstransaksjon må utføres på mest mulig fordelaktig måte for begge parter. Den må ikke nødvendigvis skje på samme vilkår som den hevede kontrakt.

Økte kostnader/sparte kostnader

Ved utmålingen av erstatningen må det tas hensyn til økte kostnader som følge av annet leveringssted, dyrere transport eller andre nye vilkår. Det må videre også tas hensyn til sparte kostnader, for eksempel billigere transport.

Prisjustering

Dersom fordelingen av kostnadene er forskjellig i de to avtalene, må man foreta en prisjustering. Tilsvarende gjelder dersom transaksjonene foretas på ulike omsetnings- eller markedsnivåer. Det er en forutsetning at prinsippene for prisansettelse kan sammenliknes, slik at prisjusteringen kan kalkuleres.

Forsvarlig måte

Det er en forutsetning at dekningstransaksjonen skjer på forsvarlig måte for at bestemmelsen skal komme til anvendelse. Kjøperen kan for eksempel ikke kreve prisforskjellen dekket ved et unødvendig dyrt dekningskjøp. På en annen side kan det ikke alltid kreves at kjøperen skal velge det rimeligste alternativet, eller at selgeren alltid skal selge til den høyeste prisen i markedet. Hvorvidt transaksjonen er gjort på en forsvarlig måte beror på en samlet vurdering. Her vil momenter som pris, mulige omsetningskanaler, kostnadene ved transaksjonen, øvrige vilkår og den tiden som parten har til rådighet være relevante.

Rimelig tid

Videre er det et selvstendig vilkår at transaksjonen må skje innen rimelig tid etter hevingen. Vilkåret gjelder i tillegg til kravet om reell rekningstransaksjon som har sammenheng med det opprinnelige kjøpet. På en slik måte vil man motvirke muligheten for spekulasjon ved at partene venter med å foreta dekningskjøp eller dekningssalg for å oppnå en høyere erstatningssum.

Hva som er «rimelig tid» må vurderes konkret. Fristen vil vanligvis være lenger enn det som følger av § 32 (1) om reklamasjon.

Hva blir konsekvensene dersom vilkårene ikke er oppfylt?

Konsekvensene dersom dekningstransaksjon ikke er foretatt på forsvarlig måte eller innen rimelig tid fremgår ikke av bestemmelsen. Det kan tenkes at det da vil være naturlig å ikke anvende bestemmelsen i det hele tatt. Man kan for eksempel beregne tapet etter reglene i § 69, med utgangspunkt i gjengs pris, eller direkte etter den alminnelige tapsregelen i § 67, jf. § 70.

Udekte kostnader og tap kan i alle tilfeller kreves erstattet etter § 67.

Full erstatning straks

Begge parter kan kreve full erstatning etter § 67 og/eller § 69 straks de har lidt et tap. De plikter ikke å avvente den tiden fremgangsmåten etter § 68 vil ta. Dersom reell dekningstransaksjon ikke blir foretatt i tide, kan parten kreve oppgjør etter § 68.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.