Kjøpsloven § 63 med lovkommentar

Kjøpsloven § 63 med lovkommentar

Kjøpsloven § 63 handler om insolvensbehandling, og henviser videre til dekningsloven.


Kjøpsloven § 63:

§ 63. Insolvensbehandling.

Kommer en av partene under insolvensbehandling, gjelder bestemmelsene i dekningsloven kapittel 7.


Hva gjelder bestemmelsen?

Når kjøperen eller selgeren kommer under insolvensbehandling, blir en tredjepart brakt inn i kjøpsforholdet – den insolventes bo. Følgene av insolvens i forholdet mellom de opprinnelige partene reguleres av §§ 61 og 62. Bestemmelsene vil også ha betydning for den insolventes bo.

Bestemmelsen gjør seg gjeldende hvor en av partene kommer under insolvensbehandling. Dette omfatter gjeldsforhandling og konkurs etter konkursloven, samt skifte av insolvent dødsbo. Gjeldssanering ved underhåndsforhandlinger eller oppløsning etter aksjeloven kapittel 13 er ikke omfattet, selv om selskapet er klart insolvent. Det vil i disse tilfellene ikke foreligge noe formelt bo ved siden av det opprinnelige rettssubjektet.

Gjeldsordningsloven har innført en spesiell gjeldsordning for privatpersoner. Mange av de materielle reglene i loven er ligger nært opp til ordinær tvangsfullbyrdelse. Det eksisterer heller ingen egentlige boorganer, utenom namsmannen og dennes eventuelle medhjelper. Gjeldsforhandling etter loven hindrer heller ikke at det blir åpnet konkurs hos skyldneren, jf. gjeldsordningsloven § 1-2 annet ledd.

På en annen side blir en gjeldsordning åpnet på grunnlag av et insolvensvilkår, jf. gjeldsordningsloven § 1-3. En del av de materielle reglene i konkursretten om kontrakters stilling i boet er også antatt å ha betydning i forbindelse med slik gjeldsordning. Definisjonene i dekningsloven § 1-6 og uttalelser i forarbeidene til lov om endringer i konkurs- og pantelovgivningen m.v. tilsier imidlertid at gjeldsforhandling etter gjeldsordningsloven faller utenfor § 63.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.