Kjøpsloven § 62 med lovkommentar

Kjøpsloven § 62 med lovkommentar

Kjøpsloven § 62 gir en part rett til å heve i de tilfeller hvor det klart må ventes mislighold fra den andre parten før tiden for dennes oppfyllelse er kommet. Bestemmelsen er en oppfølging til reglene i § 61 om rett til å innstille oppfyllelse, tilbakeholdsrett og stansingsrett. Bestemmelsene vil kunne anvendes hver for seg eller i rekkefølge: først innstilling, så heving. Se §§ 44 og 56 for heving ved avtalte delleveranser. Se §§ 64 og 66 om fellesregler om virkninger av og forutsetninger for heving.


Kjøpsloven § 62:

§ 62. Heving ved forventet kontraktbrudd.

(1) Er det før tiden for oppfyllelse klart at det vil inntre kontraktbrudd som vil gi en part hevingsrett, kan han heve kjøpet allerede før tiden for oppfyllelse. Hevingen kan avverges dersom den annen part straks stiller betryggende sikkerhet for at kjøpet vil bli oppfylt.

(2) Når tiden tillater det, skal den part som akter å heve, varsle den annen part så denne får høve til å skaffe sikkerhet for å unngå heving.


(1) – hevingsrett ved forventet kontraktbrudd

Første ledd gir partene hevingsrett ved forventet kontraktbrudd fra den andre partens side.

Vilkåret er at det må være klart at det vil inntre et kontraktbrudd som vil gi hevingsrett. Det forventede kontraktbruddet må være vesentlig, samt oppfylle de øvrige vilkårene for heving, jf. §§ 25, 26, 39, 54 og 55.

Uttrykket «klart» innebærer at kravet til sannsynlighet er høyt. Det kreves altså større sannsynlighet etter bestemmelsen her enn i § 61 om retten til å innstille oppfyllelsen.

Hevingsretten er ikke avhengig av årsaken til det ventede kontraktsbruddet. Retten er altså ikke avgrenset til forhold som nevnt i § 61. Den gjelder også selv om de forhold som vil føre til kontraktbruddet ligger helt utenfor den andre partens kontroll.

Mulige holdepunkter

En forventning om et fremtidig mislighold kan komme av slutninger fra den andre partens atferd eller handlinger, fra hans sviktende solvens eller fra hans ytre situasjon, for eksempel ødeleggende brann eller oversvømmelse i hans lokaler. Også andre oppståtte allmenne forhold han hindre eller forsinke oppfyllelse. Eksempler på slike forhold er krigsutbrudd, naturkatastrofer, langvarig streik, nye handelsrestriksjoner eller valutakontroll. Slike hindringer vil kunne gi grunnlag for heving, uavhengig av om de fritar for erstatningsplikt etter §§ 27, 40 eller 57.

En part kan hindre et hevingskrav ved tiltak som reduserer sannsynligheten for kontraktbrudd, selv om det i utgangspunktet er klart at det vil inntre et vesentlig kontraktbrudd. Slike tiltak må iverksettes før motparten fremmer krav om heving.

Risiko for feilvurdering

Det er den parten som vil heve grunnet forventet mislighold som har risikoen for at den negative forventningen ikke var klar nok. Dersom han ikke oppfyller sine egne kontraktplikter, kan han risikere å bli ansvarlig for kontraktbrudd.

Det er situasjonen på hevingstiden som må være grunnlaget for vurderingen. En rettmessig heving på et slikt grunnlag vil ikke bli uberettiget selv om en senere utvikling skaper eller avdekker en situasjon som ikke ville gi hevingsrett. For eksempel dersom en parts holdning og vilje til å oppfylle var klart negativ, men endres i positiv retning etter at heving har skjedd.

Begrensning av tap

Partene plikter å ta rimelige skritt for å begrense sitt tap som følge av det forventede kontraktbruddet fra den andre parten, jf. § 70.

Sikkerhet

Andre punktum inneholder en spesiell bestemmelse som gir en part mulighet til å hindre heving ved å stille betryggende sikkerhet for oppfyllelsen. Det innebærer at parten kan møte et allerede fremsatt hevingskrav med en sikkerhetsstillelse. Forutsetningen er at sikkerheten stilles straks.

Det må vurderes konkret hva som skal anses som en betryggende sikkerhet. Bankgaranti må vøre tilstrekkelig, såfremt den dekker hele kjøpet. Noen plikter kan imidlertid være av slik art at det ikke er mulig å stille sikkerhet. Det må uansett vurderes konkret om sikkerhetsstillelsen er tilstrekkelig for å kunne avverge heving.

(2) – forvarsel

Andre ledd har sammenheng med muligheten for å stille sikkerhet etter første ledd andre punktum. Denne muligheten avhenger gjerne av at parten har fått et forvarsel om at motparten kommer til å heve. Parten som ønsker å heve skal derfor varsle den andre parten om dette, såfremt det er tid til det.

Det er her tale om et foreløpig forhåndsvarsel. Dette er ikke melding om at kjøpet er hevet, hvilket ville kreve en særskilt melding. Et slikt varsel kan kombineres med et varsel etter § 61 (3), slik at parten gis varsel om både utsettelsen av oppfyllelsen og hevingen.

Forhåndsvarsel er ikke nødvendig dersom den andre parten har gitt beskjed om at han ikke vil oppfylle. Dette vil være praktisk ved forventet mislighold.

Sikkerhet

For sikkerhet (garanti) gjelder det samme som etter § 61 (4). Det må være en forutsetning at tilstrekkelig sikkerhet i tide vil hindre heving.

Tidsbegrensninger

Det er to forutsatte tidsbegrensninger for forhåndsvarsel. For det første må tiden tillate det. Det kan for eksempel være at parten trenger en presis oppfyllelse, og at oppfyllelsestiden er så nær at den andre parten ikke rekker å gjøre noe i tide. Det kan også hende at kjøperen har hastverk med å sørge for dekningstransaksjon for å sikre en presis levering fra en ny leverandør.

For det andre er det en naturlig forutsetning at varselet til tillate en rimelig frist for å skaffe sikkerhet. Hva som er en rimelig frist vil bero på blant annet kjøpets art, partenes behov, tiden som parten trenger for å sikre seg annen oppfyllelse, samt tiden den andre parten trenger for å skaffe eventuell sikkerhet.

Varselets form

Det er ikke stilt noen formkrav til varselet. Det kan være gitt muntlig, per e-post eller skriftlig. Varselets sendes på adressatens risiko etter hovedregelen i § 82.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.