Kjøpsloven § 66 med lovkommentar

Kjøpsloven § 66 med lovkommentar

Kjøpsloven § 66 inneholder ytterligere vilkår for at kjøperen skal kunne heve kjøpet eller kreve omlevering. Bestemmelsen innebærer en begrensning i §§ 25, 34 og 39. Den supplerer også § 64 (2) ved at kjøperen i enkelte tilfeller kan bli fritatt fra å levere tingen tilbake i den stand og mengde som han mottok den.


Kjøpsloven § 66:

§ 66. Tap av krav på heving og omlevering.

(1) Kjøperen kan heve kjøpet eller kreve omlevering bare dersom han leverer tingen tilbake i vesentlig samme stand og mengde som han mottok den. Han taper likevel ikke retten til å heve eller kreve omlevering dersom

(a) årsaken til at det er umulig å tilbakelevere tingen i vesentlig samme stand og mengde, er tingens egen beskaffenhet eller annet forhold som ikke beror på kjøperen;

(b) tingen helt eller delvis er gått til grunne eller forringet som følge av handling som trengs for å undersøke om tingen har mangel; eller

(c) tingen helt eller delvis er solgt videre i vanlig omsetning eller er forbrukt eller forandret av kjøperen under forutsatt bruk før han oppdaget eller burde ha oppdaget den mangel som er årsak til avvisningen.

(2) Kjøperen taper heller ikke retten til å heve kjøpet eller kreve omlevering dersom han ved tilbakeleveringen erstatter den verdireduksjon tingen har hatt.


(1) – hovedregelen

Første ledd første punktum fastslår hovedregelen om at kjøperen bare kan heve eller kreve omlevering dersom han leverer tingen tilbake i vesentlig samme stand og mengde som han mottok den.

Hva som ligger i vesentlighetskravet må vurderes konkret. Man skal kunne heve et nybilkjøp selv om låsen i venstre forhør er gått i stykker. Dersom bilen imidlertid er kjørt til vrak, vil situasjonen stille seg annerledes. Vurderingen vil også bero på om det er en ny eller eldre bruktbil. En eller to bulker i en billig gammel Lada vil ikke ha samme betydning som tilsvarende skader på en nyere Mercedes.

Vurderingen må med andre ord foretas i forhold til den stand tingen ble overtatt i. Mangelen som gir grunnlag for heving eller omlevering vil i seg selv innebære en vesentlig reduksjon av stand eller mengde sammenliknet med det som er avtalt.

Man finner viktige unntak fra hovedregelen i andre punktum bokstav a til c.

Bokstav (a) – tingens beskaffenhet og andre forhold

Bokstav a går ut på at heving eller omlevering likevel kan skje hvis forringelsen skyldes tingens egen beskaffenhet. Et klassisk eksempel er ferskvarer som råtner før tilbakelevering skjer, eller blomster med kort levetid.

Det kan ofte være en sammenheng mellom hevingsårsaken og at tingen blir ødelagt. Dersom et parti med frukt blir levert for sent, kan det for eksempel gi hevingsrett. Forsinkelsen vil samtidig medføre at partiet blir ødelagt kort tid etter leveringen.

Videre vil heving eller omlevering heller ikke være utelukket dersom forringelsen skyldes annet forhold som ikke beror på kjøperen. Dette omfatter tilfeller hvor tingen blir skadet på grunn av forhold som objektivt sett beror på selgeren. Dette kan for eksempel være skade i forbindelse med retting av mangel eller ved montering av tingen. Skaden kan også skyldes feil opplysninger fra selgeren, for eksempel om bruken av tingen.

Bestemmelsen omfatter også skader som skyldes tredjemanns forhold eller tilfeldige hendelser. Eksempler på dette er brann eller tyveri – forhold som verken selgeren eller kjøperen kan klandres for.  Det kan også tenkes grensetilfeller, såkalt casus mixtus, se kommentarene til § 12.

Bokstav (b) – undersøkelse av mangel

Bokstav b går ut på at kjøperen kan heve selv om tingen er gått til grunne eller forringet som følge av handling som trengs for å undersøke om tingen har mangel. Bestemmelsen gjelder ikke ved heving grunnet forsinkelse.

Det er ikke bare den foreløpige undersøkelsen etter § 31 (eller § 49 (2)) som omfattes. Også grundigere undersøkelser med sikte på å avdekke mulige mangler vil falle under bestemmelsen. Det er en forutsetning at undersøkelsen ikke går lenger enn god skikk tilsier, og det som er nødvendig for å avdekke eventuelle mangler. Selgeren kan derfor ikke motsette seg heving hvis kjøperen har fjernet innpakningen og foretatt vanlige prøver av varen.

Bokstav (c) – videresalg

Bokstav c handler om de tilfeller hvor tingen helt eller delvis er solgt videre i vanlig omsetning. Bestemmelsen gjelder både der tingen er kjøpt med sikte på videresalg, samt hvor kjøperen har brukt tingen og senere ønsket å selge den.

Heving eller omlevering av en ting som er solgt videre vil kun være aktuelt dersom den senere kjøperen har reist tilsvarende krav mot den opprinnelige kjøperen.

Bokstav c vil også komme til anvendelse hvis tingen er forbrukt eller forandret av kjøperen under forutsatt bruk. Uttrykket «forutsatt bruk» vil først og fremst bety bruk som selgeren kunne regne med ut fra hva tingen normalt brukes til og er beregnet til. Videre vil også kjøperens mer spesielle bruksformål omfattes, såfremt selgeren var kjent med disse.

Bestemmelsen vil ha betydning ved kjøp av forbruksvarer i snever forstand, det vil si mat og andre varer som normalt forbrukes av kjøperen. Den gjelder også hvis tingen forandres ved bruken. Et eksempel er når en ny bil reduseres i verdi fordi den blir brukt av kjøperen.

Tidsrom for bruken

Det er en forutsetning at salget eller bruken har skjedd før kjøperen har oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen som er grunnlaget for kravet om heving eller omlevering.

Når kjøperen først har oppdaget en slik mangel, må han ikke bruke eller selge tingen slik at den forringes. Ellers kan han risikere å miste retten til å heve kjøpet eller kreve omlevering.

Bestemmelsen er formulert slik at den ikke gjelder dersom grunnlaget for heving eller omlevering er forsinkelse. Hvis kjøperen mottar en ting som er vesentlig forsinket, vil han allerede være klar over grunnlaget for kravet. Han må da innrette seg etter dette dersom han ikke ønsker å beholde tingen.

(2) – erstatning av verdireduksjon

Kjøperen vil heller ikke tape retten til å heve kjøpet eller kreve omlevering dersom han erstatter verdireduksjonen på tingen ved tilbakeleveringen.

Forutsetningen er, som etter første ledd, at vilkårene for heving eller omlevering er til stede, jf. §§ 25, 34 og 39.

Kjøperens rett etter § 66 andre ledd er uavhengig av hva som er årsaken til verdireduksjonen. Det er heller ikke avgjørende hvor stor denne er. Bestemmelsen må imidlertid forstås med en slik begrensning at den ikke kan gjelde dersom tingen er helt ødelagt, eller er videresolgt slik at den ikke kan leveres tilbake.

Kjøperen skal erstatte en verdireduksjon som ellers ville ha hindret heving etter første ledd. Det vil si at han ikke trenger å erstatte en verdireduksjon dersom denne bare skyldes tidsforløpet eller det at tingen ikke lenger er ny.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.