Kjøpsloven § 64 med lovkommentar

Kjøpsloven § 64 med lovkommentar

Kjøpsloven § 64 regulerer virkningene av at et kjøp blir hevet, samt ved omlevering.


Kjøpsloven § 64:

§ 64.  Virkninger.

(1) Når kjøpet heves faller partenes plikt til å oppfylle kjøpet bort.

(2) Er kjøpet helt eller delvis oppfylt fra noen av sidene, kan det motsatte kreves tilbakeført. En part kan likevel holde tilbake det han har mottatt inntil den annen gir tilbake det han har fått. Tilsvarende gjelder når parten har krav på erstatning eller rente og betryggende sikkerhet ikke blir stilt.

(3) Skal selgeren omlevere, kan kjøperen holde tilbake det han har mottatt, inntil omlevering skjer.

(4) Hevingen har ingen betydning for avtalevilkår om forretningshemmeligheter, om løsning av tvister eller om partenes rettigheter og plikter som følge av hevingen.


Berettiget heving og omlevering

Reglene i § 64 forutsetter at kravet om heving eller omlevering er berettiget. Dersom vilkårene for heving ikke er til stede, kan en part naturligvis ikke suspendere partenes plikter etter disse bestemmelsene. I et slikt tilfelle vil hevingen være et kontraktbrudd. Dersom det oppstår tvist om berettigelsen av hevingskravet, bærer hver av partene risiko for egne anførsler inntil tvisten er avgjort. Dersom den andre parten imidlertid aksepterer at kjøpet heves uten at hevingsvilkårene er oppfylt, er det rimelig å benytte bestemmelsene i denne paragrafen, med mindre partene har avtalt noe annet.

(1) – bortfall av plikter ved heving

Første ledd slår fast at partenes plikter til å oppfylle kjøpet faller bort når kjøpet heves. Dette gjelder som utgangspunkt alle plikter ved kjøpet, ikke bare plikten til å levere tingen og betale kjøpesummen. Enkelte avtalevilkår kan imidlertid være slike at de må gjelde selv om kjøpet heves, se fjerde ledd. Heving kan også føre med seg særskilte plikter, for eksempel omsorg for tingen etter § 73.

(2) – tilbakeføring

Andre ledd første punktum gir hver av partene rett til å kreve at motparten gir tilbake det han har mottatt før hevingen. Selgeren vil gjerne få tilbakeført salgstingen, mens kjøperen ønsker gjerne å få tilbakeført pengesummen. Dersom det er et tilvirkningskjøp hvor kjøperen har sørget for deler av materialet, skal selger gi fra seg dette også dersom kjøpet heves før leveringen. Andre ytelser som måtte være foretatt skal i prinsippet også tilbakeføres.

Det kan tenkes at noen ytelser er av slik art at de ikke kan tilbakeføres. Dersom selgeren har  lagt ned arbeid i å montere tingen, kan han ikke få tilbake arbeidet. I en slik situasjon vil arbeidet måtte kompenseres for ved et erstatningsoppgjør, så langt det ikke inngår i vesentlig nytte som kjøperen har hatt av tingen, jf. § 65 (1).

Sted for tilbakelevering

Det er ikke angitt i lovteksten hvor partene skal levere tilbake sine ytelser. I proposisjonen på side 116 uttales det at kjøperen i utgangspunktet neppe har plikt til å levere tingen tilbake andre steder enn der han overtok den. Noen ganger kan det imidlertid være rimelig at kjøperen sender tingen tilbake til selgeren.

Selgeren har som regel plikt til å betale tilbake kjøpesummen hos kjøperen.

Dersom det ikke er uttrykkelig avtalt mellom partene, kan det være naturlig å ta utgangspunkt i en gjenspeiling av reglene om leveringsstedet ved hentekjøp (§ 6) og reglene om betalingssteder (§ 48). Løsningen blir da at kjøperen må stille tingen til selgerens rådighet på det stedet hvor kjøperen har sitt forretningssted/bosted. Dette må skje innen rimelig tid, sml. § 9. Tilsvarende må selgeren betale kjøpesummen på kjøperens forretningssted, sml. § 48. Dette må skje når kjøperen krever det, sml. § 49.

Kostnader ved tilbakeføring vil i prinsippet være en ordinær tapspost som vil inngå i erstatningsoppgjøret, og må bæres av misligholdsparten.

Transport og risiko

Eventuell transport av salgstingen fra kjøperen til selgeren må skje på selgerens risiko. Dette gjelder uansett om det er kjøperen som er misligholdspart og må betale kostnadene, herunder en eventuell forsikring.

Når kjøperen hever, vil selgerens rett til tilbakeføring begrenses av § 66. Bestemmelsen gir kjøperen rett til å heve selv om tingen ikke kan tilbakeføres i samme stand og/eller mengde som den ble mottatt.

Reglene i § 66 gjelder ikke når det er selgeren som hever, og spørsmålet om tilbakeføring vil sjeldent komme på spissen i slike tilfeller. Selgerens hevingsrett er begrenset av § 54 (4) når tingen er overgitt til kjøperen. Selgeren vil vanligvis uansett ha liten interesse av å heve dersom kjøperen ikke kan levere tilbake tingen i samme stand og mengde.

Tilbakeholdsrett

Andre ledd andre punktum gir partene tilbakeholdsrett i den motsatte ytelse til sikkerhet for sitt tilbakeføringskrav. Retten gjelder også sikkerhet for krav på erstatning og rente, se tredje ledd. Dette vil omfatte selgerens krav på erstatning etter § 65 for nytte kjøperen har hatt av tingen, samt kjøperens krav på rente etter § 65 (2).

Tilbakeholdsrett etter tredje punktum gjelder ikke hvis motparten stiller betryggende sikkerhet for kravet.

Det er ikke noe uttrykkelig vilkår om forholdsmessighet mellom kravet og det som holdes tilbake. I proposisjonen på side 116 peker departementet på at dette kan være urimelig, særlig i forbindelse med tredje punktum. Det uttales videre:

«Man kan f.eks. tenke seg at selgeren etter å ha hevet holder hele kjøpesummen tilbake til sikkerhet for et beskjedent erstatningskrav. Motparten har imidlertid mulighet til å avverge dette ved å stille sikkerhet for kravet. Ved at ordet «betryggende» er tatt inn i lovteksten, har man også presisert at sikkerheten må vurderes i forhold til det kravet den skal sikre. Videre vil alminnelige motregningsregler i en viss grad løse problemene, f.eks. når det gjelder et rentekrav. Departementet antar likevel at det i noen tilfeller vil være naturlig å tolke bestemmelsene innskrenkende i tråd med prinsippet i § 42.«

(3) – omlevering

Tredje ledd gjelder omlevering. Kjøperen har rett itl å holde tilbake tingen inntil omlevering skjer. Dette gjelder enten omlevering skjer etter krav fra kjøperen (§ 34) eller fra selgeren (§ 36).

Selgeren har ingen slik tilbakeholdsrett i kjøpesummen. Omlevering forutsetter at kjøpet blir fastholdt.

Bestemmelsen forutsetter at omleveringskravet er berettiget. Dersom kjøperen har krevd omlevering uten at vilkårene for dette foreligger, kan selgeren nekte å levere en ny ting. Kjøperen har da i prinsippet ingen tilbakeholdsrett. Dersom selgeren vil omlevere uten å ha hjemmel for det, kan kjøperen beholde den tingen som er levert og gjøre gjeldende andre beføyelser grunnet kontraktbruddet.

Dersom det er tvist om hvorvidt omleveringskravet er berettiget, har partene på tilsvarende måte som ved heving risikoen for rettmessigheten av sine standpunkter.

Bestemmelsen forutsetter også at selgeren har krav på å få tilbake den mangelfulle tingen når han leverer den nye tingen.

(4) – plikter som ikke faller bort ved heving

Fjerde ledd presiserer at hevingen ikke har noen betydning for avtalevilkår om forretningshemmeligheter, om løsning av tvister eller om partenes rettigheter og plikter som følge av hevingen.

Vilkår om løsning av tvister kan gjelde for eksempel verneting eller voldgift.

Vilkår om rettigheter og plikter kan være knyttet til omfanget av ansvar, for eksempel klausuler om fraskriving eller lemping, eller til hvilke beføyelser som kan gjøres gjeldende. Dette gjelder for eksempel krav på erstatning og renter. Plikten til omsorg av tingen omfattes også.

Bestemmelsen nevner også vilkår om forretningshemmeligheter. Selv om kjøpet heves, er ikke partene løst fra plikten som de måtte ha påtatt seg til å ikke røpe forretningshemmeligheter som de blir kjent med gjennom kjøpet.

Les her om rettigheter ved kjøp av bruktbil

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.